John 19:20
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3778 [e]Τοῦτον
touton
ThisDPro-AMS
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
5102 [e]τίτλον
titlon
titleN-AMS
4183 [e]πολλοὶ
polloi
manyAdj-NMP
314 [e]ἀνέγνωσαν
anegnōsan
readV-AIA-3P
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
2453 [e]Ἰουδαίων,
Ioudaiōn
Jews,Adj-GMP
3754 [e]ὅτι
hoti
forConj
1451 [e]ἐγγὺς
engys
nearPrep
1510 [e]ἦν
ēn
wasV-IIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
5117 [e]τόπος
topos
place,N-NMS
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
4172 [e]πόλεως
poleōs
city,N-GFS
3699 [e]ὅπου
hopou
whereAdv
4717 [e]ἐσταυρώθη
estaurōthē
was crucifiedV-AIP-3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς·
Iēsous
Jesus,N-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1510 [e]ἦν
ēn
it wasV-IIA-3S
1125 [e]γεγραμμένον
gegrammenon
writtenV-RPM/P-NNS
1447 [e]Ἑβραϊστί,
Hebraisti
in Hebrew,Adv
4515 [e]Ῥωμαϊστί,
Rhōmaisti
in Latin,Adv
1676 [e]Ἑλληνιστί.
Hellēnisti
in Greek.Adv

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:20 Greek NT: Nestle 1904
τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί, Ῥωμαϊστί, Ἑλληνιστί.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:20 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον Ἐβραϊστί, Ῥωμαϊστί, Ἑλληνιστί.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:20 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον Ἐβραϊστί, Ῥωμαϊστί, Ἑλληνιστί.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:20 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί, Ἑλληνιστί, Ῥωμαϊστί.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:20 Greek NT: Greek Orthodox Church
τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τῆς πόλεως ὁ τόπος ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί, Ἑλληνιστί, Ρωμαϊστί.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:20 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί, Ῥωμαϊστί, Ἑλληνιστί.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:20 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι ἐγγὺς ἦν τῆς πόλεως ὁ τόπος ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί, Ἑλληνιστί, Ῥωμαϊστί.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 19:20 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐγγὺς ἦν τῆς πόλεως ὁ τόπος ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμένον Ἑβραϊστί Ἑλληνιστί Ῥωμαϊστί

John 19:20 Hebrew Bible
ויהודים רבים קראו את המכתב הזה כי המקום אשר נצלב שם ישוע היה קרוב אל העיר והמכתב היה בלשון עבר יון ורומי׃

John 19:20 Aramaic NT: Peshitta
ܘܠܗܢܐ ܕܦܐ ܤܓܝܐܐ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ ܩܪܐܘܗܝ ܡܛܠ ܕܩܪܝܒܐ ܗܘܬ ܠܡܕܝܢܬܐ ܕܘܟܬܐ ܕܐܙܕܩܦ ܒܗ ܝܫܘܥ ܘܟܬܝܒܐ ܗܘܐ ܥܒܪܐܝܬ ܘܝܘܢܐܝܬ ܘܪܗܘܡܐܝܬ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Therefore many of the Jews read this inscription, for the place where Jesus was crucified was near the city; and it was written in Hebrew, Latin and in Greek.

King James Bible
This title then read many of the Jews: for the place where Jesus was crucified was nigh to the city: and it was written in Hebrew, and Greek, and Latin.

Holman Christian Standard Bible
Many of the Jews read this sign, because the place where Jesus was crucified was near the city, and it was written in Hebrew, Latin, and Greek.
Treasury of Scripture Knowledge

in.

John 19:13 When Pilate therefore heard that saying, he brought Jesus forth…

John 5:2 Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called …

Acts 21:40 And when he had given him license, Paul stood on the stairs, and …

Acts 22:2 (And when they heard that he spoke in the Hebrew tongue to them, …

Acts 26:14 And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking …

Revelation 16:16 And he gathered them together into a place called in the Hebrew tongue …

and Greek.

Acts 21:37 And as Paul was to be led into the castle, he said to the chief captain, …

Revelation 9:11 And they had a king over them, which is the angel of the bottomless …

Links
John 19:20John 19:20 NIVJohn 19:20 NLTJohn 19:20 ESVJohn 19:20 NASBJohn 19:20 KJVJohn 19:20 Bible AppsJohn 19:20 Biblia ParalelaJohn 19:20 Chinese BibleJohn 19:20 French BibleJohn 19:20 German BibleBible Hub
John 19:19
Top of Page
Top of Page