λέγουσαν
Englishman's Concordance
λέγουσαν (legousan) — 7 Occurrences

Acts 9:4 V-PPA-AFS
GRK: ἤκουσεν φωνὴν λέγουσαν αὐτῷ Σαούλ
NAS: a voice saying to him, Saul,
KJV: a voice saying unto him,
INT: he heard a voice saying to him Saul

Acts 26:14 V-PPA-AFS
GRK: ἤκουσα φωνὴν λέγουσαν πρός με
NAS: a voice saying to me in the Hebrew
KJV: me, and saying in the Hebrew tongue,
INT: I heard a voice saying to me

Revelation 6:6 V-PPA-AFS
GRK: τεσσάρων ζῴων λέγουσαν Χοῖνιξ σίτου
NAS: living creatures saying, A quart
KJV: beasts say, A measure
INT: four living creatures saying A choenix of wheat

Revelation 10:4 V-PPA-AFS
GRK: τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν Σφράγισον ἃ
NAS: from heaven saying, Seal
KJV: from heaven saying unto me, Seal up
INT: heaven saying Seal what [things]

Revelation 10:8 V-PPA-AFS
GRK: ἐμοῦ καὶ λέγουσαν Ὕπαγε λάβε
NAS: speaking with me, and saying, Go,
KJV: again, and said, Go [and] take
INT: me and saying Go take

Revelation 12:10 V-PPA-AFS
GRK: τῷ οὐρανῷ λέγουσαν Ἄρτι ἐγένετο
NAS: in heaven, saying, Now
KJV: a loud voice saying in heaven,
INT: heaven saying now is come

Revelation 18:4 V-PPA-AFS
GRK: τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν Ἐξέλθατε ὁ
NAS: from heaven, saying, Come
KJV: from heaven, saying, Come out of
INT: heaven saying Come you the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
λεῖμμα — 1 Occ.
λείας — 1 Occ.
λείπῃ — 1 Occ.
λείπει — 1 Occ.
λείπεται — 1 Occ.
λειπόμενοι — 2 Occ.
λείποντα — 1 Occ.
λειτουργῆσαι — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page