2 Corinthians 9:3
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3992 [e]Ἔπεμψα
epempsa
I have sentV-AIA-1S
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
80 [e]ἀδελφούς,
adelphous
brothers,N-AMP
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
3361 [e]μὴ
notAdv
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
2745 [e]καύχημα
kauchēma
boastingN-NNS
1473 [e]ἡμῶν
hēmōn
of usPPro-G1P
3588 [e]τὸ
to
which [is]Art-NNS
5228 [e]ὑπὲρ
hyper
aboutPrep
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
youPPro-G2P
2758 [e]κενωθῇ
kenōthē
should be made voidV-ASP-3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DNS
3313 [e]μέρει
merei
matterN-DNS
3778 [e]τούτῳ,
toutō
this,DPro-DNS
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
2531 [e]καθὼς
kathōs
asAdv
3004 [e]ἔλεγον
elegon
I have been saying,V-IIA-1S
3903 [e]παρεσκευασμένοι
pareskeuasmenoi
preparedV-RPM/P-NMP
1510 [e]ἦτε,
ēte
you may be.V-PSA-2PGreek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 9:3 Greek NT: Nestle 1904
ἔπεμψα δὲ τοὺς ἀδελφούς, ἵνα μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κενωθῇ ἐν τῷ μέρει τούτῳ, ἵνα καθὼς ἔλεγον παρεσκευασμένοι ἦτε,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 9:3 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἔπεμψα δὲ τοὺς ἀδελφούς, ἵνα μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κενωθῇ ἐν τῷ μέρει τούτῳ, ἵνα καθὼς ἔλεγον παρεσκευασμένοι ἦτε,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 9:3 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἔπεμψα δὲ τοὺς ἀδελφούς, ἵνα μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κενωθῇ ἐν τῷ μέρει τούτῳ, ἵνα καθὼς ἔλεγον παρεσκευασμένοι ἦτε,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 9:3 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἔπεμψα δὲ τοὺς ἀδελφούς, ἵνα μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κενωθῇ ἐν τῷ μέρει τούτῳ· ἵνα, καθὼς ἔλεγον, παρεσκευασμένοι ἦτε·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 9:3 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἔπεμψα δὲ τοὺς ἀδελφούς, ἵνα μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κενωθῇ ἐν τῷ μέρει τούτῳ, ἵνα, καθὼς ἔλεγον, παρεσκευασμένοι ἦτε,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 9:3 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἔπεμψα δὲ τοὺς ἀδελφούς, ἵνα μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κενωθῇ ἐν τῷ μέρει τούτῳ, ἵνα καθὼς ἔλεγον παρεσκευασμένοι ἦτε,

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 9:3 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἔπεμψα δὲ τοὺς ἀδελφούς, ἵνα μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κενωθῇ ἐν τῷ μέρει τούτῳ· ἵνα, καθὼς ἔλεγον, παρεσκευασμένοι ἦτε·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 9:3 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἔπεμψα δὲ τοὺς ἀδελφούς ἵνα μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ ὑπὲρ ὑμῶν κενωθῇ ἐν τῷ μέρει τούτῳ ἵνα καθὼς ἔλεγον παρεσκευασμένοι ἦτε

2 Corinthians 9:3 Hebrew Bible
אבל שלחתי את האחים פן תהיה לריק תהלתנו עליכם בדבר הזה ולמען תהיו מזמנים כאשר אמרתי׃

2 Corinthians 9:3 Aramaic NT: Peshitta
ܫܕܪܬ ܕܝܢ ܠܐܚܐ ܕܠܐ ܢܤܬܪܩ ܫܘܒܗܪܢ ܕܐܫܬܒܗܪܢ ܒܟܘܢ ܥܠ ܗܕܐ ܨܒܘܬܐ ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܡܪܬ ܬܗܘܘܢ ܡܛܝܒܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But I have sent the brethren, in order that our boasting about you may not be made empty in this case, so that, as I was saying, you may be prepared;

King James Bible
Yet have I sent the brethren, lest our boasting of you should be in vain in this behalf; that, as I said, ye may be ready:

Holman Christian Standard Bible
But I sent the brothers so our boasting about you in the matter would not prove empty, and so you would be prepared just as I said.
Treasury of Scripture Knowledge

have.

2 Corinthians 9:4 Lest haply if they of Macedonia come with me, and find you unprepared, …

2 Corinthians 7:14 For if I have boasted any thing to him of you, I am not ashamed; …

2 Corinthians 8:6,17-24 So that we desired Titus, that as he had begun, so he would also …

ye may.

2 Corinthians 9:5 Therefore I thought it necessary to exhort the brothers, that they …

1 Corinthians 16:1 Now concerning the collection for the saints, as I have given order …

Titus 3:1 Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey …

Links
2 Corinthians 9:32 Corinthians 9:3 NIV2 Corinthians 9:3 NLT2 Corinthians 9:3 ESV2 Corinthians 9:3 NASB2 Corinthians 9:3 KJV2 Corinthians 9:3 Bible Apps2 Corinthians 9:3 Biblia Paralela2 Corinthians 9:3 Chinese Bible2 Corinthians 9:3 French Bible2 Corinthians 9:3 German BibleBible Hub
2 Corinthians 9:2
Top of Page
Top of Page