Revelation 2:17
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
HO
The [one]Art-NMS
2192 [e]ἔχων
echōn
havingV-PPA-NMS
3775 [e]οὖς
ous
an ear,N-ANS
191 [e]ἀκουσάτω
akousatō
let him hearV-AMA-3S
5101 [e]τί
ti
whatIPro-ANS
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
4151 [e]Πνεῦμα
Pneuma
SpiritN-NNS
3004 [e]λέγει
legei
saysV-PIA-3S
3588 [e]ταῖς
tais
to theArt-DFP
1577 [e]ἐκκλησίαις.
ekklēsiais
churches.N-DFP
3588 [e]Τῷ
The [one]Art-DMS
3528 [e]νικῶντι
nikōnti
overcoming,V-PPA-DMS
1325 [e]δώσω
dōsō
I will giveV-FIA-1S
846 [e]αὐτῷ
autō
to himPPro-DM3S
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GNS
3131 [e]μάννα
manna
mannaN-GNS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GNS
2928 [e]κεκρυμμένου,
kekrymmenou
having been hidden;V-RPM/P-GNS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1325 [e]δώσω
dōsō
I will giveV-FIA-1S
846 [e]αὐτῷ
autō
to himPPro-DM3S
5586 [e]ψῆφον
psēphon
stoneN-AFS
3022 [e]λευκήν,
leukēn
white,Adj-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1909 [e]ἐπὶ
epi
onPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
5586 [e]ψῆφον
psēphon
stoneN-AFS
3686 [e]ὄνομα
onoma
a nameN-ANS
2537 [e]καινὸν
kainon
newAdj-ANS
1125 [e]γεγραμμένον,
gegrammenon
having been written,V-RPM/P-ANS
3739 [e]
ho
whichRelPro-ANS
3762 [e]οὐδεὶς
oudeis
no oneAdj-NMS
1492 [e]οἶδεν
oiden
has known,V-RIA-3S
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
3361 [e]μὴ
notAdv
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
2983 [e]λαμβάνων.
lambanōn
receiving [it].V-PPA-NMS

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:17 Greek NT: Nestle 1904
Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:17 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:17 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:17 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Tῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς ο ἴδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:17 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκὴν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:17 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ ἔχω οὖς ἀκούω τίς ὁ πνεῦμα λέγω ὁ ἐκκλησία ὁ νικάω δίδωμι αὐτός ὁ μάννα ὁ κρύπτω καί δίδωμι αὐτός ψῆφος λευκός καί ἐπί ὁ ψῆφος ὄνομα καινός γράφω ὅς οὐδείς εἴδω εἰ μή ὁ λαμβάνω

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:17 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἀπὸ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκὴν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς ἔγνω εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:17 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἀπὸ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκὴν καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς ἔγνω εἰ μὴ ὁ λαμβάνων

Revelation 2:17 Hebrew Bible
מי אשר אזן לו ישמע את אשר הרוח אמר לקהלות המנצח אאכילנו מן המן הגנוז ונתתי לו אבן לבנה ועל האבן מפתח שם חדש אשר לא ידענו איש זולתי המקבל׃

Revelation 2:17 Aramaic NT: Peshitta
ܘܕܐܝܬ ܠܗ ܐܕܢܐ ܢܫܡܥ ܡܢܐ ܪܘܚܐ ܡܡܠܠ ܠܥܕܬܐ ܕܠܕܙܟܐ ܐܬܠ ܡܢ ܡܢܢܐ ܗܘ ܕܡܛܫܝ ܘܐܬܠ ܠܗ ܚܘܫܒܢܐ ܚܘܪܐ ܘܥܠ ܚܘܫܒܢܐ ܫܡܐ ܚܕܬܐ ܕܟܬܒܐ ܕܠܐ ܐܢܫ ܝܕܥ ܐܠܐ ܗܘ ܕܢܤܒ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, to him I will give some of the hidden manna, and I will give him a white stone, and a new name written on the stone which no one knows but he who receives it.'

King James Bible
He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches; To him that overcometh will I give to eat of the hidden manna, and will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth saving he that receiveth it.

Holman Christian Standard Bible
"Anyone who has an ear should listen to what the Spirit says to the churches. I will give the victor some of the hidden manna. I will also give him a white stone, and on the stone a new name is inscribed that no one knows except the one who receives it.
Treasury of Scripture Knowledge

hath.

Revelation 2:7,11 He that has an ear, let him hear what the Spirit said to the churches; …

Revelation 3:6,13,22 He that has an ear, let him hear what the Spirit said to the churches…

to eat.

Psalm 25:14 The secret of the LORD is with them that fear him; and he will show …

Psalm 36:8 They shall be abundantly satisfied with the fatness of your house; …

Proverbs 3:32 For the fraudulent is abomination to the LORD: but his secret is …

Proverbs 14:10 The heart knows his own bitterness; and a stranger does not intermeddle …

Isaiah 65:13 Therefore thus said the Lord GOD, Behold, my servants shall eat, …

Matthew 13:11 He answered and said to them, Because it is given to you to know …

John 4:32 But he said to them, I have meat to eat that you know not of.

John 6:48-58 I am that bread of life…

Colossians 3:3 For you are dead, and your life is hid with Christ in God.

a new.

Revelation 3:12 Him that overcomes will I make a pillar in the temple of my God, …

Revelation 19:12,13 His eyes were as a flame of fire, and on his head were many crowns; …

Isaiah 56:4 For thus said the LORD to the eunuchs that keep my sabbaths, and …

Isaiah 65:15 And you shall leave your name for a curse to my chosen: for the Lord …

saving.

1 Corinthians 2:14 But the natural man receives not the things of the Spirit of God: …

Links
Revelation 2:17Revelation 2:17 NIVRevelation 2:17 NLTRevelation 2:17 ESVRevelation 2:17 NASBRevelation 2:17 KJVRevelation 2:17 Bible AppsRevelation 2:17 Biblia ParalelaRevelation 2:17 Chinese BibleRevelation 2:17 French BibleRevelation 2:17 German BibleBible Hub
Revelation 2:16
Top of Page
Top of Page