Γαλιλαίαν
Englishman's Concordance
Γαλιλαίαν (Galilaian) — 17 Occurrences

Matthew 4:12 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν
NAS: He withdrew into Galilee;
KJV: he departed into Galilee;
INT: into Galilee

Matthew 26:32 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν
NAS: I will go ahead of you to Galilee.
KJV: you into Galilee.
INT: into Galilee

Matthew 28:7 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐκεῖ αὐτὸν
NAS: He is going ahead of you into Galilee, there
KJV: you into Galilee; there shall ye see
INT: into Galilee there him

Matthew 28:10 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν κἀκεῖ με
NAS: to leave for Galilee, and there
KJV: into Galilee, and there
INT: into Galilee and there me

Matthew 28:16 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὸ
NAS: proceeded to Galilee, to the mountain
KJV: into Galilee, into
INT: into Galilee to the

Mark 1:14 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν κηρύσσων τὸ
NAS: came into Galilee, preaching
KJV: into Galilee, preaching
INT: into Galilee proclaiming the

Mark 1:39 N-AFS
GRK: ὅλην τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὰ
NAS: all Galilee, preaching
KJV: throughout all Galilee, and cast out
INT: all Galilee and

Mark 14:28 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν
NAS: I will go ahead of you to Galilee.
KJV: you into Galilee.
INT: into Galilee

Mark 16:7 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐκεῖ αὐτὸν
NAS: He is going ahead of you to Galilee; there
KJV: you into Galilee: there shall ye see
INT: into Galilee there him

Luke 2:39 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς πόλιν
NAS: they returned to Galilee, to their own
KJV: into Galilee, to
INT: to Galilee to the town

Luke 4:14 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν καὶ φήμη
NAS: returned to Galilee in the power
KJV: into Galilee: and
INT: to Galilee and a report

John 1:43 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν καὶ εὑρίσκει
NAS: to go into Galilee, and He found
KJV: go forth into Galilee, and findeth
INT: into Galilee and he finds

John 4:3 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν
NAS: and went away again into Galilee.
KJV: again into Galilee.
INT: into Galilee

John 4:43 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν
NAS: He went forth from there into Galilee.
KJV: and went into Galilee.
INT: into Galilee

John 4:45 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἐδέξαντο αὐτὸν
NAS: He came to Galilee, the Galileans
KJV: into Galilee, the Galilaeans
INT: into Galilee received him

John 4:47 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν ἀπῆλθεν πρὸς
NAS: out of Judea into Galilee, he went
KJV: Judaea into Galilee, he went unto
INT: into Galilee went to

John 4:54 N-AFS
GRK: εἰς τὴν Γαλιλαίαν
NAS: out of Judea into Galilee.
KJV: Judaea into Galilee.
INT: into Galilee

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page