ἔστησαν
Englishman's Concordance
ἔστησαν (estēsan) — 9 Occurrences

Matthew 26:15 V-AIA-3P
GRK: οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα
NAS: me to betray Him to you? And they weighed out thirty
KJV: And they covenanted with him
INT: moreover they appointed to him thirty

Luke 7:14 V-AIA-3P
GRK: δὲ βαστάζοντες ἔστησαν καὶ εἶπεν
NAS: and the bearers came to a halt. And He said,
KJV: they that bare [him] stood still. And
INT: moreover bearing [it] stopped And he said

Luke 17:12 V-AIA-3P
GRK: ἄνδρες οἳ ἔστησαν πόρρωθεν
INT: men who stood afar off

Acts 1:23 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἔστησαν δύο Ἰωσὴφ
NAS: So they put forward two men, Joseph
KJV: And they appointed two, Joseph
INT: And they set forth two Joseph

Acts 5:27 V-AIA-3P
GRK: δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν τῷ
NAS: When they had brought them, they stood them before
KJV: them, they set [them] before
INT: moreover them they set [them] in the

Acts 6:6 V-AIA-3P
GRK: οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν
NAS: And these they brought before
KJV: Whom they set before the apostles:
INT: whom they set before the

Acts 6:13 V-AIA-3P
GRK: ἔστησάν τε μάρτυρας
NAS: They put forward false witnesses
KJV: And set up false witnesses,
INT: they set and witnesses

Revelation 11:11 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῖς καὶ ἔστησαν ἐπὶ τοὺς
NAS: came into them, and they stood on their feet;
KJV: them, and they stood upon their
INT: them and they stood upon the

Revelation 18:17 V-AIA-3P
GRK: ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν
NAS: by the sea, stood at a distance,
KJV: trade by sea, stood afar off,
INT: of distance stood

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2476
153 Occurrences


εἱστήκει — 7 Occ.
εἱστήκεισαν — 7 Occ.
ἑστάναι — 3 Occ.
ἐστάθη — 4 Occ.
ἐστάθησαν — 1 Occ.
ἔστη — 9 Occ.
ἕστηκα — 3 Occ.
ἑστήκαμεν — 1 Occ.
ἕστηκας — 2 Occ.
ἑστήκασιν — 3 Occ.
ἑστήκατε — 4 Occ.
ἕστηκεν — 5 Occ.
ἑστηκὼς — 2 Occ.
ἑστηκὸς — 1 Occ.
ἑστηκότα — 1 Occ.
ἑστηκότες — 2 Occ.
ἑστηκότων — 4 Occ.
ἔστησαν — 9 Occ.
ἔστησεν — 7 Occ.
ἑστὼς — 10 Occ.
ἑστῶτα — 8 Occ.
ἑστῶτας — 6 Occ.
ἑστῶτες — 5 Occ.
ἑστώτων — 1 Occ.
ἑστῶτος — 1 Occ.
ἑστὸς — 2 Occ.
ἱστάνομεν — 1 Occ.
στάντος — 1 Occ.
στὰς — 2 Occ.
στᾶσα — 1 Occ.
σταθῇ — 1 Occ.
σταθῆναι — 4 Occ.
σταθήσεσθε — 1 Occ.
σταθήσεται — 5 Occ.
σταθῆτε — 1 Occ.
σταθεὶς — 6 Occ.
σταθέντα — 1 Occ.
σταθέντες — 2 Occ.
στῆναι — 4 Occ.
στῆσαι — 3 Occ.
στήσαντες — 2 Occ.
στήσῃ — 1 Occ.
στήσῃς — 1 Occ.
στήσητε — 1 Occ.
στήσει — 1 Occ.
στήσονται — 1 Occ.
στῆτε — 2 Occ.
στῆθι — 3 Occ.
Additional Entries
ἑστήκαμεν — 1 Occ.
ἕστηκας — 2 Occ.
ἑστήκασιν — 3 Occ.
ἑστήκατε — 4 Occ.
ἕστηκεν — 5 Occ.
ἑστηκὼς — 2 Occ.
ἑστηκὸς — 1 Occ.
ἑστηκότα — 1 Occ.
ἑστηκότες — 2 Occ.
ἑστηκότων — 4 Occ.
ἔστησεν — 7 Occ.
ἑστὼς — 10 Occ.
ἑστῶτα — 8 Occ.
ἑστῶτας — 6 Occ.
ἑστῶτες — 5 Occ.
ἑστώτων — 1 Occ.
ἑστῶτος — 1 Occ.
ἑστὸς — 2 Occ.
ἱστάνομεν — 1 Occ.
στάντος — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page