δώσω
Englishman's Concordance
δώσω (dōsō) — 23 Occurrences

Matthew 4:9 V-FIA-1S
GRK: σοι πάντα δώσω ἐὰν πεσὼν
NAS: these things I will give You, if
KJV: All these things will I give thee, if
INT: to you all will I give if having fallen down

Matthew 16:19 V-FIA-1S
GRK: δώσω σοι τὰς
NAS: I will give you the keys
KJV: And I will give unto thee the keys
INT: I will give to you the

Matthew 20:4 V-FIA-1S
GRK: ᾖ δίκαιον δώσω ὑμῖν
NAS: is right I will give you.' And [so] they went.
KJV: is right I will give you. And
INT: might be right I will give you

Mark 6:22 V-FIA-1S
GRK: θέλῃς καὶ δώσω σοι
NAS: you want and I will give it to you.
KJV: thou wilt, and I will give [it] thee.
INT: you will and I will give to you

Mark 6:23 V-FIA-1S
GRK: με αἰτήσῃς δώσω σοι ἕως
NAS: you ask of me, I will give it to you; up to half
KJV: of me, I will give [it] thee,
INT: me you might ask I will give you up to

Luke 4:6 V-FIA-1S
GRK: διάβολος Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν
NAS: said to Him, I will give You all
KJV: this power will I give thee, and
INT: devil To you will I give the domain

Luke 21:15 V-FIA-1S
GRK: ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα
NAS: for I will give you utterance
KJV: For I will give you a mouth
INT: I indeed will give you a mouth

John 4:14 V-FIA-1S
GRK: οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ οὐ
NAS: of the water that I will give him shall never
KJV: that I shall give him shall
INT: which I will give him never

John 4:14 V-FIA-1S
GRK: ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται
NAS: but the water that I will give him will become
KJV: that I shall give him
INT: water which I will give to him will become

John 6:51 V-FIA-1S
GRK: ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ
NAS: which I will give for the life
KJV: that I will give is my
INT: which I will give the flesh

John 13:26 V-FIA-1S
GRK: ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷ βάψας
NAS: the morsel and give it to him. So
KJV: the sop, he gave [it] to Judas
INT: morsel also will give [it] Himself having dipped

Acts 2:19 V-FIA-1S
GRK: Καὶ δώσω τέρατα ἐν
NAS: AND I WILL GRANT WONDERS IN THE SKY
KJV: And I will shew wonders in
INT: and I will show wonders in

Acts 13:34 V-FIA-1S
GRK: εἴρηκεν ὅτι Δώσω ὑμῖν τὰ
NAS: in this way: I WILL GIVE YOU THE HOLY
KJV: on this wise, I will give you the sure
INT: he spoke I will give to you the

Revelation 2:7 V-FIA-1S
GRK: Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν
NAS: To him who overcomes, I will grant to eat
KJV: that overcometh will I give to eat
INT: To him that overcomes I will give to him to eat

Revelation 2:10 V-FIA-1S
GRK: θανάτου καὶ δώσω σοι τὸν
NAS: death, and I will give you the crown
KJV: death, and I will give thee a crown
INT: death and I will give to you the

Revelation 2:17 V-FIA-1S
GRK: Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ
NAS: To him who overcomes, to him I will give [some] of the hidden
KJV: that overcometh will I give to eat
INT: To him that overcomes I will give to him the

Revelation 2:17 V-FIA-1S
GRK: κεκρυμμένου καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον
NAS: manna, and I will give him a white
KJV: manna, and will give him a white
INT: hidden and I will give to him a pebble

Revelation 2:23 V-FIA-1S
GRK: καρδίας καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ
NAS: and hearts; and I will give to each one
KJV: and I will give unto every one
INT: hearts and I will give to you each

Revelation 2:26 V-FIA-1S
GRK: ἔργα μου δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν
NAS: the end, TO HIM I WILL GIVE AUTHORITY
KJV: the end, to him will I give power over
INT: works of me I will give to him authority

Revelation 2:28 V-FIA-1S
GRK: καὶ δώσω αὐτῷ τὸν
NAS: and I will give him the morning star.
KJV: And I will give him the morning
INT: and I will give to him the

Revelation 3:21 V-FIA-1S
GRK: Ὁ νικῶν δώσω αὐτῷ καθίσαι
NAS: He who overcomes, I will grant to him to sit
KJV: that overcometh will I grant to sit
INT: He that overcomes I will give to him to sit

Revelation 11:3 V-FIA-1S
GRK: καὶ δώσω τοῖς δυσὶν
NAS: And I will grant [authority] to my two
KJV: And I will give [power] unto my two
INT: And I will give [power] to the two

Revelation 21:6 V-FIA-1S
GRK: τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς
NAS: and the end. I will give to the one who thirsts
KJV: I will give unto him that is athirst
INT: to him that thirsts will give of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1325
416 Occurrences


δέδωκα — 5 Occ.
δέδωκας — 11 Occ.
δεδώκει — 2 Occ.
δεδώκεισαν — 1 Occ.
δέδωκεν — 13 Occ.
δεδομένην — 1 Occ.
δεδομένον — 4 Occ.
δέδοται — 6 Occ.
διδῶ — 1 Occ.
δίδωμι — 9 Occ.
δίδωσιν — 11 Occ.
διδόασιν — 1 Occ.
διδόμενον — 1 Occ.
διδόναι — 6 Occ.
διδόντα — 2 Occ.
διδόντες — 2 Occ.
διδόντι — 2 Occ.
διδόντος — 2 Occ.
δίδοται — 3 Occ.
δίδοτε — 2 Occ.
δίδου — 2 Occ.
διδοὺς — 5 Occ.
δῷ — 6 Occ.
δῴη — 6 Occ.
δῶμεν — 5 Occ.
δῷς — 1 Occ.
δώσῃ — 1 Occ.
δώσει — 19 Occ.
δώσεις — 2 Occ.
δῶσιν — 1 Occ.
δώσω — 23 Occ.
δώσωμεν — 1 Occ.
δώσομεν — 1 Occ.
δώσουσιν — 5 Occ.
δῶτε — 3 Occ.
δοῖ — 1 Occ.
δόντα — 2 Occ.
δόντι — 1 Occ.
δόντος — 2 Occ.
δός — 16 Occ.
δότε — 14 Occ.
δοθῇ — 3 Occ.
δοθῆναι — 5 Occ.
δοθήσεται — 16 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθεῖσαν — 7 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκαν — 8 Occ.
ἔδωκας — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.
ἔδωκεν — 65 Occ.
ἐδόθη — 31 Occ.
ἐδόθησαν — 2 Occ.
Additional Entries
δίδου — 2 Occ.
διδοὺς — 5 Occ.
δῷ — 6 Occ.
δῴη — 6 Occ.
δῶμεν — 5 Occ.
δῷς — 1 Occ.
δώσῃ — 1 Occ.
δώσει — 19 Occ.
δώσεις — 2 Occ.
δῶσιν — 1 Occ.
δώσωμεν — 1 Occ.
δώσομεν — 1 Occ.
δώσουσιν — 5 Occ.
δῶτε — 3 Occ.
δοῖ — 1 Occ.
δόντα — 2 Occ.
δόντι — 1 Occ.
δόντος — 2 Occ.
δός — 16 Occ.
δότε — 14 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page