ἀπελθεῖν
Englishman's Concordance
ἀπελθεῖν (apelthein) — 11 Occurrences

Matthew 2:22 V-ANA
GRK: ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν χρηματισθεὶς δὲ
NAS: Herod, he was afraid to go there. Then
KJV: he was afraid to go thither:
INT: he was afraid there to go having been divinely warned moreover

Matthew 8:18 V-ANA
GRK: αὐτὸν ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς τὸ
NAS: Him, He gave orders to depart to the other side
KJV: he gave commandment to depart unto
INT: him he commanded to depart to the

Matthew 8:21 V-ANA
GRK: μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ θάψαι
NAS: me first to go and bury
KJV: me first to go and bury
INT: me first to go and bury

Matthew 14:16 V-ANA
GRK: χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν δότε αὐτοῖς
NAS: to them, They do not need to go away; you give
KJV: They need not depart; give ye
INT: need they have to go away give to them

Matthew 16:21 V-ANA
GRK: εἰς Ἰεροσόλυμα ἀπελθεῖν καὶ πολλὰ
NAS: that He must go to Jerusalem,
KJV: he must go unto Jerusalem,
INT: to Jerusalem to go away and many things

Mark 5:17 V-ANA
GRK: παρακαλεῖν αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν
NAS: to implore Him to leave their region.
KJV: to pray him to depart out of their
INT: to implore him to depart from the

Mark 9:43 V-ANA
GRK: χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν
NAS: hands, to go into hell,
KJV: two hands to go into hell,
INT: hands having to go away into

Luke 8:31 V-ANA
GRK: τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν
NAS: Him not to command them to go away into the abyss.
KJV: command them to go out into the deep.
INT: the abyss to go away

Luke 8:37 V-ANA
GRK: τῶν Γερασηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ' αὐτῶν
NAS: asked Him to leave them, for they were gripped
KJV: besought him to depart from them;
INT: of the Gerasenes to depart from them

Acts 4:15 V-ANA
GRK: τοῦ συνεδρίου ἀπελθεῖν συνέβαλλον πρὸς
NAS: But when they had ordered them to leave the Council,
KJV: them to go aside out of
INT: the Council to go they conferred with

Acts 16:39 V-ANA
GRK: ἐξαγαγόντες ἠρώτων ἀπελθεῖν ἀπὸ τῆς
NAS: them out, they kept begging them to leave the city.
INT: having brought out they asked [them] to go out of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page