2476. ἵστημι (histémi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2476. ἵστημι (histémi) — 153 Occurrences

Matthew 2:9 V-AIP-3S
GRK: ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ
NAS: it came and stood over
KJV: till it came and stood over where
INT: until having come it stood over where

Matthew 4:5 V-AIA-3S
GRK: πόλιν καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ
NAS: city and had Him stand on the pinnacle
KJV: city, and setteth him on
INT: city and sets him upon

Matthew 6:5 V-RPA-NMP
GRK: τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι ὅπως
NAS: for they love to stand and pray
KJV: to pray standing in
INT: of the streets standing to pray so that

Matthew 12:25 V-FIP-3S
GRK: ἑαυτῆς οὐ σταθήσεται
NAS: against itself will not stand.
KJV: shall not stand:
INT: itself not will stand

Matthew 12:26 V-FIP-3S
GRK: πῶς οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία
NAS: then will his kingdom stand?
KJV: his kingdom stand?
INT: How then will stand the kingdom

Matthew 12:46 V-LIA-3P
GRK: ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω ζητοῦντες
NAS: and brothers were standing outside,
KJV: his brethren stood without, desiring
INT: brothers of him were standing outside seeking

Matthew 12:47 V-RIA-3P
GRK: σου ἔξω ἑστήκασιν ζητοῦντές σοι
INT: of you outside are standing seeking to you

Matthew 13:2 V-LIA-3S
GRK: τὸν αἰγιαλὸν εἱστήκει
NAS: crowd was standing on the beach.
KJV: multitude stood on
INT: the shore stood

Matthew 16:28 V-RPA-GMP
GRK: τῶν ὧδε ἑστώτων οἵτινες οὐ
NAS: of those who are standing here
KJV: There be some standing here, which
INT: of those here standing who no

Matthew 18:2 V-AIA-3S
GRK: προσκαλεσάμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν
NAS: a child to Himself and set him before
KJV: unto him, and set him
INT: having called to [him] a child he set it in

Matthew 18:16 V-ASP-3S
GRK: ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα
NAS: EVERY FACT MAY BE CONFIRMED.
KJV: every word may be established.
INT: or of three might be strengthened every word

Matthew 20:3 V-RPA-AMP
GRK: εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν τῇ
NAS: others standing idle
KJV: and saw others standing idle in
INT: he saw others standing in the

Matthew 20:6 V-RPA-AMP
GRK: εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας καὶ λέγει
NAS: others standing [around]; and he said
KJV: and found others standing idle, and
INT: he found others standing and says

Matthew 20:6 V-RIA-2P
GRK: Τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν
NAS: to them, 'Why have you been standing here
KJV: unto them, Why stand ye here all
INT: Why here stand you all the

Matthew 20:32 V-APA-NMS
GRK: καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς
NAS: And Jesus stopped and called
KJV: Jesus stood still, and called
INT: And having stopped Jesus

Matthew 24:15 V-RPA-ANS
GRK: τοῦ προφήτου ἑστὸς ἐν τόπῳ
NAS: the prophet, standing in the holy
KJV: Daniel the prophet, stand in the holy
INT: the prophet standing in [the] place

Matthew 25:33 V-FIA-3S
GRK: καὶ στήσει τὰ μὲν
NAS: and He will put the sheep
KJV: And he shall set the sheep on
INT: and he will set indeed

Matthew 26:15 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα
NAS: me to betray Him to you? And they weighed out thirty
KJV: And they covenanted with him
INT: moreover they appointed to him thirty

Matthew 26:73 V-RPA-NMP
GRK: προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ
NAS: later the bystanders came
KJV: came unto [him] they that stood by, and said
INT: having come to [him] those who stood by said

Matthew 27:11 V-AIP-3S
GRK: δὲ Ἰησοὺς ἐστάθη ἔμπροσθεν τοῦ
NAS: Now Jesus stood before the governor,
KJV: And Jesus stood before the governor:
INT: moreover Jesus stood before the

Matthew 27:47 V-RPA-GMP
GRK: τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον
NAS: of those who were standing there,
KJV: Some of them that stood there,
INT: of those who there were standing having heard said

Mark 3:24 V-ANP
GRK: οὐ δύναται σταθῆναι ἡ βασιλεία
NAS: that kingdom cannot stand.
KJV: kingdom cannot stand.
INT: not is able to stand the kingdom

Mark 3:25 V-ANA
GRK: οἰκία ἐκείνη σταθῆναι
NAS: that house will not be able to stand.
KJV: house cannot stand.
INT: house that to stand

Mark 3:26 V-ANA
GRK: οὐ δύναται στῆναι ἀλλὰ τέλος
NAS: he cannot stand, but he is finished!
KJV: be divided, he cannot stand, but hath
INT: not he is able to stand but an end

Mark 7:9 V-ASA-2P
GRK: παράδοσιν ὑμῶν στήσητε
INT: tradition of you you might keep

Mark 9:1 V-RPA-GMP
GRK: ὧδε τῶν ἑστηκότων οἵτινες οὐ
NAS: of those who are standing here
KJV: some of them that stand here,
INT: here of those standing who no

Mark 9:36 V-AIA-3S
GRK: λαβὼν παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν
NAS: a child, He set him before
KJV: he took a child, and set him in
INT: having taken a child he set it in

Mark 10:49 V-APA-NMS
GRK: καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς
NAS: And Jesus stopped and said, Call
KJV: Jesus stood still, and commanded
INT: And having stopped Jesus

Mark 11:5 V-RPA-GMP
GRK: τῶν ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς
KJV: certain of them that stood there
INT: of those there standing said to them

Mark 13:9 V-FIP-2P
GRK: καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ
NAS: in [the] synagogues, and you will stand before
KJV: and ye shall be brought before
INT: and kings you will be brought because of of me

Mark 13:14 V-RPA-AMS
GRK: τοῦ προφήτου ἑστηκότα ὅπου οὐ
NAS: OF DESOLATION standing where
KJV: the prophet, standing where
INT: the prophet standing where not

Luke 1:11 V-RPA-NMS
GRK: ἄγγελος Κυρίου ἑστὼς ἐκ δεξιῶν
NAS: appeared to him, standing to the right
KJV: of the Lord standing on
INT: an angel of [the] Lord standing at [the] right

Luke 4:9 V-AIA-3S
GRK: Ἰερουσαλὴμ καὶ ἔστησεν ἐπὶ τὸ
NAS: Him to Jerusalem and had Him stand on the pinnacle
KJV: Jerusalem, and set him on
INT: Jerusalem And set upon the

Luke 5:1 V-RPA-NMS
GRK: αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν
NAS: of God, He was standing by the lake
INT: he was standing by the

Luke 5:2 V-RPA-ANP
GRK: πλοῖα δύο ἑστῶτα παρὰ τὴν
NAS: boats lying at the edge of the lake;
KJV: two ships standing by the lake:
INT: boats two lying by the

Luke 6:8 V-AMA-2S
GRK: Ἔγειρε καὶ στῆθι εἰς τὸ
NAS: Get up and come forward!
KJV: Rise up, and stand forth in the midst.
INT: Arise and stand in the

Luke 6:8 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀναστὰς ἔστη
NAS: And he got up and came forward.
KJV: And he arose and stood forth.
INT: And he having risen up stood

Luke 6:17 V-AIA-3S
GRK: μετ' αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου
NAS: Jesus came down with them and stood on a level
KJV: with them, and stood in the plain,
INT: with them he stood on a place

Luke 7:14 V-AIA-3P
GRK: δὲ βαστάζοντες ἔστησαν καὶ εἶπεν
NAS: and the bearers came to a halt. And He said,
KJV: they that bare [him] stood still. And
INT: moreover bearing [it] stopped And he said

Luke 7:38 V-APA-NFS
GRK: καὶ στᾶσα ὀπίσω παρὰ
NAS: and standing behind [Him] at His feet,
KJV: And stood at his
INT: and having stood behind him at

Luke 8:20 V-RIA-3P
GRK: ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω ἰδεῖν
NAS: and Your brothers are standing outside,
KJV: thy brethren stand without, desiring
INT: brothers of you are standing outside to see

Luke 8:44 V-AIA-3S
GRK: καὶ παραχρῆμα ἔστη ἡ ῥύσις
NAS: her hemorrhage stopped.
KJV: issue of blood stanched.
INT: and immediately stopped the flux

Luke 9:27 V-RPA-GMP
GRK: τῶν αὐτοῦ ἑστηκότων οἳ οὐ
NAS: of those standing here
KJV: there be some standing here, which
INT: of those here standing who no

Luke 9:47 V-AIA-3S
GRK: ἐπιλαβόμενος παιδίον ἔστησεν αὐτὸ παρ'
NAS: a child and stood him by His side,
KJV: took a child, and set him by
INT: having taken hold of a child he set it by

Luke 11:18 V-FIP-3S
GRK: διεμερίσθη πῶς σταθήσεται ἡ βασιλεία
NAS: will his kingdom stand? For you say
KJV: his kingdom stand? because ye say
INT: be divided how will stand the kingdom

Luke 13:25 V-RNA
GRK: ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν
NAS: and you begin to stand outside
KJV: and ye begin to stand without, and
INT: you begin outside to stand and to knock at

Luke 17:12 V-AIA-3P
GRK: ἄνδρες οἳ ἔστησαν πόρρωθεν
INT: men who stood afar off

Luke 18:11 V-APP-NMS
GRK: ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς ταῦτα πρὸς
NAS: The Pharisee stood and was praying
KJV: The Pharisee stood and prayed thus
INT: The Pharisee having stood thus by

Luke 18:13 V-RPA-NMS
GRK: τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν
NAS: But the tax collector, standing some distance away,
KJV: the publican, standing afar off,
INT: [the] tax collector afar off standing not would

Luke 18:40 V-APP-NMS
GRK: σταθεὶς δὲ ὁ
NAS: And Jesus stopped and commanded
KJV: And Jesus stood, and commanded him
INT: having stopped moreover

Luke 19:8 V-APP-NMS
GRK: σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος
NAS: Zaccheus stopped and said to the Lord,
KJV: And Zacchaeus stood, and said unto
INT: having stood moreover Zacchaeus

Luke 21:36 V-ANP
GRK: γίνεσθαι καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν τοῦ
NAS: to take place, and to stand before
KJV: and to stand before
INT: to come to pass and to stand before the

Luke 23:10 V-LIA-3P
GRK: εἱστήκεισαν δὲ οἱ
NAS: and the scribes were standing there, accusing
KJV: scribes stood and vehemently
INT: had stood moreover the

Luke 23:35 V-LIA-3S
GRK: καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς
NAS: And the people stood by, looking
KJV: And the people stood beholding. And
INT: And stood the people

Luke 23:49 V-LIA-3P
GRK: εἱστήκεισαν δὲ πάντες
NAS: Him from Galilee were standing at a distance,
KJV: Galilee, stood afar off,
INT: stood moreover all

Luke 24:17 V-AIP-3P
GRK: περιπατοῦντες καὶ ἐστάθησαν σκυθρωποί
NAS: as you are walking? And they stood still, looking sad.
INT: as you walk and they are standing looking sad

Luke 24:36 V-AIA-3S
GRK: λαλούντων αὐτὸς ἔστη ἐν μέσῳ
NAS: He Himself stood in their midst
KJV: Jesus himself stood in the midst
INT: as they were telling himself he stood in midst

John 1:26 V-PIA-3S
GRK: μέσος ὑμῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς
INT: but in [the] midst of you stands [one] whom you

John 1:35 V-LIA-3S
GRK: ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ Ἰωάννης
NAS: John was standing with two
KJV: the next day after John stood, and two
INT: next day again was standing John

John 3:29 V-RPA-NMS
GRK: νυμφίου ὁ ἑστηκὼς καὶ ἀκούων
NAS: of the bridegroom, who stands and hears
KJV: which standeth and
INT: bridegroom who stands and hears

John 6:22 V-RPA-NMS
GRK: ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς
NAS: the crowd that stood on the other side
KJV: which stood on the other side
INT: crowd which stood on the other side of the

John 7:37 V-LIA-3S
GRK: τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus stood and cried
KJV: Jesus stood and
INT: of the feast stood Jesus

John 8:3 V-APA-NMP
GRK: κατειλημμένην καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν
NAS: in adultery, and having set her in the center
KJV: adultery; and when they had set her in
INT: having been caught and having set her in

John 11:56 V-RPA-NMP
GRK: τῷ ἱερῷ ἑστηκότες Τί δοκεῖ
NAS: to one another as they stood in the temple,
KJV: themselves, as they stood in
INT: the temple standing What does it seem

John 12:29 V-RPA-NMS
GRK: ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἀκούσας
NAS: the crowd [of people] who stood by and heard
KJV: therefore, that stood by, and
INT: [the] crowd which stood [there] and having heard

John 18:5 V-LIA-3S
GRK: Ἐγώ εἰμι εἱστήκει δὲ καὶ
NAS: who was betraying Him, was standing with them.
KJV: betrayed him, stood with them.
INT: I am [he] was standing moreover also

John 18:16 V-LIA-3S
GRK: δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς τῇ
NAS: but Peter was standing at the door
KJV: But Peter stood at the door
INT: but Peter stood at the

John 18:18 V-LIA-3P
GRK: εἱστήκεισαν δὲ οἱ
NAS: and the officers were standing [there], having made
KJV: officers stood there, who had made
INT: were standing moreover the

John 18:18 V-RPA-NMS
GRK: μετ' αὐτῶν ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος
NAS: was also with them, standing and warming
INT: with them standing and warming himself

John 18:25 V-RPA-NMS
GRK: Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος
NAS: Peter was standing and warming
INT: Simon Peter standing and warming himself

John 19:25 V-LIA-3P
GRK: εἱστήκεισαν δὲ παρὰ
NAS: these things. But standing by the cross
KJV: Now there stood by the cross
INT: stood moreover by

John 20:11 V-LIA-3S
GRK: Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ
NAS: But Mary was standing outside the tomb
KJV: But Mary stood without at
INT: Mary however stood at the

John 20:14 V-RPA-AMS
GRK: τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα καὶ οὐκ
NAS: Jesus standing [there], and did not know
KJV: saw Jesus standing, and knew
INT: Jesus standing and not

John 20:19 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ
NAS: came and stood in their midst
KJV: Jesus and stood in the midst,
INT: Jesus and stood in the

John 20:26 V-AIA-3S
GRK: κεκλεισμένων καὶ ἔστη εἰς τὸ
NAS: having been shut, and stood in their midst
KJV: being shut, and stood in the midst,
INT: having been shut and stood in the

John 21:4 V-AIA-3S
GRK: ἤδη γενομένης ἔστη Ἰησοῦς εἰς
NAS: Jesus stood on the beach;
KJV: come, Jesus stood on the shore:
INT: already being come stood Jesus on

Acts 1:11 V-RIA-2P
GRK: Γαλιλαῖοι τί ἑστήκατε ἐμβλέποντες εἰς
NAS: why do you stand looking
KJV: why stand ye gazing up
INT: Galileans why do you stand looking into

Acts 1:23 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἔστησαν δύο Ἰωσὴφ
NAS: So they put forward two men, Joseph
KJV: And they appointed two, Joseph
INT: And they set forth two Joseph

Acts 2:14 V-APP-NMS
GRK: Σταθεὶς δὲ ὁ
NAS: But Peter, taking his stand with the eleven,
KJV: Peter, standing up with
INT: having stood up however

Acts 3:8 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐξαλλόμενος ἔστη καὶ περιεπάτει
NAS: With a leap he stood upright and [began] to walk;
KJV: And he leaping up stood, and walked,
INT: And leaping up he stood and walked

Acts 4:7 V-APA-NMP
GRK: καὶ στήσαντες αὐτοὺς ἐν
NAS: When they had placed them in the center,
KJV: And when they had set them in
INT: And having placed them in

Acts 4:14 V-RPA-AMS
GRK: σὺν αὐτοῖς ἑστῶτα τὸν τεθεραπευμένον
NAS: who had been healed standing with them, they had
KJV: which was healed standing with
INT: with them standing who had been healed

Acts 5:20 V-APP-NMP
GRK: Πορεύεσθε καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν
NAS: Go, stand and speak to the people
KJV: Go, stand and speak
INT: Go you and having stood speak in

Acts 5:23 V-RPA-AMP
GRK: τοὺς φύλακας ἑστῶτας ἐπὶ τῶν
NAS: and the guards standing at the doors;
KJV: the keepers standing without
INT: the guards standing before the

Acts 5:25 V-RPA-NMP
GRK: τῷ ἱερῷ ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες
NAS: in prison are standing in the temple
KJV: prison are standing in the temple,
INT: the temple standing and teaching

Acts 5:27 V-AIA-3P
GRK: δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν τῷ
NAS: When they had brought them, they stood them before
KJV: them, they set [them] before
INT: moreover them they set [them] in the

Acts 6:6 V-AIA-3P
GRK: οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν
NAS: And these they brought before
KJV: Whom they set before the apostles:
INT: whom they set before the

Acts 6:13 V-AIA-3P
GRK: ἔστησάν τε μάρτυρας
NAS: They put forward false witnesses
KJV: And set up false witnesses,
INT: they set and witnesses

Acts 7:33 V-RIA-2S
GRK: ἐφ' ᾧ ἕστηκας γῆ ἁγία
NAS: ON WHICH YOU ARE STANDING IS HOLY
KJV: the place where thou standest is holy
INT: on which you stand ground Holy

Acts 7:55 V-RPA-AMS
GRK: καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ δεξιῶν
NAS: and Jesus standing at the right hand
KJV: and Jesus standing on the right hand
INT: and Jesus standing at the right hand

Acts 7:56 V-RPA-AMS
GRK: ἐκ δεξιῶν ἑστῶτα τοῦ θεοῦ
NAS: of Man standing at the right hand
KJV: of man standing on
INT: at the right [hand] standing of God

Acts 7:60 V-ASA-2S
GRK: Κύριε μὴ στήσῃς αὐτοῖς ταύτην
NAS: voice, Lord, do not hold this sin
KJV: voice, Lord, lay not this
INT: Lord not hold to them this

Acts 8:38 V-ANA
GRK: καὶ ἐκέλευσεν στῆναι τὸ ἅρμα
NAS: the chariot to stop; and they both
KJV: the chariot to stand still: and
INT: And he commanded to stop the chariot

Acts 9:7 V-LIA-3P
GRK: συνοδεύοντες αὐτῷ εἱστήκεισαν ἐνεοί ἀκούοντες
NAS: who traveled with him stood speechless,
KJV: with him stood speechless,
INT: were travelling with him stood speechless hearing

Acts 10:30 V-AIA-3S
GRK: ἰδοὺ ἀνὴρ ἔστη ἐνώπιόν μου
NAS: a man stood before
KJV: behold, a man stood before me
INT: behold a man stood before me

Acts 11:13 V-APP-AMS
GRK: οἴκῳ αὐτοῦ σταθέντα καὶ εἰπόντα
NAS: the angel standing in his house,
KJV: his house, which stood and said
INT: house of him having stood and having said

Acts 12:14 V-RNA
GRK: δὲ ἀπήγγειλεν ἑστάναι τὸν Πέτρον
NAS: that Peter was standing in front
KJV: Peter stood before
INT: but she reported to be standing Peter

Acts 16:9 V-RPA-NMS
GRK: τις ἦν ἑστὼς καὶ παρακαλῶν
NAS: of Macedonia was standing and appealing
INT: certain was standing and imploring

Acts 17:22 V-APP-NMS
GRK: σταθεὶς δὲ ὁ
NAS: Paul stood in the midst
KJV: Then Paul stood in the midst
INT: having stood moreover

Acts 17:31 V-AIA-3S
GRK: καθότι ἔστησεν ἡμέραν ἐν
NAS: because He has fixed a day in which
KJV: Because he hath appointed a day, in
INT: because he set a day in

Acts 21:40 V-RPA-NMS
GRK: ὁ Παῦλος ἑστὼς ἐπὶ τῶν
NAS: Paul, standing on the stairs,
KJV: licence, Paul stood on the stairs,
INT: Paul standing on the

Acts 22:25 V-RPA-AMS
GRK: πρὸς τὸν ἑστῶτα ἑκατόνταρχον ὁ
NAS: to the centurion who was standing by, Is it lawful
KJV: the centurion that stood by, Is it lawful
INT: to the who stood by centurion

Acts 22:30 V-AIA-3S
GRK: τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς
NAS: Paul down and set him before them.
KJV: Paul down, and set him before them.
INT: Paul he set [him] among them

Acts 24:20 V-APA-GMS
GRK: εὗρον ἀδίκημα στάντος μου ἐπὶ
NAS: they found when I stood before
KJV: me, while I stood before the council,
INT: they found unrighteousness having stood of me before

Acts 24:21 V-RPA-NMS
GRK: ἐν αὐτοῖς ἑστὼς ὅτι Περὶ
NAS: I shouted out while standing among
KJV: that I cried standing among them,
INT: among them standing Concerning

Acts 25:10 V-RPA-NMS
GRK: ὁ Παῦλος Ἑστὼς ἐπὶ τοῦ
NAS: said, I am standing before Caesar's
INT: Paul standing before the

Acts 25:18 V-APP-NMP
GRK: περὶ οὗ σταθέντες οἱ κατήγοροι
NAS: When the accusers stood up, they [began] bringing
KJV: when the accusers stood up, they brought
INT: concerning whom having stood up the accusers

Acts 26:6 V-RIA-1S
GRK: τοῦ θεοῦ ἕστηκα κρινόμενος
NAS: And now I am standing trial
KJV: And now I stand and am judged for
INT: God I stand being judged

Acts 26:16 V-AMA-2S
GRK: ἀνάστηθι καὶ στῆθι ἐπὶ τοὺς
NAS: But get up and stand on your feet;
KJV: rise, and stand upon thy
INT: rise up and stand on the

Acts 26:22 V-RIA-1S
GRK: ἡμέρας ταύτης ἕστηκα μαρτυρόμενος μικρῷ
NAS: help from God, I stand to this day
KJV: of God, I continue unto this
INT: day this I have stood bearing witness to small

Acts 27:21 V-APP-NMS
GRK: ὑπαρχούσης τότε σταθεὶς ὁ Παῦλος
NAS: Paul stood up in their midst
KJV: Paul stood forth in
INT: there being then having stood up Paul

Romans 3:31 V-PIA-1P
GRK: ἀλλὰ νόμον ἱστάνομεν
NAS: be! On the contrary, we establish the Law.
KJV: God forbid: yea, we establish the law.
INT: but law we strengthen

Romans 5:2 V-RIA-1P
GRK: ἐν ᾗ ἑστήκαμεν καὶ καυχώμεθα
NAS: in which we stand; and we exult
KJV: grace wherein we stand, and rejoice
INT: in which we stand also we boast

Romans 10:3 V-ANA
GRK: δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι τῇ δικαιοσύνῃ
NAS: and seeking to establish their own,
KJV: going about to establish their own
INT: righteousness seeking to establish to the righteousness

Romans 11:20 V-RIA-2S
GRK: τῇ πίστει ἕστηκας μὴ ὑψηλὰ
NAS: for their unbelief, but you stand by your faith.
KJV: and thou standest by faith. Be
INT: by faith stand not high

Romans 14:4 V-FIP-3S
GRK: ἢ πίπτει σταθήσεται δέ δυνατεῖ
NAS: falls; and he will stand, for the Lord
KJV: Yea, he shall be holden up: for
INT: or falls he will be made to stand moreover able is

Romans 14:4 V-ANA
GRK: ὁ κύριος στῆσαι αὐτόν
NAS: is able to make him stand.
KJV: to make him stand.
INT: the Lord to make stand him

1 Corinthians 7:37 V-RIA-3S
GRK: ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ
NAS: But he who stands firm in his heart,
KJV: he that standeth stedfast
INT: he who however stands in the

1 Corinthians 10:12 V-RNA
GRK: ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ
NAS: let him who thinks he stands take heed
KJV: him that thinketh he standeth take heed
INT: he that thinks to stand let him take heed lest

1 Corinthians 15:1 V-RIA-2P
GRK: ᾧ καὶ ἑστήκατε
NAS: in which also you stand,
KJV: and wherein ye stand;
INT: which also you stand

2 Corinthians 1:24 V-RIA-2P
GRK: γὰρ πίστει ἑστήκατε
NAS: for in your faith you are standing firm.
KJV: for by faith ye stand.
INT: indeed faith you stand firm

2 Corinthians 13:1 V-FIP-3S
GRK: καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα
NAS: FACT IS TO BE CONFIRMED BY THE TESTIMONY
KJV: every word be established.
INT: or of three will be established every matter

Ephesians 6:11 V-ANA
GRK: δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς
NAS: that you will be able to stand firm against
KJV: may be able to stand against
INT: to be able you to stand against the

Ephesians 6:13 V-ANA
GRK: ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι
NAS: everything, to stand firm.
KJV: having done all, to stand.
INT: all things having done to stand

Ephesians 6:14 V-AMA-2P
GRK: στῆτε οὖν περιζωσάμενοι
NAS: Stand firm therefore, HAVING GIRDED
KJV: Stand therefore, having
INT: Stand therefore having fastened about

Colossians 4:12 V-ASP-2P
GRK: προσευχαῖς ἵνα σταθῆτε τέλειοι καὶ
NAS: for you in his prayers, that you may stand perfect
KJV: prayers, that ye may stand perfect and
INT: prayers that you might stand perfect and

2 Timothy 2:19 V-RIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ ἕστηκεν ἔχων τὴν
NAS: foundation of God stands, having this
KJV: of God standeth sure,
INT: of God stands having the

Hebrews 10:9 V-ASA-3S
GRK: τὸ δεύτερον στήσῃ
NAS: in order to establish the second.
KJV: that he may establish the second.
INT: the second he might establish

Hebrews 10:11 V-IIA-3S
GRK: μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καθ' ἡμέραν
NAS: Every priest stands daily ministering
KJV: priest standeth daily
INT: indeed priest stands every day

James 2:3 V-AMA-2S
GRK: εἴπητε Σὺ στῆθι ἢ κάθου
NAS: to the poor man, You stand over there,
KJV: say to the poor, Stand thou there,
INT: might have said You stand or sit you

James 5:9 V-IIA-3S
GRK: τῶν θυρῶν ἕστηκεν
NAS: the Judge is standing right
KJV: the judge standeth before
INT: the doors stands

1 Peter 5:12 V-ASA-2P
GRK: εἰς ἣν στῆτε
NAS: grace of God. Stand firm in it!
KJV: of God wherein ye stand.
INT: in which you stand

Jude 1:24 V-ANA
GRK: ἀπταίστους καὶ στῆσαι κατενώπιον τῆς
NAS: you from stumbling, and to make you stand in the presence
KJV: and to present [you] faultless
INT: without stumbling and to set [them] before the

Revelation 3:20 V-RIA-1S
GRK: Ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν
NAS: Behold, I stand at the door and knock;
KJV: Behold, I stand at the door,
INT: Behold I stand at the

Revelation 5:6 V-RPA-NNS
GRK: πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον
NAS: a Lamb standing, as if
KJV: of the elders, stood a Lamb
INT: elders a Lamb standing as having been slain

Revelation 6:17 V-ANP
GRK: τίς δύναται σταθῆναι
NAS: and who is able to stand?
KJV: who shall be able to stand?
INT: who is able to stand

Revelation 7:1 V-RPA-AMP
GRK: τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς
NAS: angels standing at the four
KJV: four angels standing on the four
INT: four angels standing upon the

Revelation 7:9 V-RPA-NMP
GRK: καὶ γλωσσῶν ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ
NAS: and tongues, standing before
KJV: and tongues, stood before the throne,
INT: and tongues standing before the

Revelation 7:11 V-LIA-3P
GRK: οἱ ἄγγελοι εἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ
NAS: the angels were standing around
KJV: the angels stood round about
INT: the angels stood around the

Revelation 8:2 V-RIA-3P
GRK: τοῦ θεοῦ ἑστήκασιν καὶ ἐδόθησαν
NAS: angels who stand before God,
KJV: angels which stood before God;
INT: God stand and were given

Revelation 8:3 V-AIP-3S
GRK: ἦλθεν καὶ ἐστάθη ἐπὶ τοῦ
NAS: came and stood at the altar,
KJV: came and stood at the altar,
INT: came and stood at the

Revelation 10:5 V-RPA-AMS
GRK: ὃν εἶδον ἑστῶτα ἐπὶ τῆς
NAS: I saw standing on the sea
KJV: which I saw stand upon the sea
INT: whom I saw standing on the

Revelation 10:8 V-RPA-GMS
GRK: ἀγγέλου τοῦ ἑστῶτος ἐπὶ τῆς
NAS: of the angel who stands on the sea
KJV: which standeth upon
INT: angel who is standing on the

Revelation 11:4 V-RPA-NMP
GRK: τῆς γῆς ἑστῶτες
NAS: lampstands that stand before
KJV: candlesticks standing before
INT: of the earth stand

Revelation 11:11 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῖς καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς
NAS: came into them, and they stood on their feet;
KJV: them, and they stood upon their
INT: them and they stood upon the

Revelation 12:17 V-AIP-3S
GRK: Ἰησοῦ καὶ ἐστάθη ἐπὶ τὴν
INT: of Jesus And he stood upon the

Revelation 14:1 V-RPA-ANS
GRK: τὸ ἀρνίον ἑστὸς ἐπὶ τὸ
NAS: the Lamb [was] standing on Mount
KJV: lo, a Lamb stood on the mount
INT: the Lamb standing upon

Revelation 15:2 V-RPA-AMP
GRK: ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας ἐπὶ τὴν
NAS: of his name, standing on the sea
KJV: of his name, stand on the sea
INT: name of it standing upon the

Revelation 18:10 V-RPA-NMP
GRK: ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν
NAS: standing at a distance because
KJV: Standing afar off
INT: from afar standing on account of the

Revelation 18:15 V-FIM-3P
GRK: ἀπὸ μακρόθεν στήσονται διὰ τὸν
NAS: who became rich from her, will stand at a distance
KJV: by her, shall stand afar off
INT: from afar will stand because of the

Revelation 18:17 V-AIA-3P
GRK: ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν
NAS: by the sea, stood at a distance,
KJV: trade by sea, stood afar off,
INT: of distance stood

Revelation 19:17 V-RPA-AMS
GRK: ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τῷ
NAS: an angel standing in the sun,
KJV: an angel standing in the sun;
INT: one angel standing in the

Revelation 20:12 V-RPA-AMP
GRK: τοὺς μικρούς ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ
NAS: and the small, standing before
KJV: and great, stand before God;
INT: small standing before

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2476

εἱστήκει — 7 Occ.
εἱστήκεισαν — 7 Occ.
ἑστάναι — 3 Occ.
ἐστάθη — 4 Occ.
ἐστάθησαν — 1 Occ.
ἔστη — 9 Occ.
ἕστηκα — 3 Occ.
ἑστήκαμεν — 1 Occ.
ἕστηκας — 2 Occ.
ἑστήκασιν — 3 Occ.
ἑστήκατε — 4 Occ.
ἕστηκεν — 5 Occ.
ἑστηκὼς — 2 Occ.
ἑστηκὸς — 1 Occ.
ἑστηκότα — 1 Occ.
ἑστηκότες — 2 Occ.
ἑστηκότων — 4 Occ.
ἔστησαν — 9 Occ.
ἔστησεν — 7 Occ.
ἑστὼς — 10 Occ.
ἑστῶτα — 8 Occ.
ἑστῶτας — 6 Occ.
ἑστῶτες — 5 Occ.
ἑστώτων — 1 Occ.
ἑστῶτος — 1 Occ.
ἑστὸς — 2 Occ.
ἱστάνομεν — 1 Occ.
στάντος — 1 Occ.
στὰς — 2 Occ.
στᾶσα — 1 Occ.
σταθῇ — 1 Occ.
σταθῆναι — 4 Occ.
σταθήσεσθε — 1 Occ.
σταθήσεται — 5 Occ.
σταθῆτε — 1 Occ.
σταθεὶς — 6 Occ.
σταθέντα — 1 Occ.
σταθέντες — 2 Occ.
στῆναι — 4 Occ.
στῆσαι — 3 Occ.
στήσαντες — 2 Occ.
στήσῃ — 1 Occ.
στήσῃς — 1 Occ.
στήσητε — 1 Occ.
στήσει — 1 Occ.
στήσονται — 1 Occ.
στῆτε — 2 Occ.
στῆθι — 3 Occ.
Additional Entries
ἑστηκὸς — 1 Occ.
ἑστηκότα — 1 Occ.
ἑστηκότες — 2 Occ.
ἑστηκότων — 4 Occ.
ἔστησαν — 9 Occ.
ἔστησεν — 7 Occ.
ἑστὼς — 10 Occ.
ἑστῶτα — 8 Occ.
ἑστῶτας — 6 Occ.
ἑστῶτες — 5 Occ.
ἑστῶτος — 1 Occ.
ἑστὸς — 2 Occ.
ἱστάνομεν — 1 Occ.
στάντος — 1 Occ.
στὰς — 2 Occ.
στᾶσα — 1 Occ.
σταθῇ — 1 Occ.
σταθῆναι — 4 Occ.
σταθήσεσθε — 1 Occ.
σταθήσεται — 5 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page