3962. πατήρ (patér)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3962. πατήρ (patér) — 418 Occurrences

Matthew 2:22 N-GMS
GRK: ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου
NAS: in place of his father Herod,
KJV: of his father Herod,
INT: in place of the father of him Herod

Matthew 3:9 N-AMS
GRK: ἐν ἑαυτοῖς Πατέρα ἔχομεν τὸν
NAS: Abraham for our father; for I say
KJV: Abraham to [our] father: for
INT: within yourselves [For] father we have

Matthew 4:21 N-GMS
GRK: Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας
NAS: with Zebedee their father, mending
KJV: Zebedee their father, mending their
INT: Zebedee the father of them mending

Matthew 4:22 N-AMS
GRK: καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν
NAS: the boat and their father, and followed
KJV: and their father, and followed him.
INT: and the father of them they followed

Matthew 5:16 N-AMS
GRK: δοξάσωσιν τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν
NAS: and glorify your Father who is in heaven.
KJV: glorify your Father which is in
INT: might glorify the Father of you who [is]

Matthew 5:45 N-GMS
GRK: υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ
NAS: that you may be sons of your Father who
KJV: of your Father which
INT: sons of the Father of you who is

Matthew 5:48 N-NMS
GRK: ὡς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ
NAS: as your heavenly Father is perfect.
KJV: even as your Father which is in
INT: even as the Father of you who [is]

Matthew 6:1 N-DMS
GRK: παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ
NAS: reward with your Father who
KJV: of your Father which is in
INT: with the Father of you who [is]

Matthew 6:4 N-NMS
GRK: καὶ ὁ πατήρ σου ὁ
NAS: will be in secret; and your Father who sees
KJV: and thy Father which seeth
INT: and the Father of you who

Matthew 6:6 N-DMS
GRK: πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ
NAS: and pray to your Father who
KJV: pray to thy Father which is in
INT: pray to Father of you who [is]

Matthew 6:6 N-NMS
GRK: καὶ ὁ πατήρ σου ὁ
NAS: is in secret, and your Father who
KJV: and thy Father which seeth
INT: and the Father of you who

Matthew 6:8 N-NMS
GRK: θεὸς ὁ πατὴρ ὑμῶν ὧν
NAS: do not be like them; for your Father knows
KJV: for your Father knoweth what things
INT: God the Father of you of what things

Matthew 6:9 N-VMS
GRK: προσεύχεσθε ὑμεῖς Πάτερ ἡμῶν ὁ
NAS: in this way: 'Our Father who
KJV: ye: Our Father which art in
INT: pray you Father of us who [is]

Matthew 6:14 N-NMS
GRK: ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ
NAS: your heavenly Father will also
KJV: your heavenly Father will also forgive
INT: you the Father of you

Matthew 6:15 N-NMS
GRK: οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει
NAS: then your Father will not forgive
KJV: neither will your Father forgive your
INT: neither the Father of you will forgive

Matthew 6:18 N-DMS
GRK: ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ
NAS: by men, but by your Father who
KJV: but unto thy Father which is in
INT: but to Father your who [is]

Matthew 6:18 N-NMS
GRK: καὶ ὁ πατήρ σου ὁ
NAS: is in secret; and your Father who
KJV: and thy Father, which seeth
INT: and the Father of you who

Matthew 6:26 N-NMS
GRK: καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ
NAS: and [yet] your heavenly Father feeds
KJV: your heavenly Father feedeth them.
INT: and the Father of you

Matthew 6:32 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ
NAS: for your heavenly Father knows
KJV: your heavenly Father knoweth that
INT: indeed the Father of you

Matthew 7:11 N-NMS
GRK: μᾶλλον ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ
NAS: more will your Father who is in heaven
KJV: more shall your Father which is in
INT: more the Father of you who [is]

Matthew 7:21 N-GMS
GRK: θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ
NAS: the will of My Father who is in heaven
KJV: of my Father which is in
INT: will the Father of me who [is]

Matthew 8:21 N-AMS
GRK: θάψαι τὸν πατέρα μου
NAS: to go and bury my father.
KJV: bury my father.
INT: bury the father of me

Matthew 10:20 N-GMS
GRK: πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ
NAS: but [it is] the Spirit of your Father who speaks
KJV: of your Father which
INT: Spirit of the Father of you which

Matthew 10:21 N-NMS
GRK: θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον καὶ
NAS: to death, and a father [his] child;
KJV: death, and the father the child: and
INT: death and father child and

Matthew 10:29 N-GMS
GRK: ἄνευ τοῦ πατρὸς ὑμῶν
NAS: to the ground apart from your Father.
KJV: without your Father.
INT: apart from the Father of you

Matthew 10:32 N-GMS
GRK: ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ
NAS: him before My Father who is in heaven.
KJV: before my Father which is in
INT: before the Father of me who [is]

Matthew 10:33 N-GMS
GRK: ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ
NAS: him before My Father who is in heaven.
KJV: before my Father which is in
INT: before the Father of me who [is]

Matthew 10:35 N-GMS
GRK: κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ
NAS: AGAINST HIS FATHER, AND A DAUGHTER
KJV: against his father, and the daughter
INT: against the Father of him and

Matthew 10:37 N-AMS
GRK: Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα
NAS: He who loves father or mother
KJV: He that loveth father or mother
INT: He that loves father or mother

Matthew 11:25 N-VMS
GRK: Ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ κύριε τοῦ
NAS: I praise You, Father, Lord
KJV: I thank thee, O Father, Lord of heaven
INT: I praise you O Father Lord of the

Matthew 11:26 N-NMS
GRK: ναί ὁ πατήρ ὅτι οὕτως
NAS: Yes, Father, for this way
KJV: Even so, Father: for so
INT: Yes Father for thus

Matthew 11:27 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ πατρός μου καὶ
NAS: have been handed over to Me by My Father; and no one
KJV: of my Father: and no man
INT: by the Father of me And

Matthew 11:27 N-NMS
GRK: μὴ ὁ πατήρ οὐδὲ τὸν
NAS: except the Father; nor
KJV: but the Father; neither
INT: not the Father nor the

Matthew 11:27 N-AMS
GRK: οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει
NAS: know the Father except
KJV: any man the Father, save
INT: nor the Father any one does know

Matthew 12:50 N-GMS
GRK: θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ
NAS: the will of My Father who is in heaven,
KJV: the will of my Father which is in
INT: will the Father of me who [is]

Matthew 13:43 N-GMS
GRK: βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν Ὁ
NAS: in the kingdom of their Father. He who has
KJV: the kingdom of their Father. Who hath
INT: kingdom of the Father of them He that

Matthew 15:4 N-AMS
GRK: Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν
NAS: HONOR YOUR FATHER AND MOTHER,'
KJV: Honour thy father and mother:
INT: Honor the Father and the

Matthew 15:4 N-AMS
GRK: Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα
NAS: and, 'HE WHO SPEAKS EVIL OF FATHER OR
KJV: and, He that curseth father or mother,
INT: He who speaks evil of father or mother

Matthew 15:5 N-DMS
GRK: εἴπῃ τῷ πατρὶ ἢ τῇ
NAS: says to [his] father or
KJV: shall say to [his] father or
INT: shall say the to father or the

Matthew 15:6 N-AMS
GRK: τιμήσει τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ
INT: he should honor the father of himself and

Matthew 15:13 N-NMS
GRK: ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ
NAS: My heavenly Father did not plant
KJV: my heavenly Father hath not
INT: has planted the Father of me

Matthew 16:17 N-NMS
GRK: ἀλλ' ὁ πατήρ μου ὁ
NAS: did not reveal [this] to you, but My Father who
KJV: but my Father which is in
INT: but the Father of me who [is]

Matthew 16:27 N-GMS
GRK: δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ
NAS: in the glory of His Father with His angels,
KJV: the glory of his Father with his
INT: glory the Father of him with

Matthew 18:10 N-GMS
GRK: πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ
NAS: the face of My Father who is in heaven.
KJV: the face of my Father which is in
INT: face of the Father of me who [is]

Matthew 18:14 N-GMS
GRK: ἔμπροσθεν τοῦ πατρός ὑμῶν τοῦ
NAS: it is not [the] will of your Father who is in heaven
KJV: of your Father which is in
INT: of the Father of you who [is]

Matthew 18:19 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ
NAS: it shall be done for them by My Father who is in heaven.
KJV: of my Father which is in
INT: by the Father of me who [is]

Matthew 18:35 N-NMS
GRK: καὶ ὁ πατήρ μου ὁ
NAS: My heavenly Father will also do
KJV: heavenly Father do
INT: also the Father of me

Matthew 19:5 N-AMS
GRK: ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν
NAS: SHALL LEAVE HIS FATHER AND MOTHER
KJV: shall a man leave father and mother,
INT: a man the father and the

Matthew 19:19 N-AMS
GRK: Τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν
NAS: HONOR YOUR FATHER AND MOTHER;
KJV: Honour thy father and [thy] mother:
INT: Honor the Father and the

Matthew 19:29 N-AMS
GRK: ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα
NAS: sisters or father or mother
KJV: sisters, or father, or mother,
INT: sisters or father or mother

Matthew 20:23 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ πατρός μου
NAS: it has been prepared by My Father.
KJV: of my Father.
INT: by the Father of me

Matthew 21:31 N-GMS
GRK: θέλημα τοῦ πατρός λέγουσιν Ὁ
NAS: the will of his father? They said,
KJV: the will of [his] father? They say
INT: will of the father They say The

Matthew 23:9 N-AMS
GRK: καὶ πατέρα μὴ καλέσητε
NAS: [anyone] on earth your father; for One
KJV: no [man] your father upon the earth:
INT: And father not call

Matthew 23:9 N-NMS
GRK: ὑμῶν ὁ πατὴρ ὁ οὐράνιος
NAS: for One is your Father, He who is in heaven.
KJV: is your Father, which is in
INT: of you the father who [is] in heaven

Matthew 23:30 N-GMP
GRK: ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν οὐκ
NAS: [living] in the days of our fathers, we would not have been
KJV: the days of our fathers, we would not
INT: days of the fathers of us not

Matthew 23:32 N-GMP
GRK: μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν
NAS: the measure [of the guilt] of your fathers.
KJV: the measure of your fathers.
INT: measure of the fathers of you

Matthew 24:36 N-NMS
GRK: μὴ ὁ πατὴρ μόνος
NAS: nor the Son, but the Father alone.
KJV: but my Father only.
INT: not the Father only

Matthew 25:34 N-GMS
GRK: εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου κληρονομήσατε
NAS: you who are blessed of My Father, inherit
KJV: of my Father, inherit
INT: blessed of the Father of me inherit

Matthew 26:29 N-GMS
GRK: βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου
NAS: it new with you in My Father's kingdom.
KJV: in my Father's kingdom.
INT: kingdom the Father of me

Matthew 26:39 N-VMS
GRK: καὶ λέγων Πάτερ μου εἰ
NAS: saying, My Father, if
KJV: saying, O my Father, if it be
INT: and saying Father of me if

Matthew 26:42 N-VMS
GRK: προσηύξατο λέγων Πάτερ μου εἰ
NAS: saying, My Father, if
KJV: saying, O my Father, if this
INT: he prayed saying Father of me if

Matthew 26:53 N-AMS
GRK: παρακαλέσαι τὸν πατέρα μου καὶ
NAS: appeal to My Father, and He will at once
KJV: to my Father, and
INT: to call upon the Father of me and

Matthew 28:19 N-GMS
GRK: ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ
NAS: them in the name of the Father and the Son
KJV: the name of the Father, and
INT: name of the Father and of the

Mark 1:20 N-AMS
GRK: ἀφέντες τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον
NAS: them; and they left their father Zebedee
KJV: they left their father Zebedee in
INT: having left the father of them Zebedee

Mark 5:40 N-AMS
GRK: παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ παιδίου
NAS: the child's father and mother
KJV: he taketh the father and
INT: takes with [him] the father of the child

Mark 7:10 N-AMS
GRK: Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ
NAS: HONOR YOUR FATHER AND YOUR MOTHER;
KJV: Honour thy father and thy
INT: Honor the Father of you and

Mark 7:10 N-AMS
GRK: Ὁ κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα
NAS: and, 'HE WHO SPEAKS EVIL OF FATHER OR
KJV: and, Whoso curseth father or mother,
INT: He who speaks evil of father or mother

Mark 7:11 N-DMS
GRK: ἄνθρωπος τῷ πατρὶ ἢ τῇ
NAS: says to [his] father or
KJV: shall say to his father or
INT: a man to the father or the

Mark 7:12 N-DMS
GRK: ποιῆσαι τῷ πατρὶ ἢ τῇ
NAS: anything for [his] father or
KJV: ought for his father or his
INT: to do for the father or the

Mark 8:38 N-GMS
GRK: δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ
NAS: in the glory of His Father with the holy
KJV: the glory of his Father with the holy
INT: glory of the Father of him with

Mark 9:21 N-AMS
GRK: ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα αὐτοῦ Πόσος
NAS: And He asked his father, How long
KJV: he asked his father, How long is it
INT: he asked the father of him How long

Mark 9:24 N-NMS
GRK: κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου
NAS: the boy's father cried
KJV: straightway the father of the child
INT: having cried out the father of the child

Mark 10:7 N-AMS
GRK: ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ
NAS: SHALL LEAVE HIS FATHER AND MOTHER,
KJV: leave his father and mother,
INT: a man the Father of him and

Mark 10:19 N-AMS
GRK: Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ
NAS: HONOR YOUR FATHER AND MOTHER.'
KJV: Honour thy father and mother.
INT: honor the Father of you and

Mark 10:29 N-AMS
GRK: μητέρα ἢ πατέρα ἢ τέκνα
NAS: mother or father or children
KJV: sisters, or father, or mother,
INT: mother or father or children

Mark 11:10 N-GMS
GRK: βασιλεία τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαυίδ
NAS: kingdom of our father David;
KJV: of our father David,
INT: kingdom the father of us David

Mark 11:25 N-NMS
GRK: καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ
NAS: so that your Father who
KJV: that your Father also which
INT: also the Father of you who [is]

Mark 11:26 Noun-NMS
GRK: οὐδε ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ
KJV: will your Father which is in
INT: neither the Father of you who [is]

Mark 13:12 N-NMS
GRK: θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον καὶ
NAS: to death, and a father [his] child;
KJV: death, and the father the son; and
INT: death and father child and

Mark 13:32 N-NMS
GRK: μὴ ὁ πατήρ
NAS: nor the Son, but the Father [alone].
KJV: the Son, but the Father.
INT: not the Father

Mark 14:36 N-NMS
GRK: Ἀββά ὁ πατήρ πάντα δυνατά
NAS: Abba! Father! All things
KJV: Abba, Father, all things
INT: Abba the Father all things [are] possible

Mark 15:21 N-AMS
GRK: ἀγροῦ τὸν πατέρα Ἀλεξάνδρου καὶ
NAS: of Cyrene (the father of Alexander
KJV: the country, the father of Alexander
INT: the country the father of Alexander and

Luke 1:17 N-GMP
GRK: ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα
NAS: THE HEARTS OF THE FATHERS BACK
KJV: the hearts of the fathers to
INT: to turn [the] hearts of fathers to children

Luke 1:32 N-GMS
GRK: Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
NAS: Him the throne of His father David;
KJV: the throne of his father David:
INT: of David the father of him

Luke 1:55 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν τῷ
NAS: As He spoke to our fathers, To Abraham
KJV: to our fathers, to Abraham, and
INT: to the fathers of us

Luke 1:59 N-GMS
GRK: ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν
NAS: him Zacharias, after his father.
KJV: the name of his father.
INT: name the father of him Zechariah

Luke 1:62 N-DMS
GRK: δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὸ
NAS: And they made signs to his father, as to what
KJV: to his father, how
INT: moreogver to the father of him the

Luke 1:67 N-NMS
GRK: Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη
NAS: And his father Zacharias was filled
KJV: And his father Zacharias was filled
INT: Zechariah the father of him was filled

Luke 1:72 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ
NAS: toward our fathers, And to remember
KJV: our fathers, and
INT: toward the fathers of us and

Luke 1:73 N-AMS
GRK: Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν τοῦ
NAS: He swore to Abraham our father,
KJV: to our father Abraham,
INT: Abraham the father of us

Luke 2:33 N-NMS
GRK: ἦν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ
NAS: And His father and mother were amazed
INT: were the father of him and

Luke 2:48 N-NMS
GRK: ἰδοὺ ὁ πατήρ σου καὶ
NAS: Behold, Your father and I have been anxiously
KJV: behold, thy father and I have sought
INT: behold the father of you and

Luke 2:49 N-GMS
GRK: τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ
NAS: that I had to be in My Father's [house]?
KJV: about my Father's business?
INT: the [house] of the father of me it behoves

Luke 3:8 N-AMS
GRK: ἐν ἑαυτοῖς Πατέρα ἔχομεν τὸν
NAS: Abraham for our father,' for I say
KJV: Abraham to [our] father: for
INT: in yourselves [For] father we have

Luke 6:23 N-NMP
GRK: προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν
NAS: way their fathers used to treat
KJV: did their fathers unto the prophets.
INT: prophets the fathers same

Luke 6:26 N-NMP
GRK: ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν
NAS: well of you, for their fathers used to treat
KJV: their fathers to the false prophets.
INT: false prophets the fathers same

Luke 6:36 N-NMS
GRK: καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων
NAS: just as your Father is merciful.
KJV: as your Father also is
INT: also the Father of you compassionate

Luke 8:51 N-AMS
GRK: καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς
NAS: and the girl's father and mother.
KJV: John, and the father and the mother
INT: and the father of the child

Luke 9:26 N-GMS
GRK: καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῶν
NAS: in His glory, and [the glory] of the Father and of the holy
KJV: and [in his] Father's, and
INT: and of the Father and of the

Luke 9:42 N-DMS
GRK: αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ
NAS: and gave him back to his father.
KJV: again to his father.
INT: him to father of him

Luke 9:59 N-AMS
GRK: θάψαι τὸν πατέρα μου
NAS: to go and bury my father.
KJV: and bury my father.
INT: to bury the father of me

Luke 10:21 N-VMS
GRK: Ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ κύριε τοῦ
NAS: I praise You, O Father, Lord
KJV: I thank thee, O Father, Lord of heaven
INT: I praise you Father Lord of the

Luke 10:21 N-NMS
GRK: ναί ὁ πατήρ ὅτι οὕτως
NAS: Yes, Father, for this way
KJV: unto babes: even so, Father; for so
INT: yes Father for thus

Luke 10:22 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ πατρός μου καὶ
NAS: have been handed over to Me by My Father, and no one
KJV: of my Father: and no man
INT: by the Father of me And

Luke 10:22 N-NMS
GRK: μὴ ὁ πατήρ καὶ τίς
NAS: is except the Father, and who
KJV: is, but the Father; and who
INT: not the Father and who

Luke 10:22 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ πατὴρ εἰ μὴ
NAS: and who the Father is except
KJV: and who the Father is, but
INT: is the Father if not

Luke 11:2 N-VMS
GRK: προσεύχησθε λέγετε Πάτερ ἡμῶν ὁ
NAS: say: Father, hallowed
KJV: say, Our Father which art in
INT: you pray say Father of us who [is]

Luke 11:11 N-AMS
GRK: ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ
NAS: suppose one of you fathers is asked
KJV: of any of you that is a father, will he give
INT: you who [is] a father will ask for the

Luke 11:13 N-NMS
GRK: μᾶλλον ὁ πατὴρ ὁ ἐξ
NAS: will [your] heavenly Father give
KJV: [your] heavenly Father give
INT: more the Father who [is] in

Luke 11:47 N-NMP
GRK: οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν
NAS: of the prophets, and [it was] your fathers [who] killed
KJV: and your fathers killed them.
INT: and [the] fathers of you killed

Luke 11:48 N-GMP
GRK: ἔργοις τῶν πατέρων ὑμῶν ὅτι
NAS: the deeds of your fathers; because
KJV: the deeds of your fathers: for they
INT: works of the fathers of you for

Luke 12:30 N-NMS
GRK: δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι
NAS: eagerly seek; but your Father knows
KJV: and your Father knoweth that
INT: moreover the Father knows that

Luke 12:32 N-NMS
GRK: εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι
NAS: flock, for your Father has chosen gladly
KJV: your Father's good pleasure
INT: took delight the Father of you in giving

Luke 12:53 N-NMS
GRK: διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ
NAS: They will be divided, father against
KJV: The father shall be divided against
INT: Will be divided father against son

Luke 12:53 N-DMS
GRK: υἱὸς ἐπὶ πατρί μήτηρ ἐπὶ
NAS: and son against father, mother against
KJV: against the father; the mother
INT: son against father mother against

Luke 14:26 N-AMS
GRK: μισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ καὶ
NAS: to Me, and does not hate his own father and mother
KJV: not his father, and mother,
INT: hates the father of himself and

Luke 15:12 N-DMS
GRK: αὐτῶν τῷ πατρί Πάτερ δός
NAS: of them said to his father, 'Father,
KJV: said to [his] father, Father,
INT: of them to father Father give

Luke 15:12 N-VMS
GRK: τῷ πατρί Πάτερ δός μοι
NAS: to his father, 'Father, give
KJV: said to [his] father, Father, give me
INT: to father Father give to me

Luke 15:17 N-GMS
GRK: μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύονται
NAS: How many of my father's hired men
KJV: of my father's have bread
INT: hired servants of the father of me have abundance

Luke 15:18 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ
NAS: up and go to my father, and will say
KJV: to my father, and will say
INT: to the father of me and

Luke 15:18 N-VMS
GRK: ἐρῶ αὐτῷ Πάτερ ἥμαρτον εἰς
NAS: and will say to him, Father, I have sinned
KJV: unto him, Father, I have sinned
INT: I will say to him Father I have sinned against

Luke 15:20 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ ἔτι
NAS: up and came to his father. But while he was still
KJV: to his father. But when he
INT: to the father of himself still

Luke 15:20 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ
NAS: off, his father saw
KJV: off, his father saw him,
INT: him the father of him and

Luke 15:21 N-VMS
GRK: υἱὸς αὐτῷ Πάτερ ἥμαρτον εἰς
NAS: said to him, 'Father, I have sinned
KJV: unto him, Father, I have sinned
INT: son to him Father I have sinned against

Luke 15:22 N-NMS
GRK: δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς
NAS: But the father said to his slaves,
KJV: But the father said to
INT: moreover the father to the

Luke 15:27 N-NMS
GRK: ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν
NAS: has come, and your father has killed
KJV: and thy father hath killed the fatted
INT: killed the father of you the

Luke 15:28 N-NMS
GRK: ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν
NAS: to go in; and his father came
KJV: came his father out, and intreated
INT: and [the] father of him having gone

Luke 15:29 N-DMS
GRK: εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ Ἰδοὺ
NAS: and said to his father, 'Look!
KJV: said to [his] father, Lo,
INT: he said to father of himself Behold

Luke 16:24 N-VMS
GRK: φωνήσας εἶπεν Πάτερ Ἀβραάμ ἐλέησόν
NAS: out and said, Father Abraham,
KJV: and said, Father Abraham,
INT: having cried out said Father Abraham have compassion on

Luke 16:27 N-VMS
GRK: σε οὖν πάτερ ἵνα πέμψῃς
NAS: I beg you, father, that you send
KJV: therefore, father, that
INT: you then father that you would send

Luke 16:27 N-GMS
GRK: οἶκον τοῦ πατρός μου
NAS: that you send him to my father's house--
KJV: to my father's house:
INT: house of the father of me

Luke 16:30 N-VMS
GRK: εἶπεν Οὐχί πάτερ Ἀβραάμ ἀλλ'
NAS: No, father Abraham,
KJV: he said, Nay, father Abraham: but
INT: he said No father Abraham but

Luke 18:20 N-AMS
GRK: Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ
NAS: HONOR YOUR FATHER AND MOTHER.'
KJV: Honour thy father and thy
INT: honor the Father of you and

Luke 22:29 N-NMS
GRK: μοι ὁ πατήρ μου βασιλείαν
NAS: and just as My Father has granted
KJV: as my Father hath appointed unto me;
INT: to me the Father of me a kingdom

Luke 22:42 N-VMS
GRK: λέγων Πάτερ εἰ βούλει
NAS: saying, Father, if You are willing,
KJV: Saying, Father, if thou be willing,
INT: saying Father if you are willing

Luke 23:34 N-VMS
GRK: Ἰησοῦς ἔλεγεν Πάτερ ἄφες αὐτοῖς
NAS: was saying, Father, forgive
KJV: said Jesus, Father, forgive them;
INT: Jesus said Father forgive them

Luke 23:46 N-VMS
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Πάτερ εἰς χεῖράς
NAS: said, Father, INTO YOUR HANDS
KJV: voice, he said, Father, into thy
INT: Jesus said Father into [the] hands

Luke 24:49 N-GMS
GRK: ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ'
NAS: the promise of My Father upon you; but you are to stay
KJV: the promise of my Father upon you:
INT: promise of the Father of me upon

John 1:14 N-GMS
GRK: μονογενοῦς παρὰ πατρός πλήρης χάριτος
NAS: as of the only begotten from the Father, full
KJV: of the Father,) full
INT: of an only only-begotten with a father full of grace

John 1:18 N-GMS
GRK: κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο
NAS: who is in the bosom of the Father, He has explained
KJV: the bosom of the Father, he
INT: bosom of the Father he declared

John 2:16 N-GMS
GRK: οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον
NAS: stop making My Father's house a place
KJV: not my Father's house an house
INT: house of the father of me a house

John 3:35 N-NMS
GRK: πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν
NAS: The Father loves the Son
KJV: The Father loveth the Son,
INT: The Father loves the

John 4:12 N-GMS
GRK: εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἰακώβ
NAS: You are not greater than our father Jacob,
KJV: greater than our father Jacob, which
INT: are the father of us Jacob

John 4:20 N-NMP
GRK: οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν
NAS: Our fathers worshiped in this
KJV: Our fathers worshipped in
INT: the fathers of us on

John 4:21 N-DMS
GRK: προσκυνήσετε τῷ πατρί
NAS: will you worship the Father.
KJV: Jerusalem, worship the Father.
INT: will you worship the Father

John 4:23 N-DMS
GRK: προσκυνήσουσιν τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι
NAS: will worship the Father in spirit
KJV: shall worship the Father in
INT: will worship the Father in spirit

John 4:23 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ
NAS: for such people the Father seeks
KJV: in truth: for the Father seeketh such
INT: indeed the Father such seeks

John 4:53 N-NMS
GRK: οὖν ὁ πατὴρ ὅτι ἐν
NAS: So the father knew
KJV: So the father knew that
INT: therefore the father that [it was] in

John 5:17 N-NMS
GRK: αὐτοῖς Ὁ πατήρ μου ἕως
NAS: But He answered them, My Father is working
KJV: them, My Father worketh hitherto,
INT: them the Father of me until

John 5:18 N-AMS
GRK: ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγεν
NAS: God His own Father, making Himself
KJV: was his Father, making
INT: but also Father his own called

John 5:19 N-AMS
GRK: βλέπῃ τὸν πατέρα ποιοῦντα ἃ
NAS: He sees the Father doing;
KJV: what he seeth the Father do: for
INT: he might see the Father doing whatever

John 5:20 N-NMS
GRK: ὁ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν
NAS: For the Father loves the Son,
KJV: For the Father loveth the Son,
INT: indeed [the] Father loves the

John 5:21 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς
NAS: For just as the Father raises
KJV: For as the Father raiseth up the dead,
INT: for the Father raises up the

John 5:22 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει οὐδένα
NAS: For not even the Father judges
KJV: For the Father judgeth no man,
INT: indeed the Father judges no one

John 5:23 N-AMS
GRK: τιμῶσι τὸν πατέρα ὁ μὴ
NAS: as they honor the Father. He who does not honor
KJV: they honour the Father. He that honoureth
INT: they honor the Father He that not

John 5:23 N-AMS
GRK: τιμᾷ τὸν πατέρα τὸν πέμψαντα
NAS: does not honor the Father who sent
KJV: not the Father which
INT: honors the Father the [one] having sent

John 5:26 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ πατὴρ ἔχει ζωὴν
NAS: For just as the Father has life
KJV: For as the Father hath life
INT: indeed the Father has life

John 5:36 N-NMS
GRK: μοι ὁ πατὴρ ἵνα τελειώσω
NAS: which the Father has given
KJV: which the Father hath given
INT: me the Father that I should complete

John 5:36 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ πατήρ με ἀπέσταλκεν
NAS: about Me, that the Father has sent
KJV: me, that the Father hath sent me.
INT: that the Father me has sent

John 5:37 N-NMS
GRK: πέμψας με πατὴρ ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν
NAS: And the Father who sent
KJV: And the Father himself,
INT: having sent me [the] Father himself has borne witness

John 5:43 N-GMS
GRK: ὀνόματι τοῦ πατρός μου καὶ
NAS: I have come in My Father's name,
KJV: in my Father's name, and
INT: name of the father of me and

John 5:45 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα ἔστιν ὁ
NAS: you before the Father; the one who accuses
KJV: to the Father: there is
INT: to the Father there is [one] who

John 6:27 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ
NAS: will give to you, for on Him the Father, God,
KJV: hath God the Father sealed.
INT: indeed the Father sealed

John 6:31 N-NMP
GRK: οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ
NAS: Our fathers ate the manna
KJV: Our fathers did eat manna
INT: the fathers of us the

John 6:32 N-NMS
GRK: ἀλλ' ὁ πατήρ μου δίδωσιν
NAS: out of heaven, but it is My Father who gives
KJV: but my Father giveth you
INT: but the Father of me gives

John 6:37 N-NMS
GRK: μοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐμὲ
NAS: All that the Father gives
KJV: All that the Father giveth me
INT: me the Father to me

John 6:40 N-GMS
GRK: θέλημα τοῦ πατρός μου ἵνα
NAS: is the will of My Father, that everyone
INT: will of the Father of me that

John 6:42 N-AMS
GRK: οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν
NAS: whose father and mother
KJV: of Joseph, whose father and mother
INT: know the father and the

John 6:44 N-NMS
GRK: μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας
NAS: to Me unless the Father who sent
KJV: me, except the Father which hath sent
INT: not the Father the [one] having sent

John 6:45 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν
NAS: and learned from the Father, comes
KJV: of the Father, cometh
INT: from the Father and having learned

John 6:46 N-AMS
GRK: ὅτι τὸν πατέρα ἑώρακέν τις
NAS: has seen the Father, except
KJV: hath seen the Father, save
INT: that the Father has seen anyone

John 6:46 N-AMS
GRK: ἑώρακεν τὸν πατέρα
NAS: He has seen the Father.
KJV: he hath seen the Father.
INT: has seen the Father

John 6:49 N-NMP
GRK: οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον
NAS: Your fathers ate the manna
KJV: Your fathers did eat manna
INT: the fathers of you ate

John 6:57 N-NMS
GRK: ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ
NAS: As the living Father sent
KJV: As the living Father hath sent me,
INT: the living Father and I live

John 6:57 N-AMS
GRK: διὰ τὸν πατέρα καὶ ὁ
NAS: because of the Father, so
KJV: live by the Father: so he that eateth
INT: because of the Father also he that

John 6:58 N-NMP
GRK: ἔφαγον οἱ πατέρες καὶ ἀπέθανον
NAS: out of heaven; not as the fathers ate
KJV: as your fathers did eat manna,
INT: ate the fathers and died

John 6:65 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ πατρός
NAS: granted him from the Father.
KJV: of my Father.
INT: from the Father

John 7:22 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν πατέρων καὶ ἐν
NAS: it is from Moses, but from the fathers), and on [the] Sabbath
KJV: but of the fathers;) and ye
INT: of the fathers and on

John 8:16 N-NMS
GRK: πέμψας με πατήρ
KJV: I and the Father that sent me.
INT: having sent me Father

John 8:18 N-NMS
GRK: πέμψας με πατήρ
NAS: Myself, and the Father who sent
KJV: myself, and the Father that sent me
INT: having sent me Father

John 8:19 N-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ πατήρ σου ἀπεκρίθη
NAS: to Him, Where is Your Father? Jesus
KJV: is thy Father? Jesus answered,
INT: is the Father of you Answered

John 8:19 N-AMS
GRK: οὔτε τὸν πατέρα μου εἰ
NAS: Me nor My Father; if
KJV: nor my Father: if ye had known
INT: nor the Father of me If

John 8:19 N-AMS
GRK: καὶ τὸν πατέρα μου ἂν
NAS: you knew Me, you would know My Father also.
KJV: ye should have known my Father also.
INT: also the Father of me anyhow

John 8:27 N-AMS
GRK: ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν
NAS: that He had been speaking to them about the Father.
KJV: he spake to them of the Father.
INT: that the Father to them he spoke of

John 8:28 N-NMS
GRK: με ὁ πατὴρ ταῦτα λαλῶ
NAS: these things as the Father taught
KJV: as my Father hath taught me,
INT: me the Father these things I speak

John 8:38 N-DMS
GRK: παρὰ τῷ πατρὶ λαλῶ καὶ
NAS: I have seen with [My] Father; therefore
KJV: with my Father: and ye
INT: with the Father I speak and

John 8:38 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ πατρὸς ποιεῖτε
NAS: you heard from [your] father.
KJV: with your father.
INT: with the Father you do

John 8:39 N-NMS
GRK: αὐτῷ Ὁ πατὴρ ἡμῶν Ἀβραάμ
NAS: to Him, Abraham is our father. Jesus
KJV: is our father. Jesus saith
INT: to him the father of us Abraham

John 8:41 N-GMS
GRK: ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν εἶπαν
NAS: the deeds of your father. They said
KJV: of your father. Then
INT: works of the father of you They said

John 8:41 N-AMS
GRK: γεγεννήμεθα ἕνα πατέρα ἔχομεν τὸν
NAS: we have one Father: God.
KJV: we have one Father, [even] God.
INT: have been born one Father we have

John 8:42 N-NMS
GRK: ὁ θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν
NAS: God were your Father, you would love
KJV: were your Father, ye would love
INT: God Father of you were

John 8:44 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου
NAS: You are of [your] father the devil,
KJV: are of [your] father the devil, and
INT: of the father the devil

John 8:44 N-GMS
GRK: ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε
NAS: the desires of your father. He was a murderer
KJV: the lusts of your father ye will do.
INT: desires of father of you you desire

John 8:44 N-NMS
GRK: καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ
NAS: [nature], for he is a liar and the father of lies.
KJV: a liar, and the father of it.
INT: and the father of it

John 8:49 N-AMS
GRK: τιμῶ τὸν πατέρα μου καὶ
NAS: but I honor My Father, and you dishonor
KJV: I honour my Father, and ye
INT: I honor the Father of me and

John 8:53 N-GMS
GRK: εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ
NAS: You are not greater than our father Abraham,
KJV: greater than our father Abraham, which
INT: are the father of us Abraham

John 8:54 N-NMS
GRK: ἔστιν ὁ πατήρ μου ὁ
NAS: is nothing; it is My Father who glorifies
KJV: it is my Father that honoureth me;
INT: it is the Father of me who

John 8:56 N-NMS
GRK: Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο
NAS: Your father Abraham rejoiced
KJV: Your father Abraham rejoiced
INT: Abraham the father of you rejoiced

John 10:15 N-NMS
GRK: με ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω
NAS: even as the Father knows Me and I know
KJV: As the Father knoweth me,
INT: me the Father I also know

John 10:15 N-AMS
GRK: γινώσκω τὸν πατέρα καὶ τὴν
NAS: Me and I know the Father; and I lay down
KJV: know I the Father: and I lay down
INT: know the Father and the

John 10:17 N-NMS
GRK: με ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ ὅτι
NAS: reason the Father loves
KJV: Therefore doth my Father love me,
INT: me the Father loves because

John 10:18 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ πατρός μου
NAS: I received from My Father.
KJV: of my Father.
INT: from the Father of me

John 10:25 N-GMS
GRK: ὀνόματι τοῦ πατρός μου ταῦτα
NAS: that I do in My Father's name,
KJV: in my Father's name, they
INT: name of the Father of me these

John 10:29 N-NMS
GRK: πατήρ μου ὃ
NAS: My Father, who has given
KJV: My Father, which gave
INT: the Father of me who

John 10:29 N-GMS
GRK: χειρὸς τοῦ πατρός
NAS: to snatch [them] out of the Father's hand.
KJV: [them] out of my Father's hand.
INT: hand the Father

John 10:30 N-NMS
GRK: καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν
NAS: I and the Father are one.
KJV: I and [my] Father are one.
INT: and the Father one are

John 10:32 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ πατρός διὰ ποῖον
NAS: works from the Father; for which
KJV: from my Father; for which
INT: from the Father because of which

John 10:36 N-NMS
GRK: ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασεν καὶ
NAS: of Him, whom the Father sanctified
KJV: of him, whom the Father hath sanctified,
INT: [of him] whom the Father sanctified and

John 10:37 N-GMS
GRK: ἔργα τοῦ πατρός μου μὴ
NAS: the works of My Father, do not believe
KJV: the works of my Father, believe me
INT: works of the Father of me not

John 10:38 N-NMS
GRK: ἐμοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν
NAS: and understand that the Father is in Me, and I in the Father.
KJV: believe, that the Father [is] in me,
INT: me [is] the Father and I in

John 10:38 N-DMS
GRK: ἐν τῷ πατρί
NAS: that the Father is in Me, and I in the Father.
INT: in the Father

John 11:41 N-VMS
GRK: καὶ εἶπεν Πάτερ εὐχαριστῶ σοι
NAS: and said, Father, I thank
KJV: and said, Father, I thank thee
INT: and said Father I thank you

John 12:26 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ πατήρ
NAS: serves Me, the Father will honor
KJV: him will [my] Father honour.
INT: him the Father

John 12:27 N-VMS
GRK: τί εἴπω πάτερ σῶσόν με
NAS: shall I say, Father, save
KJV: what shall I say? Father, save me
INT: what shall I say Father save me

John 12:28 N-VMS
GRK: πάτερ δόξασόν σου
NAS: Father, glorify Your name.
KJV: Father, glorify thy
INT: Father glorify of you

John 12:49 N-NMS
GRK: πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι
NAS: on My own initiative, but the Father Himself
KJV: myself; but the Father which sent me,
INT: having sent me Father himself me

John 12:50 N-NMS
GRK: μοι ὁ πατήρ οὕτως λαλῶ
NAS: just as the Father has told
KJV: even as the Father said
INT: to me the Father so I speak

John 13:1 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα ἀγαπήσας τοὺς
NAS: world to the Father, having loved
KJV: unto the Father, having loved
INT: to the Father having loved the

John 13:3 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς
NAS: [Jesus], knowing that the Father had given
KJV: that the Father had given
INT: him the Father into [his] the

John 14:2 N-GMS
GRK: οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ
NAS: In My Father's house are many
KJV: In my Father's house are
INT: house of the father of me rooms

John 14:6 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ
NAS: comes to the Father but through
KJV: cometh unto the Father, but by
INT: to the Father if not

John 14:7 N-AMS
GRK: καὶ τὸν πατέρα μου καὶ
NAS: Me, you would have known My Father also;
KJV: my Father also:
INT: also the Father of me moreover

John 14:8 N-AMS
GRK: ἡμῖν τὸν πατέρα καὶ ἀρκεῖ
NAS: show us the Father, and it is enough
KJV: shew us the Father, and it sufficeth
INT: us the Father and it is enough

John 14:9 N-AMS
GRK: ἑώρακεν τὸν πατέρα πῶς σὺ
NAS: Me has seen the Father; how
KJV: me hath seen the Father; and how
INT: has seen the Father how you

John 14:9 N-AMS
GRK: ἡμῖν τὸν πατέρα
NAS: [can] you say, 'Show us the Father'?
KJV: [then], Shew us the Father?
INT: us the Father

John 14:10 N-DMS
GRK: ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ
NAS: Do you not believe that I am in the Father, and the Father
KJV: am in the Father, and the Father
INT: in the Father and the

John 14:10 N-NMS
GRK: καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί
NAS: that I am in the Father, and the Father is in Me? The words
KJV: the Father, and the Father in me?
INT: and the Father in me

John 14:10 N-NMS
GRK: ὁ δὲ πατὴρ ἐν ἐμοὶ
NAS: on My own initiative, but the Father abiding
KJV: but the Father that dwelleth
INT: but [the] Father in me

John 14:11 N-DMS
GRK: ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ
NAS: Believe Me that I am in the Father and the Father
KJV: I [am] in the Father, and the Father
INT: in the Father and the

John 14:11 N-NMS
GRK: καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί
NAS: Me that I am in the Father and the Father is in Me; otherwise
KJV: the Father, and the Father in me:
INT: and the Father in me

John 14:12 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα πορεύομαι
NAS: because I go to the Father.
KJV: unto my Father.
INT: to the Father go

John 14:13 N-NMS
GRK: δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ
NAS: so that the Father may be glorified
KJV: that the Father may be glorified
INT: might be glorified the Father in the

John 14:16 N-AMS
GRK: ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον
NAS: I will ask the Father, and He will give
KJV: will pray the Father, and
INT: will ask the Father and another

John 14:20 N-DMS
GRK: ἐν τῷ πατρί μου καὶ
NAS: you will know that I am in My Father, and you in Me, and I in you.
KJV: [am] in my Father, and ye
INT: in the Father of me and

John 14:21 N-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ πατρός μου κἀγὼ
NAS: Me will be loved by My Father, and I will love
KJV: of my Father, and I
INT: by the Father of me And I

John 14:23 N-NMS
GRK: καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει
NAS: My word; and My Father will love
KJV: and my Father will love him,
INT: and the Father of me will love

John 14:24 N-GMS
GRK: πέμψαντός με πατρός
NAS: is not Mine, but the Father's who sent
KJV: mine, but the Father's which sent
INT: having sent me Father

John 14:26 N-NMS
GRK: πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ
NAS: whom the Father will send
KJV: Ghost, whom the Father will send in
INT: will send the Father in the

John 14:28 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα ὅτι ὁ
NAS: I go to the Father, for the Father
KJV: I go unto the Father: for my
INT: to the Father for the

John 14:28 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ πατὴρ μείζων μού
NAS: to the Father, for the Father is greater
KJV: for my Father is greater than
INT: for the Father greater than I

John 14:31 N-AMS
GRK: ἀγαπῶ τὸν πατέρα καὶ καθὼς
NAS: that I love the Father, I do
KJV: that I love the Father; and as
INT: I love the Father and as

John 14:31 N-NMS
GRK: μοι ὁ πατὴρ οὕτως ποιῶ
NAS: exactly as the Father commanded
KJV: and as the Father gave me
INT: me the Father thus I do

John 15:1 N-NMS
GRK: καὶ ὁ πατήρ μου ὁ
NAS: vine, and My Father is the vinedresser.
KJV: and my Father is the husbandman.
INT: and the Father of me the

John 15:8 N-NMS
GRK: ἐδοξάσθη ὁ πατήρ μου ἵνα
NAS: My Father is glorified by this,
KJV: is my Father glorified, that
INT: is glorified the Father of me that

John 15:9 N-NMS
GRK: με ὁ πατήρ κἀγὼ ὑμᾶς
NAS: Just as the Father has loved
KJV: As the Father hath loved me,
INT: me the Father I also you

John 15:10 N-GMS
GRK: ἐγὼ τοῦ πατρὸς μου τὰς
NAS: as I have kept My Father's commandments
KJV: my Father's commandments,
INT: I the father of me the

John 15:15 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα
NAS: that I have heard from My Father I have made known
KJV: my Father I have made known
INT: from the Father of me I made known

John 15:16 N-AMS
GRK: αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ
NAS: you ask of the Father in My name
KJV: ye shall ask of the Father in
INT: you might ask the Father in the

John 15:23 N-AMS
GRK: καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ
NAS: He who hates Me hates My Father also.
KJV: hateth my Father also.
INT: also the Father of me hates

John 15:24 N-AMS
GRK: καὶ τὸν πατέρα μου
NAS: and hated Me and My Father as well.
KJV: and my Father.
INT: and the Father of me

John 15:26 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ πατρός τὸ πνεῦμα
NAS: I will send to you from the Father, [that is] the Spirit
KJV: from the Father, [even] the Spirit
INT: from the Father the Spirit

John 15:26 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται ἐκεῖνος
NAS: proceeds from the Father, He will testify
KJV: from the Father, he
INT: from the Father goes forth he

John 16:3 N-AMS
GRK: ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ
NAS: they have not known the Father or
KJV: not known the Father, nor me.
INT: they know the Father nor me

John 16:10 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα ὑπάγω καὶ
NAS: I go to the Father and you no longer
KJV: to my Father, and ye see
INT: to the Father I go away and

John 16:15 N-NMS
GRK: ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστιν
NAS: All things that the Father has
KJV: All things that the Father hath are
INT: has the Father mine are

John 16:16 Noun-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα
KJV: go to the Father.
INT: to the Father

John 16:17 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα
NAS: I go to the Father'?
KJV: go to the Father?
INT: to the Father

John 16:23 N-AMS
GRK: αἰτήσητε τὸν πατέρα δώσει ὑμῖν
NAS: you ask the Father for anything
KJV: ye shall ask the Father in
INT: you might ask the Father he will give you

John 16:25 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν
NAS: you plainly of the Father.
KJV: plainly of the Father.
INT: concerning the Father I will preach to you

John 16:26 N-AMS
GRK: ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν
NAS: to you that I will request of the Father on your behalf;
KJV: I will pray the Father for you:
INT: will implore the Father for you

John 16:27 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς
NAS: for the Father Himself loves
KJV: For the Father himself loveth
INT: indeed the Father loves you

John 16:28 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα
NAS: I came forth from the Father and have come
KJV: from the Father, and
INT: from the Father and have come

John 16:28 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα
NAS: again and going to the Father.
KJV: go to the Father.
INT: to the Father

John 16:32 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ πατὴρ μετ' ἐμοῦ
NAS: because the Father is with Me.
KJV: alone, because the Father is with
INT: for the Father with me

John 17:1 N-VMS
GRK: οὐρανὸν εἶπεν Πάτερ ἐλήλυθεν ἡ
NAS: He said, Father, the hour
KJV: and said, Father, the hour is come;
INT: heaven said Father has come the

John 17:5 N-VMS
GRK: με σύ πάτερ παρὰ σεαυτῷ
NAS: Now, Father, glorify Me together
KJV: And now, O Father, glorify thou
INT: me you Father with yourself

John 17:11 N-VMS
GRK: σὲ ἔρχομαι πάτερ ἅγιε τήρησον
NAS: to You. Holy Father, keep
KJV: thee. Holy Father, keep through
INT: you come Father Holy keep

John 17:21 N-NMS
GRK: καθὼς σύ πάτερ ἐν ἐμοὶ
NAS: even as You, Father, [are] in Me and I in You, that they also
KJV: as thou, Father, [art] in me,
INT: as you Father [are] in me

John 17:24 N-NMS
GRK: πάτερ ὃ δέδωκάς
NAS: Father, I desire that they also,
KJV: Father, I will that
INT: Father [those] whom you have given

John 17:25 N-NMS
GRK: πάτερ δίκαιε καὶ
NAS: O righteous Father, although
KJV: O righteous Father, the world hath
INT: Father righteous although

John 18:11 N-NMS
GRK: μοι ὁ πατὴρ οὐ μὴ
NAS: which the Father has given
KJV: the cup which my Father hath given me,
INT: me the Father no not

John 20:17 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα πορεύου δὲ
NAS: ascended to the Father; but go
KJV: to my Father: but go
INT: to the Father go moreover

John 20:17 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ
NAS: to them, 'I ascend to My Father and your Father,
KJV: unto my Father, and your
INT: to the Father of me and

John 20:17 N-AMS
GRK: μου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ
NAS: to My Father and your Father, and My God
KJV: and your Father; and [to] my
INT: of me and Father of you and

John 20:21 N-NMS
GRK: με ὁ πατήρ κἀγὼ πέμπω
NAS: Peace [be] with you; as the Father has sent
KJV: as [my] Father hath sent
INT: me the Father I also send

Acts 1:4 N-GMS
GRK: ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ
NAS: but to wait for what the Father had promised,
KJV: for the promise of the Father, which,
INT: promise of the Father which [said he] you heard

Acts 1:7 N-NMS
GRK: οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν
NAS: which the Father has fixed
KJV: which the Father hath put
INT: which the Father set by

Acts 2:33 N-GMS
GRK: παρὰ τοῦ πατρὸς ἐξέχεεν τοῦτο
NAS: and having received from the Father the promise
KJV: of the Father the promise
INT: from the Father he poured out this

Acts 3:13 N-GMP
GRK: θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἐδόξασεν
NAS: the God of our fathers, has glorified
KJV: of our fathers, hath glorified
INT: God the fathers of us glorified

Acts 3:25 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν λέγων
NAS: made with your fathers, saying
KJV: with our fathers, saying unto
INT: with the fathers you saying

Acts 4:25 N-GMS
GRK: ὁ τοῦ πατρὸς ἡμῶν διὰ
NAS: [through] the mouth of our father David
INT: who your servant [the] father of us by

Acts 5:30 N-GMP
GRK: θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν
NAS: The God of our fathers raised
KJV: of our fathers raised up
INT: God of the fathers of us raised up

Acts 7:2 N-VMP
GRK: ἀδελφοὶ καὶ πατέρες ἀκούσατε Ὁ
NAS: me, brethren and fathers! The God
KJV: and fathers, hearken;
INT: brothers and fathers listen The

Acts 7:2 N-DMS
GRK: ὤφθη τῷ πατρὶ ἡμῶν Ἀβραὰμ
NAS: appeared to our father Abraham
KJV: unto our father Abraham,
INT: appeared to the father of us Abraham

Acts 7:4 N-AMS
GRK: ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτοῦ μετῴκισεν
NAS: after his father died,
KJV: when his father was dead, he removed
INT: died the father of him he removed

Acts 7:11 N-NMP
GRK: χορτάσματα οἱ πατέρες ἡμῶν
NAS: affliction [with it], and our fathers could find
KJV: and our fathers found no
INT: sustenance the fathers of us

Acts 7:12 N-AMP
GRK: ἐξαπέστειλεν τοὺς πατέρας ἡμῶν πρῶτον
NAS: he sent our fathers [there] the first time.
KJV: he sent out our fathers first.
INT: sent forth the fathers of us first

Acts 7:14 N-AMS
GRK: Ἰακὼβ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ
NAS: Jacob his father and all
KJV: his father Jacob
INT: Jacob the father of him and

Acts 7:15 N-NMP
GRK: καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν
NAS: to Egypt and [there] he and our fathers died.
KJV: and our fathers,
INT: and the fathers of us

Acts 7:19 N-AMP
GRK: ἐκάκωσεν τοὺς πατέρας ἡμῶν τοῦ
NAS: and mistreated our fathers so that they would expose
KJV: our fathers, so that
INT: ill-treated the fathers of us

Acts 7:20 N-GMS
GRK: οἴκῳ τοῦ πατρός
NAS: three months in his father's home.
KJV: in his father's house three
INT: house of the father

Acts 7:32 N-GMP
GRK: θεὸς τῶν πατέρων σου ὁ
NAS: I AM THE GOD OF YOUR FATHERS, THE GOD
KJV: of thy fathers, the God
INT: God of the Fathers of you the

Acts 7:38 N-GMP
GRK: καὶ τῶν πατέρων ἡμῶν ὃς
NAS: Sinai, and [who was] with our fathers; and he received
KJV: and [with] our fathers: who received
INT: and of the fathers of us who

Acts 7:39 N-NMP
GRK: γενέσθαι οἱ πατέρες ἡμῶν ἀλλὰ
NAS: Our fathers were unwilling
KJV: To whom our fathers would not
INT: be the fathers of us but

Acts 7:44 N-DMP
GRK: ἦν τοῖς πατράσιν ἡμῶν ἐν
NAS: Our fathers had the tabernacle
KJV: Our fathers had the tabernacle
INT: was with fathers of us in

Acts 7:45 N-NMP
GRK: διαδεξάμενοι οἱ πατέρες ἡμῶν μετὰ
NAS: And having received it in their turn, our fathers brought
KJV: our fathers that came
INT: having received by succession the fathers of us with

Acts 7:45 N-GMP
GRK: προσώπου τῶν πατέρων ἡμῶν ἕως
NAS: out before our fathers, until
KJV: the face of our fathers, unto the days
INT: face of the fathers of us until

Acts 7:51 N-NMP
GRK: ὡς οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ
NAS: you are doing just as your fathers did.
KJV: as your fathers [did], so [do] ye.
INT: as the fathers of you also

Acts 7:52 N-NMP
GRK: ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ
NAS: of the prophets did your fathers not persecute?
KJV: not your fathers persecuted? and
INT: did persecute the fathers of you and

Acts 13:17 N-AMP
GRK: ἐξελέξατο τοὺς πατέρας ἡμῶν καὶ
NAS: chose our fathers and made
KJV: chose our fathers, and exalted
INT: chose the fathers of us and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page