Καιάφας
Englishman's Concordance
Καιάφας (Kaiaphas) — 3 Occurrences

John 11:49 N-NMS
GRK: ἐξ αὐτῶν Καιάφας ἀρχιερεὺς ὢν
NAS: But one of them, Caiaphas, who was high priest
KJV: them, [named] Caiaphas, being
INT: of them Caiaphas high priest being

John 18:14 N-NMS
GRK: ἦν δὲ Καιάφας ὁ συμβουλεύσας
NAS: Now Caiaphas was the one who had advised
KJV: Now Caiaphas was he, which
INT: it was moreover Caiaphas having given counsel

Acts 4:6 N-NMS
GRK: ἀρχιερεὺς καὶ Καιάφας καὶ Ἰωάννης
NAS: the high priest [was there], and Caiaphas and John
KJV: and Caiaphas, and
INT: high priest and Caiaphas and John

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page