2745. καύχημα (kauchéma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2745. καύχημα (kauchéma) — 11 Occurrences

Romans 4:2 N-ANS
GRK: ἐδικαιώθη ἔχει καύχημα ἀλλ' οὐ
NAS: he has something to boast about, but not before
KJV: he hath [whereof] to glory; but
INT: was justified he has ground of boasting but not

1 Corinthians 5:6 N-NNS
GRK: καλὸν τὸ καύχημα ὑμῶν οὐκ
NAS: Your boasting is not good.
KJV: Your glorying [is] not good.
INT: good [is] the boasting of you not

1 Corinthians 9:15 N-ANS
GRK: ἢ τὸ καύχημά μου οὐδεὶς
NAS: man make my boast an empty
KJV: should make my glorying void.
INT: than the boasting of me anyone

1 Corinthians 9:16 N-NNS
GRK: ἔστιν μοι καύχημα ἀνάγκη γάρ
NAS: I have nothing to boast of, for I am under
KJV: nothing to glory of: for
INT: there is to me boasting for necessity indeed

2 Corinthians 1:14 N-NNS
GRK: μέρους ὅτι καύχημα ὑμῶν ἐσμὲν
NAS: did understand us, that we are your reason to be proud as you also
KJV: we are your rejoicing, even as ye
INT: part that boasting of you we are

2 Corinthians 5:12 N-GNS
GRK: διδόντες ὑμῖν καυχήματος ὑπὲρ ἡμῶν
NAS: you an occasion to be proud of us, so
KJV: you occasion to glory on our
INT: are giving to you of boasting in behalf of us

2 Corinthians 9:3 N-NNS
GRK: μὴ τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ
NAS: in order that our boasting about
KJV: lest our boasting of you
INT: not the boasting of us which [is]

Galatians 6:4 N-ANS
GRK: μόνον τὸ καύχημα ἕξει καὶ
NAS: he will have [reason for] boasting in regard
KJV: shall he have rejoicing in
INT: alone the boasting he will have and

Philippians 1:26 N-NNS
GRK: ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ
NAS: so that your proud confidence in me may abound
KJV: your rejoicing may be more abundant
INT: that the boasting of you might abound

Philippians 2:16 N-ANS
GRK: ἐπέχοντες εἰς καύχημα ἐμοὶ εἰς
NAS: of Christ I will have reason to glory because
KJV: that I may rejoice in the day
INT: holding forth for a boast to me in

Hebrews 3:6 N-ANS
GRK: καὶ τὸ καύχημα τῆς ἐλπίδος
NAS: our confidence and the boast of our hope
KJV: and the rejoicing of the hope
INT: and the boasting of the hope

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page