2609. κατάγω (katagó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2609. κατάγω (katagó) — 9 Occurrences

Luke 5:11 V-APA-NMP
GRK: καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα
NAS: When they had brought their boats
KJV: And when they had brought their ships
INT: And having brought the boats

Acts 9:30 V-AIA-3P
GRK: οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν εἰς
NAS: learned [of it], they brought him down to Caesarea
KJV: they brought him down to Caesarea,
INT: the brothers brought down him to

Acts 22:30 V-APA-NMS
GRK: συνέδριον καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον
NAS: to assemble, and brought Paul
KJV: brought Paul down, and set him before
INT: council and having brought down Paul

Acts 23:15 V-ASA-3S
GRK: συνεδρίῳ ὅπως καταγάγῃ αὐτὸν εἰς
NAS: the commander to bring him down to you, as though
KJV: he bring him down unto you
INT: Council so that he might bring down him to

Acts 23:20 V-ASA-2S
GRK: τὸν Παῦλον καταγάγῃς εἰς τὸ
NAS: to ask you to bring Paul
KJV: that thou wouldest bring down Paul
INT: Paul you might bring down into the

Acts 23:28 V-AIA-1S
GRK: ἐνεκάλουν αὐτῷ κατήγαγον εἰς τὸ
NAS: they were accusing him, I brought him down to their Council;
KJV: I brought him forth into their
INT: they accused him I brought down [him] to the

Acts 27:3 V-AIP-1S
GRK: τε ἑτέρᾳ κατήχθημεν εἰς Σιδῶνα
NAS: The next day we put in at Sidon;
KJV: the next [day] we touched at
INT: moreover next [day] we landed at Sidon

Acts 28:12 V-APP-NMP
GRK: καὶ καταχθέντες εἰς Συρακούσας
NAS: After we put in at Syracuse, we stayed
KJV: And landing at Syracuse,
INT: And having put in at Syracuse

Romans 10:6 V-ANA
GRK: ἔστιν Χριστὸν καταγαγεῖν
NAS: INTO HEAVEN?' (that is, to bring Christ
KJV: to bring Christ down [from above]:)
INT: is Christ to bring down

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page