John 11:54
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
HO
- Art-NMS
3767 [e]οὖν
oun
ThereforeConj
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
3765 [e]οὐκέτι
ouketi
no longerAdv
3954 [e]παρρησίᾳ
parrēsia
publiclyN-DFS
4043 [e]περιεπάτει
periepatei
walkedV-IIA-3S
1722 [e]ἐν
en
amongPrep
3588 [e]τοῖς
tois
theArt-DMP
2453 [e]Ἰουδαίοις,
Ioudaiois
Jews,Adj-DMP
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
565 [e]ἀπῆλθεν
apēlthen
went awayV-AIA-3S
1564 [e]ἐκεῖθεν
ekeithen
from thereAdv
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
5561 [e]χώραν
chōran
regionN-AFS
1451 [e]ἐγγὺς
engys
nearPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
2048 [e]ἐρήμου,
erēmou
wilderness,Adj-GFS
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
2187 [e]Ἐφραὶμ
Ephraim
EphraimN-AMS
3004 [e]λεγομένην
legomenēn
calledV-PPM/P-AFS
4172 [e]πόλιν,
polin
a city.N-AFS
2546 [e]κἀκεῖ
kakei
And thereConj
3306 [e]ἔμεινεν
emeinen
He stayedV-AIA-3S
3326 [e]μετὰ
meta
withPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
3101 [e]μαθητῶν.
mathētōn
disciples.N-GMP

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:54 Greek NT: Nestle 1904
Ὁ οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:54 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ὁ οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:54 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ὁ οὖν Ἰησοῦς οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ ἔμεινεν μετὰ τῶν μαθητῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:54 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἰησοῦς οὖν οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραῒμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ διέτριβεν μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:54 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἰησοῦς οὖν οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ διέτριβε μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:54 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ἰησοῦς οὖν οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ διέτριβεν μετὰ τῶν μαθητῶν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:54 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἰησοῦς οὖν οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν, ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς Ἐφραῒμ λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ διέτριβε μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:54 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἰησοῦς οὖν οὐκ ἔτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου εἰς Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν κἀκεῖ διέτριβεν μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ

John 11:54 Hebrew Bible
על כן לא התהלך ישוע עוד בתוך היהודים בגלוי כי אם סר משם לארץ הקרובה אל המדבר אל עיר עפרים ויגר שם עם תלמידיו׃

John 11:54 Aramaic NT: Peshitta
ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܠܐ ܡܗܠܟ ܗܘܐ ܓܠܝܐܝܬ ܒܝܬ ܝܗܘܕܝܐ ܐܠܐ ܐܙܠ ܠܗ ܡܢ ܬܡܢ ܠܐܬܪܐ ܕܩܪܝܒ ܠܚܘܪܒܐ ܠܟܪܟܐ ܕܡܬܩܪܐ ܐܦܪܝܡ ܘܬܡܢ ܡܬܗܦܟ ܗܘܐ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Therefore Jesus no longer continued to walk publicly among the Jews, but went away from there to the country near the wilderness, into a city called Ephraim; and there He stayed with the disciples.

King James Bible
Jesus therefore walked no more openly among the Jews; but went thence unto a country near to the wilderness, into a city called Ephraim, and there continued with his disciples.

Holman Christian Standard Bible
Therefore Jesus no longer walked openly among the Jews but departed from there to the countryside near the wilderness, to a town called Ephraim. And He stayed there with the disciples.
Treasury of Scripture Knowledge

walked.

John 4:1-3 When therefore the LORD knew how the Pharisees had heard that Jesus …

John 7:1 After these things Jesus walked in Galilee: for he would not walk …

John 10:40 And went away again beyond Jordan into the place where John at first …

John 18:20 Jesus answered him, I spoke openly to the world; I ever taught in …

went.

John 7:4,10,13 For there is no man that does any thing in secret, and he himself …

Ephraim. Ephraim appears to be the same city which is called Ephrain,

John 13:19 Now I tell you before it come, that, when it is come to pass, you …

John 15:9 As the Father has loved me, so have I loved you: continue you in my love.

John 16:1 These things have I spoken to you, that you should not be offended.

John 18:12 Then the band and the captain and officers of the Jews took Jesus, …

John 8:24 I said therefore to you, that you shall die in your sins: for if …

2 Samuel 13:23 And it came to pass after two full years, that Absalom had sheep …

2 Chronicles 13:19 And Abijah pursued after Jeroboam, and took cities from him, Bethel …

Links
John 11:54John 11:54 NIVJohn 11:54 NLTJohn 11:54 ESVJohn 11:54 NASBJohn 11:54 KJVJohn 11:54 Bible AppsJohn 11:54 Biblia ParalelaJohn 11:54 Chinese BibleJohn 11:54 French BibleJohn 11:54 German BibleBible Hub
John 11:53
Top of Page
Top of Page