Matthew 2:22
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
191 [e]ἀκούσας
akousas
Having heardV-APA-NMS
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
745 [e]Ἀρχέλαος
Archelaos
ArchelausN-NMS
936 [e]βασιλεύει
basileuei
reigns overV-PIA-3S
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
2449 [e]Ἰουδαίας
Ioudaias
JudeaN-GFS
473 [e]ἀντὶ
anti
in place ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
3962 [e]πατρὸς
patros
fatherN-GMS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
2264 [e]Ἡρῴδου
Hērōdou
Herod,N-GMS
5399 [e]ἐφοβήθη
ephobēthē
he was afraidV-AIP-3S
1563 [e]ἐκεῖ
ekei
thereAdv
565 [e]ἀπελθεῖν·
apelthein
to go;V-ANA
5537 [e]χρηματισθεὶς
chrēmatistheis
having been divinely warnedV-APP-NMS
1161 [e]δὲ
de
nowConj
2596 [e]κατ’
kat’
inPrep
3677 [e]ὄναρ
onar
a dream,N-ANS
402 [e]ἀνεχώρησεν
anechōrēsen
he withdrewV-AIA-3S
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὰ
ta
theArt-ANP
3313 [e]μέρη
merē
districtN-ANP
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
1056 [e]Γαλιλαίας,
Galilaias
of Galilee,N-GFS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:22 Greek NT: Nestle 1904
ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ’ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:22 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ' ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:22 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ' ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:22 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ Ἡρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ’ ὄναρ, ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:22 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ’ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:22 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ’ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:22 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ Ἡρώδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ’ ὄναρ, ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας,

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2:22 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ Ἡρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ' ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας

Matthew 2:22 Hebrew Bible
וכשמעו כי ארקלוס מלך ביהודה תחת הורדוס אביו ירא ללכת שמה ויצוה בחלום וילך לו אל ארצות הגליל׃

Matthew 2:22 Aramaic NT: Peshitta
ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥ ܕܐܪܟܠܐܘܤ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܒܝܗܘܕ ܚܠܦ ܗܪܘܕܤ ܐܒܘܗܝ ܕܚܠ ܕܢܐܙܠ ܠܬܡܢ ܘܐܬܚܙܝ ܠܗ ܒܚܠܡܐ ܕܢܐܙܠ ܠܐܬܪܐ ܕܓܠܝܠܐ ܀ 23 ܘܐܬܐ ܥܡܪ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܢܨܪܬ ܐܝܟ ܕܢܬܡܠܐ ܡܕܡ ܕܐܬܐܡܪ ܒܢܒܝܐ ܕܢܨܪܝܐ ܢܬܩܪܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But when he heard that Archelaus was reigning over Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. Then after being warned by God in a dream, he left for the regions of Galilee,

King James Bible
But when he heard that Archelaus did reign in Judaea in the room of his father Herod, he was afraid to go thither: notwithstanding, being warned of God in a dream, he turned aside into the parts of Galilee:

Holman Christian Standard Bible
But when he heard that Archelaus was ruling over Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. And being warned in a dream, he withdrew to the region of Galilee.
Treasury of Scripture Knowledge

he was.

Genesis 19:17-21 And it came to pass, when they had brought them forth abroad, that …

1 Samuel 16:2 And Samuel said, How can I go? if Saul hear it, he will kill me. …

Acts 9:13,14 Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man, how …

being.

Matthew 2:12 And being warned of God in a dream that they should not return to …

Matthew 1:20 But while he thought on these things, behold, the angel of the LORD …

Psalm 48:14 For this God is our God for ever and ever: he will be our guide even to death.

Psalm 73:24 You shall guide me with your counsel, and afterward receive me to glory.

Psalm 107:6,7 Then they cried to the LORD in their trouble, and he delivered them …

Psalm 121:8 The LORD shall preserve your going out and your coming in from this …

Isaiah 30:21 And your ears shall hear a word behind you, saying, This is the way, …

Isaiah 48:17,18 Thus said the LORD, your Redeemer, the Holy One of Israel; I am the …

into.

Matthew 3:13 Then comes Jesus from Galilee to Jordan to John, to be baptized of him.

Luke 2:39 And when they had performed all things according to the law of the …

John 7:41,42,52 Others said, This is the Christ. But some said, Shall Christ come …

Links
Matthew 2:22Matthew 2:22 NIVMatthew 2:22 NLTMatthew 2:22 ESVMatthew 2:22 NASBMatthew 2:22 KJVMatthew 2:22 Bible AppsMatthew 2:22 Biblia ParalelaMatthew 2:22 Chinese BibleMatthew 2:22 French BibleMatthew 2:22 German BibleBible Hub
Matthew 2:21
Top of Page
Top of Page