ὀφθαλμοί
Englishman's Concordance
ὀφθαλμοί (ophthalmoi) — 15 Occurrences

Matthew 9:30 N-NMP
GRK: αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί Καὶ ἐνεβριμήθη
NAS: And their eyes were opened. And Jesus
KJV: And their eyes were opened; and
INT: their eyes and strictly instructed

Matthew 13:16 N-NMP
GRK: μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ ὅτι βλέπουσιν
NAS: But blessed are your eyes, because
KJV: blessed [are] your eyes, for they see:
INT: blessed [are] the eyes because they see

Matthew 20:33 N-NMP
GRK: ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν
NAS: to Him, Lord, [we want] our eyes to be opened.
KJV: that our eyes may be opened.
INT: might be opened the eyes of us

Matthew 26:43 N-NMP
GRK: αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ βεβαρημένοι
NAS: them sleeping, for their eyes were heavy.
KJV: for their eyes were heavy.
INT: of them the eyes heavy

Mark 14:40 N-NMP
GRK: αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καταβαρυνόμενοι καὶ
NAS: them sleeping, for their eyes were very heavy;
KJV: (for their eyes were heavy,)
INT: of them the eyes heavy and

Luke 2:30 N-NMP
GRK: εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ
NAS: For my eyes have seen Your salvation,
KJV: For mine eyes have seen thy
INT: have seen the eyes of me the

Luke 4:20 N-NMP
GRK: πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ
NAS: and sat down; and the eyes of all
KJV: And the eyes of all them
INT: of all the eyes in the

Luke 10:23 N-NMP
GRK: Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες
NAS: Blessed [are] the eyes which see
KJV: Blessed [are] the eyes which
INT: Blessed [are] the eyes which see

Luke 24:16 N-NMP
GRK: οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο
NAS: But their eyes were prevented
KJV: their eyes were holden
INT: but [the] eyes of them were held [so as]

Luke 24:31 N-NMP
GRK: διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἐπέγνωσαν
NAS: Then their eyes were opened
KJV: And their eyes were opened, and
INT: were opened the eyes and they knew

John 9:10 N-NMP
GRK: σου οἱ ὀφθαλμοί
NAS: then were your eyes opened?
KJV: were thine eyes opened?
INT: of you the eyes

Romans 11:10 N-NMP
GRK: σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν τοῦ
NAS: LET THEIR EYES BE DARKENED TO SEE
KJV: their eyes be darkened,
INT: let be darkened the eyes of them

1 Peter 3:12 N-NMP
GRK: ὅτι ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ
NAS: FOR THE EYES OF THE LORD ARE TOWARD
KJV: For the eyes of the Lord [are] over
INT: because [the] eyes of [the] Lord [are] on

Revelation 1:14 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς
NAS: snow; and His eyes were like
KJV: and his eyes [were] as a flame
INT: and the eyes of him as

Revelation 19:12 N-NMP
GRK: οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς
NAS: His eyes [are] a flame of fire,
KJV: His eyes [were] as a flame
INT: And [the] eyes of him as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page