John 6:58
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3778 [e]οὗτός
houtos
ThisDPro-NMS
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
740 [e]ἄρτος
artos
breadN-NMS
3588 [e]
ho
- Art-NMS
1537 [e]ἐξ
ex
fromPrep
3772 [e]οὐρανοῦ
ouranou
heavenN-GMS
2597 [e]καταβάς,
katabas
having come down,V-APA-NMS
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
2531 [e]καθὼς
kathōs
asAdv
5315 [e]ἔφαγον
ephagon
ateV-AIA-3P
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
3962 [e]πατέρες
pateres
fathersN-NMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
599 [e]ἀπέθανον·
apethanon
died.V-AIA-3P
3588 [e]
ho
The [one]Art-NMS
5176 [e]τρώγων
trōgōn
eatingV-PPA-NMS
3778 [e]τοῦτον
touton
thisDPro-AMS
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
740 [e]ἄρτον
arton
breadN-AMS
2198 [e]ζήσει
zēsei
will liveV-FIA-3S
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
165 [e]αἰῶνα.
aiōna
age.N-AMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:58 Greek NT: Nestle 1904
οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:58 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:58 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:58 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες ὑμῶν τὸ μάννα, καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:58 Greek NT: Greek Orthodox Church
οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες ὑμῶν καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων μου τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:58 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐξ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:58 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες ὑμῶν τὸ μάννα, καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:58 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες ὑμῶν τὸ μάννα, καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα

John 6:58 Hebrew Bible
זה הוא הלחם הירד מן השמים לא כאשר אכלו אבותיכם את המן וימתו האכל את הלחם הזה יחיה לעולם׃

John 6:58 Aramaic NT: Peshitta
ܗܢܘ ܠܚܡܐ ܕܢܚܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܟܠܘ ܐܒܗܝܟܘܢ ܡܢܢܐ ܘܡܝܬܘ ܡܢ ܕܐܟܠ ܗܢܐ ܠܚܡܐ ܢܚܐ ܠܥܠܡ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"This is the bread which came down out of heaven; not as the fathers ate and died; he who eats this bread will live forever."

King James Bible
This is that bread which came down from heaven: not as your fathers did eat manna, and are dead: he that eateth of this bread shall live for ever.

Holman Christian Standard Bible
This is the bread that came down from heaven; it is not like the manna your fathers ate--and they died. The one who eats this bread will live forever."
Treasury of Scripture Knowledge

See on ver.

John 6:32,34,41,47-51 Then Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, Moses gave you …

Links
John 6:58John 6:58 NIVJohn 6:58 NLTJohn 6:58 ESVJohn 6:58 NASBJohn 6:58 KJVJohn 6:58 Bible AppsJohn 6:58 Biblia ParalelaJohn 6:58 Chinese BibleJohn 6:58 French BibleJohn 6:58 German BibleBible Hub
John 6:57
Top of Page
Top of Page