John 6:32
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]Εἶπεν
eipen
SaidV-AIA-3S
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
846 [e]αὐτοῖς
autois
to themPPro-DM3P
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
Jesus,N-NMS
281 [e]Ἀμὴν
Amēn
Truly,Heb
281 [e]ἀμὴν
amēn
truly,Heb
3004 [e]λέγω
legō
I sayV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
to you,PPro-D2P
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
3475 [e]Μωϋσῆς
Mōusēs
MosesN-NMS
1325 [e]δέδωκεν
dedōken
has givenV-RIA-3S
4771 [e]ὑμῖν
hymin
youPPro-D2P
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
740 [e]ἄρτον
arton
breadN-AMS
1537 [e]ἐκ
ek
fromPrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
3772 [e]οὐρανοῦ,
ouranou
heaven,N-GMS
235 [e]ἀλλ’
all’
butConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3962 [e]Πατήρ
Patēr
FatherN-NMS
1473 [e]μου
mou
of MePPro-G1S
1325 [e]δίδωσιν
didōsin
givesV-PIA-3S
4771 [e]ὑμῖν
hymin
youPPro-D2P
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
740 [e]ἄρτον
arton
breadN-AMS
1537 [e]ἐκ
ek
fromPrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
3772 [e]οὐρανοῦ
ouranou
heavenN-GMS
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
228 [e]ἀληθινόν·
alēthinon
TRUE.Adj-AMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:32 Greek NT: Nestle 1904
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ’ ὁ Πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:32 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωυσῆς ἔδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ' ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:32 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωυσῆς ἔδωκεν / δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ' ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:32 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἴπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ· ἀλλ’ ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:32 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ’ ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:32 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ’ ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:32 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, Οὐ Μωσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ· ἀλλ’ ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:32 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ Μωσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀλλ' ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν·

John 6:32 Hebrew Bible
ויאמר אליהם ישוע אמן אמן אני אמר לכם לא משה נתן לכם את הלחם מן השמים כי אם אבי נתן לכם את הלחם מן השמים האמתי׃

John 6:32 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܐ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܝܗܒ ܠܟܘܢ ܠܚܡܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܠܐ ܐܒܝ ܝܗܒ ܠܟܘܢ ܠܚܡܐ ܕܩܘܫܬܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jesus then said to them, "Truly, truly, I say to you, it is not Moses who has given you the bread out of heaven, but it is My Father who gives you the true bread out of heaven.

King James Bible
Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven; but my Father giveth you the true bread from heaven.

Holman Christian Standard Bible
Jesus said to them, "I assure you: Moses didn't give you the bread from heaven, but My Father gives you the real bread from heaven.
Treasury of Scripture Knowledge

Moses.

Exodus 16:4,8 Then said the LORD to Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you…

Psalm 78:23 Though he had commanded the clouds from above, and opened the doors of heaven,

the true.

John 6:33,35,41,50,55,58 For the bread of God is he which comes down from heaven, and gives …

John 1:9 That was the true Light, which lights every man that comes into the world.

John 15:1 I am the true vine, and my Father is the farmer.

Galatians 4:4 But when the fullness of the time was come, God sent forth his Son, …

1 John 5:20 And we know that the Son of God is come, and has given us an understanding, …

Links
John 6:32John 6:32 NIVJohn 6:32 NLTJohn 6:32 ESVJohn 6:32 NASBJohn 6:32 KJVJohn 6:32 Bible AppsJohn 6:32 Biblia ParalelaJohn 6:32 Chinese BibleJohn 6:32 French BibleJohn 6:32 German BibleBible Hub
John 6:31
Top of Page
Top of Page