ἀπελθόντες
Englishman's Concordance
ἀπελθόντες (apelthontes) — 9 Occurrences

Matthew 8:33 V-APA-NMP
GRK: ἔφυγον καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν
NAS: ran away, and went to the city
KJV: and went their ways into
INT: fled and having gone away into the

Matthew 13:28 V-APA-NMP
GRK: Θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά
NAS: us, then, to go and gather
KJV: then that we go and gather
INT: do you want then [that] having gone forth we should gather them

Matthew 14:15 V-APA-NMP
GRK: ὄχλους ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς
NAS: away, that they may go into the villages
KJV: that they may go into
INT: crowds that having gone into the

Mark 6:36 V-APA-NMP
GRK: αὐτούς ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς
NAS: so that they may go into the surrounding
KJV: that they may go into
INT: them that having gone to the

Mark 6:37 V-APA-NMP
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Ἀπελθόντες ἀγοράσωμεν δηναρίων
NAS: And they said to Him, Shall we go and spend
KJV: unto him, Shall we go and buy
INT: they say to him Having gone shall we buy denarii

Mark 14:12 V-APA-NMP
GRK: Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα
NAS: do You want us to go and prepare
KJV: wilt thou that we go and prepare
INT: Where desire you [that] having gone we should prepare that

Mark 16:13 V-APA-NMP
GRK: κἀκεῖνοι ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς
NAS: They went away and reported
KJV: And they went and told
INT: and they having gone told [it] to the

Luke 19:32 V-APA-NMP
GRK: ἀπελθόντες δὲ οἱ
NAS: who were sent went away and found
KJV: they that were sent went their way, and found
INT: having departed moreover those who

Luke 22:13 V-APA-NMP
GRK: ἀπελθόντες δὲ εὗρον
NAS: And they left and found
KJV: And they went, and found as
INT: having gone moreover they found

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page