Καίσαρι
Englishman's Concordance
Καίσαρι (Kaisari) — 9 Occurrences

Matthew 22:17 N-DMS
GRK: δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ
NAS: to give a poll-tax to Caesar, or not?
KJV: to give tribute unto Caesar, or not?
INT: to give tribute to Ceasar or not

Matthew 22:21 N-DMS
GRK: τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ
NAS: to Caesar the things that are Caesar's; and to God
KJV: the things which are Caesar's; and
INT: the things of Ceasar to Ceasar and the things

Mark 12:14 N-DMS
GRK: δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ
NAS: to pay a poll-tax to Caesar, or not?
KJV: to give tribute to Caesar, or not?
INT: to give tribute to Ceasar or not

Mark 12:17 N-DMS
GRK: Καίσαρος ἀπόδοτε Καίσαρι καὶ τὰ
NAS: to Caesar the things that are Caesar's, and to God
KJV: the things that are Caesar's, and
INT: of Ceasar give to Ceasar and the things

Luke 20:22 N-DMS
GRK: ἔξεστιν ἡμᾶς Καίσαρι φόρον δοῦναι
NAS: taxes to Caesar, or
KJV: to give tribute unto Caesar, or no?
INT: it is lawful for us to Ceasar tribute to give

Luke 20:25 N-DMS
GRK: τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ
NAS: to Caesar the things that are Caesar's, and to God
KJV: the things which be Caesar's, and
INT: the things of Ceasar to Ceasar and the things

Luke 23:2 N-DMS
GRK: κωλύοντα φόρους Καίσαρι διδόναι καὶ
NAS: taxes to Caesar, and saying
KJV: tribute to Caesar, saying
INT: forbidding tribute to Ceasar to give and

John 19:12 N-DMS
GRK: ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι
NAS: out [to be] a king opposes Caesar.
KJV: a king speaketh against Caesar.
INT: speaks against Ceasar

Acts 27:24 N-DMS
GRK: φοβοῦ Παῦλε Καίσαρί σε δεῖ
NAS: stand before Caesar; and behold,
KJV: be brought before Caesar: and,
INT: Fear Paul Ceasar you must

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page