δοθήσεται
Englishman's Concordance
δοθήσεται (dothēsetai) — 16 Occurrences

Matthew 7:7 V-FIP-3S
GRK: Αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν ζητεῖτε
NAS: Ask, and it will be given to you; seek,
KJV: Ask, and it shall be given you; seek,
INT: Ask and it will be given to you seek

Matthew 10:19 V-FIP-3S
GRK: τί λαλήσητε δοθήσεται γὰρ ὑμῖν
NAS: you are to say; for it will be given you in that hour
KJV: for it shall be given you
INT: what you should speak it will be given indeed you

Matthew 12:39 V-FIP-3S
GRK: σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ
NAS: sign will be given to it but the sign
KJV: sign be given to it,
INT: a sign not will be given to it if

Matthew 13:12 V-FIP-3S
GRK: γὰρ ἔχει δοθήσεται αὐτῷ καὶ
NAS: has, to him [more] shall be given, and he will have an abundance;
KJV: to him shall be given, and
INT: indeed has will be given to him and

Matthew 16:4 V-FIP-3S
GRK: σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ
NAS: and a sign will not be given it, except
KJV: sign be given unto it,
INT: a sign not will be given to it if

Matthew 21:43 V-FIP-3S
GRK: θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι
NAS: will be taken away from you and given to a people,
KJV: and given to a nation
INT: of God and it will be given to a people producing

Matthew 25:29 V-FIP-3S
GRK: ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται
NAS: who has, [more] shall be given, and he will have an abundance;
KJV: that hath shall be given, and
INT: [who] has to every one will be given and [he] will have in abundance

Mark 4:25 V-FIP-3S
GRK: γὰρ ἔχει δοθήσεται αὐτῷ καὶ
NAS: has, to him [more] shall be given; and whoever
KJV: to him shall be given: and
INT: indeed may have will be given to him and

Mark 8:12 V-FIP-3S
GRK: ὑμῖν εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ
NAS: sign will be given to this
KJV: sign be given unto this
INT: to you if There will be given to the generation

Luke 6:38 V-FIP-3S
GRK: δίδοτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν μέτρον
NAS: Give, and it will be given to you. They will pour
KJV: and it shall be given unto you;
INT: Give and it will be given to you measure

Luke 8:18 V-FIP-3S
GRK: γὰρ ἔχῃ δοθήσεται αὐτῷ καὶ
NAS: has, to him [more] shall be given; and whoever
KJV: to him shall be given; and
INT: indeed might have will be given to him and

Luke 11:9 V-FIP-3S
GRK: αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν ζητεῖτε
NAS: to you, ask, and it will be given to you; seek,
KJV: Ask, and it shall be given you; seek,
INT: Ask and it will be given to you seek

Luke 11:29 V-FIP-3S
GRK: σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ
NAS: sign will be given to it but the sign
KJV: no sign be given it, but
INT: a sign not will be given to it if

Luke 19:26 V-FIP-3S
GRK: τῷ ἔχοντι δοθήσεται ἀπὸ δὲ
NAS: who has, more shall be given, but from the one who does not have,
KJV: which hath shall be given; and from
INT: who has will be given from moreover

Acts 24:26 V-FIP-3S
GRK: ὅτι χρήματα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ
NAS: that money would be given him by Paul;
KJV: money should have been given him
INT: that riches will be given him by

James 1:5 V-FIP-3S
GRK: ὀνειδίζοντος καὶ δοθήσεται αὐτῷ
NAS: reproach, and it will be given to him.
KJV: not; and it shall be given him.
INT: reproaches and it will be given to him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1325
416 Occurrences


δέδωκα — 5 Occ.
δέδωκας — 11 Occ.
δεδώκει — 2 Occ.
δεδώκεισαν — 1 Occ.
δέδωκεν — 13 Occ.
δεδομένην — 1 Occ.
δεδομένον — 4 Occ.
δέδοται — 6 Occ.
διδῶ — 1 Occ.
δίδωμι — 9 Occ.
δίδωσιν — 11 Occ.
διδόασιν — 1 Occ.
διδόμενον — 1 Occ.
διδόναι — 6 Occ.
διδόντα — 2 Occ.
διδόντες — 2 Occ.
διδόντι — 2 Occ.
διδόντος — 2 Occ.
δίδοται — 3 Occ.
δίδοτε — 2 Occ.
δίδου — 2 Occ.
διδοὺς — 5 Occ.
δῷ — 6 Occ.
δῴη — 6 Occ.
δῶμεν — 5 Occ.
δῷς — 1 Occ.
δώσῃ — 1 Occ.
δώσει — 19 Occ.
δώσεις — 2 Occ.
δῶσιν — 1 Occ.
δώσω — 23 Occ.
δώσωμεν — 1 Occ.
δώσομεν — 1 Occ.
δώσουσιν — 5 Occ.
δῶτε — 3 Occ.
δοῖ — 1 Occ.
δόντα — 2 Occ.
δόντι — 1 Occ.
δόντος — 2 Occ.
δός — 16 Occ.
δότε — 14 Occ.
δοθῇ — 3 Occ.
δοθῆναι — 5 Occ.
δοθήσεται — 16 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθεῖσαν — 7 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκαν — 8 Occ.
ἔδωκας — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.
ἔδωκεν — 65 Occ.
ἐδόθη — 31 Occ.
ἐδόθησαν — 2 Occ.
Additional Entries
δώσουσιν — 5 Occ.
δῶτε — 3 Occ.
δοῖ — 1 Occ.
δόντα — 2 Occ.
δόντι — 1 Occ.
δόντος — 2 Occ.
δός — 16 Occ.
δότε — 14 Occ.
δοθῇ — 3 Occ.
δοθῆναι — 5 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθεῖσαν — 7 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page