μου
Englishman's Concordance
μου (mou) — 567 Occurrences

Matthew 2:6 PPro-G1S
GRK: τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ
INT: the people of me Israel

Matthew 2:15 PPro-G1S
GRK: τὸν υἱόν μου
INT: the Son of me

Matthew 3:11 PPro-G1S
GRK: δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἰσχυρότερός
INT: moreover after me coming mightier

Matthew 3:11 PPro-G1S
GRK: ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν οὗ
INT: coming mightier than I is he of whom

Matthew 3:17 PPro-G1S
GRK: ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός
INT: the Son of me the beloved

Matthew 4:19 PPro-G1S
GRK: Δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω
INT: Come follow after me and I will make

Matthew 7:21 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν
INT: the Father of me who [is] in

Matthew 7:24 PPro-G1S
GRK: ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους
INT: whoever hears my words

Matthew 7:26 PPro-G1S
GRK: ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους
INT: who hears my words

Matthew 8:6 PPro-G1S
GRK: ὁ παῖς μου βέβληται ἐν
INT: the servant of me is laid in

Matthew 8:8 PPro-G1S
GRK: ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν
INT: worthy that of me under the

Matthew 8:8 PPro-G1S
GRK: ὁ παῖς μου
INT: the servant of me

Matthew 8:9 PPro-G1S
GRK: τῷ δούλῳ μου Ποίησον τοῦτο
INT: to servant of me Do this

Matthew 8:21 PPro-G1S
GRK: τὸν πατέρα μου
INT: the father of me

Matthew 9:18 PPro-G1S
GRK: Ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν
INT: the daughter of me presently has died

Matthew 10:22 PPro-G1S
GRK: τὸ ὄνομά μου ὁ δὲ
INT: the name of me the [one who] however

Matthew 10:32 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν
INT: the Father of me who [is] in

Matthew 10:33 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν
INT: the Father of me who [is] in

Matthew 10:37 PPro-G1S
GRK: οὐκ ἔστιν μου ἄξιος καὶ
INT: not is of me worthy and

Matthew 10:37 PPro-G1S
GRK: οὐκ ἔστιν μου ἄξιος
INT: not is of me worthy

Matthew 10:38 PPro-G1S
GRK: ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου οὐκ ἔστιν
INT: follows after me not is

Matthew 10:38 PPro-G1S
GRK: οὐκ ἔστιν μου ἄξιος
INT: not is of me worthy

Matthew 11:10 PPro-G1S
GRK: τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου
INT: the messenger of me before [the] face

Matthew 11:27 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου καὶ οὐδεὶς
INT: the Father of me And no one

Matthew 11:29 PPro-G1S
GRK: τὸν ζυγόν μου ἐφ' ὑμᾶς
INT: the yoke of me upon you

Matthew 11:30 PPro-G1S
GRK: γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ
INT: indeed yoke of me easy and

Matthew 11:30 PPro-G1S
GRK: τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν
INT: the burden of me light is

Matthew 12:18 PPro-G1S
GRK: ὁ παῖς μου ὃν ᾑρέτισα
INT: the servant of me whom I have chosen

Matthew 12:18 PPro-G1S
GRK: ὁ ἀγαπητός μου εἰς ὃν
INT: beloved of me in whom

Matthew 12:18 PPro-G1S
GRK: ἡ ψυχή μου θήσω τὸ
INT: the soul of me I will put the

Matthew 12:18 PPro-G1S
GRK: τὸ πνεῦμά μου ἐπ' αὐτόν
INT: the Spirit of me upon him

Matthew 12:44 PPro-G1S
GRK: τὸν οἶκόν μου ἐπιστρέψω ὅθεν
INT: the house of me I will return from where

Matthew 12:48 PPro-G1S
GRK: ἡ μήτηρ μου καὶ τίνες
INT: the mother of me and who

Matthew 12:48 PPro-G1S
GRK: οἱ ἀδελφοί μου
INT: the brothers of me

Matthew 12:49 PPro-G1S
GRK: ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ
INT: the mother of me and the

Matthew 12:49 PPro-G1S
GRK: οἱ ἀδελφοί μου
INT: the brothers of me

Matthew 12:50 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν
INT: the Father of me who [is] in

Matthew 12:50 PPro-G1S
GRK: οὐρανοῖς αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ
INT: [the] heavens he my brother and

Matthew 13:30 PPro-G1S
GRK: τὴν ἀποθήκην μου
INT: the barn of me

Matthew 13:35 PPro-G1S
GRK: τὸ στόμα μου ἐρεύξομαι κεκρυμμένα
INT: the mouth of me I will utter things hidden

Matthew 15:13 PPro-G1S
GRK: ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος
INT: the Father of me Heavenly

Matthew 15:22 PPro-G1S
GRK: ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται
INT: the daughter of me miserably is possessed by a demon

Matthew 16:17 PPro-G1S
GRK: ὁ πατήρ μου ὁ ἐν
INT: the Father of me who [is] in

Matthew 16:18 PPro-G1S
GRK: πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν
INT: rock I will build my church

Matthew 16:23 PPro-G1S
GRK: Ὕπαγε ὀπίσω μου Σατανᾶ σκάνδαλον
INT: Get behind me Satan a stumbling block

Matthew 16:24 PPro-G1S
GRK: θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω
INT: desires after me to come let him deny

Matthew 17:5 PPro-G1S
GRK: ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός
INT: the Son of me the beloved

Matthew 17:15 PPro-G1S
GRK: Κύριε ἐλέησόν μου τὸν υἱόν
INT: master Have mercy on my son

Matthew 18:5 PPro-G1S
GRK: τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται
INT: the name of me me receives

Matthew 18:10 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν
INT: of the Father of me who [is] in

Matthew 18:19 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν
INT: the Father of me who [is] in

Matthew 18:21 PPro-G1S
GRK: ὁ ἀδελφός μου καὶ ἀφήσω
INT: the brother of me and I forgive

Matthew 18:35 PPro-G1S
GRK: ὁ πατήρ μου ὁ οὐράνιος
INT: the Father of me Heavenly

Matthew 19:29 PPro-G1S
GRK: ἕνεκεν τοῦ μου ὀνόματος ἑκατονταπλασίονα
INT: for the sake of my name a hundredfold

Matthew 20:21 PPro-G1S
GRK: δύο υἱοί μου εἷς ἐκ
INT: two sons of me one on

Matthew 20:23 PPro-G1S
GRK: μὲν ποτήριόν μου πίεσθε βάπτισμα
KJV: that I am baptized with:
INT: Indeed [the] cup of me you will drink [and the] baptism

Matthew 20:23 PPro-G1S
GRK: ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ
INT: on [the] right hand of me and on

Matthew 20:23 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου
INT: the Father of me

Matthew 21:13 PPro-G1S
GRK: Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς
INT: the house of me a house of prayer

Matthew 21:37 PPro-G1S
GRK: τὸν υἱόν μου
INT: the son of me

Matthew 22:4 PPro-G1S
GRK: τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμακα οἱ
INT: the dinner of me I prepared the

Matthew 22:4 PPro-G1S
GRK: οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ
INT: the oxen of me and the

Matthew 22:44 PPro-G1S
GRK: τῷ κυρίῳ μου Κάθου ἐκ
INT: to the Lord of me Sit on

Matthew 22:44 PPro-G1S
GRK: ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν
INT: on [the] right hand of me until anyhow

Matthew 24:5 PPro-G1S
GRK: τῷ ὀνόματί μου λέγοντες Ἐγώ
KJV: name, saying, I am Christ;
INT: the name of me saying I

Matthew 24:9 PPro-G1S
GRK: τὸ ὄνομά μου
INT: the name of me

Matthew 24:35 PPro-G1S
GRK: δὲ λόγοι μου οὐ μὴ
INT: however [the] words of me no not

Matthew 24:48 PPro-G1S
GRK: αὐτοῦ Χρονίζει μου ὁ κύριος
INT: of him Delays of me the master

Matthew 25:27 PPro-G1S
GRK: τὰ ἀργύριά μου τοῖς τραπεζίταις
KJV: [then] at my coming I should
INT: the money of me to the bankers

Matthew 25:34 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου κληρονομήσατε τὴν
INT: of the Father of me inherit the

Matthew 25:40 PPro-G1S
GRK: τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων
INT: the brothers of me the least

Matthew 26:12 PPro-G1S
GRK: τοῦ σώματός μου πρὸς τὸ
INT: the body of me for the

Matthew 26:18 PPro-G1S
GRK: Ὁ καιρός μου ἐγγύς ἐστιν
INT: the time of me near is

Matthew 26:18 PPro-G1S
GRK: τῶν μαθητῶν μου
INT: the disciples of me

Matthew 26:26 PPro-G1S
GRK: τὸ σῶμά μου
INT: the body of me

Matthew 26:28 PPro-G1S
GRK: τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης
INT: the blood of me of the covenant

Matthew 26:29 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου
INT: the Father of me

Matthew 26:38 PPro-G1S
GRK: ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου
INT: the soul of me even to death

Matthew 26:39 PPro-G1S
GRK: λέγων Πάτερ μου εἰ δυνατόν
KJV: not as I will, but
INT: saying Father of me if possible

Matthew 26:42 PPro-G1S
GRK: λέγων Πάτερ μου εἰ οὐ
INT: saying Father of me if not

Matthew 26:53 PPro-G1S
GRK: τὸν πατέρα μου καὶ παραστήσει
INT: the Father of me and he will furnish

Matthew 27:35 Ppro-G1S
GRK: τὰ ἱμάτια μου ἑαυτοῖς καὶ
INT: the garments of me among themselves and

Matthew 27:35 Ppro-G1S
GRK: τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον
INT: the clothing of me they cast a lot

Matthew 27:46 PPro-G1S
GRK: ἔστιν Θεέ μου θεέ μου
INT: is God of me God of me

Matthew 27:46 PPro-G1S
GRK: μου θεέ μου ἵνα τί
INT: of me God of me that why

Matthew 28:10 PPro-G1S
GRK: τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν
INT: the brothers of me that they go

Mark 1:2 PPro-G1S
GRK: τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου
KJV: the prophets, Behold, I send my
INT: the messenger of me before face

Mark 1:7 PPro-G1S
GRK: ὁ ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου
INT: who [is] mightier than I after me

Mark 1:7 PPro-G1S
GRK: μου ὀπίσω μου οὗ οὐκ
INT: than I after me of whom not

Mark 1:11 PPro-G1S
GRK: ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός
INT: the Son of me the beloved

Mark 1:17 PPro-G1S
GRK: Δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω
INT: Come after me and I will make

Mark 3:33 PPro-G1S
GRK: ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ
INT: the mother of me and the

Mark 3:33 Ppro-G1S
GRK: οἱ ἀδελφοί μου
INT: the brothers of me

Mark 3:34 PPro-G1S
GRK: ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ
INT: the mother of me and the

Mark 3:34 PPro-G1S
GRK: οἱ ἀδελφοί μου
INT: the brothers of me

Mark 3:35 PPro-G1S
GRK: οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφὴ
INT: he brother of me and sister

Mark 5:23 PPro-G1S
GRK: Τὸ θυγάτριόν μου ἐσχάτως ἔχει
INT: the little daughter of me lies is dying

Mark 5:30 PPro-G1S
GRK: ἔλεγεν Τίς μου ἥψατο τῶν
INT: said Who of me touched the

Mark 5:31 PPro-G1S
GRK: λέγεις Τίς μου ἥψατο
INT: say you Who me touched

Mark 6:23 PPro-G1S
GRK: τῆς βασιλείας μου
INT: of the kingdom of me

Mark 7:14 PPro-G1S
GRK: αὐτοῖς Ἀκούσατέ μου πάντες καὶ
INT: to them Hear you me all and

Mark 8:33 PPro-G1S
GRK: Ὕπαγε ὀπίσω μου Σατανᾶ ὅτι
INT: Get behind me Satan for

Mark 8:34 PPro-G1S
GRK: θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν ἀπαρνησάσθω
INT: desires after me to follow let him deny

Mark 9:7 PPro-G1S
GRK: ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός
INT: the Son of me the beloved

Mark 9:17 PPro-G1S
GRK: τὸν υἱόν μου πρὸς σέ
INT: the son of me to you

Mark 9:24 PPro-G1S
GRK: Πιστεύω βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ
INT: I believe help of me the unbelief

Mark 9:37 PPro-G1S
GRK: τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται
INT: the name of me me receives

Mark 9:39 PPro-G1S
GRK: τῷ ὀνόματί μου καὶ δυνήσεται
INT: the name of me and be able

Mark 10:20 PPro-G1S
GRK: ἐκ νεότητός μου
INT: from youth of me

Mark 10:40 PPro-G1S
GRK: ἐκ δεξιῶν μου ἢ ἐξ
INT: at [the] right hand of me or at

Mark 11:17 PPro-G1S
GRK: Ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς
INT: the house of me a house of prayer

Mark 12:6 PPro-G1S
GRK: τὸν υἱόν μου
INT: the son of me

Mark 12:36 PPro-G1S
GRK: τῷ κυρίῳ μου Κάθου ἐκ
INT: to the Lord of me Sit at

Mark 12:36 PPro-G1S
GRK: ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν
INT: at right hand of me until anyhow

Mark 13:6 PPro-G1S
GRK: τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι
KJV: saying, I am [Christ]; and
INT: the name of me saying

Mark 13:13 PPro-G1S
GRK: τὸ ὄνομά μου ὁ δὲ
INT: the name of me the [one] moreover

Mark 13:31 PPro-G1S
GRK: δὲ λόγοι μου οὐ μὴ
INT: however [the] words of me in no way not

Mark 14:8 PPro-G1S
GRK: τὸ σῶμά μου εἰς τὸν
INT: the body of me for the

Mark 14:14 PPro-G1S
GRK: τὸ κατάλυμά μου ὅπου τὸ
INT: the guest room of me where the

Mark 14:14 PPro-G1S
GRK: τῶν μαθητῶν μου φάγω
INT: the disciples of me I might eat

Mark 14:22 PPro-G1S
GRK: τὸ σῶμά μου
INT: the body of me

Mark 14:24 PPro-G1S
GRK: τὸ αἷμά μου τῆς διαθήκης
INT: the blood of me of the covenant

Mark 14:34 PPro-G1S
GRK: ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου
INT: the soul of me even to death

Mark 15:34 PPro-G1S
GRK: Ὁ θεός μου ὁ θεός
INT: God of me God

Mark 15:34 PPro-G1S
GRK: ὁ θεός μου εἰς τί
INT: God of me to why

Mark 16:17 PPro-G1S
GRK: τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσιν
INT: the name of me demons they will cast out

Luke 1:18 PPro-G1S
GRK: ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν
INT: the wife of me [is] advanced in

Luke 1:20 PPro-G1S
GRK: τοῖς λόγοις μου οἵτινες πληρωθήσονται
INT: the words of me which will be fulfilled

Luke 1:25 PPro-G1S
GRK: ἀφελεῖν ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις
INT: to take away [the] disgrace of me among men

Luke 1:43 PPro-G1S
GRK: τοῦ κυρίου μου πρὸς ἐμέ
INT: of the Lord of me to me

Luke 1:44 PPro-G1S
GRK: τὰ ὦτά μου ἐσκίρτησεν ἐν
INT: the ears of me leaped in

Luke 1:44 PPro-G1S
GRK: τῇ κοιλίᾳ μου
INT: the womb of me

Luke 1:46 PPro-G1S
GRK: ἡ ψυχή μου τὸν κύριον
INT: the soul of me the Lord

Luke 1:47 PPro-G1S
GRK: τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ
INT: the spirit of me in

Luke 1:47 PPro-G1S
GRK: τῷ σωτῆρί μου
INT: the Savior of me

Luke 2:30 PPro-G1S
GRK: οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν
INT: the eyes of me the salvation

Luke 2:49 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί
INT: of the father of me it behoves to be

Luke 3:16 PPro-G1S
GRK: ὁ ἰσχυρότερός μου οὗ οὐκ
INT: who [is] mightier than I of whom not

Luke 3:22 PPro-G1S
GRK: ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός
INT: the Son of me the beloved

Luke 6:47 PPro-G1S
GRK: καὶ ἀκούων μου τῶν λόγων
INT: and hearing of me the words

Luke 7:6 PPro-G1S
GRK: τὴν στέγην μου εἰσέλθῃς
INT: the roof of me you should come

Luke 7:7 PPro-G1S
GRK: ὁ παῖς μου
INT: the servant of me

Luke 7:8 PPro-G1S
GRK: τῷ δούλῳ μου Ποίησον τοῦτο
INT: to [the] servant of me Do this

Luke 7:27 PPro-G1S
GRK: τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου
KJV: it is written, Behold, I send my
INT: the messenger of me before [the] face

Luke 7:44 PPro-G1S
GRK: δάκρυσιν ἔβρεξέν μου τοὺς πόδας
INT: with tears wet my feet

Luke 7:45 PPro-G1S
GRK: διέλιπεν καταφιλοῦσά μου τοὺς πόδας
INT: ceased kissing my feet

Luke 7:46 PPro-G1S
GRK: τὴν κεφαλήν μου οὐκ ἤλειψας
INT: the head of me not you did anoint

Luke 7:46 PPro-G1S
GRK: τοὺς πόδας μου
INT: the feet of me

Luke 8:21 PPro-G1S
GRK: αὐτούς Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί
INT: them mother of me and brothers

Luke 8:21 PPro-G1S
GRK: καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν
INT: and brothers of me those are

Luke 8:45 PPro-G1S
GRK: ὁ ἁψάμενός μου ἀρνουμένων δὲ
INT: the [one] having touched me Denying moreover

Luke 8:45 Ppro-G1S
GRK: ὁ ἁψάμενός μου
INT: that was touching me

Luke 8:46 PPro-G1S
GRK: εἶπεν Ἥψατό μού τις ἐγὼ
KJV: me: for I perceive that virtue
INT: said Touched me someone I

Luke 9:23 PPro-G1S
GRK: θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι ἀρνησάσθω
INT: desires after me to come let him deny

Luke 9:35 PPro-G1S
GRK: ὁ υἱός μου ὁ ἐκλελεγμένος
INT: the Son of me whom I have chosen

Luke 9:38 PPro-G1S
GRK: τὸν υἱόν μου ὅτι μονογενής
INT: the son of me for an only child

Luke 9:48 PPro-G1S
GRK: τῷ ὀνόματί μου ἐμὲ δέχεται
INT: the name of me me receives

Luke 9:59 PPro-G1S
GRK: τὸν πατέρα μου
INT: the father of me

Luke 9:61 PPro-G1S
GRK: τὸν οἶκόν μου
INT: the home of me

Luke 10:22 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου καὶ οὐδεὶς
INT: the Father of me And no one

Luke 10:29 PPro-G1S
GRK: τίς ἐστίν μου πλησίον
INT: who is my neighbor

Luke 10:40 PPro-G1S
GRK: ἡ ἀδελφή μου μόνην με
INT: the sister of me alone me

Luke 11:6 PPro-G1S
GRK: ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο ἐξ
INT: since a friend of my is come off

Luke 11:7 PPro-G1S
GRK: τὰ παιδία μου μετ' ἐμοῦ
INT: the children of me with me

Luke 11:24 PPro-G1S
GRK: τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον
INT: the house of me from where I came out

Luke 12:4 PPro-G1S
GRK: τοῖς φίλοις μου μὴ φοβηθῆτε
INT: those friends of me not You should fear

Luke 12:13 PPro-G1S
GRK: τῷ ἀδελφῷ μου μερίσασθαι μετ'
INT: to the brother of me to divide with

Luke 12:17 PPro-G1S
GRK: τοὺς καρπούς μου
INT: the fruits of me

Luke 12:18 PPro-G1S
GRK: ποιήσω καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας
INT: will I do I will take away my the barns

Luke 12:18 PPro-G1S
GRK: τὰ ἀγαθά μου
INT: the goods of me

Luke 12:19 PPro-G1S
GRK: τῇ ψυχῇ μου Ψυχή ἔχεις
INT: to the soul of me Soul you have

Luke 12:45 PPro-G1S
GRK: ὁ κύριός μου ἔρχεσθαι καὶ
INT: the master of me to come and

Luke 14:23 PPro-G1S
GRK: ἵνα γεμισθῇ μου ὁ οἶκος
INT: that might be filled of me the house

Luke 14:24 PPro-G1S
GRK: κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου
INT: have been invited will taste of me the supper

Luke 14:26 PPro-G1S
GRK: δύναται εἶναί μου μαθητής
INT: he is able to be of me disciple

Luke 14:27 PPro-G1S
GRK: ἔρχεται ὀπίσω μου οὐ δύναται
INT: comes after me not is able

Luke 14:27 PPro-G1S
GRK: δύναται εἶναί μου μαθητής
INT: is able to be my disciple

Luke 14:33 PPro-G1S
GRK: δύναται εἶναί μου μαθητής
INT: is able be my disciple

Luke 15:6 PPro-G1S
GRK: τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός
INT: the sheep of me that was lost

Luke 15:17 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου περισσεύονται ἄρτων
KJV: and I perish
INT: of the father of me have abundance of bread

Luke 15:18 PPro-G1S
GRK: τὸν πατέρα μου καὶ ἐρῶ
INT: the father of me and I will say

Luke 15:24 PPro-G1S
GRK: ὁ υἱός μου νεκρὸς ἦν
INT: son of me dead was

Luke 15:29 PPro-G1S
GRK: τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ
INT: the friends of me I might make merry

Luke 16:3 PPro-G1S
GRK: ὁ κύριός μου ἀφαιρεῖται τὴν
INT: the master of me is taking away the

Luke 16:5 PPro-G1S
GRK: τῷ κυρίῳ μου
INT: to master of me

Luke 16:24 PPro-G1S
GRK: τὴν γλῶσσάν μου ὅτι ὀδυνῶμαι
INT: the tongue of me for I am suffering

Luke 16:27 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου
INT: of the father of me

Luke 18:3 PPro-G1S
GRK: τοῦ ἀντιδίκου μου
INT: the adversary of me

Luke 19:8 PPro-G1S
GRK: τὰ ἡμίσιά μου τῶν ὑπαρχόντων
INT: the half of me of the possessions

Luke 19:23 PPro-G1S
GRK: οὐκ ἔδωκάς μου τὸ ἀργύριον
KJV: at my coming I might
INT: not did you give of me the money

Luke 19:27 PPro-G1S
GRK: τοὺς ἐχθρούς μου τούτους τοὺς
INT: the enemies of me these the [ones]

Luke 19:27 PPro-G1S
GRK: αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου
INT: them before me

Luke 19:46 PPro-G1S
GRK: ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς
INT: the house of me a house of prayer

Luke 20:13 PPro-G1S
GRK: τὸν υἱόν μου τὸν ἀγαπητόν
INT: the son of me the beloved

Luke 20:42 PPro-G1S
GRK: τῷ κυρίῳ μου Κάθου ἐκ
INT: the Lord of me Sit at

Luke 20:42 PPro-G1S
GRK: ἐκ δεξιῶν μου
INT: at [the] right hand of me

Luke 21:8 PPro-G1S
GRK: τῷ ὀνόματί μου λέγοντες Ἐγώ
KJV: saying, I am [Christ]; and
INT: the name of me saying I

Luke 21:12 PPro-G1S
GRK: τοῦ ὀνόματός μου
INT: the name of me

Luke 21:17 PPro-G1S
GRK: τὸ ὄνομά μου
INT: the name of me

Luke 21:33 PPro-G1S
GRK: δὲ λόγοι μου οὐ μὴ
INT: moreover [the] words of me no not

Luke 22:11 PPro-G1S
GRK: τῶν μαθητῶν μου φάγω
INT: the disciples of me I might eat

Luke 22:19 PPro-G1S
GRK: τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ
INT: the body of me which for

Luke 22:20 PPro-G1S
GRK: τῷ αἵματί μου τὸ ὑπὲρ
INT: the blood of me which for

Luke 22:28 PPro-G1S
GRK: τοῖς πειρασμοῖς μου
INT: the trials of me

Luke 22:29 PPro-G1S
GRK: ὁ πατήρ μου βασιλείαν
INT: the Father of me a kingdom

Luke 22:30 PPro-G1S
GRK: τῆς τραπέζης μου ἐν τῇ
INT: the table of me in the

Luke 22:30 PPro-G1S
GRK: τῇ βασιλείᾳ μου καὶ καθήσεσθε
INT: the kingdom of me and may sit

Luke 22:42 PPro-G1S
GRK: τὸ θέλημά μου ἀλλὰ τὸ
INT: the will of me but

Luke 22:53 PPro-G1S
GRK: ἡμέραν ὄντος μου μεθ' ὑμῶν
INT: day I was of me with you

Luke 23:42 PPro-G1S
GRK: Ἰησοῦ μνήσθητί μου ὅταν ἔλθῃς
INT: to Jesus Remember me when you come

Luke 23:46 PPro-G1S
GRK: τὸ πνεῦμά μου τοῦτο δὲ
INT: the Spirit of me this moreover

Luke 24:39 PPro-G1S
GRK: τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς
KJV: that it is I myself: handle
INT: the hands of me and the

Luke 24:39 PPro-G1S
GRK: τοὺς πόδας μου ὅτι ἐγώ
INT: the feet of me that I

Luke 24:44 PPro-G1S
GRK: οἱ λόγοι μου οὓς ἐλάλησα
INT: the words of me which I spoke

Luke 24:49 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου ἐφ' ὑμᾶς
INT: of the Father of me upon you

John 1:15 PPro-G1S
GRK: Ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν
INT: He who after me comes precedence

John 1:15 PPro-G1S
GRK: ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν ὅτι
INT: comes precedence of me has for

John 1:15 PPro-G1S
GRK: ὅτι πρῶτός μου ἦν
INT: for before me he was

John 1:27 PPro-G1S
GRK: ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος οὗ
KJV: shoe's latchet I am not
INT: after me he comes of whom

John 1:30 PPro-G1S
GRK: εἶπον Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ
INT: said After me comes a man

John 1:30 PPro-G1S
GRK: ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν ὅτι
INT: who precedence of me has because

John 1:30 PPro-G1S
GRK: ὅτι πρῶτός μου ἦν
INT: because before me he was

John 2:4 PPro-G1S
GRK: ἡ ὥρα μου
INT: the hour of me

John 2:16 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου
INT: of the father of me a house of merchandise

John 4:49 PPro-G1S
GRK: τὸ παιδίον μου
INT: the child of me

John 5:17 PPro-G1S
GRK: Ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι
INT: the Father of me until now

John 5:24 PPro-G1S
GRK: τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ
INT: the word of me hears and

John 5:31 PPro-G1S
GRK: ἡ μαρτυρία μου οὐκ ἔστιν
INT: the testimony of me not is

John 5:43 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου καὶ οὐ
INT: of the father of me and not

John 6:32 PPro-G1S
GRK: ὁ πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν
INT: the Father of me gives you

John 6:40 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου ἵνα πᾶς
NAS: life, and I Myself will raise
KJV: life: and I will raise him
INT: of the Father of me that everyone

John 6:51 PPro-G1S
GRK: ἡ σάρξ μου ἐστὶν ὑπὲρ
KJV: flesh, which I will give for
INT: the flesh of me is for

John 6:54 PPro-G1S
GRK: ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα
KJV: life; and I will raise him
INT: He that eats of me the flesh

John 6:54 PPro-G1S
GRK: καὶ πίνων μου τὸ αἷμα
INT: and drinks of me the blood

John 6:55 PPro-G1S
GRK: γὰρ σάρξ μου ἀληθής ἐστιν
INT: indeed flesh of me truly is

John 6:55 PPro-G1S
GRK: τὸ αἷμά μου ἀληθής ἐστιν
INT: the blood of me truly is

John 6:56 PPro-G1S
GRK: ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα
INT: He that eats of me the flesh

John 6:56 PPro-G1S
GRK: καὶ πίνων μου τὸ αἷμα
INT: and drinks of me the blood

John 8:14 PPro-G1S
GRK: ἡ μαρτυρία μου ὅτι οἶδα
INT: the testimony of me because I know

John 8:19 PPro-G1S
GRK: τὸν πατέρα μου εἰ ἐμὲ
INT: the Father of me If me

John 8:19 PPro-G1S
GRK: τὸν πατέρα μου ἂν ᾔδειτε
INT: the Father of me anyhow you would have known

John 8:31 PPro-G1S
GRK: ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε
INT: truly disciples of me you are

John 8:49 PPro-G1S
GRK: τὸν πατέρα μου καὶ ὑμεῖς
INT: the Father of me and you

John 8:50 PPro-G1S
GRK: τὴν δόξαν μου ἔστιν ὁ
INT: the glory of me there is he who

John 8:52 PPro-G1S
GRK: τὸν λόγον μου τηρήσῃ οὐ
INT: the word of me keeps never

John 8:54 PPro-G1S
GRK: ἡ δόξα μου οὐδέν ἐστιν
INT: the glory of me nothing is

John 8:54 PPro-G1S
GRK: ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων
INT: the Father of me who glorifies

John 9:11 PPro-G1S
GRK: καὶ ἐπέχρισέν μου τοὺς ὀφθαλμοὺς
INT: and applied to of me the eyes

John 9:15 PPro-G1S
GRK: Πηλὸν ἐπέθηκέν μου ἐπὶ τοὺς
INT: Clay he put of me on the

John 9:30 PPro-G1S
GRK: καὶ ἤνοιξέν μου τοὺς ὀφθαλμούς
INT: and he opened my the eyes

John 10:15 PPro-G1S
GRK: τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ
INT: the life of me I lay down for

John 10:16 PPro-G1S
GRK: τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν καὶ
INT: the voice of me they will hear and

John 10:17 PPro-G1S
GRK: τὴν ψυχήν μου ἵνα πάλιν
INT: the life of me that again

John 10:18 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου
INT: the Father of me

John 10:25 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου ταῦτα μαρτυρεῖ
INT: of the Father of me these bear witness

John 10:27 PPro-G1S
GRK: τῆς φωνῆς μου ἀκούουσιν κἀγὼ
INT: the voice of me hear and I

John 10:28 PPro-G1S
GRK: τῆς χειρός μου
INT: the hand of me

John 10:29 PPro-G1S
GRK: ὁ πατήρ μου ὃ δέδωκέν
INT: the Father of me who has given [them]

John 10:37 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου μὴ πιστεύετέ
INT: of the Father of me not believe

John 11:21 PPro-G1S
GRK: ὁ ἀδελφός μου
INT: the brother of me

John 11:32 PPro-G1S
GRK: οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ὁ
INT: not anyhow of me died the

John 11:41 PPro-G1S
GRK: ὅτι ἤκουσάς μου
INT: that you heard me

John 11:42 PPro-G1S
GRK: ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις ἀλλὰ
INT: that always me you hear but

John 12:7 PPro-G1S
GRK: τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τηρήσῃ αὐτό
INT: of the burial of me has she kept it

John 12:27 PPro-G1S
GRK: ἡ ψυχή μου τετάρακται καὶ
INT: the soul of me has been troubled and

John 12:47 PPro-G1S
GRK: ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν
KJV: believe not, I judge him
INT: if anyone of me hear the

John 12:48 PPro-G1S
GRK: τὰ ῥήματά μου ἔχει τὸν
INT: the words of me has him who

John 13:6 PPro-G1S
GRK: Κύριε σύ μου νίπτεις τοὺς
INT: Lord you of me do wash the

John 13:8 PPro-G1S
GRK: μὴ νίψῃς μου τοὺς πόδας
INT: not might you wash of me the feet

John 13:9 PPro-G1S
GRK: τοὺς πόδας μου μόνον ἀλλὰ
INT: the feet of me only but

John 13:18 PPro-G1S
GRK: Ὁ τρώγων μου τὸν ἄρτον
INT: He that eats me with bread

John 13:37 PPro-G1S
GRK: τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ
INT: the life of me for you

John 14:2 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί
INT: of the father of me rooms many

John 14:7 PPro-G1S
GRK: τὸν πατέρα μου καὶ γνώσεσθε
INT: the Father of me moreover you would have known

John 14:13 PPro-G1S
GRK: τῷ ὀνόματί μου τοῦτο ποιήσω
INT: the name of me this will I do

John 14:14 PPro-G1S
GRK: τῷ ὀνόματί μου ἐγὼ ποιήσω
INT: the name of me I will do [it]

John 14:20 PPro-G1S
GRK: τῷ πατρί μου καὶ ὑμεῖς
INT: the Father of me and you

John 14:21 PPro-G1S
GRK: τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν
KJV: Father, and I will love him,
INT: the commandments of me and keeps

John 14:21 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου κἀγὼ ἀγαπήσω
INT: the Father of me And I will love

John 14:23 PPro-G1S
GRK: τὸν λόγον μου τηρήσει καὶ
INT: the word of me he will keep and

John 14:23 PPro-G1S
GRK: ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν
INT: the Father of me will love him

John 14:24 PPro-G1S
GRK: τοὺς λόγους μου οὐ τηρεῖ
INT: the words of me not does keep

John 14:26 PPro-G1S
GRK: τῷ ὀνόματί μου ἐκεῖνος ὑμᾶς
INT: the name of me he you

John 14:28 PPro-G1S
GRK: πατὴρ μείζων μού ἐστιν
INT: Father greater than I is

John 15:1 PPro-G1S
GRK: ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός
INT: the Father of me the vinedresser

John 15:7 PPro-G1S
GRK: τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν
INT: the words of me in you

John 15:8 PPro-G1S
GRK: ὁ πατήρ μου ἵνα καρπὸν
INT: the Father of me that fruit

John 15:10 PPro-G1S
GRK: τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε μενεῖτε
KJV: love; even as I have kept my
INT: the commandments of me you keep you will abide

John 15:10 PPro-G1S
GRK: τῇ ἀγάπῃ μου καθὼς ἐγὼ
INT: the love of me as I

John 15:10 Ppro-G1S
GRK: τοῦ πατρὸς μου τὰς ἐντολὰς
INT: the father of me the commandments

John 15:14 PPro-G1S
GRK: ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε ἐὰν
KJV: ye do whatsoever I command you.
INT: You friends of me are if

John 15:15 PPro-G1S
GRK: τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν
INT: the Father of me I made known to you

John 15:16 PPro-G1S
GRK: τῷ ὀνόματί μου δῷ ὑμῖν
INT: the name of me he might give you

John 15:20 PPro-G1S
GRK: τὸν λόγον μου ἐτήρησαν καὶ
INT: the word of me they kept also

John 15:21 PPro-G1S
GRK: τὸ ὄνομά μου ὅτι οὐκ
INT: the name of me because not

John 15:23 PPro-G1S
GRK: τὸν πατέρα μου μισεῖ
INT: the Father of me hates

John 15:24 PPro-G1S
GRK: τὸν πατέρα μου
INT: the Father of me

John 16:23 PPro-G1S
GRK: τῷ ὀνόματί μου
INT: the name of me

John 16:24 PPro-G1S
GRK: τῷ ὀνόματί μου αἰτεῖτε καὶ
INT: the name of me ask and

John 16:26 PPro-G1S
GRK: τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε καὶ
KJV: unto you, that I will pray the Father
INT: the name of me you will ask and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page