2424. Ἰησοῦς (Iésous)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2424. Ἰησοῦς (Iésous) — 923 Occurrences

Matthew 1:1 N-GMS
GRK: ΒΙΒΛΟΣ γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ
NAS: of the genealogy of Jesus the Messiah,
KJV: of the generation of Jesus Christ,
INT: [the] book of [the] generation of Jesus Christ son

Matthew 1:16 N-NMS
GRK: ἧς ἐγεννήθη Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος
NAS: by whom Jesus was born,
KJV: whom was born Jesus, who is called
INT: whom was born Jesus who is called

Matthew 1:18 N-GMS
GRK: ΤΟΥ ΔΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ἡ
NAS: the birth of Jesus Christ
KJV: Now the birth of Jesus Christ was
INT: now of Jesus Christ the

Matthew 1:21 N-AMS
GRK: ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν αὐτὸς γὰρ
NAS: His name Jesus, for He will save
KJV: his name JESUS: for he
INT: name of him Jesus he indeed

Matthew 1:25 N-AMS
GRK: ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν
NAS: and he called His name Jesus.
KJV: his name JESUS.
INT: name of him Jesus

Matthew 2:1 N-GMS
GRK: Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν
NAS: Now after Jesus was born in Bethlehem
KJV: Now when Jesus was born in
INT: moreover Jesus having been born in

Matthew 3:13 N-NMS
GRK: παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς
NAS: Then Jesus arrived from Galilee
KJV: Then cometh Jesus from Galilee
INT: comes Jesus from

Matthew 3:15 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς
NAS: But Jesus answering said
KJV: And Jesus answering said
INT: moreover Jesus said unto

Matthew 3:16 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη
NAS: After being baptized, Jesus came
KJV: And Jesus, when he was baptized,
INT: moreover Jesus immediately went up

Matthew 4:1 N-NMS
GRK: Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς
NAS: Then Jesus was led up by the Spirit
KJV: Then was Jesus led up of
INT: Then Jesus was led up into

Matthew 4:7 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Πάλιν γέγραπται
NAS: Jesus said to him, On the other hand,
KJV: Jesus said unto him,
INT: to him Jesus Again it has been written

Matthew 4:10 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ὕπαγε Σατανᾶ
NAS: Then Jesus said to him, Go,
KJV: saith Jesus unto him,
INT: to him Jesus Get you away Satan

Matthew 4:17 N-NMS
GRK: ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ
NAS: From that time Jesus began to preach
KJV: From that time Jesus began to preach,
INT: began Jesus to proclaim and

Matthew 7:28 N-NMS
GRK: ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους
NAS: When Jesus had finished these
KJV: when Jesus had ended
INT: had finished Jesus the words

Matthew 8:4 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ὅρα μηδενὶ
NAS: And Jesus said to him, See
KJV: And Jesus saith unto him,
INT: to him Jesus See that no one

Matthew 8:10 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν καὶ
NAS: Now when Jesus heard
KJV: When Jesus heard
INT: moreover Jesus marveled and

Matthew 8:13 N-NMS
GRK: εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ
NAS: And Jesus said to the centurion,
KJV: And Jesus said unto the centurion,
INT: said Jesus to the centurion

Matthew 8:14 N-NMS
GRK: ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν
NAS: When Jesus came into Peter's
KJV: And when Jesus was come into
INT: having come Jesus to the

Matthew 8:18 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς ὄχλον περὶ
NAS: Now when Jesus saw a crowd
KJV: Now when Jesus saw great
INT: moreover Jesus [a] crowd around

Matthew 8:20 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Αἱ ἀλώπεκες
NAS: Jesus said to him, The foxes
KJV: And Jesus saith unto him,
INT: to him Jesus foxes

Matthew 8:22 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτῷ
NAS: But Jesus said to him, Follow
KJV: But Jesus said unto him,
INT: moreover Jesus said to him

Matthew 8:34 N-DMS
GRK: ὑπάντησιν τῷ Ἰησοῦ καὶ ἰδόντες
NAS: out to meet Jesus; and when they saw
KJV: to meet Jesus: and when they saw
INT: meet Jesus and having seen

Matthew 9:2 N-NMS
GRK: ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν
NAS: their faith, Jesus said
KJV: a bed: and Jesus seeing their
INT: having seen Jesus the faith

Matthew 9:4 N-NMS
GRK: ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις
NAS: And Jesus knowing their thoughts
KJV: And Jesus knowing their
INT: having known Jesus the thoughts

Matthew 9:9 N-NMS
GRK: παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν
NAS: As Jesus went on from there,
KJV: And as Jesus passed forth from thence,
INT: passing Jesus from there he saw

Matthew 9:10 N-DMS
GRK: συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς
NAS: it happened that as Jesus was reclining
KJV: it came to pass, as Jesus sat at meat
INT: were reclining [at table] with Jesus and the

Matthew 9:15 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Μὴ δύνανται
NAS: And Jesus said
KJV: And Jesus said unto them,
INT: to them Jesus not Can

Matthew 9:19 N-NMS
GRK: ἐγερθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἠκολούθησεν αὐτῷ
NAS: Jesus got up and [began] to follow
KJV: And Jesus arose, and followed
INT: having arisen Jesus followed him

Matthew 9:22 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς στραφεὶς καὶ
NAS: But Jesus turning and seeing
KJV: But Jesus turned him about, and
INT: moreover Jesus having turned and

Matthew 9:23 N-NMS
GRK: ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν
NAS: When Jesus came into the official's
KJV: And when Jesus came into
INT: having come Jesus into the

Matthew 9:27 N-DMS
GRK: ἐκεῖθεν τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ
NAS: As Jesus went on from there,
KJV: And when Jesus departed thence,
INT: from there Jesus followed him

Matthew 9:28 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Πιστεύετε ὅτι
NAS: came up to Him, and Jesus said
KJV: to him: and Jesus saith unto them,
INT: to them Jesus Believe you that

Matthew 9:30 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων Ὁρᾶτε
NAS: were opened. And Jesus sternly warned
KJV: and Jesus straitly charged
INT: them Jesus saying See that

Matthew 9:35 N-NMS
GRK: περιῆγεν ὁ Ἰησοῦς τὰς πόλεις
NAS: Jesus was going through all
KJV: And Jesus went about all
INT: went about Jesus the cities

Matthew 10:5 N-NMS
GRK: ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς
NAS: twelve Jesus sent
KJV: twelve Jesus sent forth,
INT: sent forth Jesus having instructed them

Matthew 11:1 N-NMS
GRK: ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς
NAS: When Jesus had finished
KJV: when Jesus had made an end
INT: had finished Jesus commanding

Matthew 11:4 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: Jesus answered and said
KJV: Jesus answered and
INT: having answered Jesus said to them

Matthew 11:7 N-NMS
GRK: ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς λέγειν τοῖς
NAS: men were going [away], Jesus began
KJV: as they departed, Jesus began to say
INT: began Jesus to say to the

Matthew 11:25 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ἐξομολογοῦμαί
NAS: At that time Jesus said, I praise
KJV: that time Jesus answered and said,
INT: having answered Jesus said I praise

Matthew 12:1 N-NMS
GRK: ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς σάββασιν
NAS: At that time Jesus went through
KJV: time Jesus went
INT: went Jesus on the Sabbath

Matthew 12:15 N-NMS
GRK: Ὁ δὲ Ἰησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν
NAS: But Jesus, aware of [this], withdrew
KJV: But when Jesus knew
INT: moreover Jesus having known withdrew

Matthew 13:1 N-NMS
GRK: ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς τῆς οἰκίας
NAS: That day Jesus went out of the house
KJV: day went Jesus out of the house,
INT: having gone forth Jesus [from] the house

Matthew 13:34 N-NMS
GRK: ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν παραβολαῖς
NAS: these things Jesus spoke
KJV: spake Jesus unto the multitude
INT: spoke Jesus in parables

Matthew 13:53 N-NMS
GRK: ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τὰς παραβολὰς
NAS: When Jesus had finished these
KJV: [that] when Jesus had finished
INT: had finished Jesus the parables

Matthew 13:57 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And they took offense at Him. But Jesus said
KJV: him. But Jesus said unto them,
INT: But Jesus said to them

Matthew 14:1 N-GMS
GRK: τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ
NAS: heard the news about Jesus,
KJV: heard of the fame of Jesus,
INT: the news of Jesus

Matthew 14:12 N-DMS
GRK: ἀπήγγειλαν τῷ Ἰησοῦ
NAS: and reported to Jesus.
KJV: went and told Jesus.
INT: told [it] to Jesus

Matthew 14:13 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν
NAS: Now when Jesus heard
KJV: When Jesus heard [of it], he departed
INT: moreover Jesus withdrew from there

Matthew 14:16 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: But Jesus said
KJV: But Jesus said unto them,
INT: moreover Jesus said to them

Matthew 14:27 N-NMS
GRK: ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς αὐτοῖς λέγων
NAS: But immediately Jesus spoke
KJV: But straightway Jesus spake unto them,
INT: spoke Jesus to them saying

Matthew 14:29 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Ἰησοῦν
NAS: and came toward Jesus.
KJV: to go to Jesus.
INT: to Jesus

Matthew 14:31 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν
NAS: Immediately Jesus stretched
KJV: immediately Jesus stretched forth
INT: moreover Jesus having stretched out the

Matthew 15:1 N-DMS
GRK: προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ Ἰεροσολύμων
NAS: came to Jesus from Jerusalem
KJV: Then came to Jesus scribes and
INT: come to Jesus from Jerusalem

Matthew 15:21 N-NMS
GRK: ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς
NAS: Jesus went away from there,
KJV: Then Jesus went thence,
INT: from there Jesus withdrew to

Matthew 15:28 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ
NAS: Then Jesus said to her, O
KJV: Then Jesus answered and said
INT: having answered Jesus said to her

Matthew 15:29 N-NMS
GRK: ἐκεῖθεν ὁ Ἰησοῦς ἦλθεν παρὰ
NAS: Departing from there, Jesus went along
KJV: And Jesus departed from thence,
INT: from there Jesus went along

Matthew 15:32 N-NMS
GRK: Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος τοὺς
NAS: And Jesus called His disciples
KJV: Then Jesus called his
INT: moreover Jesus having called to [him] the

Matthew 15:34 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Πόσους ἄρτους
NAS: And Jesus said to them, How many
KJV: And Jesus saith unto them,
INT: to them Jesus How many loaves

Matthew 16:6 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And Jesus said to them, Watch
KJV: Then Jesus said unto them,
INT: moreover Jesus said to them

Matthew 16:8 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Τί
NAS: But Jesus, aware of this, said,
KJV: [Which] when Jesus perceived, he said
INT: moreover Jesus said Why

Matthew 16:13 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ
NAS: Now when Jesus came into the district
KJV: When Jesus came into
INT: moreover Jesus into the

Matthew 16:17 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
NAS: And Jesus said to him, Blessed
KJV: And Jesus answered and said
INT: moreover Jesus said to him

Matthew 16:21 N-NMS
GRK: ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς δεικνύειν
NAS: From that time Jesus began to show
KJV: began Jesus to shew
INT: began Jesus Christ to show

Matthew 16:24 N-NMS
GRK: Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς
NAS: Then Jesus said to His disciples,
KJV: Then said Jesus unto his disciples,
INT: Then Jesus said to

Matthew 17:1 N-NMS
GRK: παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον
NAS: days later Jesus took with Him Peter
KJV: six days Jesus taketh Peter,
INT: takes with [him] Jesus Peter

Matthew 17:4 N-DMS
GRK: εἶπεν τῷ Ἰησοῦ Κύριε καλόν
NAS: Peter said to Jesus, Lord, it is good
KJV: and said unto Jesus, Lord,
INT: said to Jesus master good

Matthew 17:7 N-NMS
GRK: προσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἁψάμενος
NAS: And Jesus came to [them] and touched
KJV: And Jesus came and touched
INT: having come to [them] Jesus and having touched

Matthew 17:8 N-AMS
GRK: μὴ αὐτὸν Ἰησοῦν μόνον
NAS: no one except Jesus Himself alone.
KJV: no man, save Jesus only.
INT: not himself Jesus alone

Matthew 17:9 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγων Μηδενὶ
NAS: from the mountain, Jesus commanded
KJV: from the mountain, Jesus charged them,
INT: them Jesus saying To no one

Matthew 17:17 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ὦ
NAS: And Jesus answered and said,
KJV: Then Jesus answered and said,
INT: moreover Jesus said O

Matthew 17:18 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐξῆλθεν
NAS: And Jesus rebuked him, and the demon
KJV: And Jesus rebuked the devil;
INT: him Jesus and went out

Matthew 17:19 N-DMS
GRK: μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ' ἰδίαν
NAS: came to Jesus privately
KJV: the disciples to Jesus apart,
INT: disciples to Jesus in private

Matthew 17:22 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Μέλλει ὁ
NAS: in Galilee, Jesus said
KJV: in Galilee, Jesus said unto them,
INT: to them Jesus is about the

Matthew 17:25 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων Τί
NAS: into the house, Jesus spoke to him first,
KJV: into the house, Jesus prevented him,
INT: him Jesus saying What

Matthew 17:26 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἄρα¦γε ἐλεύθεροί
NAS: From strangers, Jesus said
KJV: Of strangers. Jesus saith unto him,
INT: to him Jesus Then indeed free

Matthew 18:1 N-DMS
GRK: μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες Τίς
NAS: came to Jesus and said,
KJV: the disciples unto Jesus, saying,
INT: disciples to Jesus saying Who

Matthew 18:22 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Οὐ λέγω
NAS: Jesus said to him, I do not say
KJV: Jesus saith unto him,
INT: to him Jesus not I say

Matthew 19:1 N-NMS
GRK: ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους
NAS: When Jesus had finished these
KJV: [that] when Jesus had finished
INT: had finished Jesus the words

Matthew 19:14 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἄφετε
NAS: But Jesus said, Let
KJV: But Jesus said, Suffer
INT: moreover Jesus said Let

Matthew 19:18 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Τό
NAS: to Him, Which ones? And Jesus said,
KJV: Which? Jesus said, Thou shalt do
INT: moreover Jesus said

Matthew 19:21 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Εἰ θέλεις
NAS: Jesus said to him, If
KJV: Jesus said unto him,
INT: to him Jesus If you desire

Matthew 19:23 N-NMS
GRK: Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς
NAS: And Jesus said to His disciples,
KJV: Then said Jesus unto his disciples,
INT: moreover Jesus said to the

Matthew 19:26 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And looking at [them] Jesus said
KJV: But Jesus beheld [them], and said
INT: moreover Jesus said to them

Matthew 19:28 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And Jesus said to them, Truly
KJV: And Jesus said unto them,
INT: moreover Jesus said to them

Matthew 20:17 N-NMS
GRK: ἀναβαίνων ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: As Jesus was about to go
KJV: And Jesus going up to
INT: going up Jesus to Jerusalem

Matthew 20:22 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Οὐκ
NAS: But Jesus answered, You do not know
KJV: But Jesus answered and said,
INT: moreover Jesus said not

Matthew 20:25 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς
NAS: But Jesus called
KJV: But Jesus called them
INT: moreover Jesus having called to [him] them

Matthew 20:30 N-NMS
GRK: ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει ἔκραξαν
NAS: hearing that Jesus was passing
KJV: that Jesus passed by,
INT: having heard that Jesus is passing by cried out

Matthew 20:32 N-NMS
GRK: στὰς ὁ Ἰησοῦς ἐφώνησεν αὐτοὺς
NAS: And Jesus stopped and called
KJV: And Jesus stood still, and called
INT: having stopped Jesus called them

Matthew 20:34 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς ἥψατο τῶν
NAS: Moved with compassion, Jesus touched
KJV: So Jesus had compassion
INT: moreover Jesus touched the

Matthew 21:1 N-NMS
GRK: Ἐλαιῶν τότε Ἰησοῦς ἀπέστειλεν δύο
NAS: of Olives, then Jesus sent two
KJV: then sent Jesus two disciples,
INT: of Olives then Jesus sent two

Matthew 21:6 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
NAS: just as Jesus had instructed
KJV: did as Jesus commanded them,
INT: them Jesus

Matthew 21:11 N-NMS
GRK: ὁ προφήτης Ἰησοῦς ὁ ἀπὸ
NAS: is the prophet Jesus, from Nazareth
KJV: This is Jesus the prophet of
INT: the prophet Jesus he who [is] from

Matthew 21:12 N-NMS
GRK: Καὶ εἰσῆλθεν Ἰησοῦς εἰς τὸ
NAS: And Jesus entered the temple
KJV: And Jesus went into
INT: And entered Jesus into the

Matthew 21:16 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς
NAS: [children] are saying? And Jesus said
KJV: say? And Jesus saith unto them,
INT: moreover Jesus says to them

Matthew 21:21 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And Jesus answered and said
KJV: Jesus answered and
INT: moreover Jesus said to them

Matthew 21:24 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: Jesus said to them, I will also
KJV: And Jesus answered and said
INT: moreover Jesus said to them

Matthew 21:27 N-DMS
GRK: ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ εἶπαν Οὐκ
NAS: And answering Jesus, they said,
KJV: they answered Jesus, and said,
INT: having answered Jesus they said not

Matthew 21:31 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν λέγω
NAS: The first. Jesus said
KJV: The first. Jesus saith
INT: to them Jesus Truly I say

Matthew 21:42 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Οὐδέποτε ἀνέγνωτε
NAS: Jesus said to them, Did you never
KJV: Jesus saith unto them,
INT: to them Jesus never Did you read

Matthew 22:1 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς πάλιν εἶπεν
NAS: Jesus spoke to them again
KJV: And Jesus answered and spake
INT: having answered Jesus again spoke

Matthew 22:18 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πονηρίαν
NAS: But Jesus perceived their malice,
KJV: But Jesus perceived their
INT: however Jesus the malice

Matthew 22:29 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: But Jesus answered and said
KJV: Jesus answered and
INT: moreover Jesus said to them

Matthew 22:41 N-NMS
GRK: αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς
NAS: were gathered together, Jesus asked them a question:
KJV: were gathered together, Jesus asked
INT: them Jesus

Matthew 23:1 N-NMS
GRK: Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν τοῖς
NAS: Then Jesus spoke to the crowds
KJV: Then spake Jesus to the multitude, and
INT: Then Jesus spoke to the

Matthew 24:1 N-NMS
GRK: ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ
NAS: Jesus came out from the temple
KJV: And Jesus went out, and departed
INT: having gone forth Jesus from the

Matthew 24:4 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And Jesus answered and said
KJV: And Jesus answered and said
INT: having answered Jesus said to them

Matthew 26:1 N-NMS
GRK: ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς πάντας τοὺς
NAS: When Jesus had finished all
KJV: when Jesus had finished
INT: had finished Jesus all the

Matthew 26:4 N-AMS
GRK: ἵνα τὸν Ἰησοῦν δόλῳ κρατήσωσιν
NAS: to seize Jesus by stealth
KJV: they might take Jesus by subtilty,
INT: in order that Jesus by trickery they might seize

Matthew 26:6 N-GMS
GRK: Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν
NAS: Now when Jesus was in Bethany,
KJV: Now when Jesus was in
INT: moreover Jesus having been in

Matthew 26:10 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: But Jesus, aware of this, said
KJV: When Jesus understood [it], he said
INT: moreover Jesus said to them

Matthew 26:17 N-DMS
GRK: μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ λέγοντες Ποῦ
NAS: came to Jesus and asked,
KJV: came to Jesus, saying
INT: disciples to Jesus saying Where

Matthew 26:19 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ ἡτοίμασαν
NAS: did as Jesus had directed
KJV: did as Jesus had appointed them;
INT: them Jesus and prepared

Matthew 26:26 N-NMS
GRK: λαβὼν ὁ Ἰησοῦς ἄρτον καὶ
NAS: While they were eating, Jesus took
KJV: as they were eating, Jesus took bread,
INT: having taken Jesus bread and

Matthew 26:31 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Πάντες ὑμεῖς
NAS: Then Jesus said to them, You will all
KJV: Then saith Jesus unto them, All
INT: to them Jesus All you

Matthew 26:34 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν λέγω
NAS: Jesus said to him, Truly
KJV: Jesus said unto him,
INT: to him Jesus Truly I say

Matthew 26:36 N-NMS
GRK: αὐτῶν ὁ Ἰησοῦς εἰς χωρίον
NAS: Then Jesus came with them to a place
KJV: Then cometh Jesus with them
INT: them Jesus to a place

Matthew 26:49 N-DMS
GRK: προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπεν Χαῖρε
NAS: Judas went to Jesus and said,
KJV: he came to Jesus, and said,
INT: having come up to Jesus he said Greetings

Matthew 26:50 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
NAS: And Jesus said to him, Friend,
KJV: And Jesus said unto him,
INT: moreover Jesus said to him

Matthew 26:50 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐκράτησαν
NAS: hands on Jesus and seized
KJV: hands on Jesus, and took
INT: on Jesus and seized

Matthew 26:51 N-GMS
GRK: τῶν μετὰ Ἰησοῦ ἐκτείνας τὴν
NAS: who were with Jesus reached
KJV: of them which were with Jesus stretched out
INT: of those with Jesus having stretched out [his]

Matthew 26:52 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἀπόστρεψον τὴν
NAS: Then Jesus said to him, Put
KJV: Then said Jesus unto him, Put up again
INT: to him Jesus Return the

Matthew 26:55 N-NMS
GRK: εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις
NAS: At that time Jesus said to the crowds,
KJV: said Jesus to the multitudes,
INT: said Jesus to the crowds

Matthew 26:57 N-AMS
GRK: κρατήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήγαγον πρὸς
NAS: who had seized Jesus led Him away
KJV: they that had laid hold on Jesus led [him] away
INT: having seized Jesus led [him] away to

Matthew 26:59 N-GMS
GRK: κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὅπως αὐτὸν
NAS: against Jesus, so
KJV: false witness against Jesus, to put
INT: against Jesus so that him

Matthew 26:63 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐσιώπα καὶ
NAS: But Jesus kept silent.
KJV: But Jesus held his peace. And
INT: moreover Jesus was silent And

Matthew 26:64 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Σὺ εἶπας
NAS: Jesus said to him, You have said
KJV: Jesus saith unto him,
INT: to him Jesus You have said

Matthew 26:69 N-GMS
GRK: ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου
NAS: You too were with Jesus the Galilean.
KJV: wast with Jesus of Galilee.
INT: were with Jesus the Galilean

Matthew 26:71 N-GMS
GRK: ἦν μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου
NAS: This man was with Jesus of Nazareth.
KJV: also with Jesus of Nazareth.
INT: was with Jesus of Nazareth

Matthew 26:75 N-GMS
GRK: τοῦ ῥήματος Ἰησοῦ εἰρηκότος ὅτι
NAS: the word which Jesus had said,
KJV: the word of Jesus, which
INT: the word of Jesus who had said

Matthew 27:1 N-GMS
GRK: κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὥστε θανατῶσαι
NAS: together against Jesus to put Him to death;
KJV: counsel against Jesus to put
INT: against Jesus so that they might put to death

Matthew 27:11 N-NMS
GRK: Ὁ δὲ Ἰησοὺς ἐστάθη ἔμπροσθεν
NAS: Now Jesus stood before
KJV: And Jesus stood before
INT: moreover Jesus stood before

Matthew 27:11 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη Σὺ
NAS: of the Jews? And Jesus said
KJV: of the Jews? And Jesus said unto him,
INT: moreover Jesus said You

Matthew 27:16 Noun-AMS
GRK: ἐπίσημον λεγόμενον Ἰησοῦν Βαραββᾶν
INT: notable called Barabbas

Matthew 27:17 Noun-AMS
GRK: ἀπολύσω ὑμῖν Ἰησοῦν τὸν Βαραββᾶν
INT: I release to you Barabbas

Matthew 27:17 N-AMS
GRK: Βαραββᾶν ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον
NAS: or Jesus who is called
KJV: Barabbas, or Jesus which is called
INT: Barabbas or Jesus who is called

Matthew 27:20 N-AMS
GRK: τὸν δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν
NAS: and to put Jesus to death.
KJV: and destroy Jesus.
INT: moreover Jesus should destroy

Matthew 27:22 N-AMS
GRK: οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον
NAS: shall I do with Jesus who is called
KJV: then with Jesus which
INT: then should I do with Jesus who is called

Matthew 27:26 N-AMS
GRK: τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν
NAS: Barabbas for them; but after having Jesus scourged,
KJV: when he had scourged Jesus, he delivered
INT: moreover Jesus having flogged he delivered up [him]

Matthew 27:27 N-AMS
GRK: παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ
NAS: took Jesus into the Praetorium
KJV: took Jesus into
INT: having taken with [them] Jesus to the

Matthew 27:37 N-NMS
GRK: ΟΥΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΙΗΣΟΥΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
NAS: THIS IS JESUS THE KING
KJV: THIS IS JESUS THE KING OF THE JEWS.
INT: This is Jesus the king

Matthew 27:46 N-NMS
GRK: ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ
NAS: hour Jesus cried
KJV: the ninth hour Jesus cried with a loud
INT: cried out Jesus with a voice loud

Matthew 27:50 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας
NAS: And Jesus cried out again
KJV: Jesus, when he had cried again
INT: moreover Jesus again having cried

Matthew 27:54 N-AMS
GRK: τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν ἰδόντες τὸν
NAS: who were with him keeping guard over Jesus, when they saw
KJV: watching Jesus, saw
INT: kept guard over Jesus having seen the

Matthew 27:55 N-DMS
GRK: ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ ἀπὸ τῆς
NAS: had followed Jesus from Galilee
KJV: which followed Jesus from Galilee,
INT: followed Jesus from

Matthew 27:57 N-DMS
GRK: ἐμαθητεύθη τῷ Ἰησοῦ
NAS: had also become a disciple of Jesus.
KJV: himself was Jesus' disciple:
INT: was discipled to Jesus

Matthew 27:58 N-GMS
GRK: σῶμα τοῦ Ἰησοῦ τότε ὁ
NAS: for the body of Jesus. Then
KJV: the body of Jesus. Then
INT: body of Jesus Then

Matthew 28:5 N-AMS
GRK: γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον
NAS: that you are looking for Jesus who has been crucified.
KJV: ye seek Jesus, which
INT: indeed that Jesus who has been crucified

Matthew 28:9 N-NMS
GRK: καὶ ἰδοὺ Ἰησοῦς ὑπήντησεν αὐταῖς
NAS: And behold, Jesus met them and greeted
KJV: behold, Jesus met them,
INT: also behold Jesus met them

Matthew 28:10 N-NMS
GRK: αὐταῖς ὁ Ἰησοῦς Μὴ φοβεῖσθε
NAS: Then Jesus said
KJV: Then said Jesus unto them, Be
INT: to them Jesus not Fear

Matthew 28:16 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς
NAS: which Jesus had designated.
KJV: where Jesus had appointed
INT: them Jesus

Matthew 28:18 N-NMS
GRK: προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς
NAS: And Jesus came up and spoke
KJV: And Jesus came and spake
INT: having come to [them] Jesus spoke to them

Mark 1:1 N-GMS
GRK: τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ
NAS: of the gospel of Jesus Christ,
KJV: of the gospel of Jesus Christ,
INT: of the gospel of Jesus Christ Son

Mark 1:9 N-NMS
GRK: ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ
NAS: In those days Jesus came from Nazareth
KJV: those days, that Jesus came from
INT: days [that] came Jesus from Nazareth

Mark 1:14 N-NMS
GRK: ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν
NAS: had been taken into custody, Jesus came
KJV: was put in prison, Jesus came
INT: came Jesus into

Mark 1:17 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Δεῦτε ὀπίσω
NAS: And Jesus said to them, Follow
KJV: And Jesus said unto them,
INT: to them Jesus Come after

Mark 1:24 N-VMS
GRK: καὶ σοί Ἰησοῦ Ναζαρηνέ ἦλθες
NAS: What business do we have with each other, Jesus of Nazareth?
KJV: with thee, thou Jesus of Nazareth?
INT: and to you Jesus of Nazareth are you come

Mark 1:25 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων Φιμώθητι
NAS: And Jesus rebuked him, saying,
KJV: And Jesus rebuked him,
INT: him Jesus saying Be silent

Mark 2:5 N-NMS
GRK: ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν
NAS: And Jesus seeing their faith
KJV: When Jesus saw their
INT: having seen Jesus the faith

Mark 2:8 N-NMS
GRK: ἐπιγνοὺς ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι
NAS: Immediately Jesus, aware in His spirit
KJV: immediately when Jesus perceived
INT: having known Jesus in the spirit

Mark 2:15 N-DMS
GRK: συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς
NAS: were dining with Jesus and His disciples;
KJV: also together with Jesus and his
INT: were reclining [at table] with Jesus and the

Mark 2:17 N-NMS
GRK: ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς
NAS: And hearing [this], Jesus said
KJV: When Jesus heard [it], he saith
INT: having heard Jesus says to them

Mark 2:19 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Μὴ δύνανται
NAS: And Jesus said to them, While
KJV: And Jesus said unto them,
INT: to them Jesus not Can

Mark 3:7 N-NMS
GRK: Καὶ ὁ Ἰησοῦς μετὰ τῶν
NAS: Jesus withdrew to the sea
KJV: But Jesus withdrew himself with
INT: And Jesus with the

Mark 5:6 N-AMS
GRK: ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ μακρόθεν
NAS: Seeing Jesus from a distance, he ran
KJV: But when he saw Jesus afar off, he ran
INT: having seen Jesus from afar

Mark 5:7 N-VMS
GRK: καὶ σοί Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ
NAS: What business do we have with each other, Jesus, Son
KJV: with thee, Jesus, [thou] Son
INT: and to you Jesus Son

Mark 5:15 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ θεωροῦσιν
NAS: They came to Jesus and observed
KJV: they come to Jesus, and see
INT: to Jesus and see

Mark 5:20 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς καὶ πάντες
NAS: what great things Jesus had done
KJV: how great things Jesus had done
INT: for him Jesus and all

Mark 5:21 N-GMS
GRK: διαπεράσαντος τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ
NAS: When Jesus had crossed over again
KJV: And when Jesus was passed over again
INT: having passed over Jesus in the

Mark 5:27 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἐλθοῦσα ἐν
NAS: about Jesus, she came
KJV: When she had heard of Jesus, came in
INT: concerning Jesus having come in

Mark 5:30 N-NMS
GRK: εὐθὺς ὁ Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν
NAS: Immediately Jesus, perceiving
KJV: And Jesus, immediately knowing
INT: immediately Jesus having known in

Mark 5:36 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς παρακούσας τὸν
NAS: But Jesus, overhearing what
KJV: As soon as Jesus heard the word
INT: what moreover Jesus having heard the

Mark 6:4 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι Οὐκ
NAS: Jesus said to them, A prophet
KJV: But Jesus said unto them,
INT: to them Jesus Not

Mark 6:30 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀπήγγειλαν
NAS: gathered together with Jesus; and they reported
KJV: unto Jesus, and
INT: to Jesus and they related

Mark 8:27 N-NMS
GRK: ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ
NAS: Jesus went out, along
KJV: And Jesus went out, and
INT: went forth Jesus and the

Mark 9:2 N-NMS
GRK: παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον
NAS: days later, Jesus took with Him Peter
KJV: days Jesus taketh
INT: takes with [him] Jesus Peter

Mark 9:4 N-DMS
GRK: συλλαλοῦντες τῷ Ἰησοῦ
NAS: and they were talking with Jesus.
KJV: they were talking with Jesus.
INT: talking with Jesus

Mark 9:5 N-DMS
GRK: λέγει τῷ Ἰησοῦ ῥαββί καλόν
NAS: said to Jesus, Rabbi,
KJV: and said to Jesus, Master,
INT: says to Jesus Rabbi good

Mark 9:8 N-AMS
GRK: μὴ τὸν Ἰησοῦν μόνον
NAS: with them anymore, except Jesus alone.
KJV: any more, save Jesus only with
INT: not Jesus alone

Mark 9:23 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
NAS: And Jesus said to him, 'If
KJV: Jesus said unto him,
INT: and Jesus said to him

Mark 9:25 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει
NAS: When Jesus saw that a crowd
KJV: When Jesus saw that
INT: moreover Jesus that was running together

Mark 9:27 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας τῆς
NAS: But Jesus took him by the hand
KJV: But Jesus took him
INT: and Jesus having taken by the

Mark 9:39 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Μὴ
NAS: But Jesus said, Do not hinder
KJV: But Jesus said, Forbid
INT: and Jesus said not

Mark 10:5 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: But Jesus said to them, Because
KJV: And Jesus answered and said
INT: also Jesus said to them

Mark 10:14 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς ἠγανάκτησεν καὶ
NAS: But when Jesus saw
KJV: But when Jesus saw
INT: moreover Jesus was indignant and

Mark 10:18 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
NAS: And Jesus said to him, Why
KJV: And Jesus said unto him,
INT: moreover Jesus said to him

Mark 10:21 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ
NAS: Looking at him, Jesus felt a love
KJV: Then Jesus beholding him
INT: moreover Jesus having looked upon him

Mark 10:23 N-NMS
GRK: περιβλεψάμενος ὁ Ἰησοῦς λέγει τοῖς
NAS: And Jesus, looking around, said
KJV: And Jesus looked round about,
INT: having looked around Jesus says the

Mark 10:24 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς
NAS: at His words. But Jesus answered
KJV: words. But Jesus answereth again,
INT: however Jesus again having answered

Mark 10:27 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς λέγει Παρὰ
NAS: Looking at them, Jesus said,
KJV: And Jesus looking upon them
INT: them Jesus says With

Mark 10:29 N-NMS
GRK: ἔφη ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν λέγω
NAS: Jesus said, Truly
KJV: And Jesus answered and said,
INT: said Jesus Truly I say

Mark 10:32 N-NMS
GRK: αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐθαμβοῦντο
NAS: up to Jerusalem, and Jesus was walking on ahead
KJV: Jerusalem; and Jesus went before
INT: them Jesus and they were astonished

Mark 10:38 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: But Jesus said
KJV: But Jesus said unto them,
INT: and Jesus said to them

Mark 10:39 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: to Him, We are able. And Jesus said
KJV: We can. And Jesus said unto them,
INT: and Jesus said to them

Mark 10:42 N-NMS
GRK: αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς
NAS: Calling them to Himself, Jesus said
KJV: But Jesus called them
INT: them Jesus says to them

Mark 10:47 N-NMS
GRK: ἀκούσας ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζαρηνός
NAS: When he heard that it was Jesus the Nazarene,
KJV: it was Jesus of Nazareth,
INT: having heard that Jesus of Nazareth

Mark 10:47 N-VMS
GRK: Υἱὲ Δαυὶδ Ἰησοῦ ἐλέησόν με
NAS: out and say, Jesus, Son
KJV: and say, Jesus, [thou] Son of David,
INT: Son of David Jesus have mercy on me

Mark 10:49 N-NMS
GRK: στὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Φωνήσατε
NAS: And Jesus stopped and said,
KJV: And Jesus stood still, and commanded
INT: having stopped Jesus commanded to be called

Mark 10:50 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Ἰησοῦν
NAS: he jumped up and came to Jesus.
KJV: and came to Jesus.
INT: to Jesus

Mark 10:51 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Τί
NAS: And answering him, Jesus said, What
KJV: And Jesus answered and said
INT: him Jesus says What

Mark 10:52 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
NAS: And Jesus said to him, Go;
KJV: And Jesus said unto him,
INT: And Jesus said to him

Mark 11:6 N-NMS
GRK: εἶπεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἀφῆκαν
NAS: to them just as Jesus had told
KJV: even as Jesus had commanded:
INT: commanded Jesus And they allowed

Mark 11:7 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐπιβάλλουσιν
NAS: the colt to Jesus and put
KJV: the colt to Jesus, and cast
INT: to Jesus And they cast upon

Mark 11:22 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς
NAS: And Jesus answered saying
KJV: And Jesus answering saith
INT: having answered Jesus says to them

Mark 11:29 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And Jesus said to them, I will ask
KJV: And Jesus answered and said
INT: and Jesus said to them

Mark 11:33 N-DMS
GRK: ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ λέγουσιν Οὐκ
NAS: Answering Jesus, they said,
KJV: and said unto Jesus, We
INT: having answered to Jesus they say not

Mark 11:33 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς
NAS: We do not know. And Jesus said
KJV: tell. And Jesus answering saith
INT: And Jesus says to them

Mark 12:17 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And Jesus said to them, Render
KJV: And Jesus answering said
INT: And Jesus said to them

Mark 12:24 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Οὐ διὰ
NAS: Jesus said to them, Is this
KJV: And Jesus answering said
INT: to them Jesus Not because of

Mark 12:29 N-NMS
GRK: ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πρώτη
NAS: Jesus answered, The foremost
KJV: And Jesus answered him,
INT: answered Jesus the foremost

Mark 12:34 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Ἰησοῦς ἰδὼν αὐτὸν
NAS: When Jesus saw that he had answered
KJV: And when Jesus saw that
INT: And Jesus having seen him

Mark 12:35 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἔλεγεν διδάσκων
NAS: And Jesus [began] to say, as He taught
KJV: And Jesus answered
INT: having answered Jesus said teaching

Mark 13:2 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
NAS: And Jesus said to him, Do you see
KJV: [are here]!And Jesus answering said
INT: And Jesus said to him

Mark 13:5 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς ἤρξατο λέγειν
NAS: And Jesus began to say
KJV: And Jesus answering them
INT: and Jesus began to say

Mark 14:6 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἄφετε
NAS: But Jesus said, Let her alone;
KJV: And Jesus said, Let
INT: moreover Jesus said Let alone

Mark 14:18 N-NMS
GRK: ἐσθιόντων ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ἀμὴν
NAS: [at the table] and eating, Jesus said,
KJV: and did eat, Jesus said, Verily
INT: were eating Jesus said Truly

Mark 14:27 N-NMS
GRK: αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πάντες
NAS: And Jesus said to them, You will all
KJV: And Jesus saith unto them,
INT: to them Jesus All

Mark 14:30 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ἀμὴν λέγω
NAS: And Jesus said to him, Truly
KJV: And Jesus saith unto him,
INT: to him Jesus Truly I say

Mark 14:48 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς
NAS: And Jesus said to them, Have you come
KJV: And Jesus answered and said
INT: having answered Jesus said to them

Mark 14:53 N-AMS
GRK: ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν
NAS: They led Jesus away to the high
KJV: And they led Jesus away to
INT: they led away Jesus to the

Mark 14:55 N-GMS
GRK: κατὰ τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν εἰς
NAS: against Jesus to put Him to death,
KJV: for witness against Jesus to put
INT: against Jesus testimony to

Mark 14:60 N-AMS
GRK: ἐπηρώτησεν τὸν Ἰησοῦν λέγων Οὐκ
NAS: and questioned Jesus, saying,
KJV: and asked Jesus, saying,
INT: questioned Jesus saying not

Mark 14:62 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἐγώ
NAS: And Jesus said, I am;
KJV: And Jesus said, I
INT: and Jesus said I

Mark 14:67 N-GMS
GRK: ἦσθα τοῦ Ἰησοῦ
NAS: You also were with Jesus the Nazarene.
KJV: wast with Jesus of Nazareth.
INT: were Jesus

Mark 14:72 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Πρὶν
NAS: how Jesus had made
KJV: the word that Jesus said unto him,
INT: to him Jesus Before

Mark 15:1 N-AMS
GRK: δήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ
NAS: and binding Jesus, they led Him away
KJV: and bound Jesus, and carried [him] away,
INT: having bound Jesus carried [him] away and

Mark 15:5 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν
NAS: But Jesus made no
KJV: But Jesus yet answered
INT: but Jesus no longer nothing

Mark 15:15 N-AMS
GRK: παρέδωκεν τὸν Ἰησοῦν φραγελλώσας ἵνα
NAS: Barabbas for them, and after having Jesus scourged,
KJV: delivered Jesus, when he had scourged
INT: delivered Jesus having flogged [him] that

Mark 15:34 N-NMS
GRK: ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ
NAS: hour Jesus cried
KJV: hour Jesus cried
INT: cried Jesus with a voice loud

Mark 15:37 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν
NAS: And Jesus uttered a loud
KJV: And Jesus cried with a loud
INT: and Jesus having uttered a cry

Mark 15:43 N-GMS
GRK: σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
NAS: and asked for the body of Jesus.
KJV: craved the body of Jesus.
INT: body of Jesus

Mark 16:6 N-AMS
GRK: Μὴ ἐκθαμβεῖσθε Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν
NAS: you are looking for Jesus the Nazarene,
KJV: Ye seek Jesus of Nazareth,
INT: Not be amazed Jesus you seek the

Mark 16:19 N-NMS
GRK: οὖν κύριος Ἰησοῦς μετὰ τὸ
NAS: when the Lord Jesus had spoken
INT: therefore [the] Lord Jesus after

Mark 16:20 N-NMS
GRK: αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ ἀνατολῆς
INT: himself Jesus after that from east

Luke 1:31 N-AMS
GRK: ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν
NAS: a son, and you shall name Him Jesus.
KJV: his name JESUS.
INT: name of him Jesus

Luke 2:21 N-NMS
GRK: ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς τὸ κληθὲν
NAS: was [then] called Jesus, the name given
KJV: was called JESUS, which
INT: name of him Jesus which [he] had been called

Luke 2:27 N-AMS
GRK: τὸ παιδίον Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι
NAS: in the child Jesus, to carry
KJV: in the child Jesus, to do for
INT: the child Jesus the [thing] they might do

Luke 2:43 N-NMS
GRK: αὐτοὺς ὑπέμεινεν Ἰησοῦς ὁ παῖς
NAS: the boy Jesus stayed behind
KJV: the child Jesus tarried behind
INT: they remained behind Jesus the boy

Luke 2:52 N-NMS
GRK: Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν ἐν
NAS: And Jesus kept increasing in wisdom
KJV: And Jesus increased in wisdom
INT: And Jesus advanced in

Luke 3:21 N-GMS
GRK: λαὸν καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέντος καὶ
NAS: were baptized, Jesus was also
KJV: it came to pass, that Jesus also
INT: people and Jesus having been baptized and

Luke 3:23 N-NMS
GRK: αὐτὸς ἦν Ἰησοῦς ἀρχόμενος ὡσεὶ
NAS: When He began His ministry, Jesus Himself
KJV: And Jesus himself began
INT: himself was Jesus beginning [to be] about

Luke 3:29 N-GMS
GRK: τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ἐλιέζερ
NAS: the son of Joshua, the son of Eliezer,
INT: of Joshua of Eliezer

Luke 4:1 N-NMS
GRK: Ἰησοῦς δὲ πλήρης
NAS: Jesus, full of the Holy
KJV: And Jesus being full of the Holy
INT: Jesus moreover full

Luke 4:4 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς Γέγραπται ὅτι
NAS: And Jesus answered
KJV: And Jesus answered him,
INT: him Jesus It has been written That

Luke 4:8 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
NAS: Jesus answered him, It is written,
KJV: And Jesus answered and said
INT: having answered Jesus said to him

Luke 4:12 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Εἴρηται
NAS: And Jesus answered
KJV: And Jesus answering said
INT: to him Jesus It has been said

Luke 4:14 N-NMS
GRK: ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ
NAS: And Jesus returned to Galilee
KJV: And Jesus returned in
INT: returned Jesus in the

Luke 4:34 N-VMS
GRK: καὶ σοί Ἰησοῦ Ναζαρηνέ ἦλθες
NAS: What business do we have with each other, Jesus of Nazareth?
KJV: [thou] Jesus of Nazareth?
INT: and to you Jesus of Nazareth Are you come

Luke 4:35 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς λέγων Φιμώθητι
NAS: But Jesus rebuked him, saying,
KJV: And Jesus rebuked him,
INT: him Jesus saying Be silent

Luke 5:8 N-GMS
GRK: τοῖς γόνασιν Ἰησοῦ λέγων Ἔξελθε
NAS: [that], he fell down at Jesus' feet,
KJV: [it], he fell down at Jesus' knees,
INT: the knees of Jesus saying Depart

Luke 5:10 N-NMS
GRK: Σίμωνα ὁ Ἰησοῦς Μὴ φοβοῦ
NAS: with Simon. And Jesus said
KJV: with Simon. And Jesus said unto
INT: Simon Jesus not Fear

Luke 5:12 N-AMS
GRK: δὲ τὸν Ἰησοῦν πεσὼν ἐπὶ
NAS: and when he saw Jesus, he fell
KJV: who seeing Jesus fell on
INT: moreover Jesus having fallen upon

Luke 5:19 N-GMS
GRK: ἔμπροσθεν τοῦ Ἰησοῦ
NAS: [of the crowd], in front of Jesus.
KJV: the midst before Jesus.
INT: before Jesus

Luke 5:22 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς
NAS: But Jesus, aware of their reasonings,
KJV: But when Jesus perceived their
INT: moreover Jesus the reasonings

Luke 5:31 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς
NAS: And Jesus answered and said
KJV: And Jesus answering said
INT: having answered Jesus said to

Luke 5:34 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς
NAS: And Jesus said to them, You cannot
INT: moreover Jesus said to

Luke 6:3 N-NMS
GRK: εἶπεν ὁ Ἰησοῦς Οὐδὲ τοῦτο
NAS: And Jesus answering them said,
KJV: And Jesus answering them
INT: said Jesus Not even this

Luke 6:9 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτούς
NAS: And Jesus said to them, I ask
KJV: Then said Jesus unto them,
INT: then Jesus to them

Luke 6:11 N-DMS
GRK: ποιήσαιεν τῷ Ἰησοῦ
NAS: what they might do to Jesus.
KJV: what they might do to Jesus.
INT: they should do to Jesus

Luke 7:3 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἀπέστειλεν πρὸς
NAS: about Jesus, he sent
KJV: when he heard of Jesus, he sent unto
INT: about Jesus he sent to

Luke 7:4 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Ἰησοῦν παρεκάλουν αὐτὸν
NAS: When they came to Jesus, they earnestly
KJV: to Jesus, they besought
INT: to Jesus they begged him

Luke 7:6 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐπορεύετο σὺν
NAS: Now Jesus [started] on His way
KJV: Then Jesus went with
INT: and Jesus went with

Luke 7:9 N-NMS
GRK: ταῦτα ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν αὐτόν
NAS: Now when Jesus heard this,
KJV: [it].When Jesus heard these things,
INT: these things Jesus marveled at him

Luke 7:40 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς
NAS: And Jesus answered him, Simon,
KJV: And Jesus answering said
INT: having answered Jesus said to

Luke 8:28 N-AMS
GRK: δὲ τὸν Ἰησοῦν ἀνακράξας προσέπεσεν
NAS: Seeing Jesus, he cried
KJV: When he saw Jesus, he cried out, and
INT: moreover Jesus having cried out he fell down before

Luke 8:28 N-VMS
GRK: καὶ σοί Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ
NAS: What business do we have with each other, Jesus, Son
KJV: thee, Jesus, [thou] Son
INT: and to you Jesus Son

Luke 8:30 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς Τί σοὶ
NAS: And Jesus asked him, What
KJV: And Jesus asked him,
INT: him Jesus What your

Luke 8:35 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ εὗρον
NAS: and they came to Jesus, and found
KJV: came to Jesus, and found
INT: to Jesus and found

Luke 8:35 N-GMS
GRK: πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐφοβήθησαν
NAS: at the feet of Jesus, clothed
KJV: at the feet of Jesus, clothed, and
INT: feet of Jesus And they were afraid

Luke 8:39 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
NAS: what great things Jesus had done
KJV: how great things Jesus had done
INT: for him Jesus

Luke 8:40 N-AMS
GRK: ὑποστρέφειν τὸν Ἰησοῦν ἀπεδέξατο αὐτὸν
NAS: And as Jesus returned, the people
KJV: that, when Jesus was returned,
INT: returned Jesus glady received him

Luke 8:41 N-GMS
GRK: πόδας τοῦ Ἰησοῦ παρεκάλει αὐτὸν
NAS: and he fell at Jesus' feet,
KJV: at Jesus' feet,
INT: feet of Jesus he begged him

Luke 8:45 N-NMS
GRK: εἶπεν ὁ Ἰησοῦς Τίς ὁ
NAS: And Jesus said, Who
KJV: And Jesus said, Who
INT: said Jesus Who [is] the [one]

Luke 8:46 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν Ἥψατό
NAS: But Jesus said, Someone
KJV: And Jesus said, Somebody
INT: but Jesus said Touched

Luke 8:50 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη
NAS: But when Jesus heard
KJV: But when Jesus heard [it], he answered
INT: but Jesus having heard answered

Luke 9:33 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Ἰησοῦν Ἐπιστάτα καλόν
NAS: said to Jesus, Master,
KJV: said unto Jesus, Master, it is
INT: to Jesus Master good

Luke 9:36 N-NMS
GRK: φωνὴν εὑρέθη Ἰησοῦς μόνος καὶ
NAS: had spoken, Jesus was found
KJV: was past, Jesus was found
INT: voice was found Jesus alone and

Luke 9:41 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ὦ
NAS: And Jesus answered and said,
KJV: And Jesus answering said,
INT: moreover Jesus said O

Luke 9:42 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς τῷ πνεύματι
NAS: him [to the ground] and threw him into a convulsion. But Jesus rebuked
KJV: [him]. And Jesus rebuked
INT: moreover Jesus the spirit

Luke 9:47 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς εἰδὼς τὸν
NAS: But Jesus, knowing
KJV: And Jesus, perceiving the thought
INT: but Jesus having known the

Luke 9:50 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς Μὴ κωλύετε
NAS: But Jesus said to him, Do not hinder
KJV: And Jesus said unto
INT: him Jesus not Forbid

Luke 9:58 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Αἱ ἀλώπεκες
NAS: And Jesus said to him, The foxes
KJV: And Jesus said unto him,
INT: to him Jesus The foxes

Luke 9:62 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν
NAS: But Jesus said to him, No one,
KJV: And Jesus said unto
INT: him Jesus No one having laid

Luke 10:29 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Ἰησοῦν Καὶ τίς
NAS: he said to Jesus, And who
KJV: said unto Jesus, And who
INT: to Jesus And who

Luke 10:30 N-NMS
GRK: ὑπολαβὼν ὁ Ἰησοῦς εἶπεν Ἄνθρωπός
NAS: Jesus replied and said,
KJV: And Jesus answering said,
INT: having taken [it] up Jesus said A man

Luke 10:37 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Πορεύου καὶ
NAS: him. Then Jesus said
KJV: Then said Jesus unto him, Go,
INT: to him Jesus Go and

Luke 13:12 N-NMS
GRK: αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησεν καὶ
NAS: When Jesus saw her, He called her over
KJV: [herself].And when Jesus saw her,
INT: her Jesus called to [her] and

Luke 13:14 N-NMS
GRK: ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς ἔλεγεν τῷ
NAS: because Jesus had healed
KJV: because that Jesus had healed
INT: healed Jesus said to the

Luke 14:3 N-NMS
GRK: ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς
NAS: And Jesus answered and spoke
KJV: And Jesus answering spake
INT: having answered Jesus spoke to

Luke 17:13 N-VMS
GRK: φωνὴν λέγοντες Ἰησοῦ ἐπιστάτα ἐλέησον
NAS: saying, Jesus, Master,
KJV: and said, Jesus, Master,
INT: [their] voice saying Jesus Master have compassion on

Luke 17:17 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν οὐχὶ
NAS: Then Jesus answered and said,
KJV: And Jesus answering said,
INT: moreover Jesus said Not

Luke 18:16 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Ἰησοῦς προσεκαλέσατο αὐτὰ
NAS: But Jesus called for them, saying,
KJV: But Jesus called them
INT: But Jesus having called to [him] them

Luke 18:19 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Τί με
NAS: And Jesus said to him, Why
KJV: And Jesus said unto him,
INT: to him Jesus Why me

Luke 18:22 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
NAS: When Jesus heard [this], He said
KJV: up.Now when Jesus heard these things,
INT: moreover Jesus said to him

Luke 18:24 N-NMS
GRK: αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς περίλυπον γενόμενον
NAS: And Jesus looked at him and said,
KJV: And when Jesus saw that he
INT: him Jesus sorrowful was

Luke 18:37 N-NMS
GRK: αὐτῷ ὅτι Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος
NAS: They told him that Jesus of Nazareth
KJV: that Jesus of Nazareth
INT: him Jesus of Nazareth

Luke 18:38 N-VMS
GRK: ἐβόησεν λέγων Ἰησοῦ υἱὲ Δαυίδ
NAS: out, saying, Jesus, Son
KJV: saying, Jesus, [thou] Son
INT: he called out saying Jesus Son of David

Luke 18:40 N-NMS
GRK: δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν
NAS: And Jesus stopped and commanded
KJV: And Jesus stood, and commanded
INT: moreover Jesus commanded him

Luke 18:42 N-NMS
GRK: καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ
NAS: And Jesus said
KJV: And Jesus said unto him,
INT: And Jesus said to him

Luke 19:3 N-AMS
GRK: ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστιν
NAS: who Jesus was, and was unable
KJV: he sought to see Jesus who he was;
INT: to see Jesus who he is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page