Εὐλογητὸς
Englishman's Concordance
Εὐλογητὸς (Eulogētos) — 7 Occurrences

Luke 1:68 Adj-NMS
GRK: Εὐλογητὸς Κύριος ὁ
NAS: Blessed [be] the Lord God
KJV: Blessed [be] the Lord God
INT: Blessed be [the] Lord the

Romans 1:25 Adj-NMS
GRK: ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς
NAS: who is blessed forever.
KJV: who is blessed for ever.
INT: who is blessed to the

Romans 9:5 Adj-NMS
GRK: πάντων θεὸς εὐλογητὸς εἰς τοὺς
NAS: all, God blessed forever. Amen.
KJV: all, God blessed for ever.
INT: all God blessed to the

2 Corinthians 1:3 Adj-NMS
GRK: Εὐλογητὸς ὁ θεὸς
NAS: Blessed [be] the God and Father
KJV: Blessed [be] God, even
INT: Blessed [be] the God

2 Corinthians 11:31 Adj-NMS
GRK: ὁ ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς
NAS: Jesus, He who is blessed forever,
KJV: which is blessed for evermore,
INT: he who is blessed to the

Ephesians 1:3 Adj-NMS
GRK: Εὐλογητὸς ὁ θεὸς
NAS: Blessed [be] the God and Father
KJV: Blessed [be] the God and
INT: Blessed [be] the God

1 Peter 1:3 Adj-NMS
GRK: Εὐλογητὸς ὁ θεὸς
NAS: Blessed be the God and Father
KJV: Blessed [be] the God and
INT: Blessed [be] the God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page