ἐγγὺς
Englishman's Concordance
ἐγγὺς (engys) — 30 Occurrences

Matthew 24:32 Adv
GRK: γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος
NAS: you know that summer is near;
KJV: that summer [is] nigh:
INT: you know that near [is] the summer

Matthew 24:33 Adv
GRK: γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ
NAS: recognize that He is near, [right] at the door.
KJV: that it is near, [even] at the doors.
INT: know that near it is at [the]

Matthew 26:18 Adv
GRK: καιρός μου ἐγγύς ἐστιν πρὸς
NAS: My time is near; I [am to] keep
KJV: is at hand; I will keep
INT: time of me near is with

Mark 13:28 Adv
GRK: γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος
NAS: you know that summer is near.
KJV: summer is near:
INT: you know that near the summer

Mark 13:29 Adv
GRK: γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ
NAS: recognize that He is near, [right] at the door.
KJV: that it is nigh, [even] at the doors.
INT: know that near it is at [the]

Luke 19:11 Adv
GRK: διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι Ἰερουσαλὴμ
NAS: because He was near Jerusalem,
KJV: he was nigh to Jerusalem, and
INT: because near was Jerusalem

Luke 21:30 Adv
GRK: ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος
NAS: that summer is now near.
KJV: is now nigh at hand.
INT: that already near the summer

Luke 21:31 Adv
GRK: γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ
NAS: that the kingdom of God is near.
KJV: of God is nigh at hand.
INT: know that near is the

John 2:13 Adv
GRK: Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ
NAS: of the Jews was near, and Jesus
KJV: passover was at hand, and Jesus
INT: And near was the

John 3:23 Adv
GRK: ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ
NAS: in Aenon near Salim,
KJV: in Aenon near to Salim, because
INT: in Aenon near Salim

John 6:4 Adv
GRK: ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα
NAS: the feast of the Jews, was near.
KJV: of the Jews, was nigh.
INT: was moreover near the passover

John 6:19 Adv
GRK: θαλάσσης καὶ ἐγγὺς τοῦ πλοίου
NAS: and drawing near to the boat;
KJV: and drawing nigh unto the ship: and
INT: sea and near the boat

John 6:23 Adv
GRK: ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου
NAS: from Tiberias near to the place
KJV: Tiberias nigh unto the place
INT: from Tiberias near the place

John 7:2 Adv
GRK: ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ
NAS: the Feast of Booths, was near.
KJV: of tabernacles was at hand.
INT: was moreover near the feast

John 11:18 Adv
GRK: ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἰεροσολύμων
NAS: Now Bethany was near Jerusalem, about
KJV: Bethany was nigh unto Jerusalem, about
INT: Bethany near to Jerusalem

John 11:54 Adv
GRK: τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς ἐρήμου
NAS: to the country near the wilderness,
KJV: a country near to the wilderness,
INT: the region near the wilderness

John 11:55 Adv
GRK: Ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα
NAS: of the Jews was near, and many
KJV: passover was nigh at hand: and many
INT: was moreover near the passover

John 19:20 Adv
GRK: Ἰουδαίων ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ
NAS: was crucified was near the city;
KJV: was nigh to the city:
INT: Jews for near was the

John 19:42 Adv
GRK: Ἰουδαίων ὅτι ἐγγὺς ἦν τὸ
NAS: the tomb was nearby, they laid
KJV: the sepulchre was nigh at hand.
INT: Jews because near was the

Acts 1:12 Adv
GRK: ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἰερουσαλὴμ σαββάτου
NAS: which is near Jerusalem,
KJV: which is from Jerusalem a sabbath
INT: which is near Jerusalem a sabbath's

Acts 9:38 Adv
GRK: ἐγγὺς δὲ οὔσης
NAS: Since Lydda was near Joppa,
KJV: Lydda was nigh to Joppa,
INT: near moreover being

Acts 27:8 Adv
GRK: Λιμένας ᾧ ἐγγὺς ἦν πόλις
NAS: Fair Havens, near which was the city
KJV: The fair havens; nigh whereunto was
INT: Havens to which near was a city

Romans 10:8 Adv
GRK: τί λέγει Ἐγγύς σου τὸ
NAS: THE WORD IS NEAR YOU, IN YOUR MOUTH
KJV: The word is nigh thee, [even] in
INT: what says it Near you the

Ephesians 2:13 Adv
GRK: μακρὰν ἐγενήθητε ἐγγὺς ἐν τῷ
NAS: have been brought near by the blood
KJV: far off are made nigh by the blood
INT: afar off are become near by the

Ephesians 2:17 Adv
GRK: εἰρήνην τοῖς ἐγγύς
NAS: AND PEACE TO THOSE WHO WERE NEAR;
KJV: and to them that were nigh.
INT: peace to those near

Philippians 4:5 Adv
GRK: ὁ κύριος ἐγγύς
NAS: men. The Lord is near.
KJV: men. The Lord [is] at hand.
INT: The Lord [is] near

Hebrews 6:8 Adv
GRK: καὶ κατάρας ἐγγύς ἧς τὸ
NAS: it is worthless and close to being cursed,
KJV: and [is] nigh unto cursing;
INT: and a curse near to of which the

Hebrews 8:13 Adv
GRK: καὶ γηράσκον ἐγγὺς ἀφανισμοῦ
NAS: and growing old is ready to disappear.
KJV: waxeth old [is] ready to vanish away.
INT: and aged [is] near vanishing

Revelation 1:3 Adv
GRK: γὰρ καιρὸς ἐγγύς
NAS: in it; for the time is near.
KJV: for the time [is] at hand.
INT: for [the] time [is] near

Revelation 22:10 Adv
GRK: καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν
NAS: book, for the time is near.
KJV: the time is at hand.
INT: time indeed near is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page