Matthew 27:11
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
HO
- Art-NMS
1161 [e]δὲ
de
AndConj
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
2476 [e]ἐστάθη
estathē
stoodV-AIP-3S
1715 [e]ἔμπροσθεν
emprosthen
beforePrep
3588 [e]τοῦ
tou
theArt-GMS
2232 [e]ἡγεμόνος·
hēgemonos
governor;N-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1905 [e]ἐπηρώτησεν
epērōtēsen
questionedV-AIA-3S
846 [e]αὐτὸν
auton
HimPPro-AM3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
2232 [e]ἡγεμὼν
hēgemōn
governor,N-NMS
3004 [e]λέγων
legōn
saying,V-PPA-NMS
4771 [e]Σὺ
Sy
YouPPro-N2S
1510 [e]εἶ
ei
areV-PIA-2S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
935 [e]Βασιλεὺς
Basileus
KingN-NMS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
2453 [e]Ἰουδαίων;
Ioudaiōn
Jews?Adj-GMP
3588 [e]
ho
- Art-NMS
1161 [e]δὲ
de
AndConj
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
JesusN-NMS
5346 [e]ἔφη
ephē
said,V-IIA-3S
4771 [e]Σὺ
Sy
YouPPro-N2S
3004 [e]λέγεις.
legeis
say.V-PIA-2S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:11 Greek NT: Nestle 1904
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐστάθη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος· καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων Σὺ εἶ ὁ Βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη Σὺ λέγεις.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:11 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ὁ δὲ Ἰησοὺς ἐστάθη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος· καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη Σὺ λέγεις.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:11 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ὁ δὲ Ἰησοὺς ἐστάθη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος· καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη Σὺ λέγεις.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:11 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος· καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμών, λέγων, Σὺ εἴ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ, Σὺ λέγεις.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:11 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος· καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων· Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ ἔφη αὐτῷ· Σὺ λέγεις.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:11 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἐστάθη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος· καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων· σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη, σὺ λέγεις.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:11 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος· καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμών, λέγων, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ, Σὺ λέγεις.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27:11 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔστη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος· καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ ἡγεμὼν λέγων, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ Σὺ λέγεις

Matthew 27:11 Hebrew Bible
וישוע העמד לפני ההגמון וישאלהו ההגמון לאמר האתה הוא מלך היהודים ויאמר ישוע אתה אמרת׃

Matthew 27:11 Aramaic NT: Peshitta
ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܩܡ ܩܕܡ ܗܓܡܘܢܐ ܘܫܐܠܗ ܗܓܡܘܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܐ ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܐܢܬ ܐܡܪܬ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now Jesus stood before the governor, and the governor questioned Him, saying, "Are You the King of the Jews?" And Jesus said to him, "It is as you say."

King James Bible
And Jesus stood before the governor: and the governor asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest.

Holman Christian Standard Bible
Now Jesus stood before the governor. "Are You the King of the Jews?" the governor asked Him. Jesus answered, "You have said it."
Treasury of Scripture Knowledge

Jesus stood.

Matthew 10:18,25 And you shall be brought before governors and kings for my sake, …

Mark 15:2 And Pilate asked him, Are you the King of the Jews? And he answering …

Luke 23:3 And Pilate asked him, saying, Are you the King of the Jews? And he …

John 18:33-36 Then Pilate entered into the judgment hall again, and called Jesus, …

Thou sayest.

Matthew 26:25,64 Then Judas, which betrayed him, answered and said, Master, is it …

Mark 14:62 And Jesus said, I am: and you shall see the Son of man sitting on …

John 18:37 Pilate therefore said to him, Are you a king then? Jesus answered, …

1 Timothy 6:13 I give you charge in the sight of God, who vivifies all things, and …

Links
Matthew 27:11Matthew 27:11 NIVMatthew 27:11 NLTMatthew 27:11 ESVMatthew 27:11 NASBMatthew 27:11 KJVMatthew 27:11 Bible AppsMatthew 27:11 Biblia ParalelaMatthew 27:11 Chinese BibleMatthew 27:11 French BibleMatthew 27:11 German BibleBible Hub
Matthew 27:10
Top of Page
Top of Page