ἀπελθὼν
Englishman's Concordance
ἀπελθὼν (apelthōn) — 16 Occurrences

Matthew 13:46 V-APA-NMS
GRK: πολύτιμον μαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρακεν πάντα
NAS: of great value, he went and sold
KJV: of great price, went and sold
INT: very precious pearl having gone away he has sold all things

Matthew 18:30 V-APA-NMS
GRK: ἤθελεν ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν
NAS: But he was unwilling and went and threw
KJV: not: but went and cast him
INT: he would but having gone he cast him

Matthew 25:18 V-APA-NMS
GRK: ἓν λαβὼν ἀπελθὼν ὤρυξεν γῆν
NAS: the one [talent] went away, and dug
KJV: one went and digged
INT: one having received having gone away dug in the ground

Matthew 25:25 V-APA-NMS
GRK: καὶ φοβηθεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ
NAS: And I was afraid, and went away and hid
KJV: And I was afraid, and went and hid thy
INT: and having been afraid having gone away I hid the

Matthew 26:36 V-APA-NMS
GRK: ἕως οὗ ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωμαι
NAS: here while I go over there and pray.
KJV: here, while I go and pray yonder.
INT: until that having gone away over there I shall pray

Matthew 26:42 V-APA-NMS
GRK: ἐκ δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων
NAS: He went away again a second time
KJV: He went away again the
INT: for a second time having gone away he prayed saying

Matthew 26:44 V-APA-NMS
GRK: αὐτοὺς πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο ἐκ
NAS: them again, and went away and prayed
KJV: them, and went away again,
INT: them again having gone away he prayed for

Matthew 27:5 V-APA-NMS
GRK: ἀνεχώρησεν καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο
NAS: and departed; and he went away and hanged
KJV: and went and hanged himself.
INT: he withdrew and having gone away hanged himself

Mark 6:27 V-APA-NMS
GRK: αὐτοῦ καὶ ἀπελθὼν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν
KJV: and he went and beheaded
INT: of him And having gone he beheaded him

Mark 14:39 V-APA-NMS
GRK: καὶ πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο τὸν
NAS: Again He went away and prayed, saying
KJV: again he went away, and prayed,
INT: And again having gone away he prayed the

Luke 5:14 V-APA-NMS
GRK: εἰπεῖν ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν
NAS: no one, But go and show
KJV: no man: but go, and shew thyself
INT: to tell but having gone show yourself

Luke 9:60 V-APA-NMS
GRK: σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν
NAS: dead; but as for you, go and proclaim everywhere
KJV: dead: but go thou and preach
INT: you however having gone forth declare the

Luke 22:4 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἀπελθὼν συνελάλησεν τοῖς
NAS: And he went away and discussed
KJV: And he went his way, and communed with
INT: And having gone away he spoke with the

John 9:11 V-APA-NMS
GRK: καὶ νίψαι ἀπελθὼν οὖν καὶ
NAS: so I went away and washed,
KJV: wash: and I went and washed,
INT: and wash having gone therefore and

John 12:36 V-APA-NMS
GRK: Ἰησοῦς καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ'
NAS: spoke, and He went away and hid
KJV: Jesus, and departed, and
INT: Jesus and having gone away was hid from

Acts 5:26 V-APA-NMS
GRK: τότε ἀπελθὼν ὁ στρατηγὸς
NAS: the captain went along with the officers
KJV: Then went the captain with
INT: Then having gone the captain

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page