3789. ὄφις (ophis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3789. ὄφις (ophis) — 14 Occurrences

Matthew 7:10 N-AMS
GRK: αἰτήσει μὴ ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ
NAS: he will not give him a snake, will he?
KJV: will he give him a serpent?
INT: he should ask not a serpent will he give him

Matthew 10:16 N-NMP
GRK: ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι
NAS: be shrewd as serpents and innocent
KJV: wise as serpents, and harmless
INT: as the serpents and innocent

Matthew 23:33 N-VMP
GRK: ὄφεις γεννήματα ἐχιδνῶν
NAS: You serpents, you brood of vipers,
KJV: [Ye] serpents, [ye] generation
INT: [You] serpents offspring of vipers

Mark 16:18 N-AMP
GRK: ταῖς χερσὶν ὄφεις ἀροῦσιν κἂν
NAS: they will pick up serpents, and if
KJV: They shall take up serpents; and if
INT: their hands serpents they will take up and if

Luke 10:19 N-GMP
GRK: πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων
NAS: to tread on serpents and scorpions,
KJV: to tread on serpents and scorpions,
INT: to tread upon serpents and scorpions

Luke 11:11 N-AMS
GRK: ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῷ ἐπιδώσει
NAS: he will not give him a snake instead
KJV: give him a serpent?
INT: instead of a fish a serpent to him will he give

John 3:14 N-AMS
GRK: ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ
NAS: lifted up the serpent in the wilderness,
KJV: lifted up the serpent in
INT: lifted up the serpent in the

1 Corinthians 10:9 N-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ὄφεων ἀπώλλυντο
NAS: and were destroyed by the serpents.
KJV: were destroyed of serpents.
INT: by the serpents perished

2 Corinthians 11:3 N-NMS
GRK: ὡς ὁ ὄφις ἐξηπάτησεν Εὕαν
NAS: But I am afraid that, as the serpent deceived
KJV: as the serpent beguiled
INT: as the serpent deceived Eve

Revelation 9:19 N-DMP
GRK: αὐτῶν ὅμοιαι ὄφεσιν ἔχουσαι κεφαλάς
NAS: are like serpents and have
KJV: [were] like unto serpents, and had
INT: of them [are] like serpents having heads

Revelation 12:9 N-NMS
GRK: μέγας ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος
NAS: was thrown down, the serpent of old
KJV: that old serpent, called
INT: great the serpent ancient

Revelation 12:14 N-GMS
GRK: προσώπου τοῦ ὄφεως
NAS: from the presence of the serpent.
KJV: from the face of the serpent.
INT: [the] face of the serpent

Revelation 12:15 N-NMS
GRK: ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τοῦ
NAS: And the serpent poured water
KJV: And the serpent cast out of
INT: cast the serpent out of the

Revelation 20:2 N-NMS
GRK: δράκοντα ὁ ὄφις ὁ ἀρχαῖος
NAS: of the dragon, the serpent of old,
KJV: the dragon, that old serpent, which is
INT: dragon the serpent ancient

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page