λέγεις
Englishman's Concordance
λέγεις (legeis) — 24 Occurrences

Matthew 26:70 V-PIA-2S
GRK: οἶδα τί λέγεις
NAS: what you are talking about.
KJV: not what thou sayest.
INT: I know what you say

Matthew 27:11 V-PIA-2S
GRK: ἔφη Σὺ λέγεις
NAS: said to him, [It is as] you say.
KJV: unto him, Thou sayest.
INT: said You say

Mark 5:31 V-PIA-2S
GRK: σε καὶ λέγεις Τίς μου
NAS: pressing in on You, and You say, 'Who
KJV: thee, and sayest thou, Who touched
INT: you and say you Who me

Mark 10:18 V-PIA-2S
GRK: Τί με λέγεις ἀγαθόν οὐδεὶς
INT: Why me call you good No one [is]

Mark 14:68 V-PIA-2S
GRK: σὺ τί λέγεις καὶ ἐξῆλθεν
NAS: what you are talking about. And he went
KJV: what thou sayest. And he went
INT: you what say And he went forth

Mark 15:2 V-PIA-2S
GRK: λέγει Σὺ λέγεις
INT: he says you You have said so

Luke 8:45 V-PIA-2S
GRK: ἀποθλίβουσιν καὶ λέγεις Τίς ὁ
INT: press in and say you Who [is it] that

Luke 12:41 V-PIA-2S
GRK: παραβολὴν ταύτην λέγεις ἢ καὶ
INT: parable this speak you or also

Luke 18:19 V-PIA-2S
GRK: Τί με λέγεις ἀγαθόν οὐδεὶς
INT: Why me call you good No one [is]

Luke 20:21 V-PIA-2S
GRK: ὅτι ὀρθῶς λέγεις καὶ διδάσκεις
NAS: we know that You speak and teach
KJV: we know that thou sayest and teachest
INT: that rightly you say and teach

Luke 22:60 V-PIA-2S
GRK: οἶδα ὃ λέγεις καὶ παραχρῆμα
INT: I know what you say And immediately

Luke 23:3 V-PIA-2S
GRK: ἔφη Σὺ λέγεις
NAS: him and said, [It is as] you say.
KJV: and said, Thou sayest [it].
INT: he said You say

John 1:22 V-PIA-2S
GRK: ἡμᾶς τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ
NAS: us? What do you say about
INT: us what say you about yourself

John 8:5 V-PIA-2S
GRK: οὖν τί λέγεις
NAS: what then do You say?
KJV: but what sayest thou?
INT: therefore what say you

John 8:33 V-PIA-2S
GRK: πῶς σὺ λέγεις ὅτι Ἐλεύθεροι
NAS: how is it that You say, 'You will become
KJV: to any man: how sayest thou,
INT: how you say Free

John 8:52 V-PIA-2S
GRK: καὶ σὺ λέγεις Ἐάν τις
INT: and you say If anyone

John 9:17 V-PIA-2S
GRK: Τί σὺ λέγεις περὶ αὐτοῦ
NAS: What do you say about
KJV: again, What sayest thou of
INT: what You say concerning him

John 12:34 V-PIA-2S
GRK: καὶ πῶς λέγεις σὺ ὅτι
NAS: and how can You say, The Son
KJV: and how sayest thou,
INT: and how say you that

John 14:9 V-PIA-2S
GRK: πῶς σὺ λέγεις Δεῖξον ἡμῖν
NAS: how [can] you say, 'Show
KJV: and how sayest thou [then], Shew
INT: how you say Show us

John 16:29 V-PIA-2S
GRK: παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις
NAS: plainly and are not using a figure of speech.
KJV: plainly, and speakest no proverb.
INT: allegory not speak

John 18:34 V-PIA-2S
GRK: σὺ τοῦτο λέγεις ἢ ἄλλοι
NAS: answered, Are you saying this
KJV: answered him, Sayest thou this thing
INT: you this say or others

John 18:37 V-PIA-2S
GRK: Ἰησοῦς Σὺ λέγεις ὅτι βασιλεύς
INT: Jesus You say [it] that a king

1 Corinthians 14:16 V-PIA-2S
GRK: ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδεν
NAS: of the ungifted say the Amen
KJV: not what thou sayest?
INT: since what you say not he knows

Revelation 3:17 V-PIA-2S
GRK: ὅτι λέγεις ὅτι Πλούσιός
NAS: Because you say, I am rich,
KJV: Because thou sayest, I am
INT: Because you say Rich

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page