2541. Καῖσαρ (Kaisar)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2541. Καῖσαρ (Kaisar) — 29 Occurrences

Matthew 22:17 N-DMS
GRK: δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ
NAS: to give a poll-tax to Caesar, or not?
KJV: to give tribute unto Caesar, or not?
INT: to give tribute to Ceasar or not

Matthew 22:21 N-GMS
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Καίσαρος τότε λέγει
NAS: They said to Him, Caesar's. Then
KJV: unto him, Caesar's. Then
INT: They say to him Ceasar's Then he says

Matthew 22:21 N-GMS
GRK: οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ
NAS: render to Caesar the things that are Caesar's;
KJV: therefore unto Caesar the things which are
INT: then the things of Ceasar to Ceasar and

Matthew 22:21 N-DMS
GRK: τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ
NAS: to Caesar the things that are Caesar's; and to God
KJV: the things which are Caesar's; and
INT: the things of Ceasar to Ceasar and the things

Mark 12:14 N-DMS
GRK: δοῦναι κῆνσον Καίσαρι ἢ οὔ
NAS: to pay a poll-tax to Caesar, or not?
KJV: to give tribute to Caesar, or not?
INT: to give tribute to Ceasar or not

Mark 12:16 N-GMS
GRK: εἶπαν αὐτῷ Καίσαρος
NAS: And they said to Him, Caesar's.
KJV: they said unto him, Caesar's.
INT: they said to him Ceasar's

Mark 12:17 N-GMS
GRK: αὐτοῖς Τὰ Καίσαρος ἀπόδοτε Καίσαρι
NAS: to them, Render to Caesar the things that are Caesar's,
KJV: Render to Caesar the things that are
INT: to them the things of Ceasar give to Ceasar

Mark 12:17 N-DMS
GRK: Καίσαρος ἀπόδοτε Καίσαρι καὶ τὰ
NAS: to Caesar the things that are Caesar's, and to God
KJV: the things that are Caesar's, and
INT: of Ceasar give to Ceasar and the things

Luke 2:1 N-GMS
GRK: δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι
NAS: went out from Caesar Augustus,
KJV: from Caesar Augustus,
INT: a decree from Ceasar Augustus that should be registered

Luke 3:1 N-GMS
GRK: ἡγεμονίας Τιβερίου Καίσαρος ἡγεμονεύοντος Ποντίου
NAS: of Tiberius Caesar, when Pontius
KJV: of Tiberius Caesar, Pontius
INT: reign of Tiberius Ceasar being governor Pontius

Luke 20:22 N-DMS
GRK: ἔξεστιν ἡμᾶς Καίσαρι φόρον δοῦναι
NAS: taxes to Caesar, or
KJV: to give tribute unto Caesar, or no?
INT: it is lawful for us to Ceasar tribute to give

Luke 20:24 N-GMS
GRK: δὲ εἶπαν Καίσαρος
NAS: does it have? They said, Caesar's.
KJV: and said, Caesar's.
INT: and they said Ceasar's

Luke 20:25 N-GMS
GRK: ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ
NAS: render to Caesar the things that are Caesar's,
KJV: therefore unto Caesar the things which be
INT: give the things of Ceasar to Ceasar and

Luke 20:25 N-DMS
GRK: τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ
NAS: to Caesar the things that are Caesar's, and to God
KJV: the things which be Caesar's, and
INT: the things of Ceasar to Ceasar and the things

Luke 23:2 N-DMS
GRK: κωλύοντα φόρους Καίσαρι διδόναι καὶ
NAS: taxes to Caesar, and saying
KJV: tribute to Caesar, saying
INT: forbidding tribute to Ceasar to give and

John 19:12 N-GMS
GRK: φίλος τοῦ Καίσαρος πᾶς ὁ
NAS: friend of Caesar; everyone
KJV: not Caesar's friend:
INT: a friend of Ceasar Everyone who

John 19:12 N-DMS
GRK: ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι
NAS: out [to be] a king opposes Caesar.
KJV: a king speaketh against Caesar.
INT: speaks against Ceasar

John 19:15 N-AMS
GRK: εἰ μὴ Καίσαρα
NAS: no king but Caesar.
KJV: king but Caesar.
INT: if not Ceasar

Acts 17:7 N-GMS
GRK: τῶν δογμάτων Καίσαρος πράσσουσι βασιλέα
NAS: to the decrees of Caesar, saying
KJV: to the decrees of Caesar, saying
INT: the decrees of Ceasar do king

Acts 25:8 N-AMS
GRK: οὔτε εἰς Καίσαρά τι ἥμαρτον
NAS: or against Caesar.
KJV: against Caesar, have I offended
INT: nor against Ceasar [in] anything sinned I

Acts 25:10 N-GMS
GRK: τοῦ βήματος Καίσαρός εἰμι οὗ
NAS: before Caesar's tribunal,
KJV: at Caesar's judgment seat,
INT: the judgment seat of Ceasar I am where

Acts 25:11 N-AMS
GRK: αὐτοῖς χαρίσασθαι Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι
NAS: me over to them. I appeal to Caesar.
KJV: unto them. I appeal unto Caesar.
INT: to them give up To Ceasar I appeal

Acts 25:12 N-AMS
GRK: συμβουλίου ἀπεκρίθη Καίσαρα ἐπικέκλησαι ἐπὶ
NAS: You have appealed to Caesar, to Caesar
KJV: Hast thou appealed unto Caesar? unto
INT: Council answered To Ceasar you have appealed to

Acts 25:12 N-AMS
GRK: ἐπικέκλησαι ἐπὶ Καίσαρα πορεύσῃ
NAS: to Caesar, to Caesar you shall go.
KJV: Caesar? unto Caesar shalt thou go.
INT: you have appealed to Ceasar you will go

Acts 25:21 N-AMS
GRK: αὐτὸν πρὸς Καίσαρα
NAS: until I send him to Caesar.
KJV: him to Caesar.
INT: him to Ceasar

Acts 26:32 N-AMS
GRK: μὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα
NAS: if he had not appealed to Caesar.
KJV: not appealed unto Caesar.
INT: not he had appealed to Ceasar

Acts 27:24 N-DMS
GRK: φοβοῦ Παῦλε Καίσαρί σε δεῖ
NAS: stand before Caesar; and behold,
KJV: be brought before Caesar: and,
INT: Fear Paul Ceasar you must

Acts 28:19 N-AMS
GRK: ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα οὐχ ὡς
NAS: to appeal to Caesar, not that I had
KJV: to appeal unto Caesar; not
INT: I was compelled to appeal to Ceasar not as

Philippians 4:22 N-GMS
GRK: ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας
NAS: those of Caesar's household.
KJV: they that are of Caesar's household.
INT: of the of Ceasar's household

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page