1056. Γαλιλαία (Galilaia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1056. Γαλιλαία (Galilaia) — 61 Occurrences

Matthew 2:22 N-GFS
GRK: μέρη τῆς Γαλιλαίας
NAS: he left for the regions of Galilee,
KJV: into the parts of Galilee:
INT: district of Galilee

Matthew 3:13 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν
NAS: arrived from Galilee at the Jordan
KJV: Jesus from Galilee to Jordan
INT: from Galilee to the

Matthew 4:12 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν
NAS: He withdrew into Galilee;
KJV: he departed into Galilee;
INT: into Galilee

Matthew 4:15 N-VFS
GRK: τοῦ Ἰορδάνου Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν
NAS: THE JORDAN, GALILEE OF THE GENTILES--
KJV: Jordan, Galilee of the Gentiles;
INT: the Jordan Galilee of the Gentiles

Matthew 4:18 N-GFS
GRK: θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο
NAS: by the Sea of Galilee, He saw
KJV: by the sea of Galilee, saw two
INT: sea of Galilee he saw two

Matthew 4:23 N-DFS
GRK: ὅλῃ τῇ Γαλιλαίᾳ διδάσκων ἐν
NAS: all Galilee, teaching
KJV: went about all Galilee, teaching in
INT: all Galilee teaching in

Matthew 4:25 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως
NAS: followed Him from Galilee and [the] Decapolis
KJV: from Galilee, and
INT: from Galilee and [the] Decapolis

Matthew 15:29 N-GFS
GRK: θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας καὶ ἀναβὰς
NAS: by the Sea of Galilee, and having gone
KJV: the sea of Galilee; and
INT: sea of Galilee and having gone up

Matthew 17:22 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And while they were gathering together in Galilee, Jesus
KJV: abode in Galilee, Jesus said
INT: in Galilee said to them

Matthew 19:1 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦλθεν
NAS: He departed from Galilee and came
KJV: he departed from Galilee, and came
INT: from Galilee and came

Matthew 21:11 N-GFS
GRK: Ναζαρὲθ τῆς Γαλιλαίας
NAS: Jesus, from Nazareth in Galilee.
KJV: of Nazareth of Galilee.
INT: Nazareth of Galilee

Matthew 26:32 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν
NAS: I will go ahead of you to Galilee.
KJV: you into Galilee.
INT: into Galilee

Matthew 27:55 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ
NAS: Jesus from Galilee while ministering
KJV: from Galilee, ministering
INT: from Galilee ministering to him

Matthew 28:7 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐκεῖ αὐτὸν
NAS: He is going ahead of you into Galilee, there
KJV: you into Galilee; there shall ye see
INT: into Galilee there him

Matthew 28:10 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν κἀκεῖ με
NAS: to leave for Galilee, and there
KJV: into Galilee, and there
INT: into Galilee and there me

Matthew 28:16 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸ
NAS: proceeded to Galilee, to the mountain
KJV: into Galilee, into
INT: into Galilee to the

Mark 1:9 N-GFS
GRK: Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθη
NAS: from Nazareth in Galilee and was baptized
KJV: Nazareth of Galilee, and
INT: Nazareth of Galilee and was baptized

Mark 1:14 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ
NAS: came into Galilee, preaching
KJV: into Galilee, preaching
INT: into Galilee proclaiming the

Mark 1:16 N-GFS
GRK: θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα
NAS: by the Sea of Galilee, He saw
KJV: by the sea of Galilee, he saw Simon
INT: sea of Galilee he saw Simon

Mark 1:28 N-GFS
GRK: περίχωρον τῆς Γαλιλαίας
NAS: the surrounding district of Galilee.
KJV: all the region round about Galilee.
INT: region around Galilee

Mark 1:39 N-AFS
GRK: ὅλην τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὰ
NAS: all Galilee, preaching
KJV: throughout all Galilee, and cast out
INT: all Galilee and

Mark 3:7 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἠκολούθησεν καὶ
NAS: multitude from Galilee followed;
KJV: multitude from Galilee followed him,
INT: from Galilee followed and

Mark 6:21 N-GFS
GRK: πρώτοις τῆς Γαλιλαίας
NAS: and the leading men of Galilee;
KJV: and chief [estates] of Galilee;
INT: leading [men] of Galilee

Mark 7:31 N-GFS
GRK: θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας ἀνὰ μέσον
NAS: to the Sea of Galilee, within
KJV: the sea of Galilee, through
INT: sea of Galilee through [the] midst

Mark 9:30 N-GFS
GRK: διὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ οὐκ
NAS: through Galilee, and He did not want
KJV: through Galilee; and
INT: through Galilee and not

Mark 14:28 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν
NAS: I will go ahead of you to Galilee.
KJV: you into Galilee.
INT: into Galilee

Mark 15:41 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ
NAS: When He was in Galilee, they used to follow
KJV: he was in Galilee, followed him,
INT: in Galilee followed him

Mark 16:7 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐκεῖ αὐτὸν
NAS: He is going ahead of you to Galilee; there
KJV: you into Galilee: there shall ye see
INT: into Galilee there him

Luke 1:26 N-GFS
GRK: πόλιν τῆς Γαλιλαίας ᾗ ὄνομα
NAS: to a city in Galilee called
KJV: a city of Galilee, named
INT: a city of Galilee whose name [was]

Luke 2:4 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐκ πόλεως
NAS: went up from Galilee, from the city
KJV: went up from Galilee, out of the city
INT: from Galilee out of [the] town

Luke 2:39 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς πόλιν
NAS: they returned to Galilee, to their own
KJV: into Galilee, to
INT: to Galilee to the town

Luke 3:1 N-GFS
GRK: τετρααρχοῦντος τῆς Γαλιλαίας Ἡρῴδου Φιλίππου
NAS: was tetrarch of Galilee, and his brother
KJV: being tetrarch of Galilee, and
INT: being tetrarch of Galilee Herod Philip

Luke 4:14 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν καὶ φήμη
NAS: returned to Galilee in the power
KJV: into Galilee: and
INT: to Galilee and a report

Luke 4:31 N-GFS
GRK: πόλιν τῆς Γαλιλαίας Καὶ ἦν
NAS: a city of Galilee, and He was teaching
KJV: a city of Galilee, and
INT: a city of Galilee and was

Luke 5:17 N-GFS
GRK: κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ Ἰουδαίας
NAS: village of Galilee and Judea
KJV: every town of Galilee, and Judaea,
INT: village of Galilee and of Judea

Luke 8:26 N-GFS
GRK: ἀντίπερα τῆς Γαλιλαίας
NAS: which is opposite Galilee.
KJV: is over against Galilee.
INT: opposite Galilee

Luke 17:11 N-GFS
GRK: Σαμαρείας καὶ Γαλιλαίας
NAS: between Samaria and Galilee.
KJV: of Samaria and Galilee.
INT: of Samaria and Galilee

Luke 23:5 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε
NAS: starting from Galilee even as far
KJV: beginning from Galilee to this place.
INT: from Galilee even to here

Luke 23:49 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ὁρῶσαι ταῦτα
NAS: who accompanied Him from Galilee were standing
KJV: him from Galilee, stood afar off,
INT: from Galilee beholding these things

Luke 23:55 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς Γαλιλαίας αὐτῷ ἐθεάσαντο
NAS: had come with Him out of Galilee followed,
KJV: from Galilee, followed after,
INT: out of Galilee him saw

Luke 24:6 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ
NAS: to you while He was still in Galilee,
KJV: yet in Galilee,
INT: in Galilee

John 1:43 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν καὶ εὑρίσκει
NAS: to go into Galilee, and He found
KJV: go forth into Galilee, and findeth
INT: into Galilee and he finds

John 2:1 N-GFS
GRK: Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἦν
NAS: in Cana of Galilee, and the mother
KJV: in Cana of Galilee; and the mother
INT: Cana of Galilee and was

John 2:11 N-GFS
GRK: Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐφανέρωσεν
NAS: in Cana of Galilee, and manifested
KJV: Cana of Galilee, and
INT: Cana of Galilee and revealed

John 4:3 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν
NAS: and went away again into Galilee.
KJV: again into Galilee.
INT: into Galilee

John 4:43 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν
NAS: He went forth from there into Galilee.
KJV: and went into Galilee.
INT: into Galilee

John 4:45 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐδέξαντο αὐτὸν
NAS: He came to Galilee, the Galileans
KJV: into Galilee, the Galilaeans
INT: into Galilee received him

John 4:46 N-GFS
GRK: Κανὰ τῆς Γαλιλαίας ὅπου ἐποίησεν
NAS: to Cana of Galilee where
KJV: into Cana of Galilee, where he made
INT: Cana of Galilee where he made

John 4:47 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἀπῆλθεν πρὸς
NAS: out of Judea into Galilee, he went
KJV: Judaea into Galilee, he went unto
INT: into Galilee went to

John 4:54 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν
NAS: out of Judea into Galilee.
KJV: Judaea into Galilee.
INT: into Galilee

John 6:1 N-GFS
GRK: θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος
NAS: of the Sea of Galilee (or Tiberias).
KJV: the sea of Galilee, which is [the sea] of Tiberias.
INT: sea of Galilee of Tiberias

John 7:1 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ οὐ γὰρ
NAS: was walking in Galilee, for He was unwilling
KJV: walked in Galilee: for he would
INT: in Galilee not for

John 7:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ
NAS: to them, He stayed in Galilee.
KJV: he abode [still] in Galilee.
INT: in Galilee

John 7:41 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ χριστὸς
NAS: is not going to come from Galilee, is He?
KJV: come out of Galilee?
INT: out of Galilee the Christ

John 7:52 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ ἐραύνησον
NAS: him, You are not also from Galilee, are you? Search,
KJV: also of Galilee? Search, and
INT: from Galilee are Search

John 7:52 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς Γαλιλαίας προφήτης οὐκ
NAS: prophet arises out of Galilee.
KJV: for out of Galilee ariseth no
INT: out of Galilee a prophet not

John 12:21 N-GFS
GRK: Βηθσαιδὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἠρώτων
NAS: was from Bethsaida of Galilee, and [began to] ask
KJV: Bethsaida of Galilee, and
INT: Bethsaida of Galilee and they asked

John 21:2 N-GFS
GRK: Κανὰ τῆς Γαλιλαίας καὶ οἱ
NAS: of Cana in Galilee, and the [sons] of Zebedee,
KJV: of Cana in Galilee, and the [sons]
INT: Cana of Galilee and the [sons]

Acts 9:31 N-GFS
GRK: Ἰουδαίας καὶ Γαλιλαίας καὶ Σαμαρείας
NAS: Judea and Galilee and Samaria
KJV: Judaea and Galilee and Samaria,
INT: of Judea and Galilee and Samaria

Acts 10:37 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας μετὰ τὸ
NAS: starting from Galilee, after
KJV: from Galilee, after
INT: from Galilee after the

Acts 13:31 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς Ἰερουσαλήμ
NAS: who came up with Him from Galilee to Jerusalem,
KJV: him from Galilee to Jerusalem,
INT: from Galilee to Jerusalem

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page