καινῆς
Englishman's Concordance
καινῆς (kainēs) — 3 Occurrences

2 Corinthians 3:6 Adj-GFS
GRK: ἡμᾶς διακόνους καινῆς διαθήκης οὐ
NAS: [as] servants of a new covenant,
KJV: ministers of the new testament;
INT: us [as] servants of a new covenant not

Hebrews 9:15 Adj-GFS
GRK: τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστίν
NAS: He is the mediator of a new covenant,
KJV: the mediator of the new testament,
INT: this of a covenant new mediator he is

Revelation 3:12 Adj-GFS
GRK: μου τῆς καινῆς Ἰερουσαλήμ ἡ
NAS: of My God, the new Jerusalem,
KJV: God, [which is] new Jerusalem, which
INT: of me the new Jerusalem which

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page