καινὸν
Englishman's Concordance
καινὸν (kainon) — 10 Occurrences

Matthew 26:29 Adj-ANS
GRK: μεθ' ὑμῶν καινὸν ἐν τῇ
NAS: I drink it new with you in My Father's
KJV: I drink it new with you
INT: with you new in the

Mark 2:21 Adj-ANS
GRK: αὐτοῦ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ
NAS: pulls away from it, the new from the old,
KJV: else the new piece that filled it up
INT: of it new from the old

Mark 14:25 Adj-ANS
GRK: αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ
NAS: I drink it new in the kingdom
KJV: I drink it new in the kingdom
INT: it I drink new in the

Luke 5:36 Adj-ANS
GRK: καὶ τὸ καινὸν σχίσει καὶ
NAS: tear the new, and the piece
KJV: both the new maketh a rent,
INT: both the new he tears and

John 19:41 Adj-NNS
GRK: κήπῳ μνημεῖον καινόν ἐν ᾧ
NAS: and in the garden a new tomb
KJV: in the garden a new sepulchre, wherein
INT: garden a tomb new in which

Ephesians 2:15 Adj-AMS
GRK: εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν
NAS: into one new man,
KJV: of twain one new man, [so] making
INT: into one new man making

Ephesians 4:24 Adj-AMS
GRK: ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν
NAS: and put on the new self,
KJV: And that ye put on the new man, which
INT: to have put on the new man

Revelation 2:17 Adj-NNS
GRK: ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον ὃ
NAS: stone, and a new name
KJV: in the stone a new name written,
INT: pebble a name new written which

Revelation 3:12 Adj-ANS
GRK: μου τὸ καινόν
NAS: from My God, and My new name.
KJV: [I will write upon him] my new name.
INT: of me new

Revelation 21:1 Adj-AMS
GRK: εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν
NAS: Then I saw a new heaven and a new
KJV: And I saw a new heaven and
INT: I saw a heaven new and an earth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page