ἀπεληλύθεισαν
Englishman's Concordance
ἀπεληλύθεισαν (apelēlytheisan) — 1 Occurrence

John 4:8 V-LIA-3P
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἰς τὴν
NAS: For His disciples had gone away into the city
KJV: disciples were gone away unto
INT: [the] disciples of him had gone away into the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page