3903. παρασκευάζω (paraskeuazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3903. παρασκευάζω (paraskeuazó) — 4 Occurrences

Acts 10:10 V-PPA-GMP
GRK: ἤθελεν γεύσασθαι παρασκευαζόντων δὲ αὐτῶν
NAS: to eat; but while they were making preparations, he fell
KJV: but while they made ready, he fell
INT: wished to eat [as] were preparing however they

1 Corinthians 14:8 V-FIM-3S
GRK: δῷ τίς παρασκευάσεται εἰς πόλεμον
NAS: who will prepare himself for battle?
KJV: who shall prepare himself to
INT: gives who will prepare himself for battle

2 Corinthians 9:2 V-RIM/P-3S
GRK: ὅτι Ἀχαία παρεσκεύασται ἀπὸ πέρυσι
NAS: [namely], that Achaia has been prepared since
KJV: that Achaia was ready a year ago;
INT: that Achaia has been prepared from a year ago

2 Corinthians 9:3 V-RPM/P-NMP
GRK: καθὼς ἔλεγον παρεσκευασμένοι ἦτε
NAS: that, as I was saying, you may be prepared;
KJV: I said, ye may be ready:
INT: as I said prepared you might be

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page