Ἡρῴδου
Englishman's Concordance
Ἡρῴδου (Hērōdou) — 13 Occurrences

Matthew 2:1 N-GMS
GRK: ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως
NAS: in the days of Herod the king,
KJV: in the days of Herod the king, behold,
INT: in [the] days of Herod the king

Matthew 2:15 N-GMS
GRK: τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου ἵνα πληρωθῇ
NAS: the death of Herod. [This was] to fulfill
KJV: the death of Herod: that
INT: the death of Herod that might be fulfilled

Matthew 2:19 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος
NAS: But when Herod died, behold,
KJV: But when Herod was dead, behold,
INT: moreover Herod behold an angel

Matthew 2:22 N-GMS
GRK: πατρὸς αὐτοῦ Ἡρῴδου ἐφοβήθη ἐκεῖ
NAS: of his father Herod, he was afraid
KJV: father Herod, he was afraid
INT: father of him Herod he was afraid there

Matthew 14:6 N-GMS
GRK: γενομένοις τοῦ Ἡρῴδου ὠρχήσατο ἡ
NAS: But when Herod's birthday came,
KJV: But when Herod's birthday was kept,
INT: having been celebrated of Herod danced the

Mark 8:15 N-GMS
GRK: τῆς ζύμης Ἡρῴδου
NAS: and the leaven of Herod.
KJV: and [of] the leaven of Herod.
INT: of the leaven of Herod

Luke 1:5 N-GMS
GRK: ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως τῆς
NAS: In the days of Herod, king of Judea,
KJV: the days of Herod, the king
INT: the days of Herod king

Luke 3:1 N-GMS
GRK: τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου Φιλίππου δὲ
NAS: of Judea, and Herod was tetrarch
KJV: and Herod being tetrarch
INT: of Galilee Herod Philip moreover

Luke 8:3 N-GMS
GRK: Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρῴδου καὶ Σουσάννα
NAS: of Chuza, Herod's steward,
KJV: the wife of Chuza Herod's steward, and
INT: of Chuza a manager of Herod and Susanna

Luke 23:7 N-GMS
GRK: τῆς ἐξουσίας Ἡρῴδου ἐστὶν ἀνέπεμψεν
NAS: that He belonged to Herod's jurisdiction,
KJV: unto Herod's jurisdiction,
INT: the jurisdiction of Herod he is he sent up

Acts 12:11 N-GMS
GRK: ἐκ χειρὸς Ἡρῴδου καὶ πάσης
NAS: me from the hand of Herod and from all
KJV: the hand of Herod, and
INT: out of [the] hand of Herod and all

Acts 13:1 N-GMS
GRK: Μαναήν τε Ἡρῴδου τοῦ τετραάρχου
NAS: who had been brought up with Herod the tetrarch,
KJV: which had been brought up with Herod the tetrarch,
INT: Manaen also of Herod the tetrarch

Acts 23:35 N-GMS
GRK: πραιτωρίῳ τοῦ Ἡρῴδου φυλάσσεσθαι αὐτόν
NAS: for him to be kept in Herod's Praetorium.
KJV: to be kept in Herod's judgment hall.
INT: praetorium of Herod to be kept him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page