δίδωσιν
Englishman's Concordance
δίδωσιν (didōsin) — 11 Occurrences

John 3:34 V-PIA-3S
GRK: ἐκ μέτρου δίδωσιν τὸ πνεῦμα
NAS: of God; for He gives the Spirit
KJV: for God giveth not the Spirit
INT: by measure he gives the Spirit

John 6:32 V-PIA-3S
GRK: πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν
NAS: but it is My Father who gives you the true
KJV: my Father giveth you the true
INT: Father of me gives you the

John 6:37 V-PIA-3S
GRK: Πᾶν ὃ δίδωσίν μοι ὁ
NAS: that the Father gives Me will come
KJV: that the Father giveth me shall come
INT: All that gives me the

John 13:26 V-PIA-3S
GRK: λαμβάνει καὶ δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος
NAS: He took and gave it to Judas,
INT: he took And he gives [it] to Judas [son] of Simon

John 14:27 V-PIA-3S
GRK: ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι
NAS: to you; not as the world gives do I give
KJV: as the world giveth, give I
INT: the world gives I give

John 21:13 V-PIA-3S
GRK: ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς καὶ
NAS: the bread and gave [it] to them, and the fish
KJV: bread, and giveth them, and
INT: bread and gives to them and

Acts 7:25 V-PIA-3S
GRK: χειρὸς αὐτοῦ δίδωσιν σωτηρίαν αὐτοῖς
NAS: that God was granting them deliverance
KJV: his hand would deliver them: but
INT: [the] hand of him is giving salvation them

1 Corinthians 15:38 V-PIA-3S
GRK: δὲ θεὸς δίδωσιν αὐτῷ σῶμα
NAS: But God gives it a body just
KJV: But God giveth it a body
INT: but God gives to it a body

James 4:6 V-PIA-3S
GRK: μείζονα δὲ δίδωσιν χάριν διὸ
NAS: But He gives a greater grace.
KJV: But he giveth more grace.
INT: greater however he gives grace Therefore

James 4:6 V-PIA-3S
GRK: ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν
NAS: TO THE PROUD, BUT GIVES GRACE
KJV: but giveth grace
INT: to lowly moreover he gives grace

1 Peter 5:5 V-PIA-3S
GRK: ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν
NAS: TO THE PROUD, BUT GIVES GRACE
KJV: and giveth grace
INT: to [the] humble however gives grace

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1325
416 Occurrences


δέδωκα — 5 Occ.
δέδωκας — 11 Occ.
δεδώκει — 2 Occ.
δεδώκεισαν — 1 Occ.
δέδωκεν — 13 Occ.
δεδομένην — 1 Occ.
δεδομένον — 4 Occ.
δέδοται — 6 Occ.
διδῶ — 1 Occ.
δίδωμι — 9 Occ.
δίδωσιν — 11 Occ.
διδόασιν — 1 Occ.
διδόμενον — 1 Occ.
διδόναι — 6 Occ.
διδόντα — 2 Occ.
διδόντες — 2 Occ.
διδόντι — 2 Occ.
διδόντος — 2 Occ.
δίδοται — 3 Occ.
δίδοτε — 2 Occ.
δίδου — 2 Occ.
διδοὺς — 5 Occ.
δῷ — 6 Occ.
δῴη — 6 Occ.
δῶμεν — 5 Occ.
δῷς — 1 Occ.
δώσῃ — 1 Occ.
δώσει — 19 Occ.
δώσεις — 2 Occ.
δῶσιν — 1 Occ.
δώσω — 23 Occ.
δώσωμεν — 1 Occ.
δώσομεν — 1 Occ.
δώσουσιν — 5 Occ.
δῶτε — 3 Occ.
δοῖ — 1 Occ.
δόντα — 2 Occ.
δόντι — 1 Occ.
δόντος — 2 Occ.
δός — 16 Occ.
δότε — 14 Occ.
δοθῇ — 3 Occ.
δοθῆναι — 5 Occ.
δοθήσεται — 16 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθεῖσαν — 7 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκαν — 8 Occ.
ἔδωκας — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.
ἔδωκεν — 65 Occ.
ἐδόθη — 31 Occ.
ἐδόθησαν — 2 Occ.
Additional Entries
δέδωκα — 5 Occ.
δέδωκας — 11 Occ.
δεδώκει — 2 Occ.
δεδώκεισαν — 1 Occ.
δέδωκεν — 13 Occ.
δεδομένην — 1 Occ.
δεδομένον — 4 Occ.
δέδοται — 6 Occ.
διδῶ — 1 Occ.
δίδωμι — 9 Occ.
διδόασιν — 1 Occ.
διδόμενον — 1 Occ.
διδόναι — 6 Occ.
διδόντα — 2 Occ.
διδόντες — 2 Occ.
διδόντι — 2 Occ.
διδόντος — 2 Occ.
δίδοται — 3 Occ.
δίδοτε — 2 Occ.
δίδου — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page