2 Corinthians 11
Interlinear Bible
Paul and the False Apostles
1   3785 [e]
1   Ophelon
1   Ὄφελον
1   I wish
1   I
430 [e]
aneichesthe
ἀνείχεσθέ
you were bearing with
V-IIM/P-2P
1473 [e]
mou
μου
me
PPro-G1S
3398 [e]
mikron
μικρόν
little
Adj-ANS
5100 [e]
ti
τι
a
IPro-ANS
877 [e]
aphrosynēs
ἀφροσύνης  ,
in foolishness
N-GFS
235 [e]
alla
ἀλλὰ
but
Conj
2532 [e]
kai
καὶ
indeed
Conj
430 [e]
anechesthe
ἀνέχεσθέ
you do bear with
V-PIM/P-2P
1473 [e]
mou
μου  .
me
PPro-G1S
2   2206 [e]
2   zēlō
2   ζηλῶ
2   I am jealous as to
2   V-PIA-1S
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
4771 [e]
hymas
ὑμᾶς
you
PPro-A2P
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
of God
N-GMS
2205 [e]
zēlō
ζήλῳ  ;
with [the] jealousy
N-DMS
718 [e]
hērmosamēn
ἡρμοσάμην
I have betrothed
V-AIM-1S
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
4771 [e]
hymas
ὑμᾶς
you
PPro-A2P
1520 [e]
heni
ἑνὶ
to one
Adj-DMS
435 [e]
andri
ἀνδρὶ  ,
husband
N-DMS
3933 [e]
parthenon
παρθένον
a virgin
N-AFS
53 [e]
hagnēn
ἁγνὴν
pure
Adj-AFS
3936 [e]
parastēsai
παραστῆσαι
to present
V-ANA
3588 [e]

τῷ
 - 
Art-DMS
5547 [e]
Christō
Χριστῷ  .
to Christ
N-DMS
3   5399 [e]
3   Phoboumai
3   Φοβοῦμαι
3   I am afraid
3   V-PIM/P-1S
1161 [e]
de
δὲ  ,
however
Conj
3361 [e]

μή
lest
Adv
4459 [e]
pōs
πως
by any means
Adv
5613 [e]
hōs
ὡς
as
Adv
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
3789 [e]
ophis
ὄφις
serpent
N-NMS
1818 [e]
exēpatēsen
ἐξηπάτησεν
deceived
V-AIA-3S
2096 [e]
Heuan
Εὕαν
Eve
N-AFS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῇ
the
Art-DFS
3834 [e]
panourgia
πανουργίᾳ
craftiness
N-DFS
846 [e]
autou
αὐτοῦ  ,
of him
PPro-GM3S
5351 [e]
phtharē
φθαρῇ
might be corrupted
V-ASP-3S
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-NNP
3540 [e]
noēmata
νοήματα
minds
N-NNP
4771 [e]
hymōn
ὑμῶν
of you
PPro-G2P
575 [e]
apo
ἀπὸ
from
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
572 [e]
haplotētos
ἁπλότητος
simplicity
N-GFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
54 [e]
hagnotētos
ἁγνότητος
purity
N-GFS
3588 [e]
tēs
τῆς
 - 
Art-GFS
1519 [e]
eis
εἰς
in
Prep
3588 [e]
ton
‹τὸν›
 - 
Art-AMS
5547 [e]
Christon
Χριστόν  .
Christ
N-AMS
4   1487 [e]
4   ei
4   εἰ
4   If
4   Conj
3303 [e]
men
μὲν
indeed
Conj
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
3588 [e]
ho

the [one]
Art-NMS
2064 [e]
erchomenos
ἐρχόμενος  ,
coming
V-PPM/P-NMS
243 [e]
allon
ἄλλον
another
Adj-AMS
2424 [e]
Iēsoun
Ἰησοῦν
Jesus
N-AMS
2784 [e]
kēryssei
κηρύσσει  ,
proclaims
V-PIA-3S
3739 [e]
hon
ὃν
whom
RelPro-AMS
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
2784 [e]
ekēryxamen
ἐκηρύξαμεν  ,
we did proclaim
V-AIA-1P
2228 [e]
ē

or
Conj
4151 [e]
pneuma
πνεῦμα
a spirit
N-ANS
2087 [e]
heteron
ἕτερον
different
Adj-ANS
2983 [e]
lambanete
λαμβάνετε
you receive
V-PIA-2P
3739 [e]
ho

which
RelPro-ANS
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
2983 [e]
elabete
ἐλάβετε  ,
you did receive
V-AIA-2P
2228 [e]
ē

or
Conj
2098 [e]
euangelion
εὐαγγέλιον
glad tidings
N-ANS
2087 [e]
heteron
ἕτερον
different
Adj-ANS
3739 [e]
ho

which
RelPro-ANS
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
1209 [e]
edexasthe
ἐδέξασθε  ,
you did accept
V-AIM-2P
2573 [e]
kalōs
καλῶς
well
Adv
430 [e]
anechesthe
ἀνέχεσθε  .
are you bearing with [it]
V-PIM/P-2P
5   3049 [e]
5   Logizomai
5   Λογίζομαι
5   I reckon
5   V-PIM/P-1S
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
3367 [e]
mēden
μηδὲν
in nothing
Adj-ANS
5302 [e]
hysterēkenai
ὑστερηκέναι
to have been inferior
V-RNA
3588 [e]
tōn
τῶν
to those
Art-GMP
5228 [e]
Hyperlian
Ὑπερλίαν
most eminent
Adv
652 [e]
apostolōn
ἀποστόλων  .
apostles
N-GMP
6   1487 [e]
6   ei
6   εἰ
6   If
6   Conj
1161 [e]
de
δὲ  ,
however
Conj
2532 [e]
kai
καὶ
even
Conj
2399 [e]
idiōtēs
ἰδιώτης
unpolished
N-NMS
3588 [e]

τῷ
 - 
Art-DMS
3056 [e]
logō
λόγῳ  ,
in speech [I am]
N-DMS
235 [e]
all’
ἀλλ’
yet
Conj
3756 [e]
ou
οὐ
not
Adv
3588 [e]

τῇ
 - 
Art-DFS
1108 [e]
gnōsei
γνώσει  ;
in knowledge
N-DFS
235 [e]
all’
ἀλλ’
but
Conj
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3956 [e]
panti
παντὶ  ,
every [way]
Adj-DNS
5319 [e]
phanerōsantes
φανερώσαντες
we have been made manifest
V-APA-NMP
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3956 [e]
pasin
πᾶσιν
all things
Adj-DNP
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
4771 [e]
hymas
ὑμᾶς  .
you
PPro-A2P
7   2228 [e]
7   Ē
7   
7   Or
7   Conj
266 [e]
hamartian
ἁμαρτίαν
a sin
N-AFS
4160 [e]
epoiēsa
ἐποίησα  ,
did I commit
V-AIA-1S
1683 [e]
emauton
ἐμαυτὸν
myself
PPro-AM1S
5013 [e]
tapeinōn
ταπεινῶν
humbling
V-PPA-NMS
2443 [e]
hina
ἵνα
so that
Conj
4771 [e]
hymeis
ὑμεῖς
you
PPro-N2P
5312 [e]
hypsōthēte
ὑψωθῆτε  ,
might be exalted
V-ASP-2P
3754 [e]
hoti
ὅτι
because
Conj
1432 [e]
dōrean
δωρεὰν
freely
Adv
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-ANS
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
of God
N-GMS
2098 [e]
euangelion
εὐαγγέλιον
gospel
N-ANS
2097 [e]
euēngelisamēn
εὐηγγελισάμην
I preached
V-AIM-1S
4771 [e]
hymin
ὑμῖν  ?
to you
PPro-D2P
8   243 [e]
8   allas
8   ἄλλας
8   Other
8   Adj-AFP
1577 [e]
ekklēsias
ἐκκλησίας
churches
N-AFP
4813 [e]
esylēsa
ἐσύλησα  ,
I robbed
V-AIA-1S
2983 [e]
labōn
λαβὼν
having received
V-APA-NMS
3800 [e]
opsōnion
ὀψώνιον
support
N-ANS
4314 [e]
pros
πρὸς
for
Prep
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
4771 [e]
hymōn
ὑμῶν
toward you
PPro-G2P
1248 [e]
diakonian
διακονίαν  .
service
N-AFS
9   2532 [e]
9   kai
9   καὶ
9   And
9   Conj
3918 [e]
parōn
παρὼν
being present
V-PPA-NMS
4314 [e]
pros
πρὸς
with
Prep
4771 [e]
hymas
ὑμᾶς
you
PPro-A2P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5302 [e]
hysterētheis
ὑστερηθεὶς  ,
having been in need
V-APP-NMS
3756 [e]
ou
οὐ
not
Adv
2655 [e]
katenarkēsa
κατενάρκησα
I did burden
V-AIA-1S
3762 [e]
outhenos
οὐθενός  ;
no one
Adj-GMS
3588 [e]
to
τὸ
 - 
Art-ANS
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
5303 [e]
hysterēma
ὑστέρημά
the need
N-ANS
1473 [e]
mou
μου
of me
PPro-G1S
4322 [e]
prosaneplērōsan
προσανεπλήρωσαν
completely filled up
V-AIA-3P
3588 [e]
hoi
οἱ
the
Art-NMP
80 [e]
adelphoi
ἀδελφοὶ
brothers
N-NMP
2064 [e]
elthontes
ἐλθόντες
having come
V-APA-NMP
575 [e]
apo
ἀπὸ
from
Prep
3109 [e]
Makedonias
Μακεδονίας  ,
Macedonia
N-GFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3956 [e]
panti
παντὶ
everything
Adj-DNS
4 [e]
abarē
ἀβαρῆ
unburdensome
Adj-AMS
1683 [e]
emauton
ἐμαυτὸν
myself
PPro-AM1S
4771 [e]
hymin
ὑμῖν
to you
PPro-D2P
5083 [e]
etērēsa
ἐτήρησα  ,
I kept
V-AIA-1S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5083 [e]
tērēsō
τηρήσω  .
will keep
V-FIA-1S
10   1510 [e]
10   estin
10   ἔστιν
10   Is
10   V-PIA-3S
225 [e]
alētheia
ἀλήθεια
[the] truth
N-NFS
5547 [e]
Christou
Χριστοῦ
of Christ
N-GMS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
1473 [e]
emoi
ἐμοὶ  ,
me
PPro-D1S
3754 [e]
hoti
ὅτι
that
Conj
3588 [e]


the
Art-NFS
2746 [e]
kauchēsis
καύχησις
boasting
N-NFS
3778 [e]
hautē
αὕτη
this
DPro-NFS
3756 [e]
ou
οὐ
not
Adv
5420 [e]
phragēsetai
φραγήσεται
will be sealed up
V-FIP-3S
1519 [e]
eis
εἰς
of
Prep
1473 [e]
eme
ἐμὲ
mine
PPro-A1S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]
tois
τοῖς
the
Art-DNP
2824 [e]
klimasin
κλίμασιν
regions
N-DNP
3588 [e]
tēs
τῆς
 - 
Art-GFS
882 [e]
Achaias
Ἀχαΐας  .
of Achaia
N-GFS
11   1223 [e]
11   dia
11   διὰ
11   Because of
11   Prep
5101 [e]
ti
τί  ?
why
IPro-ANS
3754 [e]
hoti
ὅτι
Because
Conj
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
25 [e]
agapō
ἀγαπῶ
I do love
V-PIA-1S
4771 [e]
hymas
ὑμᾶς  ?
you
PPro-A2P
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
2316 [e]
Theos
Θεὸς
God
N-NMS
1492 [e]
oiden
οἶδεν  !
knows [I do]
V-RIA-3S
12   3739 [e]
12   Ho
12   
12   What
12   RelPro-ANS
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
4160 [e]
poiō
ποιῶ  ,
I do
V-PIA-1S
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
4160 [e]
poiēsō
ποιήσω  ,
I will do
V-FIA-1S
2443 [e]
hina
ἵνα
so that
Conj
1581 [e]
ekkopsō
ἐκκόψω
I might cut off
V-ASA-1S
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
874 [e]
aphormēn
ἀφορμὴν
opportunity
N-AFS
3588 [e]
tōn
τῶν
of those
Art-GMP
2309 [e]
thelontōn
θελόντων
desiring
V-PPA-GMP
874 [e]
aphormēn
ἀφορμήν
an opportunity
N-AFS
2443 [e]
hina
ἵνα
that
Conj
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3739 [e]


what
RelPro-DNS
2744 [e]
kauchōntai
καυχῶνται  ,
they are boasting
V-PIM/P-3P
2147 [e]
heurethōsin
εὑρεθῶσιν
they might be found
V-ASP-3P
2531 [e]
kathōs
καθὼς
as
Adv
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
1473 [e]
hēmeis
ἡμεῖς  .
we
PPro-N1P
13   3588 [e]
13   hoi
13   οἱ
13    - 
13   Art-NMP
1063 [e]
gar
γὰρ
For
Conj
5108 [e]
toioutoi
τοιοῦτοι
such [are]
DPro-NMP
5570 [e]
pseudapostoloi
ψευδαπόστολοι  ,
false apostles
N-NMP
2040 [e]
ergatai
ἐργάται
workers
N-NMP
1386 [e]
dolioi
δόλιοι  ,
deceitful
Adj-NMP
3345 [e]
metaschēmatizomenoi
μετασχηματιζόμενοι
disguising themselves
V-PPM-NMP
1519 [e]
eis
εἰς
as
Prep
652 [e]
apostolous
ἀποστόλους
apostles
N-AMP
5547 [e]
Christou
Χριστοῦ  .
of Christ
N-GMS
14   2532 [e]
14   kai
14   καὶ
14   And
14   Conj
3756 [e]
ou
οὐ
no
Adv
2295 [e]
thauma
θαῦμα  ;
wonder
N-NNS
846 [e]
autos
αὐτὸς
himself
PPro-NM3S
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
3588 [e]
ho

 - 
Art-NMS
4567 [e]
Satanas
Σατανᾶς
Satan
N-NMS
3345 [e]
metaschēmatizetai
μετασχηματίζεται
masquerades
V-PIM-3S
1519 [e]
eis
εἰς
as
Prep
32 [e]
angelon
ἄγγελον
an angel
N-AMS
5457 [e]
phōtos
φωτός  .
of light
N-GNS
15   3756 [e]
15   ou
15   οὐ
15   [It is] not
15   Adv
3173 [e]
mega
μέγα
surprising
Adj-NNS
3767 [e]
oun
οὖν  ,
therefore
Conj
1487 [e]
ei
εἰ
if
Conj
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
3588 [e]
hoi
οἱ
the
Art-NMP
1249 [e]
diakonoi
διάκονοι
servants
N-NMP
846 [e]
autou
αὐτοῦ
of him
PPro-GM3S
3345 [e]
metaschēmatizontai
μετασχηματίζονται
masquerade
V-PIM/P-3P
5613 [e]
hōs
ὡς
as
Adv
1249 [e]
diakonoi
διάκονοι
servants
N-NMP
1343 [e]
dikaiosynēs
δικαιοσύνης  ,
of righteousness
N-GFS
3739 [e]
hōn
ὧν
whose
RelPro-GMP
3588 [e]
to
τὸ
 - 
Art-NNS
5056 [e]
telos
τέλος
end
N-NNS
1510 [e]
estai
ἔσται
will be
V-FIM-3S
2596 [e]
kata
κατὰ
according to
Prep
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-ANP
2041 [e]
erga
ἔργα
deeds
N-ANP
846 [e]
autōn
αὐτῶν  .
of them
PPro-GM3P
Paul's Sufferings and Service
16   3825 [e]
16   Palin
16   Πάλιν
16   Again
16   Adv
3004 [e]
legō
λέγω  ,
I say
V-PIA-1S
3361 [e]

μή
no
Adv
5100 [e]
tis
τίς
one
IPro-NMS
1473 [e]
me
με
me
PPro-A1S
1380 [e]
doxē
δόξῃ
should think
V-ASA-3S
878 [e]
aphrona
ἄφρονα
a fool
Adj-AMS
1510 [e]
einai
εἶναι  ;
to be
V-PNA
1487 [e]
ei
εἰ
if
Conj
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
1490 [e]
mē¦ge
μή¦γε
otherwise
Prtcl
2579 [e]
kan
κἂν
even
Adv
5613 [e]
hōs
ὡς
as
Adv
878 [e]
aphrona
ἄφρονα
a fool
Adj-AMS
1209 [e]
dexasthe
δέξασθέ
receive
V-AMM-2P
1473 [e]
me
με  ,
me
PPro-A1S
2443 [e]
hina
ἵνα
that
Conj
2504 [e]
kagō
κἀγὼ
I also
PPro-N1S
3398 [e]
mikron
μικρόν
little
Adj-ANS
5100 [e]
ti
τι
a
IPro-ANS
2744 [e]
kauchēsōmai
καυχήσωμαι  .
may boast
V-ASM-1S
17   3739 [e]
17   ho
17   
17   What
17   RelPro-ANS
2980 [e]
lalō
λαλῶ  ,
I am saying
V-PIA-1S
3756 [e]
ou
οὐ
not
Adv
2596 [e]
kata
κατὰ
according to
Prep
2962 [e]
Kyrion
Κύριον
[the] Lord
N-AMS
2980 [e]
lalō
λαλῶ  ,
am I saying
V-PIA-1S
235 [e]
all’
ἀλλ’
but
Conj
5613 [e]
hōs
ὡς
as
Adv
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
877 [e]
aphrosynē
ἀφροσύνῃ  ,
foolishness
N-DFS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3778 [e]
tautē
ταύτῃ
this
DPro-DFS
3588 [e]

τῇ
the
Art-DFS
5287 [e]
hypostasei
ὑποστάσει
confidence
N-DFS
3588 [e]
tēs
τῆς
 - 
Art-GFS
2746 [e]
kauchēseōs
καυχήσεως  .
of boasting
N-GFS
18   1893 [e]
18   epei
18   ἐπεὶ
18   Since
18   Conj
4183 [e]
polloi
πολλοὶ
many
Adj-NMP
2744 [e]
kauchōntai
καυχῶνται
boast
V-PIM/P-3P
2596 [e]
kata
κατὰ
according to
Prep
3588 [e]
tēn
〈τὴν〉
the
Art-AFS
4561 [e]
sarka
σάρκα  ,
flesh
N-AFS
2504 [e]
kagō
κἀγὼ
I also
PPro-N1S
2744 [e]
kauchēsomai
καυχήσομαι  .
will boast
V-FIM-1S
19   2234 [e]
19   hēdeōs
19   ἡδέως
19   Gladly
19   Adv
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
430 [e]
anechesthe
ἀνέχεσθε
you bear with
V-PIM/P-2P
3588 [e]
tōn
τῶν
 - 
Art-GMP
878 [e]
aphronōn
ἀφρόνων  ,
fools
Adj-GMP
5429 [e]
phronimoi
φρόνιμοι
wise
Adj-NMP
1510 [e]
ontes
ὄντες  !
being
V-PPA-NMP
20   430 [e]
20   anechesthe
20   ἀνέχεσθε
20   You bear [it]
20   V-PIM/P-2P
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
1487 [e]
ei
εἴ
if
Conj
5100 [e]
tis
τις
anyone
IPro-NMS
4771 [e]
hymas
ὑμᾶς
you
PPro-A2P
2615 [e]
katadouloi
καταδουλοῖ  ,
enslaves
V-PIA-3S
1487 [e]
ei
εἴ
if
Conj
5100 [e]
tis
τις
anyone
IPro-NMS
2719 [e]
katesthiei
κατεσθίει  ,
devours [you]
V-PIA-3S
1487 [e]
ei
εἴ
if
Conj
5100 [e]
tis
τις
anyone
IPro-NMS
2983 [e]
lambanei
λαμβάνει  ,
takes [from you]
V-PIA-3S
1487 [e]
ei
εἴ
if
Conj
5100 [e]
tis
τις
anyone
IPro-NMS
1869 [e]
epairetai
ἐπαίρεται  ,
exalts himself
V-PIM-3S
1487 [e]
ei
εἴ
if
Conj
5100 [e]
tis
τις
anyone
IPro-NMS
1519 [e]
eis
εἰς
in
Prep
4383 [e]
prosōpon
πρόσωπον
[the] face
N-ANS
4771 [e]
hymas
ὑμᾶς
of you
PPro-A2P
1194 [e]
derei
δέρει  .
strikes [you]
V-PIA-3S
21   2596 [e]
21   kata
21   κατὰ
21   As to
21   Prep
819 [e]
atimian
ἀτιμίαν
dishonor
N-AFS
3004 [e]
legō
λέγω  ,
I speak
V-PIA-1S
5613 [e]
hōs
ὡς
as
Adv
3754 [e]
hoti
ὅτι
that
Conj
1473 [e]
hēmeis
ἡμεῖς
we
PPro-N1P
770 [e]
ēsthenēkamen
ἠσθενήκαμεν  !
have been weak
V-RIA-1P
1722 [e]
En
Ἐν
In
Prep
3739 [e]


whatever
RelPro-DNS
1161 [e]
d’
δ’
however
Conj
302 [e]
an
ἄν
 - 
Prtcl
5100 [e]
tis
τις
anyone
IPro-NMS
5111 [e]
tolma
τολμᾷ   —
might be daring
V-PSA-3S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
877 [e]
aphrosynē
ἀφροσύνῃ
foolishness
N-DFS
3004 [e]
legō
λέγω   —
I speak
V-PIA-1S
5111 [e]
tolmō
τολμῶ
am daring
V-PIA-1S
2504 [e]
kagō
κἀγώ  .
I also
PPro-N1S
22   1445 [e]
22   Hebraioi
22   Ἑβραῖοί
22   Hebrews
22   N-NMP
1510 [e]
eisin
εἰσιν  ?
are they
V-PIA-3P
2504 [e]
kagō
κἀγώ  .
I also
PPro-N1S
2475 [e]
Israēlitai
Ἰσραηλῖταί
Israelites
N-NMP
1510 [e]
eisin
εἰσιν  ?
are they
V-PIA-3P
2504 [e]
kagō
κἀγώ  .
I also
PPro-N1S
4690 [e]
sperma
σπέρμα
Descendants
N-NNS
11 [e]
Abraam
Ἀβραάμ
of Abraham
N-GMS
1510 [e]
eisin
εἰσιν  ?
are they
V-PIA-3P
2504 [e]
kagō
κἀγώ  .
I also
PPro-N1S
23   1249 [e]
23   diakonoi
23   διάκονοι
23   Servants
23   N-NMP
5547 [e]
Christou
Χριστοῦ
of Christ
N-GMS
1510 [e]
eisin
εἰσιν  ?
are they
V-PIA-3P
3912 [e]
paraphronōn
παραφρονῶν
As being beside myself
V-PPA-NMS
2980 [e]
lalō
λαλῶ
I speak
V-PIA-1S
5228 [e]
hyper
ὑπὲρ  :
above [measure]
Adv
1473 [e]
egō
ἐγώ  ,
I [too]
PPro-N1S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
2873 [e]
kopois
κόποις
labors
N-DMP
4057 [e]
perissoterōs
περισσοτέρως  ,
more abundantly
Adv
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
5438 [e]
phylakais
φυλακαῖς
imprisonments
N-DFP
4057 [e]
perissoterōs
περισσοτέρως  ,
more abundantly
Adv
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
4127 [e]
plēgais
πληγαῖς
beatings
N-DFP
5234 [e]
hyperballontōs
ὑπερβαλλόντως  ,
above measure
Adv
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
2288 [e]
thanatois
θανάτοις
deaths
N-DMP
4178 [e]
pollakis
πολλάκις  .
often
Adv
24   5259 [e]
24   Hypo
24   Ὑπὸ
24   From
24   Prep
2453 [e]
Ioudaiōn
Ἰουδαίων
[the] Jews
Adj-GMP
3999 [e]
pentakis
πεντάκις
five times
Adv
5062 [e]
tesserakonta
τεσσεράκοντα
forty [lashes]
Adj-AFP
3844 [e]
para
παρὰ
minus
Prep
1520 [e]
mian
μίαν
one
Adj-AFS
2983 [e]
elabon
ἔλαβον  .
I received
V-AIA-1S
25   5151 [e]
25   tris
25   τρὶς
25   Three times
25   Adv
4463 [e]
erabdisthēn
ἐραβδίσθην  ,
I was beaten with rods
V-AIP-1S
530 [e]
hapax
ἅπαξ
once
Adv
3034 [e]
elithasthēn
ἐλιθάσθην  ,
I was stoned
V-AIP-1S
5151 [e]
tris
τρὶς
three times
Adv
3489 [e]
enauagēsa
ἐναυάγησα  ,
I was shipwrecked
V-AIA-1S
3574 [e]
nychthēmeron
νυχθήμερον
a night and a day
N-ANS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῷ
the
Art-DMS
1037 [e]
bythō
βυθῷ
deep [sea]
N-DMS
4160 [e]
pepoiēka
πεποίηκα  ;
I have passed
V-RIA-1S
26   3597 [e]
26   hodoiporiais
26   ὁδοιπορίαις
26   in journeyings
26   N-DFP
4178 [e]
pollakis
πολλάκις  ,
often
Adv
2794 [e]
kindynois
κινδύνοις
in perils
N-DMP
4215 [e]
potamōn
ποταμῶν  ,
of rivers
N-GMP
2794 [e]
kindynois
κινδύνοις
in perils
N-DMP
3027 [e]
lēstōn
λῃστῶν  ;
of robbers
N-GMP
2794 [e]
kindynois
κινδύνοις
in perils
N-DMP
1537 [e]
ek
ἐκ
from [my own]
Prep
1085 [e]
genous
γένους  ,
race
N-GNS
2794 [e]
kindynois
κινδύνοις
in perils
N-DMP
1537 [e]
ex
ἐξ
from
Prep
1484 [e]
ethnōn
ἐθνῶν  ;
[the] Gentiles
N-GNP
2794 [e]
kindynois
κινδύνοις
in perils
N-DMP
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
4172 [e]
polei
πόλει  ,
[the] city
N-DFS
2794 [e]
kindynois
κινδύνοις
in perils
N-DMP
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
2047 [e]
erēmia
ἐρημίᾳ  ;
[the] wilderness
N-DFS
2794 [e]
kindynois
κινδύνοις
in perils
N-DMP
1722 [e]
en
ἐν
on
Prep
2281 [e]
thalassē
θαλάσσῃ  ,
[the] sea
N-DFS
2794 [e]
kindynois
κινδύνοις
in perils
N-DMP
1722 [e]
en
ἐν
among
Prep
5569 [e]
pseudadelphois
ψευδαδέλφοις  ;
false brothers
N-DMP
27   2873 [e]
27   kopō
27   κόπῳ
27   in labor
27   N-DMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3449 [e]
mochthō
μόχθῳ  ,
toil
N-DMS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
70 [e]
agrypniais
ἀγρυπνίαις
watchings
N-DFP
4178 [e]
pollakis
πολλάκις  ;
often
Adv
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3042 [e]
limō
λιμῷ
hunger
N-DMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1373 [e]
dipsei
δίψει  ,
thirst
N-DNS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3521 [e]
nēsteiais
νηστείαις
fastings
N-DFP
4178 [e]
pollakis
πολλάκις  ;
often
Adv
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
5592 [e]
psychei
ψύχει
cold
N-DNS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1132 [e]
gymnotēti
γυμνότητι  .
nakedness
N-DFS
28   5565 [e]
28   Chōris
28   Χωρὶς
28   Besides
28   Prep
3588 [e]
tōn
τῶν
the things
Art-GNP
3924 [e]
parektos
παρεκτὸς  ,
external
Adv
3588 [e]


the
Art-NFS
1999 [e]
epistasis
ἐπίστασίς
pressure
N-NFS
1473 [e]
moi
μοι
on me
PPro-D1S
3588 [e]


 - 
Art-NFS
2596 [e]
kath’
καθ’
on every
Prep
2250 [e]
hēmeran
ἡμέραν
day
N-AFS
3588 [e]


[is my]
Art-NFS
3308 [e]
merimna
μέριμνα
care
N-NFS
3956 [e]
pasōn
πασῶν
for all
Adj-GFP
3588 [e]
tōn
τῶν
the
Art-GFP
1577 [e]
ekklēsiōn
ἐκκλησιῶν  .
churches
N-GFP
29   5101 [e]
29   tis
29   τίς
29   Who
29   IPro-NMS
770 [e]
asthenei
ἀσθενεῖ  ,
is weak
V-PIA-3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
770 [e]
asthenō
ἀσθενῶ  ?
I am weak
V-PIA-1S
5101 [e]
tis
τίς
Who
IPro-NMS
4624 [e]
skandalizetai
σκανδαλίζεται  ,
is led into sin
V-PIM/P-3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
1473 [e]
egō
ἐγὼ
I
PPro-N1S
4448 [e]
pyroumai
πυροῦμαι  ?
do burn inwardly
V-PIM/P-1S
30   1487 [e]
30   Ei
30   Εἰ
30   If
30   Conj
2744 [e]
kauchasthai
καυχᾶσθαι
to boast
V-PNM/P
1163 [e]
dei
δεῖ  ,
it behooves [me]
V-PIA-3S
3588 [e]
ta
τὰ
[in] the things
Art-ANP
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
769 [e]
astheneias
ἀσθενείας
weakness
N-GFS
1473 [e]
mou
μου
of me
PPro-G1S
2744 [e]
kauchēsomai
καυχήσομαι  .
I will boast
V-FIM-1S
31   3588 [e]
31   ho
31   
31   The
31   Art-NMS
2316 [e]
Theos
Θεὸς
God
N-NMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3962 [e]
Patēr
Πατὴρ
Father
N-NMS
3588 [e]
tou
τοῦ
of the
Art-GMS
2962 [e]
Kyriou
Κυρίου
Lord
N-GMS
2424 [e]
Iēsou
Ἰησοῦ
Jesus
N-GMS
1492 [e]
oiden
οἶδεν  ,
knows
V-RIA-3S
3588 [e]
ho

the [One]
Art-NMS
1510 [e]
ōn
ὢν
being
V-PPA-NMS
2128 [e]
eulogētos
εὐλογητὸς
blessed
Adj-NMS
1519 [e]
eis
εἰς
to
Prep
3588 [e]
tous
τοὺς
the
Art-AMP
165 [e]
aiōnas
αἰῶνας  ,
ages
N-AMP
3754 [e]
hoti
ὅτι
that
Conj
3756 [e]
ou
οὐ
not
Adv
5574 [e]
pseudomai
ψεύδομαι  .
I am lying
V-PIM/P-1S
32   1722 [e]
32   en
32   ἐν
32   In
32   Prep
1154 [e]
Damaskō
Δαμασκῷ
Damascus
N-DFS
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
1481 [e]
ethnarchēs
ἐθνάρχης
governor
N-NMS
702 [e]
Hareta
Ἁρέτα
under Aretas
N-GMS
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GMS
935 [e]
basileōs
βασιλέως
king
N-GMS
5432 [e]
ephrourei
ἐφρούρει
was guarding
V-IIA-3S
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
4172 [e]
polin
πόλιν
city
N-AFS
1153 [e]
Damaskēnōn
Δαμασκηνῶν
of the Damascenes
Adj-GMP
4084 [e]
piasai
πιάσαι
to seize
V-ANA
1473 [e]
me
με  .
me
PPro-A1S
33   2532 [e]
33   kai
33   καὶ
33   But
33   Conj
1223 [e]
dia
διὰ
through
Prep
2376 [e]
thyridos
θυρίδος
a window
N-GFS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
4553 [e]
sarganē
σαργάνῃ
a basket
N-DFS
5465 [e]
echalasthēn
ἐχαλάσθην
I was let down
V-AIP-1S
1223 [e]
dia
διὰ
through
Prep
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GNS
5038 [e]
teichous
τείχους  ,
wall
N-GNS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1628 [e]
exephygon
ἐξέφυγον
I escaped
V-AIA-1S
3588 [e]
tas
τὰς
the
Art-AFP
5495 [e]
cheiras
χεῖρας
hands
N-AFP
846 [e]
autou
αὐτοῦ  .
of him
PPro-GM3S
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
2 Corinthians 10
Top of Page
Top of Page