565. ἀπέρχομαι (aperchomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 565. ἀπέρχομαι (aperchomai) — 118 Occurrences

Matthew 2:22 V-ANA
GRK: ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν χρηματισθεὶς δὲ
NAS: Herod, he was afraid to go there. Then
KJV: he was afraid to go thither:
INT: he was afraid there to go having been divinely warned moreover

Matthew 4:24 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ
NAS: The news about Him spread throughout
KJV: his fame went throughout all
INT: And went out the news

Matthew 5:30 V-ASA-3S
GRK: εἰς γέενναν ἀπέλθῃ
NAS: for your whole body to go into hell.
INT: into hell be cast

Matthew 8:18 V-ANA
GRK: αὐτὸν ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ
NAS: Him, He gave orders to depart to the other side
KJV: he gave commandment to depart unto
INT: him he commanded to depart to the

Matthew 8:19 V-PSM/P-2S
GRK: ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ
NAS: I will follow You wherever You go.
KJV: thee whithersoever thou goest.
INT: wherever if you might go

Matthew 8:21 V-ANA
GRK: μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι
NAS: me first to go and bury
KJV: me first to go and bury
INT: me first to go and bury

Matthew 8:32 V-AIA-3P
GRK: δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τοὺς
NAS: And they came out and went into the swine,
KJV: when they were come out, they went into
INT: moreover having gone out they went away into the

Matthew 8:33 V-APA-NMP
GRK: ἔφυγον καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν
NAS: ran away, and went to the city
KJV: and went their ways into
INT: fled and having gone away into the

Matthew 9:7 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν
NAS: And he got up and went home.
KJV: And he arose, and departed to his
INT: And having arisen he went away to the

Matthew 10:5 V-ASA-2P
GRK: ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς
NAS: out after instructing them: Do not go in [the] way
KJV: them, saying, Go not into
INT: of the Gentiles not go off and into

Matthew 13:25 V-AIA-3S
GRK: σίτου καὶ ἀπῆλθεν
NAS: among the wheat, and went away.
KJV: the wheat, and went his way.
INT: wheat and went away

Matthew 13:28 V-APA-NMP
GRK: Θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά
NAS: us, then, to go and gather
KJV: then that we go and gather
INT: do you want then [that] having gone forth we should gather them

Matthew 13:46 V-APA-NMS
GRK: πολύτιμον μαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα
NAS: of great value, he went and sold
KJV: of great price, went and sold
INT: very precious pearl having gone away he has sold all things

Matthew 14:15 V-APA-NMP
GRK: ὄχλους ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς
NAS: away, that they may go into the villages
KJV: that they may go into
INT: crowds that having gone into the

Matthew 14:16 V-ANA
GRK: χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν δότε αὐτοῖς
NAS: to them, They do not need to go away; you give
KJV: They need not depart; give ye
INT: need they have to go away give to them

Matthew 16:4 V-AIA-3S
GRK: καταλιπὼν αὐτοὺς ἀπῆλθεν
NAS: And He left them and went away.
KJV: he left them, and departed.
INT: having left them he went away

Matthew 16:21 V-ANA
GRK: εἰς Ἰεροσόλυμα ἀπελθεῖν καὶ πολλὰ
NAS: that He must go to Jerusalem,
KJV: he must go unto Jerusalem,
INT: to Jerusalem to go away and many things

Matthew 18:30 V-APA-NMS
GRK: ἤθελεν ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν
NAS: But he was unwilling and went and threw
KJV: not: but went and cast him
INT: he would but having gone he cast him

Matthew 19:22 V-AIA-3S
GRK: λόγον τοῦτον ἀπῆλθεν λυπούμενος ἦν
NAS: statement, he went away grieving;
KJV: that saying, he went away sorrowful:
INT: statement this he went away grieved he had

Matthew 20:5 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ ἀπῆλθον πάλιν δὲ
INT: and they went again moreover

Matthew 21:29 V-AIA-3S
GRK: δὲ μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν
NAS: he regretted it and went.
KJV: afterward he repented, and went.
INT: also he repented he went

Matthew 21:30 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἀπῆλθεν
NAS: I [will ], sir; but he did not go.
KJV: [go], sir: and went not.
INT: but not did he go

Matthew 22:5 V-AIA-3P
GRK: δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον ὃς μὲν
NAS: But they paid no attention and went their way, one
KJV: they made light of [it], and went their ways, one
INT: moreover having been negligent of [it] they went away one indeed

Matthew 22:22 V-AIA-3P
GRK: ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθαν
NAS: and leaving Him, they went away.
KJV: left him, and went their way.
INT: having left him went away

Matthew 25:10 V-PPM/P-GFP
GRK: ἀπερχομένων δὲ αὐτῶν
NAS: And while they were going away to make the purchase,
KJV: while they went to buy,
INT: [while] went away moreover they

Matthew 25:18 V-APA-NMS
GRK: ἓν λαβὼν ἀπελθὼν ὤρυξεν γῆν
NAS: the one [talent] went away, and dug
KJV: one went and digged
INT: one having received having gone away dug in the ground

Matthew 25:25 V-APA-NMS
GRK: καὶ φοβηθεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ
NAS: And I was afraid, and went away and hid
KJV: And I was afraid, and went and hid thy
INT: and having been afraid having gone away I hid the

Matthew 25:46 V-FIM-3P
GRK: καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς
NAS: These will go away into eternal
KJV: these shall go away into
INT: And will go away these into

Matthew 26:36 V-APA-NMS
GRK: ἕως οὗ ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωμαι
NAS: here while I go over there and pray.
KJV: here, while I go and pray yonder.
INT: until that having gone away over there I shall pray

Matthew 26:42 V-APA-NMS
GRK: ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων
NAS: He went away again a second time
KJV: He went away again the
INT: for a second time having gone away he prayed saying

Matthew 26:44 V-APA-NMS
GRK: αὐτοὺς πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο ἐκ
NAS: them again, and went away and prayed
KJV: them, and went away again,
INT: them again having gone away he prayed for

Matthew 27:5 V-APA-NMS
GRK: ἀνεχώρησεν καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο
NAS: and departed; and he went away and hanged
KJV: and went and hanged himself.
INT: he withdrew and having gone away hanged himself

Matthew 27:60 V-AIA-3S
GRK: τοῦ μνημείου ἀπῆλθεν
NAS: of the tomb and went away.
KJV: of the sepulchre, and departed.
INT: of the tomb went away

Matthew 28:8 V-APA-NFP
GRK: καὶ ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ
NAS: And they left the tomb quickly
INT: And having gone out quickly from

Matthew 28:10 V-ASA-3P
GRK: μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν
NAS: to My brethren to leave for Galilee,
KJV: not afraid: go tell my
INT: of me that they go into

Mark 1:20 V-AIA-3P
GRK: τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ
NAS: with the hired servants, and went away to follow
KJV: the hired servants, and went after
INT: the hired servants they went away after him

Mark 1:35 V-AIA-3S
GRK: ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν εἰς ἔρημον
NAS: Jesus got up, left [the house], and went away to a secluded
KJV: and departed into
INT: he went out and departed into solitary

Mark 1:42 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὐθὺς ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ
NAS: the leprosy left him and he was cleansed.
KJV: the leprosy departed from
INT: And immediately departed from of him

Mark 3:13 V-AIA-3P
GRK: αὐτός καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν
NAS: wanted, and they came to Him.
KJV: would: and they came unto him.
INT: himself and they went to him

Mark 5:17 V-ANA
GRK: παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν
NAS: to implore Him to leave their region.
KJV: to pray him to depart out of their
INT: to implore him to depart from the

Mark 5:20 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο
NAS: And he went away and began to proclaim
KJV: And he departed, and began
INT: And he departed and began

Mark 5:24 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀπῆλθεν μετ' αὐτοῦ
NAS: And He went off with him; and a large
KJV: And [Jesus] went with him;
INT: And he departed with him

Mark 6:27 V-APA-NMS
GRK: αὐτοῦ καὶ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν
KJV: and he went and beheaded
INT: of him And having gone he beheaded him

Mark 6:32 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἀπῆλθον ἐν τῷ
NAS: They went away in the boat
KJV: And they departed into a desert
INT: And they went away by the

Mark 6:36 V-APA-NMP
GRK: αὐτούς ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς
NAS: so that they may go into the surrounding
KJV: that they may go into
INT: them that having gone to the

Mark 6:37 V-APA-NMP
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Ἀπελθόντες ἀγοράσωμεν δηναρίων
NAS: And they said to Him, Shall we go and spend
KJV: unto him, Shall we go and buy
INT: they say to him Having gone shall we buy denarii

Mark 6:46 V-AIA-3S
GRK: ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἀπῆλθεν εἰς τὸ
NAS: After bidding them farewell, He left for the mountain
KJV: them away, he departed into a mountain
INT: having taken leave of them he departed into the

Mark 7:24 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ
NAS: Jesus got up and went away from there
KJV: he arose, and went into
INT: also having risen up he went away into the

Mark 7:30 V-APA-NFS
GRK: καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν
NAS: And going back to her home, she found
KJV: And when she was come to her
INT: And having gone away to the

Mark 8:13 V-AIA-3S
GRK: πάλιν ἐμβὰς ἀπῆλθεν εἰς τὸ
NAS: embarked and went away to the other side.
KJV: again departed to
INT: again having embarked he went away into the

Mark 9:43 V-ANA
GRK: χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν
NAS: hands, to go into hell,
KJV: two hands to go into hell,
INT: hands having to go away into

Mark 10:22 V-AIA-3S
GRK: τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν λυπούμενος ἦν
NAS: he was saddened, and he went away grieving,
KJV: that saying, and went away grieved:
INT: the word he went away grieved he had

Mark 11:4 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἀπῆλθον καὶ εὗρον
NAS: They went away and found a colt
KJV: And they went their way, and found
INT: and they departed and found

Mark 12:12 V-AIA-3P
GRK: ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον
NAS: them. And [so] they left Him and went away.
KJV: they left him, and went their way.
INT: having left him they went away

Mark 14:10 V-AIA-3S
GRK: τῶν δώδεκα ἀπῆλθεν πρὸς τοὺς
NAS: of the twelve, went off to the chief priests
KJV: of the twelve, went unto
INT: of the twelve went away to the

Mark 14:12 V-APA-NMP
GRK: Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα
NAS: do You want us to go and prepare
KJV: wilt thou that we go and prepare
INT: Where desire you [that] having gone we should prepare that

Mark 14:39 V-APA-NMS
GRK: καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο τὸν
NAS: Again He went away and prayed, saying
KJV: again he went away, and prayed,
INT: And again having gone away he prayed the

Mark 16:13 V-APA-NMP
GRK: κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς
NAS: They went away and reported
KJV: And they went and told
INT: and they having gone told [it] to the

Luke 1:23 V-AIA-3S
GRK: λειτουργίας αὐτοῦ ἀπῆλθεν εἰς τὸν
NAS: were ended, he went back home.
KJV: were accomplished, he departed to
INT: service of his he departed to the

Luke 1:38 V-AIA-3S
GRK: σου καὶ ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτῆς
NAS: And the angel departed from her.
KJV: And the angel departed from her.
INT: of you And departed from her

Luke 2:15 V-AIA-3P
GRK: ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ' αὐτῶν
NAS: the angels had gone away from them into heaven,
KJV: as the angels were gone away from them
INT: it came to pass as departing from them

Luke 5:13 V-AIA-3S
GRK: ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ
NAS: And immediately the leprosy left him.
KJV: the leprosy departed from
INT: the leprosy departed from him

Luke 5:14 V-APA-NMS
GRK: εἰπεῖν ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν
NAS: no one, But go and show
KJV: no man: but go, and shew thyself
INT: to tell but having gone show yourself

Luke 5:25 V-AIA-3S
GRK: ὃ κατέκειτο ἀπῆλθεν εἰς τὸν
NAS: he had been lying on, and went home
KJV: he lay, and departed to
INT: which he was lying he departed to the

Luke 7:24 V-APA-GMP
GRK: Ἀπελθόντων δὲ τῶν
NAS: of John had left, He began
KJV: of John were departed, he began
INT: having departed moreover the

Luke 8:31 V-ANA
GRK: τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν
NAS: Him not to command them to go away into the abyss.
KJV: command them to go out into the deep.
INT: the abyss to go away

Luke 8:37 V-ANA
GRK: τῶν Γερασηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ' αὐτῶν
NAS: asked Him to leave them, for they were gripped
KJV: besought him to depart from them;
INT: of the Gerasenes to depart from them

Luke 8:39 V-AIA-3S
GRK: θεός καὶ ἀπῆλθεν καθ' ὅλην
NAS: for you. So he went away, proclaiming
KJV: And he went his way, and published
INT: God And he departed through all

Luke 9:57 V-PSM/P-2S
GRK: ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ
NAS: You wherever You go.
KJV: thee whithersoever thou goest.
INT: wherever if you might go

Luke 9:59 V-APA-DMS
GRK: μοι πρῶτον ἀπελθόντι θάψαι τὸν
NAS: me first to go and bury
KJV: me first to go and bury my
INT: me first having gone away to bury the

Luke 9:60 V-APA-NMS
GRK: σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν
NAS: dead; but as for you, go and proclaim everywhere
KJV: dead: but go thou and preach
INT: you however having gone forth declare the

Luke 10:30 V-AIA-3P
GRK: πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ
NAS: him and beat him, and went away leaving
KJV: wounded [him], and departed, leaving
INT: wounds having inflicted went away having left [him] half dead

Luke 17:23 V-ASA-2P
GRK: ὧδε μὴ ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε
NAS: here!' Do not go away, and do not run after
KJV: go not after [them], nor follow
INT: here not go forth nor follow

Luke 19:32 V-APA-NMP
GRK: ἀπελθόντες δὲ οἱ
NAS: who were sent went away and found
KJV: they that were sent went their way, and found
INT: having departed moreover those who

Luke 22:4 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἀπελθὼν συνελάλησεν τοῖς
NAS: And he went away and discussed
KJV: And he went his way, and communed with
INT: And having gone away he spoke with the

Luke 22:13 V-APA-NMP
GRK: ἀπελθόντες δὲ εὗρον
NAS: And they left and found
KJV: And they went, and found as
INT: having gone moreover they found

Luke 24:12 V-AIA-3S
GRK: μόνα καὶ ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτὸν
NAS: only; and he went away to his home,
KJV: and departed, wondering
INT: only and went away in himself

Luke 24:24 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν
NAS: of those who were with us went to the tomb
KJV: us went to
INT: And went some of those

John 4:3 V-AIA-3S
GRK: Ἰουδαίαν καὶ ἀπῆλθεν πάλιν εἰς
NAS: Judea and went away again
KJV: Judaea, and departed again into
INT: Judea and went away again into

John 4:8 V-LIA-3P
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν
NAS: For His disciples had gone away into the city
KJV: disciples were gone away unto
INT: [the] disciples of him had gone away into the

John 4:28 V-AIA-3S
GRK: γυνὴ καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν
NAS: her waterpot, and went into the city
KJV: and went her way into
INT: woman and went away into the

John 4:47 V-AIA-3S
GRK: τὴν Γαλιλαίαν ἀπῆλθεν πρὸς αὐτὸν
NAS: into Galilee, he went to Him and was imploring
KJV: into Galilee, he went unto him,
INT: Galilee went to him

John 5:15 V-AIA-3S
GRK: ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος
NAS: The man went away, and told the Jews
KJV: The man departed, and told
INT: Went away the man

John 6:1 V-AIA-3S
GRK: Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus went away to the other side
KJV: these things Jesus went over the sea
INT: After these things went away Jesus

John 6:22 V-AIA-3P
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον
NAS: but [that] His disciples had gone away alone.
KJV: disciples were gone away alone;
INT: disciples of him went away

John 6:66 V-AIA-3P
GRK: μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον εἰς τὰ
KJV: of his disciples went back, and
INT: disciples of him departed to the

John 6:68 V-FIM-1P
GRK: πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα ῥήματα ζωῆς
NAS: to whom shall we go? You have
KJV: whom shall we go? thou hast
INT: to whom will we go [the] words of life

John 9:7 V-AIA-3S
GRK: ἑρμηνεύεται Ἀπεσταλμένος ἀπῆλθεν οὖν καὶ
NAS: So he went away and washed,
KJV: Sent.) He went his way therefore,
INT: means Sent He went therefore and

John 9:11 V-APA-NMS
GRK: καὶ νίψαι ἀπελθὼν οὖν καὶ
NAS: so I went away and washed,
KJV: wash: and I went and washed,
INT: and wash having gone therefore and

John 10:40 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν
NAS: And He went away again beyond
KJV: And went away again beyond
INT: and departed again beyond

John 11:28 V-AIA-3S
GRK: τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνησεν
NAS: this, she went away and called
KJV: so said, she went her way, and called
INT: these things having said she went away and called

John 11:46 V-AIA-3P
GRK: ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς
NAS: But some of them went to the Pharisees
KJV: them went their ways to
INT: of them went to the

John 11:54 V-AIA-3S
GRK: Ἰουδαίοις ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς
NAS: the Jews, but went away from there
KJV: the Jews; but went thence unto
INT: Jews but went away from there into

John 12:19 V-AIA-3S
GRK: ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν
NAS: look, the world has gone after Him.
KJV: behold, the world is gone after him.
INT: after him is gone

John 12:36 V-APA-NMS
GRK: Ἰησοῦς καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ'
NAS: spoke, and He went away and hid
KJV: Jesus, and departed, and
INT: Jesus and having gone away was hid from

John 16:7 V-ASA-1S
GRK: ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω ἐὰν γὰρ
NAS: it is to your advantage that I go away;
KJV: that I go away: for if
INT: that I should go away if indeed

John 16:7 V-ASA-1S
GRK: γὰρ μὴ ἀπέλθω ὁ παράκλητος
NAS: that I go away; for if
KJV: I go not away, the Comforter will
INT: indeed not I go away the Helper

John 18:6 V-AIA-3P
GRK: Ἐγώ εἰμι ἀπῆλθον εἰς τὰ
NAS: to them, I am [He], they drew back
KJV: I am [he], they went backward, and
INT: I am [he] they drew backward the

John 20:10 V-AIA-3P
GRK: ἀπῆλθον οὖν πάλιν
NAS: the disciples went away again
KJV: the disciples went away again
INT: Went away therefore again

Acts 4:15 V-ANA
GRK: τοῦ συνεδρίου ἀπελθεῖν συνέβαλλον πρὸς
NAS: But when they had ordered them to leave the Council,
KJV: them to go aside out of
INT: the Council to go they conferred with

Acts 5:26 V-APA-NMS
GRK: τότε ἀπελθὼν ὁ στρατηγὸς
NAS: the captain went along with the officers
KJV: Then went the captain with
INT: Then having gone the captain

Acts 9:17 V-AIA-3S
GRK: Ἀπῆλθεν δὲ Ἁνανίας
NAS: Ananias departed and entered
KJV: And Ananias went his way, and entered
INT: went away moreover Ananias

Acts 10:7 V-AIA-3S
GRK: ὡς δὲ ἀπῆλθεν ὁ ἄγγελος
NAS: who was speaking to him had left, he summoned
KJV: unto Cornelius was departed, he called
INT: when moreover departed the angel

Acts 16:39 V-ANA
GRK: ἐξαγαγόντες ἠρώτων ἀπελθεῖν ἀπὸ τῆς
NAS: them out, they kept begging them to leave the city.
INT: having brought out they asked [them] to go out of the

Acts 23:32 V-PNM/P
GRK: τοὺς ἱππεῖς ἀπέρχεσθαι σὺν αὐτῷ
NAS: the horsemen to go on with him, they returned
INT: the horsemen to go with him

Acts 28:29 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῦ εἰπόντος ἀπῆλθον οἱ Ἰουδαῖοι
KJV: the Jews departed, and had
INT: he having said went away the Jews

Romans 15:28 V-FIM-1S
GRK: καρπὸν τοῦτον ἀπελεύσομαι δι' ὑμῶν
NAS: of theirs, I will go on by way
KJV: this fruit, I will come by you
INT: fruit this I will set off by you

Galatians 1:17 V-AIA-1S
GRK: ἀποστόλους ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν
NAS: before me; but I went away to Arabia,
KJV: me; but I went into Arabia,
INT: apostles but I went away into Arabia

James 1:24 V-RIA-3S
GRK: ἑαυτὸν καὶ ἀπελήλυθεν καὶ εὐθέως
NAS: at himself and gone away, he has immediately
KJV: and goeth his way, and
INT: himself and has gone away and immediately

Jude 1:7 V-APA-NFP
GRK: ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς
NAS: indulged in gross immorality and went after
KJV: and going after
INT: having indulged in sexual immorality and having gone after flesh

Revelation 9:12 V-AIA-3S
GRK: ἡ μία ἀπῆλθεν ἰδοὺ ἔρχεται
NAS: The first woe is past; behold, two
KJV: woe is past; [and], behold,
INT: the first is past Behold come

Revelation 10:9 V-AIA-1S
GRK: καὶ ἀπῆλθα πρὸς τὸν
NAS: So I went to the angel, telling
KJV: And I went unto the angel,
INT: And I went to the

Revelation 11:14 V-AIA-3S
GRK: ἡ δευτέρα ἀπῆλθεν ἰδοὺ ἡ
NAS: woe is past; behold,
KJV: The second woe is past; [and], behold,
INT: second is past Behold the

Revelation 12:17 V-AIA-3S
GRK: γυναικί καὶ ἀπῆλθεν ποιῆσαι πόλεμον
NAS: with the woman, and went off to make
KJV: the woman, and went to make war
INT: woman and went to make war

Revelation 16:2 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἀπῆλθεν ὁ πρῶτος
NAS: the first [angel] went and poured
KJV: And the first went, and poured out
INT: And departed the first

Revelation 18:14 V-AIA-3S
GRK: τῆς ψυχῆς ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ
NAS: you long for has gone from you, and all
KJV: lusted after are departed from
INT: of the soul are departed from you

Revelation 21:1 V-AIA-3P
GRK: πρώτη γῆ ἀπῆλθαν καὶ ἡ
NAS: earth passed away, and there is no
INT: first earth were passed away and the

Revelation 21:4 V-AIA-3P
GRK: τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν
NAS: the first things have passed away.
KJV: for the former things are passed away.
INT: the former things are passed away

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page