Luke 11:11
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5101 [e]Τίνα
tina
WhichIPro-AMS
1161 [e]δὲ
de
nowConj
1537 [e]ἐξ
ex
ofPrep
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
youPPro-G2P
3588 [e]τὸν
ton
who [is]Art-AMS
3962 [e]πατέρα
patera
a father,N-AMS
154 [e]αἰτήσει
aitēsei
will ask forV-FIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
5207 [e]υἱὸς
huios
sonN-NMS
2486 [e]ἰχθύν,
ichthyn
a fish,N-AMS
2532 [e]καὶ*
kai
andConj
473 [e]ἀντὶ
anti
instead ofPrep
2486 [e]ἰχθύος
ichthyos
a fish,N-GMS
3789 [e]ὄφιν
ophin
a serpentN-AMS
846 [e]αὐτῷ
autō
to himPPro-DM3S
1929 [e]ἐπιδώσει;
epidōsei
will he give?V-FIA-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:11 Greek NT: Nestle 1904
τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἰχθύν, μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει;

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:11 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἰχθύν, μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει;

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:11 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἰχθύν, μὴ / καὶ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει;

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:11 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tίνα δὲ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; Ἢ καὶ ἰχθύν, μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ;

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:11 Greek NT: Greek Orthodox Church
τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; ἢ καὶ ἰχθύν, μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ;

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:11 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; ἢ καὶ ἰχθύν, μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει;

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:11 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τίνα δὲ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἄρτον, μὴ λὶθον ἐπιδώσει αὐτῷ; εἰ καὶ ἰχθύν, μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ;

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:11 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τίνα δὲ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἄρτον, μὴ λὶθον ἐπιδώσει αὐτῷ εἰ καὶ ἰχθύν μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ

Luke 11:11 Hebrew Bible
ומי בכם האב אשר ישאל ממנו בנו לחם ונתן לו אבן ואם דג היתן לו נחש תחת הדג׃

Luke 11:11 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܢܐ ܓܝܪ ܡܢܟܘܢ ܐܒܐ ܕܢܫܐܠܝܘܗܝ ܒܪܗ ܠܚܡܐ ܠܡܐ ܟܐܦܐ ܡܘܫܛ ܠܗ ܘܐܢ ܢܘܢܐ ܢܫܐܠܝܘܗܝ ܠܡܐ ܚܠܦ ܢܘܢܐ ܚܘܝܐ ܡܘܫܛ ܠܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Now suppose one of you fathers is asked by his son for a fish; he will not give him a snake instead of a fish, will he?

King James Bible
If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent?

Holman Christian Standard Bible
What father among you, if his son asks for a fish, will give him a snake instead of a fish?
Treasury of Scripture Knowledge

a son.

Isaiah 49:15 Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion …

Matthew 7:9 Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give …

Links
Luke 11:11Luke 11:11 NIVLuke 11:11 NLTLuke 11:11 ESVLuke 11:11 NASBLuke 11:11 KJVLuke 11:11 Bible AppsLuke 11:11 Biblia ParalelaLuke 11:11 Chinese BibleLuke 11:11 French BibleLuke 11:11 German BibleBible Hub
Luke 11:10
Top of Page
Top of Page