ἀπελθοῦσαι
Englishman's Concordance
ἀπελθοῦσαι (apelthousai) — 2 Occurrences

Matthew 28:8 V-APA-NFP
GRK: καὶ ἀπελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ
NAS: And they left the tomb quickly
INT: And having gone out quickly from

Jude 1:7 V-APA-NFP
GRK: ἐκπορνεύσασαι καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς
NAS: indulged in gross immorality and went after
KJV: and going after
INT: having indulged in sexual immorality and having gone after flesh

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page