καθὼς
Englishman's Concordance
καθὼς (kathōs) — 182 Occurrences

Matthew 21:6 Adv
GRK: καὶ ποιήσαντες καθὼς συνέταξεν αὐτοῖς
NAS: and did just as Jesus
KJV: and did as Jesus commanded
INT: and having done as commanded them

Matthew 26:24 Adv
GRK: ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ
NAS: [is to] go, just as it is written
KJV: of man goeth as it is written of
INT: of man goes as it has been written concerning

Matthew 28:6 Adv
GRK: ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν δεῦτε
NAS: for He has risen, just as He said.
KJV: for he is risen, as he said. Come,
INT: he is risen indeed as he said Come

Mark 1:2 Adv
GRK: Καθὼς γέγραπται ἐν
INT: as it has been written in

Mark 4:33 Adv
GRK: τὸν λόγον καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν
NAS: the word to them, so far as they were able
KJV: unto them, as they were able
INT: the word as they were able to hear

Mark 9:13 Adv
GRK: ὅσα ἤθελον καθὼς γέγραπται ἐπ'
NAS: they wished, just as it is written
KJV: they listed, as it is written
INT: whatever they desired as it has been written of

Mark 11:6 Adv
GRK: εἶπαν αὐτοῖς καθὼς εἶπεν ὁ
NAS: They spoke to them just as Jesus
KJV: unto them even as Jesus
INT: they said to them as commanded

Mark 14:16 Adv
GRK: καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: and found [it] just as He had told
KJV: and found as he had said unto them:
INT: and found as he had said to them

Mark 14:21 Adv
GRK: ἀνθρώπου ὑπάγει καθὼς γέγραπται περὶ
NAS: [is to] go just as it is written
KJV: indeed goeth, as it is written of
INT: of man goes as it has been written concerning

Mark 15:8 Adv
GRK: ἤρξατο αἰτεῖσθαι καθὼς ἐποίει αὐτοῖς
KJV: to desire [him to do] as he had ever
INT: began to beg [him to do] as usually he did for them

Mark 16:7 Adv
GRK: αὐτὸν ὄψεσθε καθὼς εἶπεν ὑμῖν
NAS: you will see Him, just as He told
KJV: shall ye see him, as he said unto you.
INT: him will you see as he said to you

Luke 1:2 Adv
GRK: καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν
NAS: just as they were handed down
KJV: Even as they delivered them unto us,
INT: as they delivered [them] to us

Luke 1:55 Adv
GRK: καθὼς ἐλάλησεν πρὸς
KJV: As he spake to
INT: as he spoke to

Luke 1:70 Adv
GRK: καθὼς ἐλάλησεν διὰ
KJV: As he spake by
INT: as he spoke by

Luke 2:20 Adv
GRK: καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη πρὸς
NAS: and seen, just as had been told
KJV: and seen, as it was told unto
INT: and seen as it was said to

Luke 2:23 Adv
GRK: καθὼς γέγραπται ἐν
KJV: (As it is written in
INT: as it has been written in [the]

Luke 5:14 Adv
GRK: καθαρισμοῦ σου καθὼς προσέταξεν Μωυσῆς
NAS: for your cleansing, just as Moses
KJV: cleansing, according as Moses
INT: cleansing of you as commanded Moses

Luke 6:31 Adv
GRK: καὶ καθὼς θέλετε ἵνα
KJV: And as ye would that
INT: and as you desire that

Luke 6:36 Adv
GRK: Γίνεσθε οἰκτίρμονες καθὼς καὶ ὁ
NAS: Be merciful, just as your Father
KJV: therefore merciful, as your Father
INT: Be you compassionate as also the

Luke 11:1 Adv
GRK: ἡμᾶς προσεύχεσθαι καθὼς καὶ Ἰωάννης
NAS: teach us to pray just as John also
KJV: us to pray, as John also
INT: us to pray as also John

Luke 11:30 Adv
GRK: καθὼς γὰρ ἐγένετο
NAS: For just as Jonah became
KJV: For as Jonas was
INT: as indeed was

Luke 17:26 Adv
GRK: καὶ καθὼς ἐγένετο ἐν
NAS: And just as it happened in the days
KJV: And as it was in
INT: And as it came to pass in

Luke 17:28 Adv
GRK: ὁμοίως καθὼς ἐγένετο ἐν
INT: likewise as it came to pass in

Luke 19:32 Adv
GRK: ἀπεσταλμένοι εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: and found it just as He had told
KJV: and found even as he had said
INT: had been sent found as he had said to them

Luke 22:13 Adv
GRK: δὲ εὗρον καθὼς εἰρήκει αὐτοῖς
NAS: and found [everything] just as He had told
KJV: and found as he had said
INT: moreover they found as he had said to them

Luke 22:29 Adv
GRK: διατίθεμαι ὑμῖν καθὼς διέθετό μοι
NAS: and just as My Father has
KJV: unto you a kingdom, as my Father
INT: appoint to you as appointed to me

Luke 24:24 Adv
GRK: εὗρον οὕτως καθὼς καὶ αἱ
NAS: and found it just exactly
KJV: [it] even so as the women had said:
INT: found [it] so as also the

Luke 24:39 Adv
GRK: οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε
KJV: and bones, as ye see me
INT: not has as me you see

John 1:23 Adv
GRK: ὁδὸν Κυρίου καθὼς εἶπεν Ἠσαίας
KJV: of the Lord, as said
INT: way of [the] Lord as said Isaiah

John 3:14 Adv
GRK: καὶ καθὼς Μωυσῆς ὕψωσεν
KJV: And as Moses lifted up
INT: And even as Moses lifted up

John 5:23 Adv
GRK: τὸν υἱὸν καθὼς τιμῶσι τὸν
NAS: the Son even as they honor
KJV: the Son, even as they honour
INT: the Son even as they honor the

John 5:30 Adv
GRK: ἐμαυτοῦ οὐδέν καθὼς ἀκούω κρίνω
KJV: do nothing: as I hear, I judge:
INT: myself nothing even as I hear I judge

John 6:31 Adv
GRK: τῇ ἐρήμῳ καθώς ἐστιν γεγραμμένον
KJV: in the desert; as it is written,
INT: the wilderness as it is written

John 6:57 Adv
GRK: καθὼς ἀπέστειλέν με
KJV: As the living Father
INT: As sent me

John 6:58 Adv
GRK: καταβάς οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ
KJV: heaven: not as your fathers
INT: having come down Not as ate the

John 7:38 Adv
GRK: εἰς ἐμέ καθὼς εἶπεν ἡ
KJV: on me, as the scripture hath said,
INT: on me as said the

John 8:28 Adv
GRK: οὐδέν ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με
KJV: myself; but as my Father
INT: nothing but as taught me

John 10:15 Adv
GRK: καθὼς γινώσκει με
NAS: even as the Father knows
KJV: As the Father knoweth
INT: As knows me

John 12:14 Adv
GRK: ἐπ' αὐτό καθώς ἐστιν γεγραμμένον
KJV: sat thereon; as it is written,
INT: upon it as it is written

John 12:50 Adv
GRK: ἐγὼ λαλῶ καθὼς εἴρηκέν μοι
NAS: I speak just as the Father
KJV: therefore, even as the Father
INT: I speak as has said to me

John 13:15 Adv
GRK: ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα
KJV: ye should do as I have done
INT: you that as I did

John 13:33 Adv
GRK: με καὶ καθὼς εἶπον τοῖς
KJV: me: and as I said unto the Jews,
INT: me and as I said to the

John 13:34 Adv
GRK: ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς
NAS: another, even as I have loved
KJV: one another; as I have loved
INT: you should love one another as I loved you

John 14:27 Adv
GRK: ὑμῖν οὐ καθὼς ὁ κόσμος
KJV: unto you: not as the world giveth,
INT: to you not as the world

John 14:31 Adv
GRK: πατέρα καὶ καθὼς ἐνετείλατο ἔδωκέν
KJV: the Father; and as the Father gave
INT: Father and as command[ment] gives

John 15:4 Adv
GRK: ἐν ὑμῖν καθὼς τὸ κλῆμα
KJV: in you. As the branch cannot
INT: in you As the branch

John 15:9 Adv
GRK: καθὼς ἠγάπησέν με
NAS: Just as the Father has loved
KJV: As the Father hath loved
INT: As loved me

John 15:10 Adv
GRK: ἀγάπῃ μου καθὼς ἐγὼ τοῦ
NAS: in My love; just as I have kept
KJV: my love; even as I have kept
INT: love of me as I the

John 15:12 Adv
GRK: ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς
NAS: one another, just as I have loved
KJV: one another, as I have loved
INT: you love one another as I loved you

John 17:2 Adv
GRK: καθὼς ἔδωκας αὐτῷ
NAS: even as You gave Him authority
KJV: As thou hast given him
INT: as you gave him

John 17:11 Adv
GRK: ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς
NAS: Me, that they may be one even as We [are].
KJV: they may be one, as we [are].
INT: they might be one as we

John 17:14 Adv
GRK: τοῦ κόσμου καθὼς ἐγὼ οὐκ
NAS: they are not of the world, even as I am
KJV: of the world, even as I am
INT: the world as I not

John 17:16 Adv
GRK: οὐκ εἰσὶν καθὼς ἐγὼ οὐκ
NAS: They are not of the world, even as I am
KJV: of the world, even as I am
INT: not they are as I not

John 17:18 Adv
GRK: καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας
KJV: As thou hast sent me
INT: As me you did send

John 17:21 Adv
GRK: ἓν ὦσιν καθὼς σύ πάτερ
NAS: be one; even as You, Father,
KJV: may be one; as thou, Father,
INT: one might be as you Father

John 17:22 Adv
GRK: ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν
NAS: to them, that they may be one, just as We are one;
KJV: they may be one, even as we are
INT: they might be one as we one

John 17:23 Adv
GRK: ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας
NAS: Me, and loved them, even as You have loved
KJV: them, as thou hast loved
INT: loved them as me you loved

John 19:40 Adv
GRK: τῶν ἀρωμάτων καθὼς ἔθος ἐστὶν
KJV: the spices, as the manner
INT: the spices as a custom is

John 20:21 Adv
GRK: Εἰρήνη ὑμῖν καθὼς ἀπέσταλκέν με
KJV: [be] unto you: as [my] Father
INT: Peace to you as he sent forth me

Acts 2:4 Adv
GRK: ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ πνεῦμα
KJV: other tongues, as the Spirit gave
INT: with other tongues as the Spirit

Acts 2:22 Adv
GRK: μέσῳ ὑμῶν καθὼς αὐτοὶ οἴδατε
NAS: Him in your midst, just as you yourselves
KJV: of you, as ye yourselves
INT: the midst of you as you yourselves know

Acts 7:17 Adv
GRK: Καθὼς δὲ ἤγγιζεν
KJV: But when the time of the promise
INT: as moreover drew near

Acts 7:42 Adv
GRK: τοῦ οὐρανοῦ καθὼς γέγραπται ἐν
KJV: of heaven; as it is written
INT: of heaven as it has been written in [the]

Acts 7:44 Adv
GRK: τῇ ἐρήμῳ καθὼς διετάξατο ὁ
NAS: in the wilderness, just as He who spoke
KJV: the wilderness, as he had appointed,
INT: the wilderness as commanded he who

Acts 7:48 Adv
GRK: χειροποιήτοις κατοικεῖ καθὼς ὁ προφήτης
KJV: made with hands; as saith
INT: hand-made [houses] dwells as the prophet

Acts 11:29 Adv
GRK: δὲ μαθητῶν καθὼς εὐπορεῖτό τις
NAS: And in the proportion that any
KJV: man according to his ability,
INT: moreover [the] disciples as was prospered any one

Acts 15:8 Adv
GRK: τὸ ἅγιον καθὼς καὶ ἡμῖν
NAS: Spirit, just as He also
KJV: Ghost, even as [he did] unto us;
INT: Holy as also to us

Acts 15:14 Adv
GRK: Συμεὼν ἐξηγήσατο καθὼς πρῶτον ὁ
NAS: Simeon has related how God first
KJV: hath declared how God
INT: Simon related how first

Acts 15:15 Adv
GRK: τῶν προφητῶν καθὼς γέγραπται
NAS: agree, just as it is written,
KJV: of the prophets; as it is written,
INT: of the prophets as it has been written

Acts 22:3 Adv
GRK: τοῦ θεοῦ καθὼς πάντες ὑμεῖς
NAS: for God just as you all
KJV: zealous toward God, as ye all
INT: the for God even as all you

Romans 1:13 Adv
GRK: ἐν ὑμῖν καθὼς καὶ ἐν
NAS: among you also, even as among the rest
KJV: you also, even as among other
INT: among you as also among

Romans 1:17 Adv
GRK: εἰς πίστιν καθὼς γέγραπται Ὁ
KJV: to faith: as it is written,
INT: to faith as it has been written

Romans 1:28 Adv
GRK: Καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν
NAS: And just as they did not see fit
KJV: And even as they did not
INT: And as not they they did approve

Romans 2:24 Adv
GRK: τοῖς ἔθνεσιν καθὼς γέγραπται
NAS: BECAUSE OF YOU, just as it is written.
KJV: through you, as it is written.
INT: the Gentiles as it has been written

Romans 3:4 Adv
GRK: ἄνθρωπος ψεύστης καθὼς γέγραπται Ὅπως
INT: man a liar as it has been written That

Romans 3:8 Adv
GRK: καὶ μὴ καθὼς βλασφημούμεθα καὶ
KJV: not [rather], (as we be slanderously reported,
INT: and not as we are slanderously charged and

Romans 3:8 Adv
GRK: βλασφημούμεθα καὶ καθώς φασίν τινες
KJV: and as some
INT: we are slanderously charged and as affirm some [that]

Romans 3:10 Adv
GRK: καθὼς γέγραπται ὅτι
KJV: As it is written,
INT: as it has been written

Romans 4:17 Adv
GRK: καθὼς γέγραπται ὅτι
KJV: (As it is written,
INT: according as it has been written

Romans 8:36 Adv
GRK: καθὼς γέγραπται ὅτι
NAS: Just as it is written, FOR YOUR SAKE
KJV: As it is written,
INT: As it has been written

Romans 9:13 Adv
GRK: καθὼς γέγραπται Τὸν
INT: as it has been written

Romans 9:29 Adv
GRK: καὶ καθὼς προείρηκεν Ἠσαίας
NAS: And just as Isaiah foretold,
KJV: And as Esaias said before,
INT: And as said before Isaiah

Romans 9:33 Adv
GRK: καθὼς γέγραπται Ἰδοὺ
NAS: just as it is written, BEHOLD,
KJV: As it is written, Behold,
INT: as it has been written Behold

Romans 10:15 Adv
GRK: μὴ ἀποσταλῶσιν καθὼς γέγραπται Ὡς
INT: not they be sent as it has been written How

Romans 11:8 Adv
GRK: καθὼς γέγραπται Ἔδωκεν
INT: as it has been written Gave

Romans 11:26 Adv
GRK: Ἰσραὴλ σωθήσεται καθὼς γέγραπται Ἥξει
NAS: will be saved; just as it is written,
KJV: shall be saved: as it is written,
INT: Israel will be saved as it has been written will come

Romans 15:3 Adv
GRK: ἤρεσεν ἀλλὰ καθὼς γέγραπται Οἱ
KJV: but, as it is written,
INT: pleased but as it has been written The

Romans 15:7 Adv
GRK: προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους καθὼς καὶ ὁ
NAS: one another, just as Christ
KJV: as Christ also received us
INT: receive you one another as also

Romans 15:9 Adv
GRK: τὸν θεόν καθὼς γέγραπται Διὰ
KJV: for [his] mercy; as it is written, For
INT: God as it has been written Because of

Romans 15:21 Adv
GRK: ἀλλὰ καθὼς γέγραπται Ὄψονται
KJV: But as it is written, To whom
INT: but as it has been written they will see

1 Corinthians 1:6 Adv
GRK: καθὼς τὸ μαρτύριον
NAS: even as the testimony
KJV: Even as the testimony of Christ
INT: as the testimony

1 Corinthians 1:31 Adv
GRK: ἵνα καθὼς γέγραπται Ὁ
NAS: so that, just as it is written,
KJV: That, according as it is written,
INT: that as it has been written He that

1 Corinthians 2:9 Adv
GRK: ἀλλὰ καθὼς γέγραπται Ἃ
NAS: but just as it is written,
KJV: But as it is written,
INT: but as it has been written things which

1 Corinthians 4:17 Adv
GRK: Χριστῷ Ἰησοῦ καθὼς πανταχοῦ ἐν
NAS: which are in Christ, just as I teach
KJV: be in Christ, as I teach every where
INT: Christ Jesus as everywhere in

1 Corinthians 5:7 Adv
GRK: νέον φύραμα καθώς ἐστε ἄζυμοι
NAS: lump, just as you are [in fact] unleavened.
KJV: a new lump, as ye are unleavened.
INT: a new lump as you are unleavened

1 Corinthians 8:2 Adv
GRK: οὔπω ἔγνω καθὼς δεῖ γνῶναι
KJV: nothing yet as he ought to know.
INT: not yet he has yet known as it is necessary to know

1 Corinthians 10:6 Adv
GRK: ἐπιθυμητὰς κακῶν καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν
KJV: things, as they also
INT: desirers of evil things as they also desired

1 Corinthians 10:7 Adv
GRK: εἰδωλολάτραι γίνεσθε καθώς τινες αὐτῶν
KJV: idolaters, as [were] some
INT: idolaters be you as some of them

1 Corinthians 10:8 Adv
GRK: μηδὲ πορνεύωμεν καθώς τινες αὐτῶν
KJV: let us commit fornication, as some
INT: Neither should we commit sexual immorality as some of them

1 Corinthians 10:9 Adv
GRK: τὸν Χριστόν καθώς τινες αὐτῶν
KJV: let us tempt Christ, as some of them
INT: the Christ as some of them

1 Corinthians 10:33 Adv
GRK: καθὼς κἀγὼ πάντα
NAS: just as I also please
KJV: Even as I please
INT: As I also all

1 Corinthians 11:1 Adv
GRK: μου γίνεσθε καθὼς κἀγὼ Χριστοῦ
NAS: Be imitators of me, just as I also
KJV: of me, even as I also
INT: of me be as I also [am] of Christ

1 Corinthians 11:2 Adv
GRK: μέμνησθε καὶ καθὼς παρέδωκα ὑμῖν
NAS: to the traditions, just as I delivered
KJV: the ordinances, as I delivered
INT: you have remembered and as I delivered to you

1 Corinthians 12:11 Adv
GRK: ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς βούλεται
NAS: individually just as He wills.
KJV: to every man severally as he will.
INT: separately to each as he wills

1 Corinthians 12:18 Adv
GRK: τῷ σώματι καθὼς ἠθέλησεν
NAS: of them, in the body, just as He desired.
KJV: in the body, as it hath pleased him.
INT: the body as he desired

1 Corinthians 13:12 Adv
GRK: δὲ ἐπιγνώσομαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην
NAS: fully just as I also
KJV: shall I know even as also
INT: moreover I will know as also I have been fully known

1 Corinthians 14:34 Adv
GRK: ἀλλὰ ὑποτασσέσθωσαν καθὼς καὶ ὁ
NAS: but are to subject themselves, just as the Law
KJV: [they are commanded] to be under obedience, as also
INT: but to be in submission as also the

1 Corinthians 15:38 Adv
GRK: αὐτῷ σῶμα καθὼς ἠθέλησεν καὶ
NAS: it a body just as He wished,
KJV: it a body as it hath pleased him, and
INT: to it a body as he willed and

1 Corinthians 15:49 Adv
GRK: καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν
NAS: Just as we have borne the image
KJV: And as we have borne the image
INT: And as we bore the

2 Corinthians 1:5 Adv
GRK: ὅτι καθὼς περισσεύει τὰ
NAS: For just as the sufferings of Christ
KJV: For as the sufferings of Christ
INT: Because as abound the

2 Corinthians 1:14 Adv
GRK: καθὼς καὶ ἐπέγνωτε
NAS: just as you also partially
KJV: As also ye have acknowledged
INT: as also you did acknowledge

2 Corinthians 4:1 Adv
GRK: διακονίαν ταύτην καθὼς ἠλεήθημεν οὐκ
KJV: ministry, as we have received mercy,
INT: ministry this as we received mercy not

2 Corinthians 6:16 Adv
GRK: ἐσμὲν ζῶντος καθὼς εἶπεν ὁ
NAS: of the living God; just as God said,
KJV: of the living God; as God hath said,
INT: are [the] living as said

2 Corinthians 8:5 Adv
GRK: καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν ἀλλὰ
KJV: [this they did], not as we hoped,
INT: And not [only] as we hoped but

2 Corinthians 8:6 Adv
GRK: Τίτον ἵνα καθὼς προενήρξατο οὕτως
KJV: Titus, that as he had begun, so
INT: Titus that as he before began so

2 Corinthians 8:15 Adv
GRK: καθὼς γέγραπται Ὁ
KJV: As it is written,
INT: As it has been written He that [gathered]

2 Corinthians 9:3 Adv
GRK: τούτῳ ἵνα καθὼς ἔλεγον παρεσκευασμένοι
KJV: behalf; that, as I said, ye may be
INT: this that as I said prepared

2 Corinthians 9:7 Adv
GRK: ἕκαστος καθὼς προῄρηται τῇ
NAS: Each one [must do] just as he has purposed
KJV: Every man according as he purposeth
INT: each as he purposes in the

2 Corinthians 9:9 Adv
GRK: καθὼς γέγραπται Ἐσκόρπισεν
KJV: (As it is written,
INT: as it has been written He scattered

2 Corinthians 10:7 Adv
GRK: ἑαυτοῦ ὅτι καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ
NAS: himself, that just as he is Christ's,
KJV: again, that, as he [is] Christ's,
INT: himself that as he [is] of Christ

2 Corinthians 11:12 Adv
GRK: καυχῶνται εὑρεθῶσιν καθὼς καὶ ἡμεῖς
NAS: to be regarded just as we are in the matter about which
KJV: they may be found even as we.
INT: they boast they might be found as also we

Galatians 2:7 Adv
GRK: τῆς ἀκροβυστίας καθὼς Πέτρος τῆς
NAS: to the uncircumcised, just as Peter
KJV: was committed unto me, as [the gospel] of the circumcision
INT: of the uncircumcision as Peter [that] of the

Galatians 3:6 Adv
GRK: καθὼς Ἀβραὰμ ἐπίστευσεν
NAS: Even so Abraham BELIEVED
KJV: Even as Abraham believed
INT: Even as Abraham believed

Galatians 5:21 Adv
GRK: προλέγω ὑμῖν καθὼς προεῖπον ὅτι
NAS: I forewarn you, just as I have forewarned
KJV: you before, as I have also
INT: I tell beforehand you even as I said before that

Ephesians 1:4 Adv
GRK: καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς
NAS: just as He chose us in Him before
KJV: According as he hath chosen us
INT: as he chose us

Ephesians 3:3 Adv
GRK: τὸ μυστήριον καθὼς προέγραψα ἐν
KJV: the mystery; (as I wrote afore
INT: the mystery according as I wrote before in

Ephesians 4:4 Adv
GRK: ἓν πνεῦμα καθὼς καὶ ἐκλήθητε
NAS: Spirit, just as also
KJV: one Spirit, even as ye are called in
INT: one Spirit even as also you were called

Ephesians 4:17 Adv
GRK: ὑμᾶς περιπατεῖν καθὼς καὶ τὰ
NAS: no longer just as the Gentiles
KJV: walk not as other Gentiles
INT: [are] you to walk as also the

Ephesians 4:21 Adv
GRK: αὐτῷ ἐδιδάχθητε καθὼς ἔστιν ἀλήθεια
NAS: Him and have been taught in Him, just as truth
KJV: by him, as the truth is
INT: him were taught as is [the] truth

Ephesians 4:32 Adv
GRK: χαριζόμενοι ἑαυτοῖς καθὼς καὶ ὁ
NAS: each other, just as God
KJV: forgiving one another, even as God for
INT: forgiving each other as also

Ephesians 5:2 Adv
GRK: ἐν ἀγάπῃ καθὼς καὶ ὁ
NAS: and walk in love, just as Christ also
KJV: in love, as Christ also
INT: in love even as also

Ephesians 5:3 Adv
GRK: ἐν ὑμῖν καθὼς πρέπει ἁγίοις
KJV: among you, as becometh saints;
INT: among you even as is proper to saints

Ephesians 5:25 Adv
GRK: τὰς γυναῖκας καθὼς καὶ ὁ
NAS: love your wives, just as Christ also
KJV: your wives, even as Christ also
INT: the wives even as also the

Ephesians 5:29 Adv
GRK: θάλπει αὐτήν καθὼς καὶ ὁ
NAS: and cherishes it, just as Christ
KJV: it, even as the Lord
INT: cherishes it even as also

Philippians 1:7 Adv
GRK: καθώς ἐστιν δίκαιον
NAS: For it is only right for me to feel
KJV: Even as it is meet
INT: as it is right

Philippians 2:12 Adv
GRK: ἀγαπητοί μου καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε
NAS: my beloved, just as you have always
KJV: my beloved, as ye have always
INT: beloved of me even as always you obeyed

Philippians 3:17 Adv
GRK: οὕτω περιπατοῦντας καθὼς ἔχετε τύπον
NAS: who walk according to the pattern
KJV: them which walk so as ye have us
INT: thus walking as you have [for] a pattern

Colossians 1:6 Adv
GRK: εἰς ὑμᾶς καθὼς καὶ ἐν
NAS: which has come to you, just as in all
KJV: bringeth forth fruit, as [it doth] also
INT: to you even as also in

Colossians 1:6 Adv
GRK: καὶ αὐξανόμενον καθὼς καὶ ἐν
NAS: and increasing, even as [it has been doing] in you also
KJV: unto you, as [it is] in all
INT: and increasing even as also among

Colossians 1:7 Adv
GRK: καθὼς ἐμάθετε ἀπὸ
NAS: just as you learned
KJV: As ye also
INT: even as you learned from

Colossians 2:7 Adv
GRK: τῇ πίστει καθὼς ἐδιδάχθητε περισσεύοντες
NAS: in your faith, just as you were instructed,
KJV: the faith, as ye have been taught,
INT: the faith even as you were taught abounding

Colossians 3:13 Adv
GRK: ἔχῃ μομφήν καθὼς καὶ ὁ
NAS: anyone; just as the Lord
KJV: against any: even as Christ forgave
INT: should have a complaint even as also the

1 Thessalonians 1:5 Adv
GRK: πληροφορίᾳ πολλῇ καθὼς οἴδατε οἷοι
NAS: conviction; just as you know
KJV: assurance; as ye know
INT: full assurance much even as you know what

1 Thessalonians 2:2 Adv
GRK: καὶ ὑβρισθέντες καθὼς οἴδατε ἐν
KJV: were shamefully entreated, as ye know,
INT: also having been insulted even as you know at

1 Thessalonians 2:4 Adv
GRK: ἀλλὰ καθὼς δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ
NAS: but just as we have been approved
KJV: But as we were allowed of
INT: but even as we have been approved by

1 Thessalonians 2:5 Adv
GRK: κολακείας ἐγενήθημεν καθὼς οἴδατε οὔτε
KJV: flattering words, as ye know, nor
INT: of flattery were we even as you know nor

1 Thessalonians 2:13 Adv
GRK: ἀνθρώπων ἀλλὰ καθὼς ἀληθῶς ἐστὶν
NAS: of men, but [for] what it really
KJV: of men, but as it is in truth,
INT: of men but even as truly it is

1 Thessalonians 2:14 Adv
GRK: ἰδίων συμφυλετῶν καθὼς καὶ αὐτοὶ
NAS: countrymen, even as they [did] from the Jews,
KJV: countrymen, even as they [have] of
INT: own countrymen as also they

1 Thessalonians 3:4 Adv
GRK: μέλλομεν θλίβεσθαι καθὼς καὶ ἐγένετο
NAS: to suffer affliction; and so it came to pass,
KJV: even as it came to pass,
INT: we are about to suffer tribulation even as also it came to pass

1 Thessalonians 4:1 Adv
GRK: Ἰησοῦ ἵνα καθὼς παρελάβετε παρ'
NAS: God (just as you actually
KJV: Jesus, that as ye have received
INT: Jesus so that even as you received from

1 Thessalonians 4:1 Adv
GRK: ἀρέσκειν θεῷ καθὼς καὶ περιπατεῖτε
INT: to please God just as moreover you walk [now]

1 Thessalonians 4:6 Adv
GRK: πάντων τούτων καθὼς καὶ προείπαμεν
NAS: these things, just as we also
KJV: all such, as we also
INT: all these things even as also we told before

1 Thessalonians 4:11 Adv
GRK: χερσὶν ὑμῶν καθὼς ὑμῖν παρηγγείλαμεν
NAS: with your hands, just as we commanded
KJV: own hands, as we commanded you;
INT: hands of you even as you we commanded

1 Thessalonians 4:13 Adv
GRK: μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ
KJV: not, even as others which
INT: not you be grieved even as also the

1 Thessalonians 5:11 Adv
GRK: τὸν ἕνα καθὼς καὶ ποιεῖτε
NAS: another, just as you also
KJV: one another, even as also ye do.
INT: another even as also you are doing

2 Thessalonians 1:3 Adv
GRK: ὑμῶν ἀδελφοί καθὼς ἄξιόν ἐστιν
KJV: you, brethren, as it is meet,
INT: you brothers even as fitting it is

2 Thessalonians 3:1 Adv
GRK: καὶ δοξάζηται καθὼς καὶ πρὸς
NAS: and be glorified, just as [it did] also
KJV: even as [it is] with
INT: and might be glorified even as also with

1 Timothy 1:3 Adv
GRK: Καθὼς παρεκάλεσά σε
KJV: As I besought thee
INT: Even as I begged you

Hebrews 3:7 Adv
GRK: Διό καθὼς λέγει τὸ
NAS: Therefore, just as the Holy Spirit
KJV: Wherefore (as the Holy Ghost
INT: Therefore even as says the

Hebrews 4:3 Adv
GRK: οἱ πιστεύσαντες καθὼς εἴρηκεν Ὡς
NAS: that rest, just as He has said,
KJV: into rest, as he said, As
INT: the [ones] having believed as he has said So

Hebrews 4:7 Adv
GRK: τοσοῦτον χρόνον καθὼς προείρηται Σήμερον
NAS: a time just as has been said before,
KJV: so long a time; as it is said, To day
INT: so long a time according as it has been said today

Hebrews 5:3 Adv
GRK: αὐτὴν ὀφείλει καθὼς περὶ τοῦ
KJV: hereof he ought, as for the people,
INT: this he is obligated even as for the

Hebrews 5:6 Adv
GRK: καθὼς καὶ ἐν
NAS: just as He says also
KJV: As he saith also
INT: Even as also in

Hebrews 8:5 Adv
GRK: τῶν ἐπουρανίων καθὼς κεχρημάτισται Μωυσῆς
NAS: of the heavenly things, just as Moses
KJV: of heavenly things, as Moses
INT: of the heavenly places as was divinely instructed Moses

Hebrews 10:25 Adv
GRK: ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν καθὼς ἔθος τισίν
KJV: together, as the manner
INT: assembling together of ourselves even as [the] custom [is] with some

Hebrews 11:12 Adv
GRK: ταῦτα νενεκρωμένου καθὼς τὰ ἄστρα
KJV: as good as dead, [so many] as the stars
INT: him of [one] having become dead even as the stars

1 Peter 4:10 Adv
GRK: ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα
KJV: As every man hath received
INT: each as he received a gift

2 Peter 1:14 Adv
GRK: σκηνώματός μου καθὼς καὶ ὁ
KJV: tabernacle, even as our Lord
INT: tabernacle of me as also the

2 Peter 3:15 Adv
GRK: σωτηρίαν ἡγεῖσθε καθὼς καὶ ὁ
NAS: [as] salvation; just as also
KJV: [is] salvation; even as our
INT: salvation esteem you as also the

1 John 2:6 Adv
GRK: μένειν ὀφείλει καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν
KJV: so to walk, even as he walked.
INT: abides ought even as he walked

1 John 2:18 Adv
GRK: ἐστίν καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι
NAS: hour; and just as you heard
KJV: time: and as ye have heard that
INT: it is and as you heard that

1 John 2:27 Adv
GRK: ψεῦδος καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς
NAS: and is not a lie, and just as it has taught
KJV: lie, and even as it hath taught you,
INT: a lie and even as it taught you

1 John 3:2 Adv
GRK: ὀψόμεθα αὐτὸν καθώς ἐστιν
NAS: we will see Him just as He is.
KJV: we shall see him as he is.
INT: we will see him as he is

1 John 3:3 Adv
GRK: ἁγνίζει ἑαυτὸν καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός
NAS: himself, just as He is pure.
KJV: purifieth himself, even as he is
INT: purifies himself even as he pure

1 John 3:7 Adv
GRK: δίκαιός ἐστιν καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός
NAS: is righteous, just as He is righteous;
KJV: is righteous, even as he is
INT: righteous is even as he righteous

1 John 3:12 Adv
GRK: οὐ καθὼς Καὶν ἐκ
KJV: Not as Cain, [who] was
INT: not as Cain [who] of

1 John 3:23 Adv
GRK: ἀγαπῶμεν ἀλλήλους καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν
NAS: one another, just as He commanded
KJV: love one another, as he gave us
INT: should love one another even as he gave commandment

1 John 4:17 Adv
GRK: κρίσεως ὅτι καθὼς ἐκεῖνός ἐστιν
KJV: of judgment: because as he is,
INT: of judgment that even as he is

2 John 1:4 Adv
GRK: ἐν ἀληθείᾳ καθὼς ἐντολὴν ἐλάβομεν
NAS: in truth, just as we have received
KJV: truth, as we have received
INT: in truth as commandment we received

2 John 1:6 Adv
GRK: ἐντολή ἐστιν καθὼς ἠκούσατε ἀπ'
NAS: is the commandment, just as you have heard
KJV: That, as ye have heard
INT: commandment is even as you heard from

3 John 1:2 Adv
GRK: καὶ ὑγιαίνειν καθὼς εὐοδοῦταί σου
NAS: and be in good health, just as your soul
KJV: and be in health, even as thy soul
INT: and be in health even as prospers your

3 John 1:3 Adv
GRK: τῇ ἀληθείᾳ καθὼς σὺ ἐν
NAS: to your truth, [that is], how you are walking
KJV: that is in thee, even as thou
INT: truth even as you in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page