ἔλεγον
Englishman's Concordance
ἔλεγον (elegon) — 79 Occurrences

Matthew 9:11 V-IIA-3P
GRK: οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς
NAS: saw [this], they said to His disciples,
INT: the Pharisees said to disciples

Matthew 9:34 V-IIA-3P
GRK: δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον Ἐν τῷ
NAS: But the Pharisees were saying, He casts
KJV: the Pharisees said, He casteth out
INT: moreover Pharisees said By the

Matthew 12:23 V-IIA-3P
GRK: ὄχλοι καὶ ἔλεγον Μήτι οὗτός
NAS: were amazed, and were saying, This
KJV: were amazed, and said, Is not
INT: crowds and said not This

Matthew 21:11 V-IIA-3P
GRK: δὲ ὄχλοι ἔλεγον Οὗτός ἐστιν
NAS: And the crowds were saying, This
KJV: And the multitude said, This is
INT: moreover [the] crowds said This is

Matthew 26:5 V-IIA-3P
GRK: ἔλεγον δέ Μὴ
NAS: But they were saying, Not during
KJV: [him].But they said, Not on
INT: they said however Not

Matthew 27:41 V-IIA-3P
GRK: καὶ πρεσβυτέρων ἔλεγον
NAS: were mocking [Him] and saying,
KJV: and elders, said,
INT: and elders said

Matthew 27:47 V-IIA-3P
GRK: ἑστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον ὅτι Ἠλίαν
NAS: when they heard it, [began] saying, This man
KJV: when they heard [that], said, This
INT: were standing having heard said Elijah

Matthew 27:49 V-AIA-3P
GRK: δὲ λοιποὶ ἔλεγον Ἄφες ἴδωμεν
NAS: But the rest [of them] said, Let
KJV: The rest said, Let be, let us see
INT: moreover [the] rest said Let be let us see

Mark 2:16 V-IIA-3P
GRK: καὶ τελωνῶν ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς
NAS: collectors, they said to His disciples,
KJV: sinners, they said unto his
INT: and tax collectors said to disciples

Mark 2:24 V-IIA-3P
GRK: οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ Ἴδε
NAS: The Pharisees were saying to Him, Look,
KJV: the Pharisees said unto him,
INT: the Pharisees said to him Behold

Mark 3:21 V-IIA-3P
GRK: κρατῆσαι αὐτόν ἔλεγον γὰρ ὅτι
NAS: out to take custody of Him; for they were saying, He has lost His senses.
KJV: for they said,
INT: to seize him they said indeed

Mark 3:22 V-IIA-3P
GRK: Ἰεροσολύμων καταβάντες ἔλεγον ὅτι Βεελζεβοὺλ
NAS: from Jerusalem were saying, He is possessed
KJV: from Jerusalem said, He hath
INT: Jerusalem having come down said Beelzebul

Mark 3:30 V-IIA-3P
GRK: ὅτι ἔλεγον Πνεῦμα ἀκάθαρτον
NAS: because they were saying, He has
KJV: Because they said, He hath an unclean
INT: because they said spirit unclean

Mark 4:41 V-IIA-3P
GRK: μέγαν καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους
NAS: afraid and said to one another,
KJV: exceedingly, and said one to
INT: great and said to each other

Mark 5:31 V-IIA-3P
GRK: καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ
NAS: And His disciples said to Him, You see
KJV: disciples said unto him,
INT: And said to him the

Mark 6:14 V-IIA-3P
GRK: αὐτοῦ καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης
NAS: well known; and [people] were saying, John
KJV: spread abroad:) and he said, That John
INT: of him and he said John

Mark 6:15 V-IIA-3P
GRK: ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι Ἠλίας
NAS: But others were saying, He is Elijah.
KJV: Others said, That it is
INT: others however said Elijah

Mark 6:15 V-IIA-3P
GRK: ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης
NAS: And others were saying, [He is] a prophet,
KJV: And others said, That it is
INT: others moreover said A prophet

Mark 6:35 V-IIA-3P
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ ἔλεγον ὅτι Ἔρημός
NAS: came to Him and said, This
KJV: came unto him, and said, This is
INT: disciples to him say Desolate

Mark 11:5 V-IIA-3P
GRK: ἐκεῖ ἑστηκότων ἔλεγον αὐτοῖς Τί
NAS: of the bystanders were saying to them, What
KJV: that stood there said unto them, What
INT: there standing said to them What

Mark 11:28 V-IIA-3P
GRK: καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἐν
NAS: and [began] saying to Him, By what
KJV: And say unto him, By
INT: and they say to him By

Mark 14:2 V-IIA-3P
GRK: ἔλεγον γάρ Μὴ
NAS: for they were saying, Not during
KJV: But they said, Not on
INT: they said indeed Not

Mark 14:31 V-IIA-3P
GRK: καὶ πάντες ἔλεγον
NAS: You! And they all were saying the same thing
KJV: But he spake the more vehemently,
INT: also all they spoke

Mark 14:70 V-IIA-3P
GRK: οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ
NAS: were again saying to Peter,
KJV: they that stood by said again
INT: those standing by said to Peter

Mark 15:31 V-IIA-3P
GRK: τῶν γραμματέων ἔλεγον Ἄλλους ἔσωσεν
NAS: themselves and saying, He saved
KJV: mocking said among
INT: the scribes said Others he saved

Mark 15:35 V-IIA-3P
GRK: παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον Ἴδε Ἠλίαν
NAS: heard it, they [began] saying, Behold,
KJV: when they heard [it], said, Behold,
INT: standing by having heard said Behold Elijah

Mark 16:3 V-IIA-3P
GRK: καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς
NAS: They were saying to one another, Who
KJV: And they said among themselves,
INT: And they said among themselves

Luke 4:22 V-IIA-3P
GRK: αὐτοῦ καὶ ἔλεγον Οὐχὶ υἱός
NAS: from His lips; and they were saying, Is this
KJV: mouth. And they said, Is not
INT: of him and they said Not the son

Luke 9:31 V-IIA-3P
GRK: ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξοδον
NAS: in glory, were speaking of His departure
KJV: in glory, and spake of his decease
INT: in glory spoke of the departure

Luke 22:65 V-IIA-3P
GRK: πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς αὐτόν
NAS: And they were saying many other
KJV: blasphemously spake they against
INT: many blaspheming they said to him

Luke 24:10 V-IIA-3P
GRK: σὺν αὐταῖς ἔλεγον πρὸς τοὺς
NAS: the other women with them were telling these things
KJV: them, which told these things unto
INT: with them [who] told to the

John 4:33 V-IIA-3P
GRK: ἔλεγον οὖν οἱ
NAS: the disciples were saying to one another,
KJV: Therefore said the disciples
INT: Said therefore the

John 4:42 V-IIA-3P
GRK: τε γυναικὶ ἔλεγον ὅτι Οὐκέτι
NAS: and they were saying to the woman,
KJV: And said unto the woman,
INT: and woman they said No longer

John 5:10 V-IIA-3P
GRK: ἔλεγον οὖν οἱ
NAS: the Jews were saying to the man who was cured,
KJV: therefore said unto him that was cured,
INT: Said therefore the

John 6:14 V-IIA-3P
GRK: ἐποίησεν σημεῖον ἔλεγον ὅτι Οὗτός
NAS: He had performed, they said, This
KJV: Jesus did, said, This is
INT: he had done sign said This

John 6:42 V-IIA-3P
GRK: καὶ ἔλεγον οὐχ οὗτός
NAS: They were saying, Is not this Jesus,
KJV: And they said, Is not
INT: And were saying not this

John 7:11 V-IIA-3P
GRK: ἑορτῇ καὶ ἔλεγον Ποῦ ἐστὶν
NAS: Him at the feast and were saying, Where
KJV: the feast, and said, Where is
INT: feast and said Where is

John 7:12 V-IIA-3P
GRK: οἱ μὲν ἔλεγον ὅτι Ἀγαθός
NAS: Him; some were saying, He is a good man;
KJV: him: for some said, He is
INT: some indeed said Good

John 7:12 V-IIA-3P
GRK: ἄλλοι δὲ ἔλεγον Οὔ ἀλλὰ
NAS: others were saying, No,
KJV: a good man: others said, Nay; but
INT: others however said No but

John 7:25 V-IIA-3P
GRK: Ἔλεγον οὖν τινὲς
NAS: of the people of Jerusalem were saying, Is this
KJV: Then said some of
INT: Said therefore some

John 7:31 V-IIA-3P
GRK: αὐτόν καὶ ἔλεγον Ὁ χριστὸς
NAS: believed in Him; and they were saying, When
KJV: him, and said, When
INT: him and said The Christ

John 7:40 V-IIA-3P
GRK: λόγων τούτων ἔλεγον ὅτι Οὗτός
NAS: words, were saying, This
KJV: this saying, said, Of a truth
INT: words this said This

John 7:41 V-IIA-3P
GRK: ἄλλοι ἔλεγον Οὗτός ἐστιν
NAS: Others were saying, This
KJV: Others said, This is
INT: Others said This is

John 7:41 V-IIA-3P
GRK: οἱ δὲ ἔλεγον Μὴ γὰρ
NAS: Still others were saying, Surely
KJV: But some said, Shall
INT: Others however said not Then

John 8:6 V-IIA-3P
GRK: τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες αὐτόν
NAS: They were saying this, testing
KJV: This they said, tempting him,
INT: This moreover they said testing him

John 8:19 V-IIA-3P
GRK: ἔλεγον οὖν αὐτῷ
NAS: So they were saying to Him, Where
KJV: Then said they unto him, Where
INT: They said therefore to him

John 8:22 V-IIA-3P
GRK: ἔλεγον οὖν οἱ
NAS: the Jews were saying, Surely
KJV: Then said the Jews, Will he kill
INT: Said therefore the

John 8:25 V-IIA-3P
GRK: ἔλεγον οὖν αὐτῷ
NAS: So they were saying to Him, Who
KJV: Then said they unto him, Who
INT: They said therefore to him

John 9:8 V-IIA-3P
GRK: προσαίτης ἦν ἔλεγον Οὐχ οὗτός
NAS: him as a beggar, were saying, Is not this
KJV: he was blind, said, Is not
INT: a beggar he was said Not this

John 9:9 V-IIA-3P
GRK: ἄλλοι ἔλεγον ὅτι Οὗτός
NAS: Others were saying, This
KJV: Some said, This
INT: Some said He

John 9:9 V-IIA-3P
GRK: ἐστιν ἄλλοι ἔλεγον Οὐχί ἀλλὰ
NAS: is he, [still] others were saying, No,
KJV: him: [but] he said, I
INT: it is but others saying no but

John 9:10 V-IIA-3P
GRK: ἔλεγον οὖν αὐτῷ
NAS: So they were saying to him, How then
KJV: [he].Therefore said they unto him, How
INT: They said therefore to him

John 9:16 V-IIA-3P
GRK: ἔλεγον οὖν ἐκ
NAS: of the Pharisees were saying, This
KJV: Therefore said some of
INT: Said therefore of

John 9:16 V-IIA-3P
GRK: ἄλλοι δὲ ἔλεγον Πῶς δύναται
NAS: But others were saying, How
KJV: the sabbath day. Others said, How can
INT: Others also said How can

John 10:20 V-IIA-3P
GRK: ἔλεγον δὲ πολλοὶ
NAS: Many of them were saying, He has
KJV: of them said, He hath a devil,
INT: said moreover many

John 10:21 V-IIA-3P
GRK: ἄλλοι ἔλεγον Ταῦτα τὰ
NAS: Others were saying, These
KJV: Others said, These are
INT: Others said These

John 10:24 V-IIA-3P
GRK: Ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἕως
NAS: gathered around Him, and were saying to Him, How long
KJV: him, and said unto him, How long
INT: Jews and said to him Until

John 10:41 V-IIA-3P
GRK: αὐτὸν καὶ ἔλεγον ὅτι Ἰωάννης
NAS: came to Him and were saying, While
KJV: him, and said, John
INT: him and said John

John 11:36 V-IIA-3P
GRK: ἔλεγον οὖν οἱ
NAS: So the Jews were saying, See how
KJV: Then said the Jews, Behold
INT: Said therefore the

John 11:47 V-IIA-3P
GRK: συνέδριον καὶ ἔλεγον Τί ποιοῦμεν
NAS: a council, and were saying, What
KJV: a council, and said, What do we?
INT: a council and said What do we

John 11:56 V-IIA-3P
GRK: Ἰησοῦν καὶ ἔλεγον μετ' ἀλλήλων
NAS: for Jesus, and were saying to one another
KJV: Jesus, and spake among themselves,
INT: Jesus and were saying among one another

John 12:29 V-IIA-3P
GRK: γεγονέναι ἄλλοι ἔλεγον Ἄγγελος αὐτῷ
NAS: others were saying, An angel
KJV: others said, An angel
INT: there has been others said An angel to him

John 16:18 V-IIA-3P
GRK: ἔλεγον οὖν Τί
NAS: So they were saying, What is this
KJV: They said therefore, What
INT: They said therefore What

John 19:3 V-IIA-3P
GRK: αὐτὸν καὶ ἔλεγον Χαῖρε ὁ
NAS: and they [began] to come up to Him and say, Hail,
KJV: And said, Hail, King
INT: him and said Hail

John 19:21 V-IIA-3P
GRK: ἔλεγον οὖν τῷ
NAS: of the Jews were saying to Pilate,
KJV: Then said the chief priests
INT: Said therefore

John 20:25 V-IIA-3P
GRK: ἔλεγον οὖν αὐτῷ
NAS: disciples were saying to him, We have seen
KJV: therefore said unto him,
INT: Said therefore to him

Acts 2:13 V-IIA-3P
GRK: δὲ διαχλευάζοντες ἔλεγον ὅτι Γλεύκους
NAS: were mocking and saying, They are full
KJV: Others mocking said, These men are
INT: moreover mocking said Of new wine

Acts 9:21 V-IIA-3P
GRK: ἀκούοντες καὶ ἔλεγον Οὐχ οὗτός
NAS: him continued to be amazed, and were saying, Is this
KJV: [him] were amazed, and said; Is not
INT: heard and said Not this

Acts 12:15 V-IIA-3P
GRK: οἱ δὲ ἔλεγον Ὁ ἄγγελός
NAS: that it was so. They kept saying, It is his angel.
INT: and they said The angel

Acts 17:18 V-IIA-3P
GRK: καί τινες ἔλεγον Τί ἂν
NAS: with him. Some were saying, What
KJV: And some said, What will
INT: And some said What anyhow

Acts 21:4 V-IIA-3P
GRK: τῷ Παύλῳ ἔλεγον διὰ τοῦ
NAS: days; and they kept telling Paul
KJV: days: who said to Paul through
INT: to Paul said by the

Acts 25:20 V-IIA-1S
GRK: τούτων ζήτησιν ἔλεγον εἰ βούλοιτο
NAS: such matters, I asked whether
KJV: of questions, I asked [him] whether
INT: this inquiry asked if he resolved

Acts 28:4 V-IIA-3P
GRK: πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον Πάντως φονεύς
NAS: from his hand, they [began] saying to one another,
KJV: his hand, they said among themselves,
INT: to one another they said By all means a murderer

Acts 28:6 V-IIA-3P
GRK: γινόμενον μεταβαλόμενοι ἔλεγον αὐτὸν εἶναι
NAS: to him, they changed their minds and [began] to say that he was a god.
KJV: they changed their minds, and said that he
INT: happening having changed their opinion said he was

2 Corinthians 9:3 V-IIA-1S
GRK: ἵνα καθὼς ἔλεγον παρεσκευασμένοι ἦτε
NAS: so that, as I was saying, you may be prepared;
KJV: that, as I said, ye may be ready:
INT: that as I said prepared you might be

Philippians 3:18 V-IIA-1S
GRK: οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν νῦν
NAS: of whom I often told you, and now tell
KJV: walk, of whom I have told you often,
INT: [of] whom often I told you now

2 Thessalonians 2:5 V-IIA-1S
GRK: ὑμᾶς ταῦτα ἔλεγον ὑμῖν
NAS: that while I was still with you, I was telling you these things?
KJV: with you, I told you these things?
INT: you these things I said to you

Jude 1:18 V-IIA-3P
GRK: ὅτι ἔλεγον ὑμῖν ὅτι
NAS: that they were saying to you, In the last
KJV: How that they told you there should be
INT: that they said to you

Revelation 5:14 V-IIA-3P
GRK: τέσσαρα ζῷα ἔλεγον Ἀμήν καὶ
NAS: living creatures kept saying, Amen.
KJV: the four beasts said, Amen. And
INT: four living creatures said Amen and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page