ἀπῆλθον
Englishman's Concordance
ἀπῆλθον (apēlthon) — 18 Occurrences

Matthew 8:32 V-AIA-3P
GRK: δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τοὺς
NAS: And they came out and went into the swine,
KJV: when they were come out, they went into
INT: moreover having gone out they went away into the

Matthew 20:5 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ ἀπῆλθον πάλιν δὲ
INT: and they went again moreover

Matthew 22:5 V-AIA-3P
GRK: δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον ὃς μὲν
NAS: But they paid no attention and went their way, one
KJV: they made light of [it], and went their ways, one
INT: moreover having been negligent of [it] they went away one indeed

Mark 1:20 V-AIA-3P
GRK: τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ
NAS: with the hired servants, and went away to follow
KJV: the hired servants, and went after
INT: the hired servants they went away after him

Mark 3:13 V-AIA-3P
GRK: αὐτός καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν
NAS: wanted, and they came to Him.
KJV: would: and they came unto him.
INT: himself and they went to him

Mark 6:32 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἀπῆλθον ἐν τῷ
NAS: They went away in the boat
KJV: And they departed into a desert
INT: And they went away by the

Mark 11:4 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἀπῆλθον καὶ εὗρον
NAS: They went away and found a colt
KJV: And they went their way, and found
INT: and they departed and found

Mark 12:12 V-AIA-3P
GRK: ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον
NAS: them. And [so] they left Him and went away.
KJV: they left him, and went their way.
INT: having left him they went away

Luke 2:15 V-AIA-3P
GRK: ἐγένετο ὡς ἀπῆλθον ἀπ' αὐτῶν
NAS: the angels had gone away from them into heaven,
KJV: as the angels were gone away from them
INT: it came to pass as departing from them

Luke 10:30 V-AIA-3P
GRK: πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ
NAS: him and beat him, and went away leaving
KJV: wounded [him], and departed, leaving
INT: wounds having inflicted went away having left [him] half dead

Luke 24:24 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν
NAS: of those who were with us went to the tomb
KJV: us went to
INT: And went some of those

John 6:22 V-AIA-3P
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον
NAS: but [that] His disciples had gone away alone.
KJV: disciples were gone away alone;
INT: disciples of him went away

John 6:66 V-AIA-3P
GRK: μαθητῶν αὐτοῦ ἀπῆλθον εἰς τὰ
KJV: of his disciples went back, and
INT: disciples of him departed to the

John 11:46 V-AIA-3P
GRK: ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς
NAS: But some of them went to the Pharisees
KJV: them went their ways to
INT: of them went to the

John 18:6 V-AIA-3P
GRK: Ἐγώ εἰμι ἀπῆλθον εἰς τὰ
NAS: to them, I am [He], they drew back
KJV: I am [he], they went backward, and
INT: I am [he] they drew backward the

John 20:10 V-AIA-3P
GRK: ἀπῆλθον οὖν πάλιν
NAS: the disciples went away again
KJV: the disciples went away again
INT: Went away therefore again

Acts 28:29 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῦ εἰπόντος ἀπῆλθον οἱ Ἰουδαῖοι
KJV: the Jews departed, and had
INT: he having said went away the Jews

Galatians 1:17 V-AIA-1S
GRK: ἀποστόλους ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν
NAS: before me; but I went away to Arabia,
KJV: me; but I went into Arabia,
INT: apostles but I went away into Arabia

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page