γάλακτος
Englishman's Concordance
γάλακτος (galaktos) — 3 Occurrences

1 Corinthians 9:7 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης
NAS: and does not use the milk of the flock?
KJV: not of the milk of the flock?
INT: of the milk of the flock

Hebrews 5:12 N-GNS
GRK: χρείαν ἔχοντες γάλακτος καὶ οὐ
NAS: to need milk and not solid
KJV: have need of milk, and not
INT: need having of milk though not

Hebrews 5:13 N-GNS
GRK: ὁ μετέχων γάλακτος ἄπειρος λόγου
NAS: who partakes [only] of milk is not accustomed
KJV: that useth milk [is] unskilful
INT: that partakes of milk [is] unskilled in [the] word

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page