τοῦτον
Englishman's Concordance
τοῦτον (touton) — 61 Occurrences

Matthew 19:11 DPro-AMS
GRK: τὸν λόγον τοῦτον ἀλλ' οἷς
INT: the statement this but only [those] to whom

Matthew 19:22 DPro-AMS
GRK: τὸν λόγον τοῦτον ἀπῆλθεν λυπούμενος
INT: the statement this he went away grieved

Matthew 21:44 DPro-AMS
GRK: τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται ἐφ'
INT: the stone this will be broken on

Matthew 27:32 DPro-AMS
GRK: ὀνόματι Σίμωνα τοῦτον ἠγγάρευσαν ἵνα
INT: by name Simon him they compelled that

Mark 7:29 DPro-AMS
GRK: αὐτῇ Διὰ τοῦτον τὸν λόγον
INT: to her Because of this word

Mark 14:58 DPro-AMS
GRK: τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον
INT: the temple this the [one] made with hands

Mark 14:71 DPro-AMS
GRK: τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὃν λέγετε
INT: the man this whom you speak of

Luke 9:13 DPro-AMS
GRK: τὸν λαὸν τοῦτον βρώματα
INT: the people this food

Luke 9:26 DPro-AMS
GRK: ἐμοὺς λόγους τοῦτον ὁ υἱὸς
INT: my words him the Son

Luke 12:5 DPro-AMS
GRK: λέγω ὑμῖν τοῦτον φοβήθητε
INT: I say to you him fear

Luke 12:56 DPro-AMS
GRK: καιρὸν δὲ τοῦτον πῶς οὐκ
INT: time moreover this how not

Luke 16:28 DPro-AMS
GRK: τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου
INT: the place this of torment

Luke 19:14 DPro-AMS
GRK: Οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ'
INT: not We are willing [for] this [man] to reign over

Luke 20:12 DPro-AMS
GRK: δὲ καὶ τοῦτον τραυματίσαντες ἐξέβαλον
INT: moreover also him having wounded they cast [him] out

Luke 20:13 DPro-AMS
GRK: ἀγαπητόν ἴσως τοῦτον ἐντραπήσονται
INT: beloved perhaps him they will respect

Luke 23:2 DPro-AMS
GRK: αὐτοῦ λέγοντες Τοῦτον εὕραμεν διαστρέφοντα
INT: him saying This [man] we found perverting

Luke 23:14 DPro-AMS
GRK: τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὡς ἀποστρέφοντα
INT: the man this as turning away

Luke 23:18 DPro-AMS
GRK: λέγοντες Αἶρε τοῦτον ἀπόλυσον δὲ
INT: saying Away with this [man] release moreover

John 2:19 DPro-AMS
GRK: τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν
INT: the temple this and in

John 5:6 DPro-AMS
GRK: τοῦτον ἰδὼν ὁ
INT: Him having seen

John 6:27 DPro-AMS
GRK: ὑμῖν δώσει τοῦτον γὰρ ὁ
INT: to you will give him indeed the

John 6:34 DPro-AMS
GRK: τὸν ἄρτον τοῦτον
INT: the bread this

John 6:58 DPro-AMS
GRK: ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον
INT: he that eats this bread

John 7:27 DPro-AMS
GRK: ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν
INT: But this one we know from where

John 9:29 DPro-AMS
GRK: ὁ θεός τοῦτον δὲ οὐκ
INT: God this [man] however not

John 9:39 DPro-AMS
GRK: τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον ἵνα
INT: the world this came that

John 18:40 DPro-AMS
GRK: λέγοντες Μὴ τοῦτον ἀλλὰ τὸν
INT: saying Not this one but

John 19:8 DPro-AMS
GRK: ὁ Πιλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον
INT: Pilate this word

John 19:12 DPro-AMS
GRK: λέγοντες Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς οὐκ
INT: saying If this [man] you release not

John 19:20 DPro-AMS
GRK: τοῦτον οὖν τὸν
INT: This therefore the

John 21:21 DPro-AMS
GRK: τοῦτον οὖν ἰδὼν
NAS: Lord, and what about this man?
KJV: and what [shall] this man [do]?
INT: Him then having seen

Acts 2:23 DPro-AMS
GRK: τοῦτον τῇ ὡρισμένῃ
INT: him by the determinate

Acts 2:32 DPro-AMS
GRK: τοῦτον τὸν Ἰησοῦν
INT: This Jesus

Acts 2:36 DPro-AMS
GRK: ὁ θεός τοῦτον τὸν Ἰησοῦν
INT: God this Jesus

Acts 3:16 DPro-AMS
GRK: ὀνόματος αὐτοῦ τοῦτον ὃν θεωρεῖτε
NAS: of Jesus which has strengthened this man whom
INT: name of him this [man] whom you behold

Acts 5:31 DPro-AMS
GRK: τοῦτον ὁ θεὸς
INT: Him God

Acts 5:37 DPro-AMS
GRK: μετὰ τοῦτον ἀνέστη Ἰούδας
INT: After this one rose up Judas

Acts 6:14 DPro-AMS
GRK: τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἀλλάξει
INT: the place this and will change

Acts 7:35 DPro-AMS
GRK: Τοῦτον τὸν Μωυσῆν
INT: This Moses

Acts 7:35 DPro-AMS
GRK: καὶ δικαστήν τοῦτον ὁ θεὸς
INT: and judge him whom God [as]

Acts 10:40 DPro-AMS
GRK: τοῦτον ὁ θεὸς
INT: This one God

Acts 13:27 DPro-AMS
GRK: ἄρχοντες αὐτῶν τοῦτον ἀγνοήσαντες καὶ
INT: rulers of them him not having known and

Acts 15:38 DPro-AMS
GRK: μὴ συμπαραλαμβάνειν τοῦτον
INT: not to take with [them] him

Acts 16:3 DPro-AMS
GRK: τοῦτον ἠθέλησεν ὁ
INT: This one wished

Acts 21:28 DPro-AMS
GRK: ἅγιον τόπον τοῦτον
INT: holy place this

Acts 23:17 DPro-AMS
GRK: Τὸν νεανίαν τοῦτον ἀπάγαγε πρὸς
INT: the young man this take to

Acts 23:18 DPro-AMS
GRK: με ἠρώτησεν τοῦτον τὸν νεανίσκον
INT: me asked [me] this young man

Acts 23:25 DPro-AMS
GRK: τὸν τύπον τοῦτον
INT: the form this

Acts 23:27 DPro-AMS
GRK: Τὸν ἄνδρα τοῦτον συλλημφθέντα ὑπὸ
INT: the man This having been seized by

Acts 24:5 DPro-AMS
GRK: τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμὸν καὶ
INT: the man this a pest and

Acts 25:24 DPro-AMS
GRK: ἄνδρες θεωρεῖτε τοῦτον περὶ οὗ
INT: men you see this one concerning whom

Acts 28:26 DPro-AMS
GRK: τὸν λαὸν τοῦτον καὶ εἰπόν
INT: the people this and say

Romans 9:9 DPro-AMS
GRK: τὸν καιρὸν τοῦτον ἐλεύσομαι καὶ
INT: the time this I will come and

Romans 15:28 DPro-AMS
GRK: τὸν καρπὸν τοῦτον ἀπελεύσομαι δι'
INT: the fruit this I will set off by

1 Corinthians 2:2 DPro-AMS
GRK: Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον
INT: Christ and him crucified

1 Corinthians 3:17 DPro-AMS
GRK: φθείρει φθερεῖ τοῦτον ὁ θεός
INT: destroys will destroy him God

1 Corinthians 11:26 DPro-AMS
GRK: τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ
INT: the bread this and the

2 Corinthians 4:7 DPro-AMS
GRK: τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις
INT: the treasure this in earthen

Philippians 2:23 DPro-AMS
GRK: Τοῦτον μὲν οὖν
INT: Him indeed therefore

2 Thessalonians 3:14 DPro-AMS
GRK: τῆς ἐπιστολῆς τοῦτον σημειοῦσθε μὴ
INT: the letter that [man] take note not

Hebrews 8:3 DPro-AMS
GRK: τι καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ
INT: something also [for] this one which he might offer

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page