ἀπελευσόμεθα
Englishman's Concordance
ἀπελευσόμεθα (apeleusometha) — 1 Occurrence

John 6:68 V-FIM-1P
GRK: πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα ῥήματα ζωῆς
NAS: to whom shall we go? You have
KJV: whom shall we go? thou hast
INT: to whom will we go [the] words of life

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page