ἀπελεύσομαι
Englishman's Concordance
ἀπελεύσομαι (apeleusomai) — 1 Occurrence

Romans 15:28 V-FIM-1S
GRK: καρπὸν τοῦτον ἀπελεύσομαι δι' ὑμῶν
NAS: of theirs, I will go on by way
KJV: this fruit, I will come by you
INT: fruit this I will set off by you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page