Acts 22:30
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]Τῇ
On theArt-DFS
1161 [e]δὲ
de
nowConj
1887 [e]ἐπαύριον
epaurion
next day,Adv
1014 [e]βουλόμενος
boulomenos
desiringV-PPM/P-NMS
1097 [e]γνῶναι
gnōnai
to knowV-ANA
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
804 [e]ἀσφαλὲς,
asphales
for certainAdj-ANS
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
5101 [e]τί
ti
whyIPro-ANS
2723 [e]κατηγορεῖται
katēgoreitai
he is accusedV-PIM/P-3S
5259 [e]ὑπὸ
hypo
byPrep
3588 [e]τῶν
tōn
theArt-GMP
2453 [e]Ἰουδαίων,
Ioudaiōn
Jews,Adj-GMP
3089 [e]ἔλυσεν
elysen
he unboundV-AIA-3S
846 [e]αὐτόν,
auton
himPPro-AM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2753 [e]ἐκέλευσεν
ekeleusen
commandedV-AIA-3S
4905 [e]συνελθεῖν
synelthein
to assembleV-ANA
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
749 [e]ἀρχιερεῖς
archiereis
chief priestsN-AMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3956 [e]πᾶν
pan
allAdj-ANS
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
4892 [e]συνέδριον,
synedrion
council.N-ANS
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
2609 [e]καταγαγὼν
katagagōn
having brought downV-APA-NMS
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
3972 [e]Παῦλον
Paulon
Paul,N-AMS
2476 [e]ἔστησεν
estēsen
he set [him]V-AIA-3S
1519 [e]εἰς
eis
amongPrep
846 [e]αὐτούς.
autous
them.PPro-AM3P

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 22:30 Greek NT: Nestle 1904
Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς, τὸ τί κατηγορεῖται ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, ἔλυσεν αὐτόν, καὶ ἐκέλευσεν συνελθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ πᾶν τὸ συνέδριον, καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς.

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:30 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς τὸ τί κατηγορεῖται ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἔλυσεν αὐτόν, καὶ ἐκέλευσεν συνελθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ πᾶν τὸ συνέδριον, καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς.

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:30 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς τὸ τί κατηγορεῖται ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἔλυσεν αὐτόν, καὶ ἐκέλευσεν συνελθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ πᾶν τὸ συνέδριον, καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς.

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:30 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλές, τὸ τί κατηγορεῖται παρὰ τῶν Ἰουδαίων, ἔλυσεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν δεσμῶν, καὶ ἐκέλευσεν ἐλθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον αὐτῶν, καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς.

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:30 Greek NT: Greek Orthodox Church
Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς, τὸ τί κατηγορεῖται παρὰ τῶν Ἰουδαίων, ἔλυσεν αὐτόν ἀπὸ τῶν δεσμῶν καὶ ἐκέλευσεν ἐλθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον αὐτῶν, καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς.

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:30 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς τὸ τί κατηγορεῖται ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἔλυσεν αὐτόν, καὶ ἐκέλευσεν συνελθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ πᾶν τὸ συνέδριον, καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς.

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:30 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλές, τὸ τί κατηγορεῖται παρὰ τῶν Ἰουδαίων, ἔλυσεν αὐτόν ἀπὸ τῶν δεσμῶν, καὶ ἐκέλευσεν ἐλθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον αὐτῶν, καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς.

ΠΡΑΞΕΙΣ 22:30 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς τὸ τί κατηγορεῖται παρὰ τῶν Ἰουδαίων ἔλυσεν αὐτόν ἀπὸ τῶν δεσμῶν, καὶ ἐκέλευσεν ἐλθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ συνέδριον αὐτῶν, καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς


Acts 22:30 Hebrew Bible
וממחרת בקש לדעת אל נכון על מה שטנים אותו היהודים ויתר מוסרותיו ויצו להביא את ראשי הכהנים ואת כל הסנהדרין ויורד את פולוס ויעמידהו בתוכם׃

Acts 22:30 Aramaic NT: Peshitta
ܘܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܨܒܐ ܗܘܐ ܠܡܕܥ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܡܢܐ ܗܝ ܩܛܓܪܢܘܬܐ ܕܡܝܬܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܝܗܘܕܝܐ ܘܫܪܝܗܝ ܘܦܩܕ ܕܢܐܬܘܢ ܪܒܝ ܟܗܢܐ ܘܟܠܗ ܟܢܫܐ ܕܪܫܝܗܘܢ ܘܕܒܪ ܠܦܘܠܘܤ ܘܐܚܬ ܐܩܝܡܗ ܒܝܢܬܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But on the next day, wishing to know for certain why he had been accused by the Jews, he released him and ordered the chief priests and all the Council to assemble, and brought Paul down and set him before them.

King James Bible
On the morrow, because he would have known the certainty wherefore he was accused of the Jews, he loosed him from his bands, and commanded the chief priests and all their council to appear, and brought Paul down, and set him before them.

Holman Christian Standard Bible
The next day, since he wanted to find out exactly why Paul was being accused by the Jews, he released him and instructed the chief priests and all the Sanhedrin to convene. Then he brought Paul down and placed him before them.
Treasury of Scripture Knowledge

because.

Acts 21:11,33 And when he was come to us, he took Paul's girdle, and bound his …

Acts 23:28 And when I would have known the cause why they accused him, I brought …

Acts 26:29 And Paul said, I would to God, that not only you, but also all that …

Matthew 27:2 And when they had bound him, they led him away, and delivered him …

commanded.

Acts 22:5 As also the high priest does bear me witness, and all the estate …

Acts 5:21 And when they heard that, they entered into the temple early in the …

Acts 23:15 Now therefore you with the council signify to the chief captain that …

Matthew 10:17 But beware of men: for they will deliver you up to the councils, …

Links
Acts 22:30Acts 22:30 NIVActs 22:30 NLTActs 22:30 ESVActs 22:30 NASBActs 22:30 KJVActs 22:30 Bible AppsActs 22:30 Biblia ParalelaActs 22:30 Chinese BibleActs 22:30 French BibleActs 22:30 German BibleBible Hub
Acts 22:29
Top of Page
Top of Page