καίπερ
Englishman's Concordance
καίπερ (kaiper) — 5 Occurrences

Philippians 3:4 Conj
GRK: καίπερ ἐγὼ ἔχων
NAS: although I myself might have
KJV: Though I might
INT: Though I have

Hebrews 5:8 Conj
GRK: καίπερ ὢν υἱός
NAS: Although He was a Son, He learned
KJV: Though he were a Son,
INT: though being a son

Hebrews 7:5 Conj
GRK: ἀδελφοὺς αὐτῶν καίπερ ἐξεληλυθότας ἐκ
NAS: that is, from their brethren, although these are descended
KJV: brethren, though they come
INT: brothers of them though having come out of

Hebrews 12:17 Conj
GRK: οὐχ εὗρεν καίπερ μετὰ δακρύων
NAS: for repentance, though he sought
KJV: of repentance, though he sought
INT: not he found although with tears

2 Peter 1:12 Conj
GRK: περὶ τούτων καίπερ εἰδότας καὶ
NAS: you of these things, even though you [already] know
KJV: these things, though ye know
INT: concerning these things although knowing [them] and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page